Skiba Józef (Sosnowiec)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Skiba Józef
 • Adres: , Sosnowiec
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 46122307955

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: X GUp 579/20/5
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-11-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Agata Adamczyk

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 25259. Skiba Józef. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 579/20/5. [BMSiG-24785/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Józefa Skiby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu, posiadającego numer PESEL 46122307955, w sprawie o sygn. akt X GUp 579/20/5, podaje do wiadomości, że w dniu 19 października 2021 r. sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Katowicach przy ul. Lompy 14, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu z sekretariatem X Wydział Gospodarczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25259
 • Dodano: 2022-05-12 10:10:26
 • Administrator

2020-11-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 66200. Skiba Józef. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 146/20/5, X GUp 579/20/5. [BMSiG-67116/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 6 listopada 2020 r., sygn. akt X GU 146/20/5, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Józefa Skiby zamieszkałego w Sosnowcu, ul. Białostocka 44/90, posiadającego numer PESEL 46122307955, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Agatę Adamczyk, a na syndyka masy upadłości Jacek Pietrzela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 925. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 579/20/5. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 579/20/5. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 231/2020 (6121) z dnia 26 listopada 2020 r. → Pozycja 66200

 • Dodano: 2020-11-26 16:35:34
 • Administrator

2020-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 66200. Skiba Józef. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 146/20/5, X GUp 579/20/5. [BMSiG-67116/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 6 listopada 2020 r., sygn. akt X GU 146/20/5, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Józefa Skiby zamieszkałego w Sosnowcu, ul. Białostocka 44/90, posiadającego numer PESEL 46122307955, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Agatę Adamczyk, a na syndyka masy upadłości Jacek Pietrzela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 925. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 579/20/5. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 579/20/5. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 231/2020 (6121) z dnia 26 listopada 2020 r. → Pozycja 66200

 • Dodano: 2020-11-26 16:35:29
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK