Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSobczyk Stefan w upadłości likwidacyjnej (Ostrowiec Świętokrzyski)

Dane Upadłego

 • Upadły: Sobczyk Stefan
 • Adres: , Ostrowiec Świętokrzyski
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 46112408556,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 183/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 184/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-08-10
 • Sędzia Komisarz: SSR Bogdan Staniek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Paulina Trzebińska
 • Numer licencji: 1015
 • Adres: Warszawska 21/29, 25-512 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 608 327 148

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14270. Sobczyk Stefan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 183/18. [BMSiG-13830/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 19 lutego 2019 r. złożone przez syndyka masy upadłości drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Stefana Sobczyka (nr PESEL: 46112408556, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 183/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14270

Dodano: 2019-03-18 12:40:04 przez Administrator

2019-02-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9869. Sobczyk Stefan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 183/18. [BMSiG-9204/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 25 stycznia 2019 r. złożone przez Syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Stefana Sobczyka (nr PESEL 46112408556), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 183/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 38/2018 (5677) z dnia 22 lutego 2019 r. → Pozycja 9869

Dodano: 2019-02-22 11:21:55 przez Administrator

2019-01-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1257. Sobczyk Stefan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 183/18. [BMSiG-562/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 19 listopada 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Stefana Sobczyka (nr PESEL 46112408556), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 183/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 6/2019 (5645) z dnia 9 stycznia 2019 r. → Pozycja 1257

Dodano: 2019-01-09 16:24:52 przez Administrator

2018-08-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36425. Sobczyk Stefan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 184/18, V GUp 183/18. [BMSiG-36367/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 sierpnia 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Stefana Sobczyka, nr PESEL 46112408556, zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Pułanki 16 m. 30, określił, że upadły Stefan Sobczyk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Bogdana Stańka - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 183/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 162/2018 (5550) z dnia 22 sierpnia 2018 r. → Pozycja 36425

Dodano: 2018-08-29 07:43:18 przez Administrator

2018-08-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36425. Sobczyk Stefan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 184/18, V GUp 183/18. [BMSiG-36367/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 sierpnia 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Stefana Sobczyka, nr PESEL 46112408556, zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Pułanki 16 m. 30, określił, że upadły Stefan Sobczyk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Bogdana Stańka - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 183/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 162/2018 (5550) z dnia 22 sierpnia 2018 r. → Pozycja 36425

Dodano: 2018-08-29 07:43:11 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK