Tadeusz Wąsik ERRA wspólnik spółki cywilnej

Tadeusz Wąsik ERRA wspólnik spółki cywilnej w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Tadeusz Wąsik ERRA wspólnik spółki cywilnej
 • Adres: G. Morcinka 5/32, 01-496 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • NIP: 5221531997
 • Regon:145954075

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XIX GUp 1220/19
 • Data wszczęcia postępowania: 2019-09-09
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Paweł Andrzej Głodek
 • Numer licencji: 657
 • Adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (22)639 4555

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 25279. Wąsik Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 51/21. [BMSiG-24829/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 51/21, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 12 kwietnia 2022 r. przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25279
 • Dodano: 2022-05-12 10:15:37
 • Administrator

2020-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 68881. Wąsik Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1220/19. [BMSiG-69423/2020]

REGULAMIN AUKCJI NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ UPADŁOŚCIĄ NALEŻĄCYCH DO TADEUSZA WĄSIKA W UPADŁOŚCI Aukcja organizowana jest przez syndyka masy upadłości Tadeusza Wąsika w ramach postępowania upadłościowego toczącego się pod sygnaturą akt XIX GUp 1220/19, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 16 października 2020 r.
§ 1 1. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości Tadeusza Wąsika (składnik w spisie inwentarza nr 7), praw majątkowych w postaci 7 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ERRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000107554, o wartości nominalnej 1.200,00 zł każdy.
2. Cena wywoławcza: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
3. Sprzedaż następuje w ramach likwidacji masy upadłości. Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej zgodnie z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.
4. Aukcja organizowana jest przez Pawła Głodka - syndyka masy upadłości Tadeusza Wąsika w upadłości.
5. Aukcję prowadzi syndyk masy upadłości lub osoba przez niego upoważniona.
6. Ogłoszenia o sprzedaży praw majątkowych ukażą się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na portalach internetowych.
7. Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.
8. Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego. § 2 1. Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 21 grudnia 2020 r., godz. 1100, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
2. Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Tadeusz Wąsik w upadłości, ul. G. Morcinka 5 lok. 32, 01-496 Warszawa, Santander Bank Polska S.A., 67 1090 1056 0000 0001 4355 1079, najpóźniej w dniu 18 grudnia 2020 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 18 grudnia 2020 roku. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały licytacji, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, natomiast wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy wygrywający oferent nie wpłaci wylicytowanej ceny nabycia w sposób i w terminie wskazanym w § 4 pkt 1 lub nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w § 4 pkt 2.
3. Osoby przybyłe na aukcję w imieniu oferenta powinny dysponować oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez oferenta do udziału i licytowania w aukcji. W przypadku gdy oferentem jest osoba prawna, pełnomocnik winien dodatkowo dysponować oryginałem odpisu oferenta, nie starszym niż trzy miesiące, z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji podmiotów gospodarczych (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z którego będzie wynikało, że został on umocowany do udziału i licytowania w aukcji przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
4. Aukcja odbywa się w ten sposób, iż syndyk lub osoba przez niego upoważniona rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej. Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia.
5. Minimalną kwotę postąpienia ustala się na kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł (pięćset złotych).
6. Syndyk lub osoba przez niego upoważniona wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył - trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.
§ 3 1. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu aukcji oraz odstąpienia od przeprowadzenia aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.
2. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tytułu, o którym mowa w § 3 pkt 1.
§ 4 1. Oferent, który wygra aukcję, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2020 r. włącznie, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości: Tadeusz Wąsik w upadłości, ul. G. Morcinka 5 lok. 32, 01-496 Warszawa, Santander Bank Polska S.A., 67 1090 1056 0000 0001 4355 1079, całą zaoferowaną kwotę, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty na rachunku. W przypadku braku wpłaty ceny nabycia w wyżej wymienionym terminie, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.
2. Kupujący jest zobowiązany zawrzeć umowę sprzedaży do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów w spółce ponosi kupujący, w szczególności koszty notarialnego poświadczenia podpisów pod umową sprzedaży. § 5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68881
 • Dodano: 2020-12-04 21:36:07
 • Administrator

2020-07-20 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35478. Wąsik Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Tadeusz Wąsik Erra wspólnik Spółki cywilnej w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1220/19. [BMSiG-35407/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 1220/19, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 3 lipca 2020 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 139/2020 (6029) z dnia 20 lipca 2020 r. → Pozycja 35478

 • Dodano: 2020-07-20 18:53:23
 • Administrator

2020-05-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21550. Wąsik Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” w Warszawie i Zychowicz Danuta prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1220/19. [BMSiG-21008/2020]

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ samochodu CIĘŻAROWEGO marki FORD wchodzącego w skład masy upadłości TADEUSZA WĄSIKA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ „TADEUSZ WĄSIK ERRA WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ” W UPADŁOŚCI ORAZ DANUTY ZYCHOWICZ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ „DANUTA ZYCHOWICZ ERRA WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ” W UPADŁOŚCI
§ 1 1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż samochodu ciężarowego marki FORD FT 300 2.2.TDCi Kat. MR’07 E4 3.0t, nr rej. WB 3126E, nr VIN: WF0XXXTTFXBL28332, rok produkcji 2011 (nr 6 w spisie inwentarza), wchodzącego w skład masy upadłości Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” w upadłości oraz Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” w upadłości.
2. Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, lub pod adresem e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl. Samochód można oglądać po uprzednim umówieniu się na oględziny. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.
3. Cena wywoławcza: 15.100.00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto złotych).
4. Syndyk nie wystawia faktury VAT. Sprzedaż następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej na zasadach obowiązujących w przypadku nabycia jak od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży pojazdu mechanicznego (w tym podatku od czynności cywilnoprawnych) i jego odbioru ponosi kupujący.
5. Wyklucza się zapłatę ceny w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” w upadłości oraz Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” w upadłości.
§ 2 1. Oferta zakupu powinna zawierać:
a. dokładne oznaczenie składającego ofertę - imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), NIP lub PESEL oferenta, numer telefonu oferenta;
b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty brutto cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej brutto, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cena zaoferowana słownie;
c. w przypadku przedsiębiorców - oryginał aktualnego wypisu z KRS-u lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bądź w przypadku przedsiębiorców - aktualny wydruk komputerowy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
d. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
e. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem konkursu ofert i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść regulaminu konkursu ofert;
f. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym oferowanego pojazdu mechanicznego i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
g. oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich podatków, opłat i kosztów związanych z zakupem pojazdu mechanicznego będącego przedmiotem konkursu ofert;
h. oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do wpłacenia całej zaoferowanej ceny przed podpisaniem umowy sprzedaży pojazdu mechanicznego będącego przedmiotem konkursu ofert (wystawieniem faktury sprzedaży przez syndyka);
i. podpisy osób umocowanych do reprezentowania oferenta.
2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie. Koperta ta powinna być zaadresowana do syndyka masy upadłości Tadeusza Wąsika i Danuty Zychowicz w upadłości, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KONKURSOWA NA ZAKUP SAMOCHODU”. Na kopercie należy umieścić oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę).
3. Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2020 roku, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej w dniu 25 maja 2020 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).
4. Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy: Tadeusz Wąsik w upadłości, ul. G. Morcinka 5 lok. 32, 01-496 Warszawa, Santander Bank Polska S.A., 67 1090 1056 0000 0001 4355 1079, najpóźniej w dniu 25 maja 2020 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 25 maja 2020 roku. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały konkursu ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom po rozstrzygnięciu konkursu ofert, natomiast wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy wygrywający oferent nie wpłaci ceny w sposób i w terminie wskazanym w § 5 pkt 1 niniejszego regulaminu.
5. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 26 maja 2020 roku, godz. 1030, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.
§ 3 1. Konkurs ofert organizowany jest przez Pawła Głodek - syndyka masy upadłości Tadeusza Wąsika i Danuty Zychowicz w upadłości.
2. Konkurs ofert prowadzi syndyk masy upadłości lub osoba przez niego upoważniona.
3. W konkursie mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożą ofertę w ustalonej w § 2 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu formie oraz wpłacą wadium w sposób zgodny z § 2 pkt 4 niniejszego regulaminu.
4. Nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie oferty: - nieodpowiadające wymogom określonym w § 2 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu, - które są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści, - jeżeli oferent nie wpłaci wadium zgodnie z § 2 pkt 4 niniejszego regulaminu.
5. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tego tytułu.
§ 4 1. W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów ofert spełniających wymogi określone w § 2 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi aukcję (licytację ustną) pomiędzy tymi oferentami, przy czym licytacja ustna rozpoczyna się od wyższej zaoferowanej kwoty. Aukcja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj. 26 maja 2020 roku, o godz. 1030, jako integralna część konkursu ofert.
2. Osoby przybyłe na aukcję w imieniu oferenta powinny dysponować oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez oferenta do udziału i licytowania w aukcji. W przypadku gdy oferentem jest osoba prawna, pełnomocnik winien dodatkowo dysponować oryginałem aktualnego wypisu z KRS-u lub informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bądź w przypadku przedsiębiorców - aktualnym wydrukiem komputerowym z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z którego będzie wynikało, że został on umocowany do udziału i licytowania w aukcji przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
3. Kwotę postąpienia ustala się na kwotę nie niższą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
4. Syndyk lub osoba przez niego upoważniona wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył - trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.
§ 5 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 roku włącznie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości: Tadeusz Wąsik w upadłości, ul. G. Morcinka 5 lok. 32, 01-496 Warszawa, Santander Bank Polska S.A., 67 1090 1056 0000 0001 4355 1079, całą zaoferowaną cenę, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty na wyżej wymienionym rachunku. W przypadku braku wpłaty ceny w wyżej wymienionym terminie, umowę sprzedaży uznaje się za nie zawartą, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę przed zawarciem umowy sprzedaży pojazdu mechanicznego będącego przedmiotem konkursu ofert.
3. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
4. Kupujący zobowiązuje się do zabrania nabytego pojazdu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2020 r. włącznie. Syndyk nie ma obowiązku zapewnienia kupującemu infrastruktury technicznej umożliwiającej odbiór nabytego pojazdu.
5. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tytułu, o którym mowa w § 5 pkt 1 niniejszego regulaminu konkursu ofert.
§ 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 093/2020 (5983) z dnia 14 maja 2020 r. → Pozycja 21550
 • Dodano: 2020-05-15 16:18:42
 • Administrator

2020-04-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 18813. Wąsik Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” i Zychowicz Danuta prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1220/19. [BMSiG-18291/2020]

Syndyk masy upadłości Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” i Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” zaprasza do udziału w aukcjach, których przedmiotem jest: - sprzedaż w pakiecie ruchomości w postaci wyposażenia biurowo-sklepowego, szczegółowo opisanego i oszacowanego w opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Ireneusza Korneckiego z dnia 30 stycznia 2020 r., - sprzedaż w pakiecie dwóch używanych klimatyzatorów marki DAIKIN (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne), szczegółowo opisanych i oszacowanych w opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Ireneusza Korneckiego z dnia 30 stycznia 2020 r., a zainstalowanych w lokalu handlowym przy ul. Plac Mirowski 10 w Warszawie. Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 28 kwietnia 2020 r., godz. 1100 i 1115, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Szczegółowe informacje na temat ruchomości będących przedmiotem aukcji oraz jej regulamin dostępne są pod numerem telefonu 22 639-45-55, pod adresem mailowym pawel.glodek@syndycy.com.pl, a także na stronie: www.syndycy.com.pl w zakładce Licytacje.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 076/2020 (5966) z dnia 20 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18813
 • Dodano: 2020-04-20 16:05:43
 • Administrator

2019-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 48512. Wąsik Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 205/19, XIX GUp 1220/19. [BMSiG-48428/2019]

Postanowieniem z dnia 9 września 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 205/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej”, NIP 5221531997, z siedzibą w Warszawie (01-496) przy ul. Morcinka 5 lok. 32. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1220/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 183/2019 (5822) z dnia 20 września 2019 r. → Pozycja 48512
 • Dodano: 2019-09-20 19:47:54
 • Administrator

2019-09-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 48512. Wąsik Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 205/19, XIX GUp 1220/19. [BMSiG-48428/2019]

Postanowieniem z dnia 9 września 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 205/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej”, NIP 5221531997, z siedzibą w Warszawie (01-496) przy ul. Morcinka 5 lok. 32. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1220/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 183/2019 (5822) z dnia 20 września 2019 r. → Pozycja 48512

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-09-20 19:47:43
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK