Usługi Transportowe Andrzej Piotrzkowski

Usługi Transportowe Andrzej Piotrzkowski w restrukturyzacji (Stare Bielice)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca Restrukturyzacyjny
 • Upadły: Usługi Transportowe Andrzej Piotrzkowski
 • Adres: Platanowa 11, 76-039 Stare Bielice
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 58042714399
 • NIP: 6691072961
 • Regon:330167411
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VII GRp 2/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-06-05
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

2020-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 64122. Piotrzkowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Andrzej Piotrzkowski w Starych Bielicach. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 2/20. [BMSiG-64794/2020]

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2020 r., sygn. akt VII GRp 2/20, Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 6 października 2020 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Andrzeja Piotrzkowskiego o treści:
Grupa 1. W stosunku do wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika:
a) karencja w spłacie wierzytelności do końca grudnia 2020 roku,
b) spłata 100% sumy wierzytelności w terminie od marca 2021 roku do kwietnia 2027 roku.
Grupa 2. Wierzytelności regulowane zgodnie z harmonogramem oraz limity kredytowe: a) karencja w spłacie wierzytelności do końca grudnia 2020 roku,
b) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych, za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed oraz po dniu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych,
c) spłata przypadająca tym wierzycielom należności w ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca od stycznia 2021 r. do całkowitego zaspokojenia wierzytelności względem:
- Plus Bank SA z s. w Warszawie z tytułu umowy nr 20406205/00008900/18 z dnia 5.05.2018 r. - spłata zobowiązań o łącznej wysokości 3.354,78 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 79/100), spłata miesięczna w wysokości: 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych), gdzie ostatnia rata jest różnicą pomiędzy spłaconą kwotą całości należności a pozostałą kwotą do spłaty,
- Santander Consumer Bank SA z s. we Wrocławiu z tytułu umowy o kredyt gotówkowy nr 158938550584 z dnia 24.10.2018 r. - spłata zobowiązań o łącznej wysokości 12.819,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 00/100), spłata miesięczna w wysokości: 500 zł (pięćset złotych), gdzie ostatnia rata jest różnicą pomiędzy spłaconą kwotą całości należności a pozostałą kwotą do spłaty,
- Idea Bank SA z s. w Warszawie z tytułu umowy kredytu nr BG/KR-O/F/4659264/16 z dnia 19.05.2016 r. - spłata zobowiązań o łącznej wysokości 32.956,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100), spłata miesięczna w wysokości: 1.600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych), gdzie ostatnia rata jest różnicą pomiędzy spłaconą kwotą całości należności a pozostałą kwotą do spłaty, - Idea Bank SA z s. w Warszawie z tytułu umowy o limit kredytowy z dnia 28.01.2014 r. - sposób korzystania z limitu kredytowego zgodnie z umową,
- Alior Bank SA z s. w Warszawie z tytułu umowy o limit kredytowy z dnia 20.10.2009 r. - sposób korzystania z limitu kredytowego zgodnie z umową.
Grupa 3. W stosunku do wierzytelności do kwoty 10.000 zł:
1. karencja w spłacie wierzytelności do końca grudnia 2020 roku,
2. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych, za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed oraz po dniu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych,
3. spłata przypadająca tym wierzycielom należności w 12 (dwunastu) równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych.
Grupa 4. W stosunku do wierzytelności od kwoty 10 tys. do kwoty 80 tys. złotych:
d) karencja w spłacie wierzytelności do końca grudnia 2020 roku, e) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych, za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed oraz po dniu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%,
f) spłata przypadająca tym wierzycielom należności w 60 (sześćdziesięciu) równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych proporcjonalnie do wysokości zadłużenia.
Grupa 5. Wierzytelności powyżej kwoty 80 tys. zł: a) karencja w spłacie wierzytelności do końca grudnia 2020 roku,
b) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych, za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed oraz po dniu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%,
c) spłata przypadająca tym wierzycielom pozostałej do spłaty należności w ratach, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych:
- od stycznia 2021 do grudnia 2022 - (24 raty) płatne po 1/320 kwoty całości należności,
- od stycznia 2023 do grudnia 2023 - (12 rat) płatnych po 1/120 kwoty całości należności,
- od stycznia 2024 do grudnia 2026 - (36 rat) płatnych po 1/90 kwoty całości należności,
- od stycznia 2027 do lutego 2029 - (26 rat) płatnych po 1/60 kwoty całości należności
- gdzie ostatnia rata jest różnicą pomiędzy spłaconą kwotą całości należności a pozostałą kwotą do spłaty.
Minimalna kwota miesięcznej spłaty dla poszczególnych grup nie może być mniejsza niż 100 (sto) zł. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. Od dnia obwieszczenia można złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64122
 • Dodano: 2020-11-18 21:09:21
 • Administrator

2020-10-19 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 55979. Piotrzkowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Andrzej Piotrzkowski w Starych Bielicach. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 2/20. [BMSiG-56843/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 22 września 2020 r., sygn. akt VII GRp 2/20, sędzia komisarz zatwierdził spis wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym Andrzeja Piotrzkowskiego, a postanowieniem z dnia 6 października 2020 r. sędzia komisarz, na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, stwierdził przyjęcie w przyspieszonym postępowaniu układowym Andrzeja Piotrzkowskiego układu o treści:
Propozycje układowe w podziale na grupy zostały sporządzone celem ich przedstawienia wierzycielom do zatwierdzenia przez głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli w ramach przyspieszonego postępowania układowego Andrzeja Piotrzkowskiego:
Grupa 1. W stosunku do wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika a) karencja w spłacie wierzytelności do końca grudnia 2020 roku, b) spłata 100% sumy wierzytelności w terminie od marca 2021 roku do kwietnia 2027 roku.
Grupa 2. Wierzytelności regulowane zgodnie z harmonogramem oraz limity kredytowe a) karencja w spłacie wierzytelności do końca grudnia 2020 roku,
b) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed oraz po dniu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych,
c) spłata przypadająca tym wierzycielom należności w ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca od stycznia 2021 r., do całkowitego zaspokojenia wierzytelności względem:
- Plus Bank S.A. z s. w Warszawie z tytułu umowy nr 20406205/00008900/18 z dn. 5.05.2018 r. - spłata zobowiązań o łącznej wysokości 3.354,78 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 78/100); spłata miesięczna w wysokości: 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych), gdzie ostatnia rata jest różnicą pomiędzy spłaconą kwotą całości należności, a pozostałą kwotą do spłaty,
- Santander Consumer Bank S.A. z s. we Wrocławiu z tytułu umowy o kredyt gotówkowy nr 158938550584 z dn. 24.10.2018 r. - spłata zobowiązań o łącznej wysokości 12.819,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 00/100); spłata miesięczna w wysokości: 500 zł (pięćset złotych), gdzie ostatnia rata jest różnicą pomiędzy spłaconą kwotą całości należności a pozostałą kwotą do spłaty,
- Idea Bank S.A. z s. w Warszawie z tytułu umowy kredytu nr BG/KR-O/F/4659264/16 z dn. 19.05.2016 r. - spłata zobowiązań o łącznej wysokości 32.956,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100); spłata miesięczna w wysokości: 1.600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych), gdzie ostatnia rata jest różnicą pomiędzy spłaconą kwotą całości należności, a pozostałą kwotą do spłaty,
- Idea Bank S.A. z s. w Warszawie z tytułu umowy o limit kredytowy z dnia 28.01.2014 r. - sposób korzystania z limitu kredytowego zgodnie z umową,
- Alior Bank S.A. z s. w Warszawie z tytułu umowy o limit kredytowy z dnia 20.10.2009 r. - sposób korzystania z limitu kredytowego zgodnie z umową.
Grupa 3. W stosunku do wierzytelności do kwoty 10.000 zł
1. karencja w spłacie wierzytelności do końca grudnia 2020 roku,
2. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed oraz po dniu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych,
3. spłata przypadająca tym wierzycielom należności w 12 (dwunastu) równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych. Grupa 4. W stosunku do wierzytelności od kwoty 10 tys. do kwoty 80 tys. złotych
d) karencja w spłacie wierzytelności do końca grudnia 2020 roku,
e) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed oraz po dniu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%,
f) spłata przypadająca tym wierzycielom należności w 60 (sześćdziesięciu) równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych proporcjonalnie do wysokości zadłużenia.
Grupa 5. Wierzytelności powyżej kwoty 80 tys. zł a) karencja w spłacie wierzytelności do końca grudnia 2020 roku,
b) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed oraz po dniu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%,
c) spłata przypadająca tym wierzycielom pozostałej do spłaty należności w ratach, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych:
- od stycznia 2021 do grudnia 2022 - (24 raty) płatne po 1/320 kwoty całości należności
- od stycznia 2023 do grudnia 2023 - (12 rat) płatnych po 1/120 kwoty całości należności
- od stycznia 2024 do grudnia 2026 - (36 rat) płatnych po 1/90 kwoty całości należności
- od stycznia 2027 do lutego 2029 - (26 rat) płatnych po 1/60 kwoty całości należności - gdzie ostatnia rata jest różnicą pomiędzy spłaconą kwotą całości należności, a pozostałą kwotą do spłaty.
Minimalna kwota miesięcznej spłaty dla poszczególnych grup nie może być mniejsza niż 100 (sto) zł.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 204/2020 (6094) z dnia 19 października 2020 r. → Pozycja 55979
 • Dodano: 2020-10-19 18:30:11
 • Administrator

2020-07-31 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 38186. Piotrzkowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Andrzej Piotrzkowski w Starych Bielicach. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 2/20. [BMSiG-38151/2020]

Sędzia komisarz postępowania restrukturyzacyjnego Andrzeja Piotrzkowskiego, sygn. akt VII GRp 2/20, na podstawie art. 263 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad propozycjami układowymi złożonymi przez dłużnika. Zgromadzenie odbędzie się budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, w sali nr 17, w dniu 22 września 2020 r. o godz. 1200. Głosowanie na zgromadzeniu przeprowadza się w formie pisemnej. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 38186
 • Dodano: 2020-08-01 15:20:34
 • Administrator

2020-07-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 36115. Piotrzkowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Andrzej Piotrzkowski w Starych Bielicach Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 2/20. [BMSiG-36130/2020]

Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego Andrzeja Piotrzkowskiego, prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VII GRp 2/20, ogłasza, że w dniu 26 czerwca 2020 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności dłużnika. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. Co do umieszczenia wierzytelności w spisie dłużnik może złożyć zastrzeżenia. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku Sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 141/2020 (6031) z dnia 22 lipca 2020 r. → Pozycja 36115
 • Dodano: 2020-07-23 09:51:34
 • Administrator

2020-07-03 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32252. Piotrzkowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Andrzej Piotrzkowski w Starych Babicach. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 2/20. [BMSiG-32464/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2020 r.:
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Andrzeja Piotrzkowskiego, ul. Platanowa 11, 76-039 Stare Bielice, numer PESEL 58042714399;
2. wyznaczył Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, nadzorcą sądowym;
3. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
4. przyspieszone postępowanie układowe prowadzone pod sygn. akt VII GRp 2/20.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Koszalinie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 128/2020 (6018) z dnia 03 lipca 2020 r. → Pozycja 32252
 • Dodano: 2020-07-03 19:49:55
 • Administrator

2020-06-05 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32252. Piotrzkowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Andrzej Piotrzkowski w Starych Babicach. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 2/20. [BMSiG-32464/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2020 r.:
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Andrzeja Piotrzkowskiego, ul. Platanowa 11, 76-039 Stare Bielice, numer PESEL 58042714399;
2. wyznaczył Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, nadzorcą sądowym;
3. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
4. przyspieszone postępowanie układowe prowadzone pod sygn. akt VII GRp 2/20.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Koszalinie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 128/2020 (6018) z dnia 03 lipca 2020 r. → Pozycja 32252

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-07-03 19:48:37
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK