Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSiwek Mirosława w upadłości likwidacyjnej (Giebułtów)

Dane Upadłego

  • Upadły: Siwek Mirosława
  • Adres: , Giebułtów
  • Województwo: Małopolskie
  • PESEL: 42093001489,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 338/18
  • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 424/18
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-07-31
  • Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Nowakowska-Miśta

Dane Syndyka

2020-03-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16035. Siwek Mirosława. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 338/18. [BMSiG-15678/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mirosławy Siwek, PESEL 42093001489 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 338/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (obejmującą zgłoszenie Zw8), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16035

Dodano: 2020-03-23 09:18:23 przez Administrator

2019-05-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 27258. Siwek Mirosława. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 338/18. [BMSiG-26939/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mirosławy Siwek, PESEL 42093001489, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 338/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości Mirosławy Siwek sporządziła i przekazała Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. B 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 101/2019 (5740) z dnia 27 maja 2019 r. → Pozycja 27258

Dodano: 2019-05-27 10:38:21 przez Administrator

2018-12-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 54490. Siwek Mirosława. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 338/18. [BMSiG-54211/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mirosławy Siwek, zam. w Giebułtowie, PESEL 42093001489, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 338/18, ogłasza o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi sporządzonego w dniu 15 stycznia 2018 r. przez biegłego opisu i oszacowania udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wchodzącego w skład masy upadłości Mirosławy Siwek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dotyczącego nieruchomości położonej w Giebułtowie, gmina Wielka Wieś, objętego KW nr KR1P/00081656/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (wraz z aneksem z dnia 7 sierpnia 2018 r.). Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu opisu i szacowania Sędziemu Komisarzowi można złożyć Sędziemu Komisarzowi zarzuty dotyczące treści opisu i oszacowania.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 236/2018 (5624) z dnia 06 grudnia 2018 r. → Pozycja 54490

Dodano: 2018-12-06 21:45:34 przez Administrator

2018-08-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34456. Siwek Mirosława. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 424/18, VIII GUp 338/18. [BMSiG-34285/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31.07.2018 r., sygn. akt VIII GU 424/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Mirosławy Siwek (PESEL 42093001489), zamieszkałej przy ul. Orlich Gniazd 71, 32-085 Giebułtów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Nowakowską-Miśtę;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 338/18. Pouczenie do pkt VI. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 152/2018 (5540) z dnia 07 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34456

Dodano: 2018-08-07 11:25:11 przez Administrator

2018-07-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34456. Siwek Mirosława. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 424/18, VIII GUp 338/18. [BMSiG-34285/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31.07.2018 r., sygn. akt VIII GU 424/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Mirosławy Siwek (PESEL 42093001489), zamieszkałej przy ul. Orlich Gniazd 71, 32-085 Giebułtów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Nowakowską-Miśtę;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 338/18. Pouczenie do pkt VI. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 152/2018 (5540) z dnia 07 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34456

Dodano: 2018-08-07 11:25:06 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK