Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęST 3 OFFSHORE Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Szczecin)

Dane Upadłego

 • Upadły: ST 3 OFFSHORE Sp. z o.o.
 • Adres: Brdowska 5, 71-700 Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • KRS: 0000372464,     NIP: 7010274725,     Regon:142709694

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GRp 5/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GR 17/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-10-26
 • Sędzia Komisarz: SSR Agnieszka Smoleń

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Maciej Kasprzyk
 • Numer licencji: 286
 • Adres: Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 510 091 410

2020-03-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 16175. ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000372464. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2010 r., sygn. akt XII GRp 5/17. [BMSiG-15506/2020]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 roku zostało zakończone postępowanie układowe dłużnika ST 3 Offshore Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, które to postanowienie uprawomocniło się w dniu 11 stycznia 2020 r. i z tym dniem nadzorca sądowy Maciej Kasprzyk objął funkcję nadzorcy wykonania układu, sygnatura akt XII GRp 5/17.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16175

Dodano: 2020-03-23 19:18:19 przez Administrator

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 62238. ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000372464. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2010 r., sygn. akt XII GRp 5/17. [BMSiG-61821/2019]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 r. zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika ST 3 Offshore Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w dniu 12 czerwca 2019 roku o następującej treści:
1. Podział wierzytelności na cztery kategorie zaspokojenia, gdzie:
a) Dla celów kwalifikowania do poszczególnych kategorii zaspokojenia proponuje się: - połączenie wierzytelności głównych z wierzytelnościami ubocznymi powstałymi do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, - przeliczenie wierzytelności wyrażonych w walutach obcych na PLN według średniego kursu NBP z dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
b) Do pierwszej (1) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele, których wierzytelności nie będą uznawane za pomoc publiczną (zaliczaną do czwartej kategorii zaspokojenia) oraz łączna wartość wierzytelności obliczonych zgodnie z pkt 1 lit a) będzie mniejsza lub równa 40.000,00 złotych. Przy ustalaniu wartości wierzytelności pod uwagę będą brane wartości brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.
c) Do drugiej (2) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele, których wierzytelności nie będą uznawane za pomoc publiczną (zaliczaną do czwartej kategorii zaspokojenia) oraz łączna wartość wierzytelności obliczonych zgodnie z pkt 1 lit a) będzie większa od 40.000,00 złotych oraz mniejsza lub równa 300.000,00 złotych. Przy ustalaniu wartości wierzytelności pod uwagę będą brane wartości brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.
d) Do trzeciej (3) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele, których wierzytelności nie będą uznawane za pomoc publiczną (zaliczaną do czwartej kategorii zaspokojenia) oraz łączna wartość wierzytelności obliczonych zgodnie z pkt 1 lit a) będzie większa niż 300.000,00 złotych. Przy ustalaniu wartości wierzytelności pod uwagę będą brane wartości brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.
e) Do czwartej (4) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele publicznoprawni, których wsparcie w postępowaniu restrukturyzacyjnym mogłoby zostać lub zostanie uznane za pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, tj. Gmina Miasto Szczecin (NIP 8510309410), Akademia Morska w Szczecinie (NIP 8510006388), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (NIP 5213017228), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (NIP 5251000810), Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie (NIP 8512871498), Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie (NIP 8522529488).
2. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii pierwszej (1) Dla wierzycieli zaliczanych do 1 (pierwszej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje:
a) Jednorazową spłatę pełnej (100%) kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 1 kategorii zaspokojenia w wysokości ujętej w spisie wierzytelności w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. b) Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w zapłacie.
3. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii drugiej (2) Dla wierzycieli zaliczanych do 2 (drugiej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje: a) Jednorazową spłatę 8/10 (80%) kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 2 kategorii zaspokojenia w stosunku do kwoty ujętej w spisie wierzytelności w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. b) Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie każdej z kolejnych rat układowych.
4. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii trzecie] (3) Dla wierzycieli zaliczanych do 3 (trzeciej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje:
a) Jednorazową spłatę 7/10 (70%) kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 3 kategorii zaspokojenia w stosunku do kwoty ujętej w spisie wierzytelności w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
b) Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie każdej z kolejnych rat układowych.
5. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii czwartej (4) Dla wierzycieli zaliczanych do 4 (czwartej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje:
a) Jednorazową spłatę pełnej (100%) kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 4 kategorii zaspokojenia w wysokości ujętej w spisie wierzytelności w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
b) Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie każdej z kolejnych rat układowych. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika ST 3 Offshore Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, sygn. akt. XII GRp 5/17. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62238

Dodano: 2019-12-04 09:13:53 przez Administrator

2019-10-14 Inne

Poz. 52841. ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Szczecinie. KRS 0000372464. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2010 r., sygn. akt XII GRp 5/17. [BMSiG-52665/2019]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, iż postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku odroczono termin rozprawy wyznaczonej w celu rozpoznania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika ST 3 Offshore spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, sygn. akt XII GRp 5/17, do dnia 5 listopada 2019 r., godz. 1100, sala nr 12, oraz do dnia 26 listopada 2019 roku, godz. 1100, sala nr 12 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ulicy Narutowicza 19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 199/2019 (5838) z dnia 14 października 2019 r. → Pozycja 52841

Dodano: 2019-10-14 21:25:49 przez Administrator

2019-07-04 Inne

Poz. 35064. ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000372464. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2010 r., sygn. akt XII GRp 5/17. [BMSiG-34701/2019]

Protokół z inauguracyjnego posiedzenia Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji przeprowadzonego dnia 20 maja 2019 r., godz. 1500 w Szczecinie, ul. Brdowska 5 Posiedzenie Rady Wierzycieli zostało zwołane zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego przez Macieja Kasprzyka jako Nadzorcę Sądowego. Maciej Kasprzyk otworzył posiedzenie, powitał przybyłych reprezentantów Wierzycieli powołanych na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie XII GRp 5/17, na członków Rady Wierzycieli i ich zastępców. Maciej Kasprzyk dokonał sprawdzenia obecności i wstępnej weryfikacji umocowania poszczególnych reprezentantów do reprezentacji poszczególnych członków Rady Wierzycieli, na potrzeby wyboru przewodniczącego. W wyniku powyższego stwierdzono, iż na posiedzeniu obecni są:
1. „Spawalnictwo i Urządzenia Techniczne dla Ochrony Środowiska” Sp. z o.o. w Szczecinie - reprezentowany przez Członków Zarządu: Andrzeja Zborowskiego i Olgierda Mackiewicza - na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa;
2. RESPOL Polska Sp. z o.o. w Szczecinie - reprezentowany przez adw. Michała Dzierżanowskiego oraz Członka Zarządu Grzegorza Lech - na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa;
3. Gmina Miasto Szczecin - reprezentowany przez r.pr. Jolantę Górę - na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa;
4. Stocznia Szczecińska S.A. w Szczecinie - reprezentowany przez r.pr. Pawła Brzezińskiego - na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa;
5. Staltest Pomorze Sp. z o.o. w Gdańsku - reprezentowany przez Członka Zarządu Krzysztofa Brzyszcz oraz r.pr. Marcina Kulwikowskiego - na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa; w charakterze Zastępców Członków Rady Wierzycieli:
6. Impuls Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. jako Pierwszy Zastępca NIEOBECNY
7. Global Airline Services Sp. z o.o. w Warszawie jako Drugi Zastępca - reprezentowany przez Członka Zarządu Tomasza Strupiechowski oraz adw. Janowi Maciejko - na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa. Ponadto w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Wierzycieli uczestniczą:
8. Maciej Kasprzyk - Nadzorca Sądowy
9. Adw. Robert Fluder - jako pełnomocnik Nadzorcy Sądowego. Następnie Maciej Kasprzyk stwierdził poprawność powiadomienia wszystkich członków i zastępców członków Rady Wierzycieli oraz zdolność do podjęcia uchwały o wyborze protokolanta, a następnie Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Wobec powyższego Maciej Kasprzyk zaproponował na protokolanta adw. Roberta Fludera. Wobec braku innych kandydatur na protokolanta posiedzenia jednogłośnie wybrano adw. Roberta Fludera. Następnie Maciej Kasprzyk poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Wobec braku kandydatów zdecydowano się na wybór imienny. Wobec faktu, iż wybór Przewodniczącego jest wyborem „in personam” przeprowadzono głosowanie tajne poprzez rozdanie pięciu kart do głosowania, które to karty otrzymali uprawnieni do głosowania na niniejszym posiedzeniu Członkowie Rady Wierzycieli lub ich pełnomocnicy oraz pełnomocnik Pierwszego Zastępcy Członków Rady Wierzycieli i Drugiego Zastępcy Członka Rady Wierzycieli. Po rozdaniu pięciu kart do głosowania przeprowadzono głosowanie tajne, a wypełnione karty przekazano protokolantowi, który razem z Nadzorcą Sądowym przeprowadził liczenie głosów. Maciej Kasprzyk po podliczeniu głosów oświadczył, iż na skutek przeprowadzonego głosowania Rada Wierzycieli Uchwałą nr 1/2019 dokonała wyboru Stoczni Szczecińskiej sp. z o.o. na funkcję Przewodniczącego Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji przy 3 (trzech) głosach za Stocznią Szczecińską sp. z o.o. i 2 (dwóch) głosami za Gminą Miasto Szczecin (pusta karta). Na dowód powyższego załączono do niniejszego protokołu w zamkniętej kopercie oryginały wypełnionych kart do głosowania, którą to kopertę przekazano na ręce nowo wybranego Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Uchwała nr 1/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W tym miejscu Maciej Kasprzyk oddał prowadzenie posiedzenia wybranemu Przewodniczącemu Rady Wierzycieli, reprezentowanemu przez r.pr. Pawła Brzezińskiego Dalsze prowadzenie posiedzenia przejął Pan r.pr. Pawła Brzezińskiego jako reprezentant wierzyciela Stoczni Szczecińskiej sp. z o.o. wybranego na Przewodniczącego Rady Wierzycieli i stwierdził on prawidłowość zwołania niniejszego posiedzenia i właściwą reprezentację wszystkich obecnych członków i zastępców członków rady wierzycieli oraz zdolność Rady Wierzycieli do podejmowania wiążących uchwał (w tym prawidłowości reprezentacji) - na okoliczność czego sporządzono listę obecności, która stanowi integralny załącznik do niniejszego protokołu wraz z przedłożonymi pełnomocnictwami i innymi dokumentami wykazującymi prawidłowe umocowanie do reprezentacji. Następnie Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad posiedzenia, który przedstawia się następująco:
1. otwarcie posiedzenia i wybór protokolanta;
2. wybór Przewodniczącego Rady Wierzycieli;
3. sprawdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, listy obecności, umocowania do reprezentacji oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Radę Wierzycieli na zwołanym posiedzeniu;
4. omówienie projektu Regulaminu Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji w postępowaniu XII GRp 5/17 prowadzonym przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie;
5. przyjęcie w drodze Uchwały nr 3/2019 Regulaminu Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji;
6. omówienie kluczowych spraw postępowania restrukturyzacyjnego;
7. wolne wnioski,
8. wyznaczenie kolejnego terminu posiedzenia i zamknięcie obrad. Powyższy porządek obrad został poddany przez Przewodniczącego pod głosowanie i został przyjęty przez Radę Wierzycieli jednogłośnie.
Zgłoszono jednego kandydata na Zastępcę Przewodniczącego - Gmina Miasto Szczecin - reprezentowana przez r.pr. Jolantę Górę. Po rozdaniu pięciu kart do głosowania przeprowadzono głosowanie tajne, a wypełnione karty przekazano protokolantowi, który razem z Nadzorcą Sądowym przeprowadził liczenie głosów.
Protokolant po podliczeniu głosów oświadczył, iż na skutek przeprowadzonego głosowania Rada Wierzycieli Uchwałą nr 2//2019 dokonała wyboru na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Wierzycieli Gmina Miasto Szczecin przy 5 (pięciu) głosach za. Na dowód powyższego załączono do niniejszego protokołu w zamkniętej kopercie oryginały wypełnionych kart do głosowania, którą to kopertę przekazano na ręce Przewodniczącego Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Uchwała nr 2/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż punkty od 1 do 3 porządku obrad zostały wyczerpane i przystąpiono do punktu 4 Porządku Obrad. W tym miejscu Nadzorca Sądowy na prośbę Przewodniczącego przedstawił projekt Regulaminu Rady Wierzycieli, którego wydruk został wręczony każdemu z członków i zastępców. Przewodniczący zaproponował 10 minut przerwy celem zapoznania się z treścią regulaminu przez członków Rady Wierzycieli. Po przerwie wznowiono przebieg spotkania przystąpiono do dyskusji nad projektem, w wyniku której ustalono ostateczną treść projektu regulaminu, który został poddany przez Przewodniczącego pod głosowanie. Regulamin Rady Wierzycieli Uchwałą nr 3/2019 został przyjęty tekst jednolity Regulaminu, przy 5 (pięciu) głosach za, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 3/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie, w związku z treścią Regulaminu Rady Wierzycieli, Rada postanowiła o odstąpieniu od wyboru sekretarza Rady Wierzycieli, stwierdzając, że jego obecność nie jest koniecznie niezbędna do kontynuowania prac Rady. Uchwała nr 4/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie omówiono kluczowe kwestie dotyczące prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego związane z prowadzonym postępowaniem ST3 Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji.
Na posiedzenie przewodniczący Rady Wierzycieli zaprosił zarząd ST3 Offshore sp. z o.o., który szczegółowo przedstawił aktualną sytuacje kontraktową i finansową spółki. Następnie Nadzorca Sądowy przedstawił Radzie Wierzycieli, na ręce jej Przewodniczącego (w oryginale) oraz na ręce każdego z członków Rady Wierzycieli i zastępców Członków Rady Wierzycieli wniosek Dłużnika z dnia 15 maja 2019 r. o wyrażenie zgody na:
1. zawarcie pomiędzy Dłużnikiem a Polską Grupą Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, umowy pożyczki kwoty 7.500.000,00 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z przeznaczeniem na działalność operacyjną, w tym przede wszystkim zapewnienie finansowania wydatków bieżących w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Pożyczkobiorcy, a co za tym idzie utrzymania jego płynności finansowej w okresie pomiędzy udzieleniem Pożyczki a zapadalnością wierzytelności ST3 wynikających z realizowanego kontraktu zawartego pomiędzy ST3 a Konecranes Finland Corporation z siedzibą w Hyvinkää oraz spółką cywilną prawa niemieckiego Arbeitsgemeinschaft GSWP Finkenwerder (BGB-Gesellschaft) z biurem w Hamburgu, przy ul. Dampfschiffweg 3-9, 21079 Hamburg, Niemcy, której szczegółowe warunki zostały określone w załączonym do niniejszego wniosku wzorze Warunkowej umowie pożyczki, zwaną dalej Umową, gdzie warunkiem zawieszającym pozostaje udzielenie zgody przez Radę Wierzycieli.
2. zabezpieczenie spłaty pożyczki, otrzymanej na podstawie Umowy, o której mowa w punkcie 1., w sposób określony w tej Umowie. Przewodniczący złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie przedłużenia okresu do podjęcia decyzji odnośnie zgody na zawarcie powyższej Umowy Warunkowej na okres przekraczający 14 dni, tj. do dnia 17 czerwca 2019 r. Uchwała nr 5/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Nadzorca zobowiązuje się jednocześnie do dostarczenia w formie elektronicznej w terminie 3 (trzech) dni dokumentów obrazujących zawarcie przez nią trzech warunkowych umów pożyczek zawartych przed dniem dzisiejszego posiedzenia Rady Wierzycieli. W tym miejscu Przewodniczący wskazał, że Protokołu nie podpisał adw. Michał Dzierżanowski, który z uwagi na inne obowiązki opuścił posiedzenie Rady Wierzycieli. Zaproponowano następne spotkanie Rady Wierzycieli dnia 17 czerwca 2019 r. w Szczecinie na godzinę 1500 w siedzibie Dłużnika.
Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku innych wniosków na tym posiedzenie zakończono, o godz. 1810
1. „Spawalnictwo i Urządzenia Techniczne dla Ochrony Środowiska” Sp. z o.o. w Szczecinie. Andrzej Zborowskiego Olgierd Mackiewicza
2. RESPOL Polska Sp. z o.o. w Szczecinie Grzegorza Lech
3. Gmina Miasto Szczecin r.pr. Jolantę Górę
4. Stocznia Szczecińska S.A. w Szczecinie (PRZEWODNICZĄCY) r.pr. Pawła Brzezińskiego
5. Staltest Pomorze Sp. z o.o. w Gdańsku Krzysztofa Brzyszcz r.pr. Marcina Kulwikowskiego
6. Global Airline Services Sp. z o.o. w Warszawie (ZASTĘPCA CZŁONKA RADY) Tomasza Strupiechowski adw. Janowi Maciejko
7. Maciej Kasprzyk (Nadzorca Sądowy)
8. Adw. Robert Fluder (Protokolant) Załączono:
- pełnomocnictwo dla adw. Jana Maciejki;
- pełnomocnictwo dla adw. Michała Dzierżanowskiego;
- pełnomocnictwo dla r.pr. Mariana Kulwikowskiego;
- pełnomocnictwo dla r.pr. Pawła Brzezińskiego; - pełnomocnictwo dla r.pr. Jolanty Góra;
- uchwała RW 1/2019;
- uchwała RW 2/2019
- uchwała RW 3/2019 wraz z załącznikiem w postaci jednolitego tekstu Regulaminu Rady Wierzycieli
- uchwała RW 4/2019
- uchwała RW 5/2019 REGULAMINU RADY WIERZYCIELI ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji siedzibą w Szczecinie w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 5/17
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Dłużniku - należy przez to rozumieć ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie.
2. Nadzorcy - należy przez to rozumieć Nadzorcę Sądowego wyznaczonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie prowadzonym przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 5/17.
3. Wierzycielu - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do żądania od Dłużnika świadczenia.
4. Prawie restrukturyzacyjnym - należy przez to rozumieć Ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.).
5. Radzie - należy przez to rozumieć radę wierzycieli ustanowioną w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie prowadzonym przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 5/17.
6. Sędzim Komisarzu - należy przez to rozumieć sędziego komisarza wyznaczonego w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie prowadzonym przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 5/17.
Jeżeli niniejszy regulamin nie definiuje używanego zwrotu, to jego treść powinna zostać ustalana w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego, chyba że odmienne znacznie wynika jednoznacznie z kontekstu użycia danego zwrotu.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Niniejszy regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę w tym w szczególności tryb posiedzeń, sposób zawiadamiania członków Rady o posiedzeniu, sposób zbierania głosów i zasady współpracy Rady z Nadzorcą Sądowym oraz Dłużnikiem, a także sposób składania wniosków do Rady.
§ 2 Rada jest kolegialnym organem doradczo-kontrolnym reprezentującym Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec Dłużnika. Rada działa na podstawie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego oraz niniejszego regulaminu.
§ 3 Przy wykonywaniu obowiązków Rada kieruje się interesem ogółu Wierzycieli.
II. SKŁAD I USTRÓJ WEWNĘTRZNY RADY
§ 4 1. Rada zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza składa się z pięciu członków i dwóch zastępców powoływanych spośród Wierzycieli Dłużnika będących uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Członkowie Rady pełnią swoje obowiązki osobiście albo przez pełnomocników. Ten sam pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego Członka Rady. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo składa się Przewodniczącemu Rady, który dołącza je do protokołu posiedzenia Rady lub akt postępowania.
3. Do zastępcy członka Rady przepisy dotyczące członka Rady stosuje się odpowiednio.
§ 5 Członkowie Rady obowiązani są w szczególności do:
1) brania udziału w posiedzeniach Rady;
2) wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę.
§ 6 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady.
2. Rada może powołać Sekretarza Rady.
3. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani z tych funkcji przez Radę.
§ 7 Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1) reprezentowanie Rady na zewnątrz,
2) koordynowanie i kierowanie pracami Rady,
3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady.
§ 8 Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności bądź niemożności sprawowania przez niego funkcji,
2) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego w ramach kompetencji wynikających z regulaminu i przepisów prawa restrukturyzacyjnego, 3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady w przypadkach gdy nie uczyni tego Przewodniczący Rady w terminie zakreślonym przez niniejszy regulamin lub wyznaczy termin posiedzenia w terminie dłuższym niż dwa tygodnie.
§ 9 1. Do obowiązków Sekretarza Rady należy w szczególności:
1) dokumentowanie prac Rady,
2) sporządzanie protokołów i uchwał,
3) nadzorowanie archiwizacji prac Rady,
4) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,
5) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego w ramach kompetencji wynikających z regulaminu i przepisów prawa restrukturyzacyjnego,
2. Sekretarzem Rady może być osoba niebędąca członkiem lub zastępcą członka Rady.
3. W razie niepowołania przez Radę Sekretarza Rady, obowiązki wskazane w ust. 1 wykonuje Przewodniczący Rady lub osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady.
III. POSIEDZENIA RADY § 10 1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych lub na zgodny wniosek wszystkich członków Rady.
3. Zastępcy członków Rady mogą zawsze uczestniczyć w posiedzeniach. Głosują oni nad uchwałą w przypadku nieobecności któregokolwiek z członków Rady. Zamiast nieobecnego członka Rady w pierwszej kolejności głosuje „Pierwszy Zastępca” tj. zastępca wymieniony na pierwszym miejscu w sentencji postanowienia Sędziego Komisarza o powołaniu, jeżeli jest on obecny na posiedzeniu. W przypadku nieobecności więcej niż jednego członka Rady, albo nieobecności „Pierwszego Zastępcy”, nad uchwałą głosuje „Drugi Zastępca”, tj. zastępca wymieniony na drugim miejscu w sentencji postanowienia Sędziego Komisarza o powołaniu, jeżeli jest on obecny na posiedzeniu.
§ 11 1. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane i odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia odbywają się na terenie Polski.
3. W przypadku złożenia przez Nadzorcę do Rady wniosku o udzielenie pomocy, wydanie opinii, etc. (w trybie art. 128 pr. res.) - posiedzenie lub głosowanie winno się odbyć w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia złożenia wniosku. Dla skuteczności złożenia przez Nadzorcę ww. wniosku wystarczające jest przesłanie wniosku do Rady za pośrednictwem poczty e-mail.
4. Osobą upoważnioną i zobowiązaną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, który zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Członka Rady Wierzycieli bądź Nadzorcy. W przypadku złożenia wniosku przez Członka Rady Wierzycieli bądź Nadzorcę, Przewodniczący zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Posiedzenia Rady, tak by mogło ono się odbyć w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie. Rada podejmuje uchwały w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku do Rady. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku lub zwoła posiedzenie w terminie odleglejszym niż dwa tygodnie - posiedzenie winien zwołać niezwłocznie Zastępca Przewodniczącego. W przypadku niezwołania posiedzenia wnioskodawca może wystąpić do Sędziego Komisarza z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady lub zmianę jej składu (odwołanie części lub wszystkich członków) z uwagi na nienależyte pełnienie obowiązków. Posiedzenie Rady może zwołać również z własnej inicjatywy Sędzia Komisarz, który w takim przypadku przewodniczy posiedzeniu bez prawa głosu.
5. Posiedzenia zwoływane są w drodze zawiadomień przesłanych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej doręczonych najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady. Jeżeli zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej jest niemożliwe, posiedzenia Rady mogą być również zwoływane za pomocą listów poleconych wysłanych najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady.
6. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady należy wskazać miejsce odbycia posiedzenia, datę i godzinę rozpoczęcia obrad, a także porządek obrad.
7. Każdy z członków Rady może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Warunkiem uwzględnienia takiego wniosku jest jego zgłoszenie najpóźniej na 24 h przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W przypadku o którym mowa w zdaniu uprzednim § 11 ust. 8 nie stosuje się.
8. Materiały na posiedzenie Rady winny być doręczone członkom Rady najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 regulaminu.
9. O posiedzeniach Rady zawiadamia się Zastępców członków Rady. Głosują oni nad uchwałą w przypadku nieobecności któregokolwiek z członków Rady. Zamiast nieobecnego członka Rady w pierwszej kolejności głosuje „Pierwszy Zastępca” tj. zastępca wymieniony na pierwszym miejscu w sentencji postanowienia Sędziego Komisarza o powołaniu, jeżeli jest on obecny na posiedzeniu. W Przypadku nieobecności więcej niż jednego członka Rady albo nieobecności „Pierwszego Zastępcy” nad uchwałą głosuje „Drugi Zastępca” tj. zastępca wymieniony na drugim miejscu w sentencji postanowienia Sędziego Komisarza o powołaniu.
10. O terminie posiedzenia Rady należy zawiadomić Sędziego Komisarza, który zawsze ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady z głosem opiniodawczym.
11. W posiedzeniach Rady uczestniczy Nadzorca z głosem opiniodawczym.
§ 12 1. Posiedzenie Rady otwiera Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego - Zastępca bądź inny członek Rady upoważniony pisemnie do tego przez Przewodniczącego Rady.
2. W posiedzeniu Rady uczestniczyć mogą inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego w szczególności reprezentanci Dłużnika.
3. Po otwarciu posiedzenia Rada podpisuje listę obecności i przyjmuje porządek obrad oraz wybiera protokolanta, jeśli Rada nie ustanowiła Sekretarza. W wyjątkowych okolicznościach poszczególni członkowie Rady mogą zgłosić podczas trwania posiedzenia wnioski o poszerzenie lub zmianę porządku obrad z zastrzeżeniem, że uwzględnienie tych wniosków wymaga jednomyślnej zgody wszystkich członków Rady.
4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie. Na polecenie Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać w formie pisemnej.
5. Uchwały będące przedmiotem obrad są podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza lub protokolanta z chwilą ich podjęcia, a następnie załączone do protokołu posiedzenia wraz z listą obecności. W przypadku głosowań tajnych obowiązki komisji skrutacyjnej pełni sekretarz lub protokolant.
6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów pełnego składu Rady przy pięcioosobowym kworum - chyba że przepisy Prawa restrukturyzacyjnego stanowią inaczej.
7. Posiedzenia Rady mogą być rejestrowane za pomocą elektronicznych narzędzi do zapisu dźwięku i obrazu.
§ 13 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu lub głosowaniu, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz tryb podjęcia uchwały. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole.
3. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu członkowie Rady oraz uczestniczący w posiedzeniu goście.
4. Protokoły Rady gromadzone są w Księdze Protokołów prowadzonej przez Sekretarza lub Przewodniczącego.
5. Przewodniczący Rady niezwłocznie po posiedzeniu przekazuje odpis protokołu Sędziemu Komisarzowi, a także Nadzorcy. Do odpisu protokołu załącza się odpisy uchwał podjętych na posiedzeniu i ewentualnie inne dokumenty. Za zgodą Sędziego Komisarza protokół może być uprzednio przesyłany, po zakończeniu posiedzenia Rady, pocztą elektroniczną, a w ślad za tym złożony w formie pisemnej do akt postępowania. Uczestnik posiedzenia Rady może zgłosić w terminie siedmiu dni do Sędziego Komisarza zastrzeżenia co do niezgodności treści protokołu ze stanem faktycznym.
IV. KOMPETENCJE RADY § 14 1. Rada udziela pomocy Nadzorcy, kontroluje jego czynności, bada stan funduszów masy układowej, udziela zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem Rady, oraz wyraża opinię w innych sprawach, jeżeli zażąda tego Sędzia Komisarz, Nadzorca lub Dłużnik, a także wykonuje inne czynności przewidziane przepisami Prawa restrukturyzacyjnego.
2. Rada lub jej członkowie mogą przedstawiać Sędziemu Komisarzowi swoje uwagi o działalności Dłużnika lub Nadzorcy.
3. Rada lub jej delegowani na podstawie § 16 ust. 1 członkowie mogą żądać od Dłużnika lub Nadzorcy wyjaśnień oraz badać księgi i dokumenty przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie w jakim to nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa.
§ 15 1. Zezwolenia Rady pod rygorem nieważności wymagają następujące czynności Dłużnika i Nadzorcy:
1) obciążenie składników masy sanacyjnej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem;
2) przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem;
3) obciążenie składników masy sanacyjnej innymi prawami;
4) zaciąganie kredytów lub pożyczek;
5) zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Dłużnika lub jego zorganizowanej części lub innej podobnej umowy. 2. Zezwolenia Rady pod rygorem nieważności wymaga również sprzedaż przez Dłużnika nieruchomości lub innych składników majątku o wartości powyżej 500.000,00 zł. 3. Rada może udzielić zezwolenia na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki lub ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jeżeli jest to niezbędne do zachowania zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu lub zawarcia i wykonania układu oraz zostało zagwarantowane, że środki zostaną przekazane Dłużnikowi i wykorzystane w sposób przewidziany przez uchwałę Rady, a ustanowione zabezpieczenie jest adekwatne do udzielonego kredytu lub pożyczki. W takim przypadku Rada ma prawo żądania, dla swoich potrzeb, wykonania opinii, ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.
§ 16 1. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności kontrolnych w postępowaniu lub wyznaczać spośród swoich członków osoby odpowiedzialne za badanie poszczególnych zagadnień. W szczególności Rada wyznacza osoby do dokonania poszczególnych czynności na wniosek Nadzorcy. Osoby te składają Radzie sprawozdania ze swojej działalności. Jeżeli podejmowane badanie lub kontrola ma charakter stały, złożenie sprawozdań następuje nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Rada może wyznaczać także spoza swoich członków osoby odpowiedzialne za badanie ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa Dłużnika. Osoby takie winny posiadać odpowiednie kwalifikacje i wiedzę specjalistyczną z danego zakresu. Koszty wynagrodzenia takich osób nie mogą obciążać dłużnika.
3. Wyznaczone osoby mogą być w każdym czasie zwolnione z obowiązku badania danych zagadnień.
4. Z przeprowadzonych badań lub kontroli Rada składa Sędziemu Komisarzowi sprawozdanie, sporządzone przez osoby wyznaczone do badania lub kontroli. Sprawozdanie takie przed złożeniem do sądu winno być zatwierdzone uchwałą Rady i doręczone Nadzorcy.
§ 17 1. Nadzorca oraz Dłużnik, a także inni uczestnicy postępowania mogą w każdym czasie kierować do Rady wnioski o wyrażenie opinii, zgody na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem Rady, lub podjęcie innego działania. Wniosek taki winien być kierowany na piśmie na adres Przewodniczącego (z wyłączeniem wniosku Nadzorcy, do którego stosuje się § 11 ust. 3 niniejszego Regulaminu co nie wyklucza złożenia wniosku w formie zwykłej pisemnej), udostępniony zgodnie z § 18 ust. 2.
2. Rada przyjmuje odpowiednią uchwałę lub podejmuje inne właściwe kroki w terminie dwóch tygodni od otrzymania pisemnego wniosku. W sprawach skomplikowanych Rada może przedłużyć termin na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
3. Przewodniczący informuje niezwłocznie wnioskodawcę o podjętych przez Radę działaniach.
4. W drobnych lub niewymagających podjęcia uchwały sprawach Nadzorca, Dłużnik oraz inny uczestnik postępowania mogą kontaktować się z Przewodniczącym i innymi członkami oraz zastępcami członków Rady - również bezpośrednio oraz drogą telefoniczną lub mailową.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18 1. Niezwłocznie po objęciu funkcji członka Rady, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia, każdy z członków zobowiązany jest przedstawić na ręce Przewodniczącego swój adres dla doręczeń, adres e-mail oraz stosowne numery telefonów, a także dane swych reprezentantów (ze sposobem reprezentacji) oraz pełnomocników (ze wskazaniem prawa i zasad do głosowania) również z podaniem ww. danych teleadresowych. 2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Przewodniczący udostępnia Nadzorcy oraz po posiedzeniu przekazuje Dłużnikowi dane kontaktowe wszystkich członków Rady, w tym adres dla doręczeń, adres e-mail oraz stosowne numery telefonów. Przewodniczący wraz z protokołem inauguracyjnego posiedzenia Rady przesyła ww. dane kontaktowe Sędziemu Komisarzowi.
3. Domniemywa się, że w przypadku przesłania informacji skierowanej pod wskazany przez członka Rady adres pocztowy lub e-mail i pozostawienie informacji pod wskazanym numerem telefonu członek Rady informację tę otrzymał. Dotyczy to szczególności sytuacji powiadamiania członka Rady o zwołaniu posiedzenia. Rada jako dobry zwyczaj uznaje potwierdzanie odbioru korespondencji dotyczącej wszelkich spraw postępowania.
4. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie opisanych w ust. 1 adresów lub telefonów. W przypadku braku powiadomienia o zmianie, członek Rady ponosi ryzyko nieotrzymania niezbędnych powiadomień i informacji.
§ 19 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Radę. Przewodniczący Rady Protokolant Uchwała nr 1/2019 Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 5/17
1. Rada Wierzycieli wybiera na funkcję Przewodniczącego Rady Wierzycieli - członka rady wierzycieli w osobie: Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. Powyższy wybór został dokonany przy:
- 3 głosach imiennych za Stocznią Szczecińską sp. z o.o.
- 2 głosach imiennych za Gminą Miastem Szczecin. Podpis Przewodniczącego Podpis Protokolanta Uchwała nr 2/2019 Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 5/17 1. Rada Wierzycieli wybiera na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Wierzycieli - członka Rady Wierzycieli w osobie:
Gmina Miasto Szczecin Powyższy wybór został dokonany przy:
- 5 głosach „za” - 0 głosach „przeciw’’ i - 0 głosach „wstrzymującym się” i - 0 głosie nieważnym
Podpis Przewodniczącego Podpis Protokolanta Uchwała nr 3/2019 Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 5/17 Rada Wierzycieli przyjmuje Regulamin Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie w postępowaniu w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 5/17, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
Powyższa uchwała została przyjęta przy: - 5 głosach „za” - 0 głosach „przeciw’’ i - 0 głosach „wstrzymującym się” i - 0 głosie nieważnym
Podpis Przewodniczącego Podpis Protokolanta Załącznik do Uchwały: Tekst Jednolity Regulaminu Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie w restrukturyzacji (opatrzony podpisami Przewodniczącego i Protokolanta).
Uchwała nr 4/2019 Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 5/17 Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Rada Wierzycieli postanowiła odstąpić od wyboru Sekretarza Rady Wierzycieli.
Powyższa uchwała została przyjęta przy: - 5 głosach „za” - 0 głosach „przeciw’’ i - 0 głosach „wstrzymującym się” i - 0 głosie nieważnym
Podpis Przewodniczącego Podpis Protokolanta Uchwała nr 5/2019 Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 5/17 Na podstawie § 17 ust. 2 Regulaminu Rady Wierzycieli ST3 Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Rada Wierzycieli zdecydowała o przedłużeniu do dnia 17 czerwca 2019 r. na podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie warunkowej umowy pożyczki z Polską Grupą Zbrojeniową S.A., określonej we wniosku Dłużnika z dnia 15 maja 2019 r. przedłożonym na posiedzeniu Rady Wierzycieli z dnia 20 maja 2019 r. Powyższa uchwała została przyjęta przy: - 5 głosach „za” - 0 głosach „przeciw’’ i - 0 głosach „wstrzymującym się” i - 0 głosie nieważnym Podpis Przewodniczącego Podpis Protokolanta

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 128/2019 (5767) z dnia 04 lipca 2019 r. → Pozycja 35064

Dodano: 2019-07-05 22:14:19 przez Administrator

2019-07-02 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 34632. ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000372464. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2010 r., sygn. akt XII GRp 5/17. [BMSiG-34324/2019]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku przez nadzorcę sądowego aktualnego spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych. Ponadto zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 roku zatwierdzono spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnika ST 3 Offshore Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 28 maja 2018 roku zaktualizowany pismami nadzorcy sądowego złożonymi dnia: 19 lipca 2018 roku, 26 lipca 2018 roku, 14 września 2018 roku, 6 listopada 2018 roku, 5 grudnia 2018 roku i 6 marca 2019 roku, 26 kwietnia 2019 roku, 13 maja 2019 roku, 31 maja 2019 roku - w brzmieniu wynikającym z aktualnego spisu wierzytelności złożonego przez nadzorcę sądowego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12 czerwca 2019 roku. Nadto postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 roku Sędzia komisarz stwierdził, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika ST 3 Offshore Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie doszło do przyjęcia układu o następującej treści wynikającej z propozycji układowych dłużnika z dnia 26 marca 2019 roku znajdujących się na k.3034:
1. Podział wierzytelności na cztery kategorie zaspokojenia, gdzie:
a) Dla celów kwalifikowania do poszczególnych kategorii zaspokojenia proponuje się: - połączenie wierzytelności głównych z wierzytelnościami ubocznymi powstałymi do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, - przeliczenie wierzytelności wyrażonych w walutach obcych na PLN według średniego kursu NBP z dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
b) Do pierwszej (1) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele, których wierzytelności nie będą uznawane za pomoc publiczną (zaliczaną do czwartej kategorii zaspokojenia) oraz łączna wartość wierzytelności obliczonych zgodnie z pkt 1 lit a) będzie mniejsza lub równa 40.000,00 złotych. Przy ustalaniu wartości wierzytelności pod uwagę będą brane wartości brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT oraz innymi należnościami publicznoprawnymi;
c) Do drugiej (2) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele, których wierzytelności nie będą uznawane za pomoc publiczną (zaliczaną do czwartej kategorii zaspokojenia) oraz łączna wartość wierzytelności obliczonych zgodnie z pkt 1 lit a) będzie większa od 40.000,00 złotych oraz mniejsza lub równa 300.000,00 złotych. Przy ustalaniu wartości wierzytelności pod uwagę będą brane wartości brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT oraz innymi należnościami publicznoprawnymi;
d) Do trzeciej (3) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele, których wierzytelności nie będą uznawane za pomoc publiczną (zaliczaną do czwartej kategorii zaspokojenia) oraz łączna wartość wierzytelności obliczonych zgodnie z pkt 1 lit a) będzie większa niż 300.000,00 złotych. Przy ustalaniu wartości wierzytelności pod uwagę będą brane wartości brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT oraz innymi należnościami publicznoprawnymi;
e) Do czwartej (4) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele publicznoprawni, których wsparcie w postępowaniu restrukturyzacyjnym mogłoby zostać lub zostanie uznane za pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, tj. Gmina Miasto Szczecin (NIP: 8510309410), Akademia Morska w Szczecinie (NIP: 8510006388), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (NIP: 5213017228), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (NIP: 5251000810), Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie (NIP: 8512871498), Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie (NIP: 8522529488).
2. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii pierwszej (1) Dla wierzycieli zaliczanych do 1 (pierwszej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje:
a) Jednorazową spłatę pełnej (100%) kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 1 kategorii zaspokojenia w wysokości ujętej w spisie wierzytelności w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;
b) Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w zapłacie.
3. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii drugiej (2) Dla wierzycieli zaliczanych do 2 (drugiej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje: a) jednorazową spłatę 8/10 (80%) kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 2 kategorii zaspokojenia w stosunku do kwoty ujętej w spisie wierzytelności w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;
b) Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie każdej z kolejnych rat układowych. 4. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii trzeciej (3) Dla wierzycieli zaliczanych do 3 (trzeciej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje:
a) Jednorazową spłatę 7/10 (70%) kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 3 kategorii zaspokojenia w stosunku do kwoty ujętej w spisie wierzytelności w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;
b) Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie każdej z kolejnych rat układowych.
5. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii czwartej (4) Dla wierzycieli zaliczanych do 4 (czwartej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje:
a) Jednorazową spłatę pełnej (100%) kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 4 kategorii zaspokojenia w wysokości ujętej w spisie wierzytelności w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;
b) Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie każdej z kolejnych rat układowych. Sygn. akt XII GRp 5/17.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 126/2019 (5765) z dnia 02 lipca 2019 r. → Pozycja 34632

Dodano: 2019-07-02 19:38:19 przez Administrator

2019-06-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 31813. ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000372464. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2010 r., sygn. akt XII GRp 5/17. [BMSiG-31458/2019]

W związku ze złożeniem przez nadzorcę sądowego pismem z dnia 31 maja 2019 roku aktualizacji spisu wierzytelności złożonego w dniu 28 maja 2018 roku zaktualizowanego pismami nadzorcy sądowego złożonymi dnia: 19 lipca 2018 roku, 26 lipca 2018 roku, 14 września 2018 roku, 6 listopada 2018 roku, 5 grudnia 2018 roku i 6 marca 2019 roku, w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika ST 3 OFFSHORE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372464 - sygn. akt XII GRp 5/17, Sędzia komisarz ogłasza o prawie ich przeglądania przez uczestników postępowania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza - o prawie złożenia przez dłużnika zastrzeżeń, co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 115/2019 (5754) z dnia 14 czerwca 2019 r. → Pozycja 31813

Dodano: 2019-06-15 21:05:52 przez Administrator

2019-05-28 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 27775. ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000372464. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2010 r., sygn. akt XII GRp 5/17. [BMSiG-27254/2019]

W związku ze złożeniem przez nadzorcę sądowego pisma złożonego dnia 26 kwietnia 2019 roku i 13 maja 2019 roku aktualizującego spis wierzytelności złożony w dniu 28 maja 2018 roku zaktualizowanego pismami nadzorcy sądowego złożonymi dnia: 19 lipca 2018 roku, 26 lipca 2018 roku, 14 września 2018 roku, 6 listopada 2018 roku, 5 grudnia 2018 roku i 6 marca 2019 roku, w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika ST 3 OFFSHORE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372464, sygn. akt XII GRp 5/17. Sędzia komisarz ogłasza o prawie ich przeglądania przez uczestników postępowania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia przez dłużnika zastrzeżeń co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 102/2019 (5741) z dnia 28 maja 2019 r. → Pozycja 27775

Dodano: 2019-05-28 21:21:28 przez Administrator

2019-04-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 20291. ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000372464. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2010 r., sygn. akt XII GRp 5/17. [BMSiG-19523/2019]

W związku ze złożeniem przez nadzorcę sądowego w dniu w dniu 28 maja 2018 roku:
- spisu wierzytelności zaktualizowanego pismami nadzorcy sądo wego złożonymi dnia: 19 lipca 2018 roku, 26 lipca 2018 roku, 14 września 2018 roku, 6 listopada 2018 roku, 5 grudnia 2018 roku i 6 marca 2019 roku,
- spisu wierzytelności spornych w dniu 28 maja 2018 roku zaktualizowanego pismem nadzorcy sadowego złożonym dnia 14 września 2018 roku, w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika ST 3 OFFSHORE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372464, sygn. akt: XII GRp 5/17, Sędzia komisarz ogłasza o prawie ich przeglądania przez uczestników postępowania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza - o prawie złożenia przez dłużnika zastrzeżeń, co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 75/2019 (5714) z dnia 16 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20291

Dodano: 2019-04-16 21:31:01 przez Administrator

2019-04-16 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 20293. ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000372464. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2010 r., sygn. akt XII GRp 5/17. [BMSiG-19531/2019]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 roku zwołano zgromadzenie wierzycieli w przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnika ST 3 Offshore spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372464, sygn. akt XII GRp 5/17, na dzień 12 czerwca 2019 r., godz. 900, w sali Teatru Polskiego w Szczecinie, Scena na Łasztowni, ulica Energetyków 40 w Szczecinie, celem głosowania nad układem, Sąd określił, iż głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przeprowadzone pisemnie oraz ustnie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 75/2019 (5714) z dnia 16 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20293

Dodano: 2019-04-16 21:32:16 przez Administrator

2017-11-22 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 43707. ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000372464. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2010 r., sygn. akt XII GR 17/17, XII GRp 5/17. [BMSiG-43593/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 26 października 2017 roku otwarto przyspieszone postępowanie układowe dłużnika ST 3 OFFSHORE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 5, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372464, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GRp 5/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz nadzorcę sądowego w osobie Macieja Kasprzyka, nr licencji 286. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 226/2017 (5363) z dnia 22 listopada 2017 r. → Pozycja 43707

Dodano: 2017-11-23 21:02:01 przez Administrator

2017-10-26 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 43707. ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000372464. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2010 r., sygn. akt XII GR 17/17, XII GRp 5/17. [BMSiG-43593/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 26 października 2017 roku otwarto przyspieszone postępowanie układowe dłużnika ST 3 OFFSHORE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 5, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372464, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GRp 5/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz nadzorcę sądowego w osobie Macieja Kasprzyka, nr licencji 286. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 226/2017 (5363) z dnia 22 listopada 2017 r. → Pozycja 43707

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-11-23 21:01:23 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 21:01:47

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK