Ślęzak Patryk (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Ślęzak Patryk
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 83082908635
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1396/20.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 482/20,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-10-09
 • Sędzia Komisarz: ASR Wojciech Pudełko
 • Imię i nazwisko: Michał Sowiński
 • Numer licencji: 1334
 • Adres: Miła 2, 00-180 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 531 991 380

2021-07-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 46644. Ślęzak Patryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1396/20. [BMSiG-45972/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Patryka Ślęzaka w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt XIX GUp 1396/20, syndyk w dniu 11 maja 2021 r., złożył I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw, co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Michał Sowiński

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46644
 • Dodano: 2021-07-20 09:32:25
 • Administrator

2021-06-02 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35626. Ślęzak Patryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1396/20. [BMSiG-34508/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Patryka Ślęzaka w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1396/20, syndyk w dniu 15 kwietnia 2021 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Michał Sowiński

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 105/2021 (6250) z dnia 02 czerwca 2021 r. → Pozycja 35626
 • Dodano: 2021-06-02 16:26:08
 • Administrator

2021-03-31 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 21742. Ślęzak Patryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1396/20. [BMSiG-20522/2021]

Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu Patryka Ślęzaka w upadłości (sygn. akt XIX GUp 1396/20) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości Patryka Ślęzaka w upadłości: - udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 4, położny przy ulicy Rejtana 36 w Kutnie, o powierzchni 53,30 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer LD1K/00048523/2. Z prawem własności ww. nieruchomości związany jest udział w wysokości ½ z 533/307021 w prawie własności nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer LD1K/00036588/8, - 160 udziałów o łącznej wartości 80.000,00 zł w IMEDIA IT sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie (KRS 0000619565, REGON 364495904, NIP 7752649764), - 6 udziałów o łącznej wartości 3.000,00 zł w PBeM sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000728810, REGON 369912614, NIP 5252748120), - 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł w PROJEKT PORTAL Sp. z. o.o. z siedzibą w Kutnie (KRS 0000636255, REGON 365353655, NIP 7752650313). Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. Syndyk Michał Sowiński

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 62/2021 (6207) z dnia 31 marca 2021 r. → Pozycja 21742
 • Dodano: 2021-03-31 11:15:26
 • Administrator

2020-11-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 61245. Ślęzak Patryk. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 482/20, XIX GUp 1396/20. [BMSiG-62662/2020]

Sygn. akt XIX GUp 1396/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z 9 października 2020 r., sygn. akt XVIII GU 482/20, ogłosił upadłość Patryka Ślęzaka (PESEL 83082908635), zamieszkałego przy ul. Stanisława Wojciechowskiego 35/512, 02-495 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1396/20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest ASR Wojciech Pudełko oraz syndyka, którym jest Michał Sowiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza ASR Wojciecha Pudełko, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1396/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Syndyk Michał Sowiński

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 218/2020 (6108) z dnia 06 listopada 2020 r. → Pozycja 61245
 • Dodano: 2020-11-06 17:27:49
 • Administrator

2020-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 61245. Ślęzak Patryk. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 482/20, XIX GUp 1396/20. [BMSiG-62662/2020]

Sygn. akt XIX GUp 1396/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z 9 października 2020 r., sygn. akt XVIII GU 482/20, ogłosił upadłość Patryka Ślęzaka (PESEL 83082908635), zamieszkałego przy ul. Stanisława Wojciechowskiego 35/512, 02-495 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1396/20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest ASR Wojciech Pudełko oraz syndyka, którym jest Michał Sowiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza ASR Wojciecha Pudełko, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1396/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Syndyk Michał Sowiński

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 218/2020 (6108) z dnia 06 listopada 2020 r. → Pozycja 61245
 • Dodano: 2020-11-06 17:27:46
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK