Riegel Adam w upadłości likwidacyjnej ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Riegel Adam
 • Adres: ,
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 75061718911
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie
 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 7/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 595/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Lidia Jelińska
 • Imię i nazwisko: Maria Józefa Goworska
 • Numer licencji: 189
 • Adres: Kościuszki 20/1A, 44-100 Gliwice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: (32)238 2262

2020-09-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 49222. Riegel Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 7/19. [BMSiG-49701/2020]

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, pod sygn. akt XII GUp 7/19, sprzeda z wolnej ręki spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 50,51 m2 , położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 123/8. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GL1Z/00030956/8. Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie konkursu ofert z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 140.400 zł (sto czterdzieści tysięcy czterysta złotych). Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Warunki sprzedaży określa regulamin konkursu ofert. Regulamin oraz operat szacunkowy nieruchomości znajdują się do wglądu w Biurze syndyka pod adresem: ul. Toszecka 60, 44-100 Gliwice oraz mogą zostać udostępnione drogą elektroniczną, adres e-mail: syndyk.goworska@gmail.com. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym. Oferty należy składać do dnia 22 października 2020 r. do godz. 1400., osobiście w biurze syndyka w godzinach pracy biura w dni robocze 900-1400, względnie wysłać ofertę na adres biura syndyka listem poleconym w sposób i według zasad określonych w regulaminie konkursu ofert, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wpływu do biura syndyka, nie zaś data stempla pocztowego. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 14.040,- zł (słownie: czternaście tysięcy czterdzieści złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Bank PeKaO S.A. w Gliwicach o numerze: 86 1240 1343 1111 0010 8777 3665, w terminie do dnia 22 października 2020 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę uznania wpłaty na rachunku masy upadłości. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 23 października 2020 r., o godz. 1000. W przypadku dwóch lub więcej najwyższych ofert równych cenowo syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć wyłącznie oferenci, którzy zaproponowali najwyższą cenę. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona przez syndyka w dniu 27 października 2020 r., o godzinie 1000, przy osobistym udziale oferentów. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych). W sprawach związanych z konkursem ofert należy się kontaktować drogą e-mailową pod adresem syndyk.goworska@ gmail.com lub telefonicznie pod nr tel. 692 946 600. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia konkursu ofert bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych w treści regulaminu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 187/2020 (6077) z dnia 24 września 2020 r. → Pozycja 49222
 • Dodano: 2020-09-24 17:30:00
 • Administrator

2020-07-22 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35929. Riegel Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 7/19. [BMSiG-35920/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 7/19 Adama Riegela (Riegel), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 141/2020 (6031) z dnia 22 lipca 2020 r. → Pozycja 35929

 • Dodano: 2020-07-22 16:31:28
 • Administrator

2020-07-07 Inne

Poz. 32692. Riegel Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 7/19. [BMSiG-32575/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Adama Riegela, zam. w Zabrzu, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (sygn. akt XII GUp 7/19), zawiadamia, że otwarcie ofert i wybór oferenta na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 50,51 m2, położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 123/8, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1Z/00030956/8, nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r., godzina 1430, sala numer 108.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32692
 • Dodano: 2020-07-07 14:42:21
 • Administrator

2020-02-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 7257. Riegel Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 7/19. [BMSiG-6654/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 7/19 Adama Riegela (Riegel), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7257
 • Dodano: 2020-02-11 10:29:26
 • Administrator

2020-02-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 6300. Riegel Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 7/19. [BMSiG-5826/2020]

Syndyk masy upadłości Adama Riegela, zam. w Zabrzu, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 50,51 m2 , położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 123. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1Z/00030956/8. Opis i oszacowanie nieruchomości zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 140.400 zł (sto czterdzieści tysięcy czterysta złotych). Sprzedaż odbywa się na warunkach określonych w postanowieniu Sędziego Komisarza z dnia 6.12.2019 r., sygn. akt XII GUp 7/19. Oferty należy składać w Biurze podawczym Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg Zabrze Wolności” opatrzonej sygnaturą akt sprawy XII GUp 7/19 w terminie do dnia 16 marca 2020 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z regulaminem przetargu, w tym wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości, prowadzony przez Bank PeKaO S.A. w Gliwicach o numerze: 86 1240 1343 1111 0010 8777 3665 najpóźniej do dnia 16 marca 2020 r. (decyduje data uznania na rachunku masy upadłości). Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, mieszczącym się w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, które odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r., godzina 1510, sala numer 112. Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub e-mailowym. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu przetargu oraz regulamin przetargu zapoznać się można w biurze syndyka przy ul. Toszeckiej 60 w Gliwicach po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym, nr tel. 692 946 600, e-mail: syndyk.goworska@gmail.com.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 025/2020 (5915) z dnia 06 lutego 2020 r. → Pozycja 6300
 • Dodano: 2020-02-06 19:13:49
 • Administrator

2019-11-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58791. Riegel Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 7/19. [BMSiG-58512/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 7/19 dot. Adama Riegela (Riegel), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 221/2019 (5860) z dnia 15 listopada 2019 r. → Pozycja 58791
 • Dodano: 2019-11-15 12:27:51
 • Administrator

2019-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 58851. Riegel Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 7/19. [BMSiG-58520/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Adama Riegela (Riegel), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (sygn. akt XII GUp 7/19), informuje, iż został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie praw do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości, położonego w Zabrzu, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GL1Z/00030956/8. Opis i oszacowanie można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. Poucza się uczestników postępowania, że w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można do sędziego komisarza wnieść zarzuty na opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 221/2019 (5860) z dnia 15 listopada 2019 r. → Pozycja 58851
 • Dodano: 2019-11-16 13:56:45
 • Administrator

2019-01-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5459. Riegel Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 595/18, XII GUp 7/19. [BMSiG-4775/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie dotyczącej upadłości dłużnika Adama Riegel, PESEL 75061718911, Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w dniu 15 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 595/18, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marii Goworskiej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelnościw terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, z podaniem sygnatury akt XII GUp 7/19. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L. 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 22/2018 (5661) z dnia 31 stycznia 2019 r. → Pozycja 5459
 • Dodano: 2019-01-31 12:56:46
 • Administrator

2019-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5459. Riegel Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 595/18, XII GUp 7/19. [BMSiG-4775/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie dotyczącej upadłości dłużnika Adama Riegel, PESEL 75061718911, Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w dniu 15 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 595/18, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marii Goworskiej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelnościw terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, z podaniem sygnatury akt XII GUp 7/19. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L. 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 22/2018 (5661) z dnia 31 stycznia 2019 r. → Pozycja 5459
 • Dodano: 2019-01-31 12:56:41
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK