Wala Łukasz (Trenczyk)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Wala Łukasz
 • Adres: , Trenczyk
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 91051007573
 • NIP: 5130173210

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VIII GUp 812/21/S.
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-08-11
 • Sędzia Komisarz: Referendarz Sądowy

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25015. Wala Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 812/21/S. [BMSiG-24467/2022]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Łukasza Wali, PESEL 91051007573 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 812/21/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości w dniu 18 lutego 2022 roku sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25015
 • Dodano: 2022-05-11 13:23:51
 • Administrator

2022-01-27 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 4658. Wala Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 812/21. [BMSiG-3809/2022]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Łukasza Wali, PESEL 91051007573, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 812/21), ogłasza o sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego Adama Kościsza w dniu 18 października 2021 roku i przekazaniu sędziemu komisarzowi, opisu i oszacowania wchodzącego w skład masy upadłości Łukasza Wali: udziału 1/9 w własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1164/7 o pow. 0,0100 ha położoną w miejscowości Tenczynek, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach, prowadzi Księgę Wieczystą numer KR2K/00014700/5, z którym to operatem każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon B, i w terminie tygodnia od daty obwieszczenia o jego przekazaniu sędziemu komisarzowi, wnieść zarzuty do sędziego komisarza co do ww. opisu i oszacowania.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 018/2022 (6417) z dnia 27 stycznia 2022 r. → Pozycja 4658
 • Dodano: 2022-01-27 16:21:37
 • Administrator

2021-08-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości


Poz. 52515. Wala Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 941/21/S, VIII GUp 812/21/S. [BMSiG-51943/2021]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.08.2021 r., sygn. akt VIII GU 941/21/S, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Łukasza Wali (PESEL 91051007573, NIP 5130173210), zamieszkałego w Tenczynku przy ul. Wrzosowej 14, kod pocztowy 32-067, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802);
III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, natomiast funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75;
V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 812/21/S.
Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sadzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.


MSiG → Rocznik 2021 → Numer 159/2021 (6304) z dnia 18 sierpnia 2021 r. → Pozycja 52515

 • Dodano: 2021-08-18 09:56:16
 • Administrator

2021-08-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 52515. Wala Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 941/21/S, VIII GUp 812/21/S. [BMSiG-51943/2021]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.08.2021 r., sygn. akt VIII GU 941/21/S, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Łukasza Wali (PESEL 91051007573, NIP 5130173210), zamieszkałego w Tenczynku przy ul. Wrzosowej 14, kod pocztowy 32-067, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802);
III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, natomiast funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75;
V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 812/21/S.
Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sadzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.


MSiG → Rocznik 2021 → Numer 159/2021 (6304) z dnia 18 sierpnia 2021 r. → Pozycja 52515

 • Dodano: 2021-08-18 09:56:13
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK