Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęRONDO-BIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: RONDO-BIS Sp. z o.o.
 • Adres: Targowa/Ząbkowska, 03-733 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000227247,     NIP: 5241024186,     Regon:010133377

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 688/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 727/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-08-01
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Adrian Jobda
 • Numer licencji: 846
 • Adres: Dąbrowskiego 15/7, 60-838 Poznań
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 607 994 525

2019-08-14 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42245. „RONDO-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000227247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2005 r., sygn. akt X GUp 688/18, XIX GUp 544/19. [BMSiG-42215/2019]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że został przedłożony przez syndyka masy upadłości w dniu 29 lipca 2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który został sporządzony w postępowaniu upadłościowym Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 544/19 (wcześniej X GUp 688/18)), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty do sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 157/2019 (5796) z dnia 14 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42245

Dodano: 2019-08-14 10:23:21 przez Administrator

2019-06-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 30461. „RONDO-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000227247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2005 r., sygn. akt X GUp 688/18. [BMSiG-30146/2019]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, została sporządzona i przedłożona przez syndyka masy upadłości w dniu 28 maja 2019 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Rondo-Bis Sp. z o.o. (sygn. akt X GUp 688/18), którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 111/2019 (5750) z dnia 10 czerwca 2019 r. → Pozycja 30461

Dodano: 2019-06-10 10:49:10 przez Administrator

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20454. „RONDO-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000227247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2005 r., sygn. akt X GUp 688/18. [BMSiG-19927/2019]

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU i AUKCJI Syndyk Masy Upadłości spółki RONDO-BIS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS 0000227247) ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości spółki Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości z siedzibą przy ul. Targowa/Ząbkowska Przejście Podziemne w Warszawie (NIP 5241024186, KRS 0000227247). Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości spółki Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości może nastąpić za cenę nie niższą jak 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), która to cena stanowi cenę wywoławczą w niniejszym przetargu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i innymi danymi, sporządzonymi, w oparciu o wytyczne wskazane w Warunkach przetargu i aukcji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Sądu) w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości”, sygn. akt X GUp 688/18, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
2. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 6 maja 2019 roku (decyduje data wpływu na konto) w wysokości 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości nr 41 1020 1042 0000 8702 0010 0867 z dopiskiem „Wadium”. Ponadto syndyk wskazuje, że:
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu co najmniej wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2019 roku, o godz. 1430, w sali nr A 14, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A.
3. Sędzia komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
4. Z przedmiotem przetargu oraz operatem, a także Warunkami przetargu i aukcji można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 693-018-954), w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Wroniej 45/175 bądź miejscu siedziby spółki. Operat szacunkowy dostępny jest także w czytelni Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20454

Dodano: 2019-04-17 19:18:40 przez Administrator

2018-12-31 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 57749. „RONDO-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000227247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2005 r., sygn. akt X GUp 688/18. [BMSiG-57296/2018]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że została sporządzona i przedłożona przez syndyka masy upadłości w dniu 12 grudnia 2018 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Rondo-Bis Sp. z o.o. (sygn. akt X GUp 688/18), którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 251/2018 (5639) z dnia 31 grudnia 2018 r. → Pozycja 57749

Dodano: 2018-12-31 19:09:41 przez Administrator

2018-12-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 57293. „RONDO-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000227247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2005 r., sygn. akt X GUp 688/18. [BMSiG-56850/2018]

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU i AUKCJI Syndyk masy upadłości spółki RONDO-BIS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000227247) ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości spółki Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości z siedzibą przy ul. Targowa/Ząbkowska Przejście Podziemne w Warszawie (NIP: 5241024186, KRS: 0000227247). Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości spółki Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości może nastąpić za cenę nie niższą jak 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), która to cena stanowi cenę wywoławczą w niniejszym przetargu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1. Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i innymi danymi, sporządzonymi, w oparciu o wytyczne wskazane w Warunkach przetargu i aukcji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do Sądu) w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości”, sygn. akt X GUp 688/18, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 2. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 roku (decyduje data wpływu na konto) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości nr 41 1020 1042 0000 8702 0010 0867 z dopiskiem „Wadium”, Ponadto syndyk wskazuje, że: 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu co najmniej wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2019 roku, o godz. 1500, w sali nr A14, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. 3. Sędzia komisarz oraz syndyk masy upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn. 3. Z przedmiotem przetargu oraz operatem, a także Warunkami przetargu i aukcji można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 693-018-954), w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Wroniej 45/175 bądź miejscu siedziby spółki. Operat szacunkowy dostępny jest także w czytelni Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 248/2018 (5636) z dnia 24 grudnia 2018 r. → Pozycja 57293

Dodano: 2018-12-27 10:22:44 przez Administrator

2018-11-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 49013. „RONDO-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000227247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2005 r., sygn. akt X GUp 688/18. [BMSiG-48597/2018]

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU i AUKCJI Syndyk Masy Upadłości Spółki RONDO-BIS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000227247) ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości Spółki Rondo-Bis Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą przy ul. Targowa/Ząbkowska Przejście Podziemne w Warszawie (NIP: 5241024186, KRS: 0000227247). Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości spółki Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości może nastąpić za cenę nie niższą jak 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), która to cena stanowi cenę wywoławczą w niniejszym przetargu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i innymi danymi, sporządzonymi, w oparciu o wytyczne wskazane w Warunkach przetargu i aukcji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.(decyduje data wpływu do Sądu) w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Rondo-Bis Sp. z o.o. w upadłości ”, sygn. akt X GUp 688/18, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
2. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018 roku (decyduje data wpływu na konto) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości nr 41 1020 1042 0000 8702 0010 0867 z dopiskiem „Wadium”. Ponadto syndyk wskazuje, że:
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu co najmniej wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2018 roku, o godz. 0900, w sali nr A119, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A.
3. Sędzia komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
3. Z przedmiotem przetargu oraz operatem, a także Warunkami przetargu i aukcji można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 693-018-954), w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Wroniej 45/175 bądź miejscu siedziby Spółki. Operat szacunkowy dostępny jest także w czytelni Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 217/2018 (5605) z dnia 08 listopada 2018 r. → Pozycja 49013

Dodano: 2018-11-08 19:03:57 przez Administrator

2018-10-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 44145. „RONDO-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000227247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2005 r., sygn. akt X GUp 688/18. [BMSiG-44035/2018]

Sygn. akt X GUp 688/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że syndyk masy upadłości spółki Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości (postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt X GUp 688/18) przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS: KRS: 0000227247). Poucza się ponadto o prawie wniesienia do sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 196/2018 (5584) z dnia 09 października 2018 r. → Pozycja 44145

Dodano: 2018-10-09 20:21:44 przez Administrator

2018-08-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36236. „RONDO-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000227247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2005 r., sygn. akt X GU 727/18. [BMSiG-36087/2018]

Sygn. akt X GU 727/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2018 r., sygn. akt X GU 727/18, postanowił:
1. Ogłosić upadłość „Rondo - Bis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa/Ząbkowska - przejście podziemne, (KRS: 0000227247) obejmującą likwidację majątku dłużnika;
2. Uznać postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.;
3. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 846).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 161/2018 (5549) z dnia 21 sierpnia 2018 r. → Pozycja 36236

Dodano: 2018-08-22 06:10:38 przez Administrator

2018-08-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36236. „RONDO-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000227247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2005 r., sygn. akt X GU 727/18. [BMSiG-36087/2018]

Sygn. akt X GU 727/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2018 r., sygn. akt X GU 727/18, postanowił:
1. Ogłosić upadłość „Rondo - Bis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa/Ząbkowska - przejście podziemne, (KRS: 0000227247) obejmującą likwidację majątku dłużnika;
2. Uznać postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.;
3. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 846).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 161/2018 (5549) z dnia 21 sierpnia 2018 r. → Pozycja 36236

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-08-22 06:10:30 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK