Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSENSUS INVESTMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Ostróda)

Dane Upadłego

 • Upadły: SENSUS INVESTMENT Sp. z o.o.
 • Adres: Aleja Lipowa 9B/2, 14-100 Ostróda
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • KRS: 0000494952,     NIP: 7412126754,     Regon:281552411

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Elblągu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 51/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 12/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-09-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Beata Banaszek-Piotrowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jacek Janusz Zaborowski
 • Numer licencji: 55
 • Adres: Wieżowa 14/1, 82-300 Elbląg
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 601 572 742

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10153. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-9598/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Ostródzie, sygn. akt V GUp 51/18, zawiadamia, iż została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności dot. wierzycieli Joanny Bujwit i Szymona Jana Bednarka, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, pok. 524, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10153

Dodano: 2020-02-25 11:40:07 przez Administrator

2019-12-20 Inne

Poz. 66366. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-66162/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie w upadłości Rada Wierzycieli podjęła w dniu 14 listopada 2019 roku: - uchwałę nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę treści porozumienia zatwierdzonego uchwałą z dnia 17 września 2019 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Syndyka porozumienia z Panią Joanną Budrewicz, w ten sposób, że dodaje się § 4; - uchwałę nr 2 w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę treści porozumienia zatwierdzonego uchwałą z dnia 17 września 2019 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Syndyka porozumienia z Panią Joanną Budrewicz, w ten sposób, że dodaje się § 4: - uchwałę nr 3 w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż pojazdu BMW 530 i (numer VIN WBANA71000B60827) wchodzącego w skład masy upadłości na rzecz Pani Joanny Budrewicz bądź innej osoby przez nią wskazanej za cenę nie mniejszą niż 12.000,00 PLN (dwanaście tysięcy złotych). Sędzia komisarz poucza, iż w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwałom do sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 246/2019 (5885) z dnia 20 grudnia 2019 r. → Pozycja 66366

Dodano: 2019-12-21 19:48:50 przez Administrator

2019-10-07 Inne

Poz. 51578. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-51336/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie, w upadłości, Rada Wierzycieli podjęła w dniu 24 lipca 2019 roku: - uchwałę nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości o numerze działki 210 oraz 211, położonych w Toruniu przy ul. gen. L. Okulickiego, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi Księgę Wieczystą numer TO1T/00048059/6 za cenę nie niższą niż 160.0000,00 zł (w tym podatek VAT) na rzecz każdego oferenta w myśl art. 206 ust. 1 pkt 3 Prawa upadłościowego; - uchwałę nr 2 w przedmiocie udzielenia absolutorium Syndykowi za dotychczasową działalność, w tym dokonane wydatki związane z przedsięwzięciem deweloperskim jak i kosztami postępowania upadłościowego; - uchwałę nr 3 w przedmiocie wyrażenia zgody na zakres prac budowlanych i wykończeniowych, a nadto wskazania źródeł finansowania tych prac. Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie, w upadłości, Rada Wierzycieli podjęła w dniu 17 września 2019 roku uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez syndyka porozumienia o następującej treści:
§ 1 Mając na uwadze, że:
a) przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy (sygn. akt IX GC 883/18), toczy się postępowanie z powództwa syndyka przeciwko Joannie Budrewicz o zapłatę kwoty 339.035,00 PLN (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzydzieści pięć złotych),
b) przed Sądem Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy (sygn. akt IX GC 679/19), toczy się postępowanie z powództwa syndyka przeciwko Joannie Budrewicz o zapłatę kwoty 64.490,00 PLN (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych) oraz kwoty 82.210,00 PLN (osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziesięć złotych), Strony zawierają porozumienie na następujących warunkach:
§ 2 1. Joanna Budrewicz zobowiązuje się zapłacić na rzecz Syndyka, w ramach postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy (sygn. akt IX GC 883/18), kwotę 120.000,00 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych) oraz kwotę 5.400,00 PLN (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
2. Wskazana w ust. 1 kwota zostanie zapłacona w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku - w sprawie wskazanej w ust. 1 - postanowienia o umorzeniu postępowania, przelewem na rachunek bankowy prowadzony na zlecenie SENSUS INVESTMENT SP. Z O.O. w upadłości likwidacyjnej o numerze 74 1090 2617 0000 0001 3730 2916.
3. W przypadku opóźnienia w płatności syndykowi przysługiwać będzie uprawnienie do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
§ 3 Syndyk oraz Joanna Budrewicz zgodnie postanawiają, że w przypadku zapłaty kwot wskazanych w § 1 ust. 1, Syndyk zobowiązuje się w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zapłaty, cofnąć pozew o zapłatę kwoty 64.490,00 PLN oraz 82.210,00 PLN (sprawa tocząca się przed Sądem Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt IX GC 679/19). W związku z tym, syndyk oraz Joanna Budrewicz zobowiązują się, że nie będą żądać od strony przeciwnej jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym kosztów zastępstwa procesowego. w myśl art. 206 ust. 1 pkt 6 Prawa upadłościowego. Sędzia komisarz poucza iż w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwałom do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 194/2019 (5833) z dnia 07 października 2019 r. → Pozycja 51578

Dodano: 2019-10-07 18:16:11 przez Administrator

2019-05-20 Inne

Poz. 25811. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-24745/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie w upadłości Rada Wierzycieli podjęła w dniu 17 kwietnia 2019 roku:
- uchwałę nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości o numerze 210 oraz 211, położonych w Toruniu przy ul. gen. L. Okulickiego, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi Księgę Wieczystą numer TO1T/00048059/6 za cenę 160.000,00 zł (w tym podatek VAT) na rzecz Marka Jana Szafrańskiego oraz Pauliny Szafrańskiej, na potrącenie z ceny sprzedaży nieruchomości wskazanej w punkcie 1 powyżej kwoty 100.000,00 zł tytułem rozliczenia roszczenia nabywców wskazanych w punkcie 1 powyżej z tytułu umowy deweloperskiej z dnia 27 października 2017 roku (akt notarialny rep. A 5070/2017), polegającego na wybudowaniu budynku numer 7, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer budowlany B7 w budynku o oznaczeniu budowlanym 7 i przeniesienie własności tego lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu;
- uchwałę nr 2 w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie przez Syndyka zobowiązania w postaci roszczenia o wybudowanie budynku na działce nr 206, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer budowlany A3 i przeniesienie własności tego lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na rzecz Mileny Lajstet, na warunkach wynikających z umowy deweloperskiej (Księga Wieczysta numer TO1T/00120691/7);
- uchwałę nr 3 w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie przez Syndyka zobowiązania w postaci roszczenia o wybudowanie budynku na działce nr 209, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego nr budowlany B6 i przeniesienie własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na warunkach wynikających z umowy deweloperskiej (Księga Wieczysta numer TO1T/00122038/6), na rzecz Kamila Jana Kościołowskiego;
- uchwałę nr 4 w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie przez Syndyka zobowiązania w postaci roszczenia o wybudowanie budynku na działce 203, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer budowlany A1 i przeniesienie własności tego lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na rzecz Mateusza Jakuba Katolickiego (Księga Wieczysta numer TO1T/00124989/1), na warunkach określonych w umowie deweloperskiej;
- uchwałę nr 5 w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie przez Syndyka zobowiązania w postaci zawarcia umowy ustanowienia w budynku posadowionym na nieruchomości stanowiącej działkę numer 208, odrębnej własności lokalu numer A5 o powierzchni 45,50 m, położonego w Toruniu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i jego sprzedaży, jako roszczenia przyszłego o przeniesienie własności tego lokalu na rzecz Sławomira Mazur i Eweliny Mazur (Księga Wieczysta numer TO1T/00122037/9);
- uchwałę nr 6 w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie przez Syndyka zobowiązania w postaci roszczenia o wybudowanie budynku na działce nr 209, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego nr budowlany A6 i przeniesienie własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na warunkach wynikających z umowy deweloperskiej (Księga Wieczysta numer TO1T/00122038/6), na rzecz Michaliny Wolf;
- uchwałę nr 7 w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie przez Syndyka zobowiązania w postaci roszczenia o wybudowanie budynku na działce numer 205, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer budowlany A2 i przeniesienie własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na rzecz Kamila Pawłowskiego (Księga Wieczysta numer TO1T/00120690/0), na warunkach określonych w umowie deweloperskiej;
- uchwałę nr 8 w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie przez Syndyka zobowiązania w postaci roszczenia o wybudowanie budynku nr 3, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer budowlany B3 w budynku o oznaczeniu budowlanym 3 i przeniesienie własności tego lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na rzecz Krzysztofa Kamila Szymańskiego, na warunkach wynikających z umowy deweloperskiej (Księga Wieczysta numer TO1T/00120691/7);
- uchwałę nr 9 w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie przez Syndyka zobowiązania w postaci roszczenia o wybudowanie budynku na działce 203, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer budowlany B1 i przeniesienie własności tego lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na rzecz Miłosza Rybarczyka (Księga Wieczysta numer TO1T/00124989/1), na warunkach określonych w umowie deweloperskiej;
- uchwałę nr 10 w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie przez Syndyka zobowiązania w postaci roszczenia o wybudowanie na działce 208, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer budowlany b5 i przeniesienie własności tego lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na rzecz Marcina Tkaczyk i Marty Joanny Solińskiej-Tkaczyk do majątku objętego wspólnością ustawową, na warunkach wynikających z umowy deweloperskiej (Księga Wieczysta numer to1t/00122037/9);
- uchwałę nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie przez Syndyka zobowiązania w postaci roszczenia o wybudowanie budynku na działce numer 205, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer budowlany A2 i przeniesienie własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na rzecz Kamili Gańczak (Księga Wieczysta numer TO1T/00120690/0), na warunkach określonych w umowie deweloperskiej Sędzia komisarz poucza iż w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwałom do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 96/2019 (5735) z dnia 20 maja 2019 r. → Pozycja 25811

Dodano: 2019-05-20 17:13:52 przez Administrator

2019-04-18 Inne

Poz. 20711. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-20136/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki - SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie w upadłości, Rada Wierzycieli podjęła w dniu 29 marca 2019 roku: - uchwałę nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Okulickiego 9/1 w Toruniu, działka nr 207, obręb nr 72 Toruń, na rzecz Pauli Stankiewicz i Pawła Stankiewicza, na warunkach określonych aktem notarialnym, tj. umowy deweloperskiej z dn. 11.06. 2015 r.; - uchwałę nr 2 w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Okulickiego 9/2 w Toruniu, działka nr 207, obręb 72 Toruń, na rzecz Diany Koczorskiej i Rafała Koczorskiego, na warunkach określonych aktem notarialnym, tj. umowy deweloperskiej z dn. 27.05. 2015 r. Sędzia komisarz poucza, iż w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwałom do sędziego komisarza, na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 21. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20711

Dodano: 2019-04-18 16:29:51 przez Administrator

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20480. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-19769/2019]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sensus Investment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie „w upadłości”, sygn. V GUp 51/18, został złożony sporządzony przez rzeczoznawców majątkowych opis i oszacowanie należących do upadłej nieruchomości położonych w Toruniu, w tym:
a) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 63,62 m2 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), zlokalizowanym na działce nr 203 ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TO1T/00124989/1 położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 15;
b) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 59,40 m2 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), zlokalizowanym na działce nr 205 ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TO1T/00120690/0 położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 13;
c) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 59,40 m2 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), zlokalizowanym na działce nr 206 ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TO1T/00120691/7 położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 11;
d) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 59,40 m2 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), zlokalizowanym na działce nr 207 ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TO1T/00119630/2 położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 9;
e) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 45,50 m2 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), zlokalizowanym na działce nr 208 ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TO1T/00122037/9 położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7;
f) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 45,50 m2 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), zlokalizowanym na działce nr 209 ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TO1T/00122038/6 położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 5;
g) nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne nr 210 i 211 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego o łącznej powierzchni 0,0370 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej nr TO1T/00048059/6. Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe), podając sygn. akt V GUp 51/18. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20480

Dodano: 2019-04-17 19:50:52 przez Administrator

2019-04-01 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16988. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-16429/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie, w upadłości, V GUp 51/18, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, w czytelni akt i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejowego w Elblągu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 64/2019 (5703) z dnia 01 kwietnia 2019 r. → Pozycja 16988

Dodano: 2019-04-01 11:40:12 przez Administrator

2019-02-14 Inne

Poz. 8386. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-7652/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie w upadłości, postanowieniem z dnia 18 stycznia 2019 roku, stwierdził przyjęcie na zgromadzeniu wierzycieli nabywców upadłej Sensus Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie „w upadłości” w dniu 18 stycznia 2019 roku uchwały o następującej treści:
1. W celu dokończenia budowy przy ul. Okulickiego 15 w Toruniu, na działce numer 203, lokali numer B1 (na rzecz uprawnionego Miłosza Rybarczyka) oraz A1 (na rzecz Mateusza Jakuba Katolickiego), dla których prowadzona jest Księga Wieczysta numer TO1T/00124989/1 zgodnie z zwartymi umowami deweloperskimi, każdy z 11 nabywców zobowiązany jest do wpłacenia dopłat w wysokości proporcjonalnej do udziałów w łącznym przedsięwzięciu deweloperskim. Udział wierzycieli jest następujący:
Nabywca Powierzchnia lokalu wynikająca udziału w łącznym przedsięwzięciu
z umowy deweloperskiej %

Kamil Jan 59,4 9,69%
KOŚCIOŁOWSKI

2. Suma dopłat, w celu sfinansowania dokończenia budowy, o której mowa w pkt 1, powyżej wynosi 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość dopłat dla nabywcy określa poniższa tabela.
Nabywca Kwota dopłaty
Kamil Jan KOŚCIOŁOWSKI 14 541,72 PLN

Nabywca Powierzchnia lokalu wynikająca % udziału w łącznym przedsięwzięciu
z umowy deweloperskiej
Marcin TKACZYK 59,4 9,69%
Marta Joanna
SOLIŃSKA-TKACZYK

2. Suma dopłat, w celu sfinansowania dokończenia budowy, o której mowa w pkt 1 powyżej, wynosi 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość dopłat dla nabywcy określa poniższa tabela.
Nabywca Kwota dopłaty

Marcin TKACZYK
Marta Joanna SOLIŃSKA -TKACZYK - 14 541,72 PLN

Nabywca Powierzchnia lokalu wynikająca % udziału w łącznym przedsięwzięciu
z umowy deweloperskiej
Mateusz Jakub KATOLICKI 63,62 10,38%

2. Suma dopłat, w celu sfinansowania dokończenia budowy, o której mowa w pkt 1 powyżej, wynosi 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość dopłat dla nabywcy określa poniższa tabela.

Nabywca Kwota dopłaty
Mateusz Jakub KATOLICKI 15 574,81 PLN

Nabywca Powierzchnia lokalu wynikająca % udziału w łącznym przedsięwzięciu
z umowy deweloperskiej
Rafał KOCZORSKI 59,4 9,69%
Diana KOCZORKSA

2. Suma dopłat, w celu sfinansowania dokończenia budowy, o której mowa w pkt 1 powyżej, wynosi 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość dopłaty dla Wierzyciela określa poniższa tabela.

Nabywca Kwota dopłaty
Rafał KOCZORSKI 14 541,72 PLN
Diana KOCZORKSA

Nabywca Powierzchnia lokalu wynikająca % udziału w łącznym przedsięwzięciu
z umowy deweloperskiej

Krzysztof Kamil SZYMAŃSKI 59,4 9,69%

2. Suma dopłat, w celu sfinansowania dokończenia budowy, o której mowa w pkt 1 powyżej, wynosi 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość dopłat dla nabywcy określa poniższa tabela.

Nabywca Kwota dopłaty
Krzysztof Kamil SZYMAŃSKI 14 541,72 PLN

Nabywca Powierzchnia lokalu wynikająca % udziału w łącznym przedsięwzięciu
z umowy deweloperskiej

Paweł STANKIEWICZ 45,5 7,43%
Paula STANKIEWICZ

2. Suma dopłat, w celu sfinansowania dokończenia budowy, o której mowa w pkt 1 powyżej, wynosi 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość dopłat dla nabywcy określa poniższa tabela.

Nabywca Kwota dopłaty
Paweł STANKIEWICZ 11 138,86 PLN
Paula STANKIEWICZ

Nabywca Powierzchnia lokalu wynikająca % udziału w łącznym przedsięwzięciu
z umowy deweloperskiej

Kamil PAWŁOWSKI 45,5 7,43%

2. Suma dopłat, w celu sfinansowania dokończenia budowy, o której mowa w pkt 1 powyżej, wynosi 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość dopłat dla nabywcy określa poniższa tabela.

Nabywca Kwota dopłaty
Kamil PAWŁOWSKI 11 138,86 PLN

Nabywca Powierzchnia lokalu wynikająca % udziału w łącznym przedsięwzięciu
z umowy deweloperskiej

Sławomir MAZUR 45,5 7,43%
Ewelina MAZUR

2. Suma dopłat, w celu sfinansowania dokończenia budowy, o której mowa w pkt 1 powyżej, wynosi 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość dopłat dla nabywcy określa poniższa tabela.

Nabywca Kwota dopłaty
Sławomir MAZUR 11 138,864 PLN
Ewelina MAZUR

Nabywca Powierzchnia lokalu wynikająca % udziału w łącznym przedsięwzięciu
z umowy deweloperskiej
Miłosz RYBARCZYK 85 13,87%

2. Suma dopłat, w celu sfinansowania dokończenia budowy, o której mowa w pkt 1 powyżej, wynosi 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość dopłat dla nabywcy określa poniższa tabela.

Nabywca Kwota dopłaty
Miłosz RYBARCZYK 20 808,85 PLN

Nabywca Powierzchnia lokalu wynikająca % udziału w łącznym przedsięwzięciu
z umowy deweloperskiej
Michalina WOLF 45,5 7,43%

2. Suma dopłat, w celu sfinansowania dokończenia budowy, o której mowa w pkt 1 powyżej, wynosi 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość dopłat dla nabywcy określa poniższa tabela.

Nabywca Kwota dopłaty
Michalina WOLF 11 138,86 PLN

Nabywca Powierzchnia lokalu wynikająca % udziału w łącznym przedsięwzięciu
z umowy deweloperskiej
Milena LAJSTET 44,5 7,26%

2. Suma dopłat, w celu sfinansowania dokończenia budowy, o której mowa w pkt 1 powyżej, wynosi 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość dopłat dla nabywcy określa poniższa tabela.

Nabywca Kwota dopłaty
Milena LAJSTET 10 894,05 PLN

3. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty kwoty dopłaty, zgodnie z pkt 2 w terminie 2 (dwóch) miesięcy od podjęcia uchwały w sprawie dopłat, chyba że Sędzia Komisarz przedłuży ten termin. Wpłata kwoty dopłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać przeznaczona wyłącznie na prace określone w punkcie 1. W przypadku gdy środki uzyskane z dopłat nie zostaną w całości wydatkowane, Syndyk za zgodą Sędziego Komisarza będzie mógł przeznaczyć je na dokończenie prac związanych z budową miejsc parkingowych zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.
4. W przypadku gdy którykolwiek z nabywców nie wpłaci ustalonej kwoty dopłaty, Syndyk odstąpi od umowy deweloperskiej z tym nabywcą po uprzednim uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza. W tym przypadku pozostali nabywcy, którzy wpłacili dopłaty, podejmą w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upływu terminu o którym mowa w pkt 3 decyzję, czy uiszczą dodatkową dopłatę w takiej wysokości w nieuiszczonej przez pozostałego nabywcę, w sposób o którym mowa w pkt 1.
5. W przypadku braku podjęcia decyzji o której mowa w pkt 4, Syndyk zaprzestanie kontynuowania prowadzenia dalszego przedsięwzięcia budowalnego, za zgodą Sędziego Komisarza. Wpłacone przez nabywców dopłaty zostaną im zwrócone, a nieruchomość będąca przedmiotem umowy deweloperskiej zostanie sprzedana przez Syndyka. Podział sumy uzyskanej ze sprzedaży zostanie podzielona zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.
6. W stosunku do tych nabywców, którzy uiszczą określone w pkt 2 dopłaty, Syndyk po zakończeniu budowy, wykona zobowiązanie określone w umowie deweloperskiej co do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia jego własności na nabywcę, w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich. Wykonanie zobowiązania określonego w umowie deweloperskiej na rzecz Nabywcy zostanie wykonane przez Syndyka niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie lokalu Nabywcy oraz zgromadzenia całości dokumentacji koniecznej do przeniesienia własności.
7. W przypadku gdyby kwota dopłat określona w pkt 2 okazałaby się niewystarczająca do realizacji celu wskazanego w pkt 1, Syndyk powiadomi o tym fakcie nabywców oraz Sędziego Komisarza, ze wskazaniem przyczyn tego stanu rzeczy. W terminie 30 (trzydziestu) dni winno zostać zwołane zgromadzenie wierzycieli objętych układem celem podjęcia decyzji o uzupełnieniu dopłat, na zasadach określonych w niniejszej propozycji jak dla pierwotnych dopłat.
8. W przypadku wystąpienia nadwyżki finansowej pomiędzy przychodami, a kosztami postępowania upadłościowego, w tym przedsięwzięcia deweloperskiego, Syndyk dokona zwrotu dopłaty na rzecz Nabywcy w wysokości proporcjonalnej do wysokości nadwyżki oraz udziału procentowego udziału Nabywcy w przedsięwzięciu określonym w pkt 1.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 32/2018 (5671) z dnia 14 lutego 2019 r. → Pozycja 8386

Dodano: 2019-02-15 08:42:47 przez Administrator

2019-01-21 Inne

Poz. 3491. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-2709/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie w upadłości Rada Wierzycieli na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 roku podjęła uchwały w przedmiocie:
1. wyrażenia zgody na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości;
2. wyrażenia zgody na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez Syndyka w 2019 roku;
3. wyrażenia zgody na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości niezabudowanej, działka nr 210,211 za cenę nie niższą niż 147.000,00 złotych + podatek VAT w myśl art. 206 pkt 1 ppkt 3 Pr. upadł.;
4. wyrażenia zgody na sprzedaż z wolnej ręki niewydzielonego lokalu mieszkalnego znajdującego się na działce nr 205 o pow. użytkowej 59,4 m2 położony w Toruniu przy ul. Okulickiego 13 (nr budowlany B2) za cenę nie niższą niż 256.000,00 złotych + podatek VAT w myśl art. 206 pkt 1 ppkt 3 Pr. upadł., pouczając, iż w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwałom do sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3491

Dodano: 2019-01-21 17:37:23 przez Administrator

2019-01-04 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 554. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-58026/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie, w upadłości, sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu wstępnego głosowania nabywców nad propozycjami układowymi złożonymi w dniu 19 października 2018 roku w zakresie ich dotyczącymi na dzień 18 stycznia 2019 roku, godzina 1230, w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, sala 219. Wierzyciele mogą oddać swój głos na piśmie z zachowaniem wymogów określonych w art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, na adres dla doręczeń: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21, sygn. akt V GUp 51/18, Wierzyciel, który stawi się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 3/2019 (5642) z dnia 4 stycznia 2019 r. → Pozycja 554

Dodano: 2019-01-04 20:58:33 przez Administrator

2018-12-21 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 57146. SENSUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000445602. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2012 r., sygn. akt V GUp 25/17. [BMSiG-56615/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INWESTYCJE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie w upadłości sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu wstępnego głosowania nabywców nad propozycjami układowymi złożonymi w dniu 3 października 2018 roku w zakresie ich dotyczącymi na dzień 8 stycznia 2018 roku, godzina 1000, w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, sala 219. Wierzyciele mogą oddać swój głos na piśmie z zachowaniem wymogów określonych w art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, na adres do doręczeń: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21, sygn. akt V GUp 25/17, Wierzyciel, który stawi się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 247/2018 (5635) z dnia 21 grudnia 2018 r. → Pozycja 57146

Dodano: 2018-12-21 19:50:55 przez Administrator

2018-10-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 43827. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GU 12/18, V GUp 51/18. [BMSiG-43659/2018]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 września 2018 r., sygn. akt V GU 12/18:
I. ogłosił upadłość dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie, aleja Lipowa 9B lok. 2, KRS 0000494952;
II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
III. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności;
IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej;
VI. wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Jacewicz-Okuniewicz;
VII. wyznaczył syndyka w osobie Jacka Zaborowskiego - licencja nr 55;
VIII. przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu Jackowi Zaborowskiemu należność w kwocie 4.091 zł i 25 gr. (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy), w tym wynagrodzenie w kwocie 3.690 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) brutto oraz kwotę 401 zł i 25 gr. (słownie: czterysta jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) tytułem zwrotu wydatków, którą nakazać wypłacić z zaliczki złożonej przez wierzycieli do kwoty 3.009 zł i 57 gr. (słownie: trzy tysiące dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), zaś w pozostałym zakresie tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu; IX. przyznał zarządcy przymusowemu Jackowi Zaborowskiemu należność w kwocie 3.170 zł i 50 gr. (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy), w tym wynagrodzenie w kwocie 2.460 zł (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto oraz kwotę 710 zł i 50 gr. (słownie: siedemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu wydatków, którą nakazać wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu; X. nakazał ściągnąć od dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 4.252 zł i 18 gr. (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i osiemnaście groszy). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 51/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 195/2018 (5583) z dnia 08 października 2018 r. → Pozycja 43827

Dodano: 2018-10-08 21:09:45 przez Administrator

2018-09-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 43827. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GU 12/18, V GUp 51/18. [BMSiG-43659/2018]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 września 2018 r., sygn. akt V GU 12/18:
I. ogłosił upadłość dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie, aleja Lipowa 9B lok. 2, KRS 0000494952;
II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
III. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności;
IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej;
VI. wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Jacewicz-Okuniewicz;
VII. wyznaczył syndyka w osobie Jacka Zaborowskiego - licencja nr 55;
VIII. przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu Jackowi Zaborowskiemu należność w kwocie 4.091 zł i 25 gr. (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy), w tym wynagrodzenie w kwocie 3.690 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) brutto oraz kwotę 401 zł i 25 gr. (słownie: czterysta jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) tytułem zwrotu wydatków, którą nakazać wypłacić z zaliczki złożonej przez wierzycieli do kwoty 3.009 zł i 57 gr. (słownie: trzy tysiące dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), zaś w pozostałym zakresie tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu; IX. przyznał zarządcy przymusowemu Jackowi Zaborowskiemu należność w kwocie 3.170 zł i 50 gr. (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy), w tym wynagrodzenie w kwocie 2.460 zł (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto oraz kwotę 710 zł i 50 gr. (słownie: siedemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu wydatków, którą nakazać wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu; X. nakazał ściągnąć od dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 4.252 zł i 18 gr. (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i osiemnaście groszy). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 51/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 195/2018 (5583) z dnia 08 października 2018 r. → Pozycja 43827

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-10-08 21:09:30 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK