Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSielska Bernadeta w upadłości likwidacyjnej (Maćkowice)

Dane Upadłego

 • Upadły: Sielska Bernadeta
 • Adres: , Maćkowice
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 72062412622,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 108/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 406/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-03-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Artur Przemysław Bobrowicz
 • Numer licencji: 211
 • Adres: Franciszkańska 15/7, 37-700 Przemyśl
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 502 357 607

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 22326. Sielska Bernadeta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 108/18. [BMSiG-21815/2020]

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: - Nieruchomość gruntowa objęta Księgą Wieczystą PR1P/00065882/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności działki nr 230, o pow. 0,2700 ha, zaewidencjonowanej w części o powierzchni 0,21 ha jako Br-Ps IV - grunty rolne zabudowane i w części o powierzchni 0,06 ha jako RIVa - grunty orne, zabudowanej wolnostojącym murowanym parterowym niepodpiwniczonym ze strychem gospodarczym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 53,73 m2 , oraz towarzyszącymi budynkami gospodarczymi - wolnostojącą murowano-drewnianą stodołą ze stajnią, murowaną piwniczką gospodarczą i szopą konstrukcji drewnianej, położonych w miejscowości Maćkowice nr 112, gmina Żurawica, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Cena wywoławcza: 71.000,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż cena wywoławcza. Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg Sielska” i oświadczeniem, że oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, na ręce Sędziego Komisarza, sygn. akt V GUp 108/18. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej na konto syndyka w Banku PEKAO S.A. 04 1240 2568 1111 0010 8220 7439. W treści należy podać słowa ”przetarg wadium” i sygnaturę akt V GUp 108/18. Do skutecznego wyboru oferty wymagane jest jej zatwierdzenie przez Sędziego Komisarza. Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez Sędziego Komisarza. Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do umowy kupna - sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka wadium przepada na rzecz masy upadłości. Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również do nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje tel. 502357607. E-mail: syndyk@neostrada.pl.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22326

Dodano: 2020-05-20 20:09:20 przez Administrator

2018-11-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 51782. Sielska Bernadeta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 108/18. [BMSiG-51555/2018]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Bernadety Sielskiej, zamieszkałej: Maćkowice, PESEL: 72062412622, sygn. akt GUp 108/18 Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności. Listę tą, może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 227/2018 (5615) z dnia 23 listopada 2018 r. → Pozycja 51782

Dodano: 2018-11-23 11:09:10 przez Administrator

2018-11-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 48599. Sielska Bernadeta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 108/18. [BMSiG-48121/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Bernadety Sielskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 108/18, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, PESEL 72062412622, ogłasza o sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego opisu i oszacowania wchodzącej w skład masy upadłości Bernadety Sielskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nieruchomości opisanej jak poniżej. Nieruchomość gruntowa objęta Księgą Wieczystą PR1P/00065882/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności działki nr 230 o pow. 0,2700 ha zaewidencjonowanej w części o powierzchni 0,21 ha jako Br-Ps IV - grunty rolne zabudowane i w części o powierzchni 0,06 ha jako RIVa - grunty orne, zabudowanej wolnostojącym murowanym parterowym niepodpiwniczonym ze strychem gospodarczym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 53,73 m2 oraz towarzyszącymi budynkami gospodarczymi - wolnostojącą murowano-drewnianą stodołą ze stajnią, murowaną piwniczką gospodarczą i szopą konstrukcji drewnianej położonych w miejscowości Maćkowice, gmina Żurawica, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Operat ten, może przeglądać każdy zainteresowany, w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Stosownie do art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy w Rzeszowie, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, podając sygnaturę akt V GUp 108/18. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 215/2018 (5603) z dnia 06 listopada 2018 r. → Pozycja 48599

Dodano: 2018-11-06 20:41:42 przez Administrator

2018-04-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15355. Sielska Bernadeta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 406/17, V GUp 108/18. [BMSiG-14626/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt V GU 406/17, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku Bernadety Sielskiej, zam. Maćkowice, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o ogłoszenie upadłości postanowił:
1. ogłosić upadłość Bernadety Sielskiej, zam. Maćkowice, numer PESEL 72062412622, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy,
3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Bobrowicza, nr lic. 211,
4. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postę- powaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 108/18. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 108/18, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 72/2018 (5460) z dnia 12 kwietnia 2018 r. → Pozycja 15355

Dodano: 2018-04-12 09:53:17 przez Administrator

2018-03-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15355. Sielska Bernadeta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 406/17, V GUp 108/18. [BMSiG-14626/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt V GU 406/17, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku Bernadety Sielskiej, zam. Maćkowice, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o ogłoszenie upadłości postanowił:
1. ogłosić upadłość Bernadety Sielskiej, zam. Maćkowice, numer PESEL 72062412622, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy,
3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Bobrowicza, nr lic. 211,
4. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postę- powaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 108/18. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 108/18, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 72/2018 (5460) z dnia 12 kwietnia 2018 r. → Pozycja 15355

Dodano: 2018-04-12 09:53:13 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK