Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSOLUTION SUPPORT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: SOLUTION SUPPORT Sp. z o.o.
 • Adres: Pańska 98/105, 00-837 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000392762,     NIP: 5222984293,     Regon:143330927

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 716/18, XVIII GUp 503/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GR 44/18, X GU 390/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-08-14
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Brzozowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Rafał Fabisiak
 • Numer licencji: 1113
 • Adres: Grzybowska 2 lok. 78, 00-131 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 798 832 832

2020-03-25 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 16450. SOLUTION SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000392762. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2011 r., sygn. akt XVIII GUp 503/19. [BMSiG-15982/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Upadłościowy - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GUp 503/19 umorzył postepowanie upadłościowe Solution Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niezaspokojonymi z masy upadłości zobowiązaniami, o których mowa w art. 230 Prawa upadłościowego, po umorzeniu postępowania upadłościowego obciążył upadłego Solution Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie w zakresie kosztów postępowania referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Poucza się przy tym, że od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16450

Dodano: 2020-03-25 16:13:21 przez Administrator

2019-12-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 66609. SOLUTION SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000392762. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2011 r., sygn. akt XVIII GUp 503/19. [BMSiG-66343/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Solution Support sp. z o.o., sygn. akt XVIII GUp 503/19, syndyk masy upadłości w dniu 13 listopada 2019 r. złożył Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego-Komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 247/2019 (5886) z dnia 23 grudnia 2019 r. → Pozycja 66609

Dodano: 2019-12-23 11:13:14 przez Administrator

2018-08-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37609. SOLUTION SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000392762. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2011 r., sygn. akt X GR 44/18, X GU 390/18, X GUp 716/18. [BMSiG-37293/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 390/18, z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej Pańska 98 w Warszawie (sygn. akt X GU 390/18), oraz w sprawie z wniosku dłużnika SOLUTION SUPPORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec tego dłużnika (sygn. akt X GR 44/18), dnia 14 sierpnia 2018 r. postanowił:
I. przejąć wniosek wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej Pańska 98 w Warszawie o ogłoszenie upadłości dłużnika SOLUTION SUPPORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GU 390/18) i wniosek dłużnika SOLUTION SUPPORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec tego dłużnika (sygn. akt X GR 44/18) do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem;
II. odmówić otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec SOLUTION SUPPORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-837), przy ul. Pańskiej 98 lok. 105, KRS: 0000392762;
III. ogłosić upadłość SOLUTION SUPPORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-837), z siedzibą przy ul. Pańskiej 98 lok. 105, KRS: 0000392762;
IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Rafała Fabisiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1113;
VII. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (dz. Urz. UE. L. Nr 141, str.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego;
VIII. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 716/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 167/2018 (5555) z dnia 29 sierpnia 2018 r. → Pozycja 37609

Dodano: 2018-08-30 07:45:45 przez Administrator

2018-08-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37609. SOLUTION SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000392762. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2011 r., sygn. akt X GR 44/18, X GU 390/18, X GUp 716/18. [BMSiG-37293/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 390/18, z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej Pańska 98 w Warszawie (sygn. akt X GU 390/18), oraz w sprawie z wniosku dłużnika SOLUTION SUPPORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec tego dłużnika (sygn. akt X GR 44/18), dnia 14 sierpnia 2018 r. postanowił:
I. przejąć wniosek wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej Pańska 98 w Warszawie o ogłoszenie upadłości dłużnika SOLUTION SUPPORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GU 390/18) i wniosek dłużnika SOLUTION SUPPORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec tego dłużnika (sygn. akt X GR 44/18) do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem;
II. odmówić otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec SOLUTION SUPPORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-837), przy ul. Pańskiej 98 lok. 105, KRS: 0000392762;
III. ogłosić upadłość SOLUTION SUPPORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-837), z siedzibą przy ul. Pańskiej 98 lok. 105, KRS: 0000392762;
IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Rafała Fabisiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1113;
VII. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (dz. Urz. UE. L. Nr 141, str.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego;
VIII. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 716/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 167/2018 (5555) z dnia 29 sierpnia 2018 r. → Pozycja 37609

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-08-30 07:45:38 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK