Struniawska Zofia (Garwolin)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Struniawska Zofia
 • Adres: , Garwolin
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 57020716349
 • Sygnatura akt Upadłości: IX GUp 331/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 667/20 „of”,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-12-08
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Łukasz Błaszczuk
 • Numer licencji: 1399
 • Adres: ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: +48 600260418

2021-07-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 46642. Struniawska Zofia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 331/20 „of”. [BMSiG-45771/2021]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 31 maja 2021 r., syndyk masy upadłości Zofii Struniawskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 331/20 „of”), złożył Sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności nr 1, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46642
 • Dodano: 2021-07-20 09:32:00
 • Administrator

2021-04-27 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 27384. Struniawska Zofia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 331/20 „of”. [BMSiG-26339/2021]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zofii Struniawskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 331/20 „of”) zostały złożone do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operaty szacunkowe majątku wchodzącego w skład masy upadłości, tj.: operat szacunkowy dotyczący:
- 1/6 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 3,41 ha, położonej w miejscowości Sewerynów, gmina Sobienie Jeziory (działka oznaczona nr ewid. 143),
- 1/6 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 2,1253 ha, położonej w miejscowości Sewerynów, gmina Sobienie Jeziory (działka oznaczona nr ewid. 5,24,75,93),
- 1/6 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 1,4777 ha, położonej w miejscowości Karczunek, gmina Sobienie Jeziory (działka oznaczona nr ewid. 85,132),
- 3/32 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,83 ha, położonej w miejscowości Zuzanów, gmina Sobienie Jeziory (działka oznaczona nr ewid. 2297),
- 3/32 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,20 ha, położonej w miejscowości Sewerynów, gmina Sobienie Jeziory (działka oznaczona nr ewid. 33,84), sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego Artura Olaczka.
Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 80/2021 (6225) z dnia 27 kwietnia 2021 r. → Pozycja 27384
 • Dodano: 2021-04-27 22:20:22
 • Administrator

2021-02-15 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10861. Struniawska Zofia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 331/20 „of”. [BMSiG-9673/2021]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 25 stycznia 2021 roku syndyk masy upadłości Zofii Struniawskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 331/20 „of”), złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 30/2021 (6175) z dnia 15 lutego 2021 r. → Pozycja 10861

 • Dodano: 2021-02-15 15:35:42
 • Administrator

2020-12-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 71753. Struniawska Zofia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 667/20 „of”, IX GUp 331/20. [BMSiG-72247/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 667/20 „of”, ogłosił upadłość Zofii Struniawskiej, zamieszkałej w Garwolinie, przy ul. Korczaka 9/10, 08-400 Garwolin, PESEL 57020716349, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Błaszczuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1399. Sąd wezwał wierzycieli upadłej Zofii Struniawskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Zofii Struniawskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, a funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, zaś funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Sąd, na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe, przyznał syndykowi masy upadłości Łukaszowi Błaszczukowi zaliczkę w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą nakazał niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Zofii Struniawskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Zofii Struniawskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 331/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 244/2020 (6134) z dnia 15 grudnia 2020 r. → Pozycja 71753

 • Dodano: 2020-12-15 16:03:17
 • Administrator

2020-12-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 71753. Struniawska Zofia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 667/20 „of”, IX GUp 331/20. [BMSiG-72247/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 667/20 „of”, ogłosił upadłość Zofii Struniawskiej, zamieszkałej w Garwolinie, przy ul. Korczaka 9/10, 08-400 Garwolin, PESEL 57020716349, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Błaszczuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1399. Sąd wezwał wierzycieli upadłej Zofii Struniawskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Zofii Struniawskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, a funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, zaś funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Sąd, na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe, przyznał syndykowi masy upadłości Łukaszowi Błaszczukowi zaliczkę w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą nakazał niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Zofii Struniawskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Zofii Struniawskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 331/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 244/2020 (6134) z dnia 15 grudnia 2020 r. → Pozycja 71753

 • Dodano: 2020-12-15 16:03:15
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK