Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSHOPPING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Wrocław)

Dane Upadłego

 • Upadły: SHOPPING Sp. z o.o.
 • Adres: Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • KRS: 0000364681,     NIP: 8992703475,     Regon:021360162

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 65/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 131/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-04-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Tomasz Poprawa

Dane Syndyka

2020-05-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 22482. „SHOPPING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000364681. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2010 r., sygn. akt VIII GUp 65/18. [BMSiG-22066/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Shopping Sp. z o.o. w upadłości we Wrocławiu (nr KRS 0000364681), sygn. akt VIII GUp 65/18, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22482

Dodano: 2020-05-21 10:18:33 przez Administrator

2019-07-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 38536. „SHOPPING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000364681. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2010 r., sygn. akt VIII GUp 65/18. [BMSiG-38400/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Shopping” Sp. z o.o. w upadłości we Wrocławiu (nr KRS 0000364681), sygn. akt VIII GUp 65/18, ogłasza, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. została mu przekazana druga uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności,
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 142/2019 (5781) z dnia 24 lipca 2019 r. → Pozycja 38536

Dodano: 2019-07-24 09:59:26 przez Administrator

2019-02-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 6561. „SHOPPING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000364681. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWI- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2010 r., sygn. akt VIII GUp 65/18. [BMSiG-5965/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Shopping” Sp. z o.o. w upadłości we Wrocławiu (nr KRS: 0000364681), sygn. akt VIII GUp 65/18, ogłasza, że w dniu 26 listopada 2018 r. została mu przekazana uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 26/2018 (5665) z dnia 056lutego 2019 r. → Pozycja 6561

Dodano: 2019-02-06 13:57:42 przez Administrator

2018-10-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 46747. „SHOPPING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000364681. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2010 r., sygn. akt VIII GUp 65/18. [BMSiG-46568/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Shopping” Sp. z o.o. w upadłości we Wrocławiu (nr KRS: 0000364681), sygn. akt VIII GUp 65/18, ogłasza, że w dniu 24 września 2018 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności,
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 208/2018 (5596) z dnia 25 października 2018 r. → Pozycja 46747

Dodano: 2018-10-25 10:28:29 przez Administrator

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17685. „SHOPPING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000364681. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2010 r., sygn. akt VIII GU 131/18, VIII GUp 65/18. [BMSiG-17007/2018]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 131/18, ogłosił upadłość „Shopping” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74/320, numer KRS 0000364681. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka masy upadłości w osobie Kancelarii Insolwencyjnej sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS: 0000583226), reprezentowanej przez Andrzeja Szczerbińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 547) i Macieja Piątkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 608) jako członków zarządu. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 65/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17685

Dodano: 2018-04-27 19:36:07 przez Administrator

2018-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17685. „SHOPPING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000364681. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2010 r., sygn. akt VIII GU 131/18, VIII GUp 65/18. [BMSiG-17007/2018]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 131/18, ogłosił upadłość „Shopping” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74/320, numer KRS 0000364681. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka masy upadłości w osobie Kancelarii Insolwencyjnej sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS: 0000583226), reprezentowanej przez Andrzeja Szczerbińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 547) i Macieja Piątkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 608) jako członków zarządu. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 65/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17685

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-04-27 19:35:53 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK