Sławska Dorota (Raków)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Sławska Dorota
 • Adres: , Raków
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 65040913941

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 67/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-02-24
 • Sędzia Komisarz: SSR Arkadiusz Sędka

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Paulina Bursztein
 • Numer licencji: 1015
 • Adres: Warszawska 21/29, 25-512 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 608 327 148

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25260. Sławska Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 67/21. [BMSiG-24663/2022]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 25 kwietnia 2022 r. złożone przez Syndyka masy upadłości Doroty Sławskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 65040913941) uzupełnienie listy wierzytelności (sygn. akt V GUp 67/21). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłej.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25260

 • Dodano: 2022-05-12 10:10:40
 • Administrator

2022-02-04 Obwieszczenie w MSiG o wyłączeniu składników masy upadłości

Poz. 6389. Sławska Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 67/21. [BMSiG-5353/2022]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym Doroty Sławskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie wniosku pełnomocnika Upadłej o określenie dochodu niewchodzącego do masy upadłości postanawia określić, że do masy upadłości nie wchodzi dochód Doroty Sławskiej w kwocie 2800 zł w okresie do 30 kwietnia 2022 r.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 024/2022 (6423) z dnia 04 lutego 2022 r. → Pozycja 6389
 • Dodano: 2022-02-04 19:07:15
 • Administrator

2021-06-29 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 41829. Sławska Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 67/21. [BMSiG-41007/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona, i w dniu 21 czerwca 2021 r., złożona przez Syndyka masy upadłości Doroty Sławskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 65040913941), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 67/21). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia, prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłej.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 123/2021 (6268) z dnia 29 czerwca 2021 r. → Pozycja 41829
 • Dodano: 2021-06-29 10:47:04
 • Administrator

2021-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości


Poz. 18701. Sławska Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 545/20, V GUp 67/21. [BMSiG-17478/2021]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w dniu 24 lutego 2021 r., o sygn. akt V GU 545/20, sprawy z wniosku dłużnika Doroty Sławskiej o ogłoszenie upadłości, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Doroty Sławskiej, PESEL 65040913941, zamieszkałej: 26-035 Raków, Szumsko 36A, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłej Doroty Sławskiej będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228);
3. ustalić, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza pełnił będzie sędzia Arkadiusz Sędek;
4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Bursztein, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1015;
5. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Pauliny Bursztein, syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 21/29, 25-512 Kielce;
6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
7. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 67/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 53/2021 (6198) z dnia 18 marca 2021 r. → Pozycja 18701
 • Dodano: 2021-03-18 15:47:42
 • Administrator

2021-02-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 18701. Sławska Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 545/20, V GUp 67/21. [BMSiG-17478/2021]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w dniu 24 lutego 2021 r., o sygn. akt V GU 545/20, sprawy z wniosku dłużnika Doroty Sławskiej o ogłoszenie upadłości, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Doroty Sławskiej, PESEL 65040913941, zamieszkałej: 26-035 Raków, Szumsko 36A, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłej Doroty Sławskiej będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228);
3. ustalić, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza pełnił będzie sędzia Arkadiusz Sędek;
4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Bursztein, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1015;
5. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Pauliny Bursztein, syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 21/29, 25-512 Kielce;
6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
7. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 67/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 53/2021 (6198) z dnia 18 marca 2021 r. → Pozycja 18701
 • Dodano: 2021-03-18 15:47:37
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK