Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSoroka Peter (Piotr) w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Soroka Peter (Piotr)
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 76021103518,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 19/19, XIX GUp 807/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 2042/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-11
 • Sędzia Komisarz: SSR Arkadiusz Zagrobelny

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Alicja Hnatkowska
 • Numer licencji: 779
 • Adres: Żurawia 32/34 lok. 521, 02-515 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 601 246 489

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10478. Soroka Peter poprzednio Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 807/19. [BMSiG-9796/2020]

Syndyk Petera (poprzednio Piotra) Soroki w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 807/19, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 801 położonego w Warszawie, przy ul. Siennej 72A. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr WA4M/00394417/9. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Petera Soroki: Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 30 marca 2020 r. Wadium w kwocie 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset 00/100 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Petera Soroki w upadłości, nr 58 1090 1014 0000 0001 4175 7696, do dnia 30 marca 2020 r. (decyduje data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej:
1. dokładne dane oferenta,
2. określenie przedmiotu zakupu,
3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium,
4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 22 58 14 684. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 31 marca 2020 r., o godz. 1500.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10478

Dodano: 2020-02-26 15:27:05 przez Administrator

2019-11-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 60540. Soroka Peter (poprzednio Piotr). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 807/19. [BMSiG-60255/2019]

Syndyk Petera (poprzednio Piotra) Soroki w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest prawo własności udziału 1/2 w nieruchomości lokalowej nr 801 o powierzchni 94,01 m2 , położonej w Warszawie, przy ul. Siennej 72. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr WA4M/00394417/9. Cena wywoławcza wynosi 346.000,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek Piotra Soroki w upadłości nr 58 1090 1014 0000 0001 4175 7696 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), z podaniem sygnatury akt XIX GUp 807/19 (poprzednio X GUp 19/19). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2019 r., o godz. 1400, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków sprzedaży oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Warunki sprzedaży dostępne są w Biurze Syndyka, tel. 22 58 14 684. Operat szacunkowy dostępny jest w budynku Sądu (czytelnia akt).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 227/2019 (5866) z dnia 25 listopada 2019 r. → Pozycja 60540

Dodano: 2019-11-25 16:38:45 przez Administrator

2019-10-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55534. Soroka Peter poprzednio Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 807/19 (poprzednio X GUp 19/19). [BMSiG-55414/2019]

Syndyk Petera (poprzednio Piotra) Soroki w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Przedmiotem przetargu jest udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do nieruchomości lokalowej nr 801 o powierzchni 94,01 m2 , położonej w Warszawie przy ul. Siennej 72. Nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW nr WA4M/00394417/9. Cena wywoławcza wynosi 346.000,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek Petera Soroki w upadłości nr 58 1090 1014 0000 0001 4175 7696, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), z podaniem sygnatury akt XIX GUp 807/19 (poprzednio X GUp 19/19). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2019 r., o godz. 1400 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 119. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków sprzedaży oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Warunki sprzedaży dostępne są w Biurze Syndyka, tel. 22 58 14 684. Operat szacunkowy dostępny jest w budynku Sądu (czytelnia akt).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 209/2019 (5848) z dnia 28 października 2019 r. → Pozycja 55534

Dodano: 2019-10-29 07:44:16 przez Administrator

2019-10-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 52779. Soroka Peter poprzednio Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 807/19, X GUp 19/19. [BMSiG-52668/2019]

Syndyk Petera (poprzednio Piotra) Soroki w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Przedmiotem przetargu jest prawo własności udziału 1/2 w nieruchomości lokalowej nr 801 o powierzchni 94,01 m2 , położonej w Warszawie, przy ul. Siennej 72. Nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW nr WA4M/00394417/9. Cena wywoławcza wynosi 346.000,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek Petera Soroki w upadłości nr 58 1090 1014 0000 0001 4175 7696 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), z podaniem sygnatury akt XIX GUp 807/19 (poprzednio X GUp 19/19). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2019 r., o godz. 1400, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 119. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków sprzedaży oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Warunki sprzedaży dostępne są w Biurze Syndyka, tel. 22 58 14 684. Operat szacunkowy dostępny jest w budynku Sądu (czytelnia akt).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 199/2019 (5838) z dnia 14 października 2019 r. → Pozycja 52779

Dodano: 2019-10-14 21:18:48 przez Administrator

2019-10-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 51529. Soroka Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 807/19. [BMSiG-51338/2019]

Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 28 sierpnia 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Soroki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 807/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 194/2019 (5833) z dnia 07 października 2019 r. → Pozycja 51529

Dodano: 2019-10-07 10:55:07 przez Administrator

2019-07-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 35186. Soroka Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 807/19. [BMSiG-34934/2019]

Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 4 czerwca 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Soroki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 807/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 129/2019 (5768) z dnia 05 lipca 2019 r. → Pozycja 35186

Dodano: 2019-07-05 16:55:43 przez Administrator

2019-05-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 24650. Soroka Piotr. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 19/19. [BMSiG-23986/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Piotra Soroki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 19/19), został złożony w dniu 18 kwietnia 2019 r. opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 801, przy ul. Siennej 72a w Warszawie, KW nr WA4M/00394417/9. Opis i oszacowanie każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza, przesyłając je na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 92/2019 (5731) z dnia 14 maja 2019 r. → Pozycja 24650

Dodano: 2019-05-14 19:35:07 przez Administrator

2019-01-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3102. Soroka Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2042/18, X GUp 19/19. [BMSiG-2580/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 roku, sygn. akt X GU 2042/18, ogłosił upadłość Piotra Soroki, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Siennej 72A m. 801 (kod pocztowy 00-833), PESEL 76021103518, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 19/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Arkadiusza Zagrobelnego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 13/2018 (5652) z dnia 18 stycznia 2019 r. → Pozycja 3102

Dodano: 2019-01-18 10:14:18 przez Administrator

2019-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3102. Soroka Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2042/18, X GUp 19/19. [BMSiG-2580/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 roku, sygn. akt X GU 2042/18, ogłosił upadłość Piotra Soroki, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Siennej 72A m. 801 (kod pocztowy 00-833), PESEL 76021103518, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 19/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Arkadiusza Zagrobelnego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 13/2018 (5652) z dnia 18 stycznia 2019 r. → Pozycja 3102

Dodano: 2019-01-18 10:14:13 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK