Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWalczak Marek w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Walczak Marek
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 45010111577,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 511/18, XVIII GUp 429/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 762/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-06
 • Sędzia Komisarz: ASR Agnieszka Kraszewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Zbigniew Jan Szymczyk
 • Numer licencji: 374
 • Adres: Skr. pocztowa 37, 04-141 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 605 484 000

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10213. Walczak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 429/19. [BMSiG-9734/2020]

Syndyk masy upadłości Marka Walczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GUp 429/19, sprzedaż udziału 114/1000 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr 254/40, o powierzchni 3000 m2 , stanowiąca wewnętrzną drogę ziemną, położona w miejscowości Harsz, obręb 2, gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie. Dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej przez Sąd Rejonowy w Giżycku,VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie prowadzi Księgę Wieczysta nr OL2G/00021799/2. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100). Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 78 89230008 01313729 30120001, z dopiskiem „Postępowanie - sygn. akt XVIII GUp 429/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza warunkach postępowania. Oferty należy składać do dnia 16 marca 2020 r., do godziny 1300, w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 429/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym XVIII GUp 429/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się dnia 19 marca 2020 roku, o godzinie 1400, w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 14 września 2018 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 429/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10213

Dodano: 2020-02-25 17:26:55 przez Administrator

2020-01-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3608. Walczak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 429/19. [BMSiG-2994/2020]

Obwieszcza się, że w dniu 23 grudnia 2019 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi drugie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Walczaka, zamieszkałego: Warszawa 03-318, ul. Ogińskiego Michała Kleofasa 9 m. 263, PESEL 45010111577, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt XVIII GUp 429/19 (poprzednia sygn. X GUp 511/180).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 015/2020 (5905) z dnia 23 stycznia 2020 r. → Pozycja 3608

Dodano: 2020-01-23 14:48:44 przez Administrator

2019-09-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 46311. Walczak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 429/19. [BMSiG-46250/2019]

Syndyk masy upadłości Marka Walczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GUp 429/19 przetarg, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na sprzedaż udziału 114/1000 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr 254/40 o powierzchni 3000 m2 , stanowiąca wewnętrzną drogę ziemną, położona w miejscowości Harsz, obręb 2, gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie. Dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie prowadzi Księgę Wieczysta nr OL2G/00021799/2. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 1.000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100). Wadium w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 78 89230008 01313729 30120001, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 429/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza warunkach przetargu i aukcji. Oferty należy składać do dnia 10 października 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 429/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym XVIII GUp 429/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 17 października 2019 roku, o godzinie 1140, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 14 września 2018 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300 oraz w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 429/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 174/2019 (5813) z dnia 09 września 2019 r. → Pozycja 46311

Dodano: 2019-09-09 16:08:26 przez Administrator

2019-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21892. Walczak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 511/18. [BMSiG-21445/2019]

Syndyk masy upadłości Marka Walczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu o sygnaturze akt X GUp 511/18 przetarg, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na sprzedaż udziału 114/1000 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr 254/40, o powierzchni 3000 m2, stanowiąca wewnętrzną drogę ziemną, położona w miejscowości Harsz, obręb 2, gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie. Dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie prowadzi Księgę Wieczysta nr OL2G/00021799/2. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 78 89230008 01313729 30120001, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 511/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza warunkach przetargu i aukcji. Oferty należy składać do dnia 24 maja 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oferta, która wpłynęła do Sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 511/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym X GUp 511/18” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 30 maja 2019 roku o godzinie 1500, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 14 września 2018 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 511/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 81/2019 (5720) z dnia 25 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21892

Dodano: 2019-04-26 09:48:02 przez Administrator

2018-11-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53131. Walczak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 511/18. [BMSiG-52622/2018]

Syndyk masy upadłości Marka Walczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu o sygnaturze akt X GUp 511/18 przetarg, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na sprzedaż udziału 114/1000 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr 254/40, o powierzchni 3000 m 2, stanowiąca wewnętrzną drogę ziemną, położona w miejscowości Harsz, obręb 2, gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie. Dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie, prowadzi Księgę Wieczysta nr OL2G/00021799/2. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 11.867,40 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 40/100). Wadium w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 78 89230008 01313729 30120001, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 511/18”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza warunkach przetargu i aukcji. Oferty należy składać do dnia 4 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 511/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym X GUp 511/18” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10 stycznia 2019 roku, o godzinie 1020, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa w sali nr 14. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 14 września 2018 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 511/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 231/2018 (5619) z dnia 29 listopada 2018 r. → Pozycja 53131

Dodano: 2018-11-29 18:55:49 przez Administrator

2018-10-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44110. Walczak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 511/18. [BMSiG-43859/2018]

Sygn. akt X GUp 511/18 Obwieszcza się, że w dniu 28 września 2018 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Walczaka, zamieszkałego: Warszawa 03-318, ul. Ogińskiego Michała Kleofasa 9 m. 263, PESEL 45010111577, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 196/2018 (5584) z dnia 09 października 2018 r. → Pozycja 44110

Dodano: 2018-10-09 10:40:21 przez Administrator

2018-10-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 44174. Walczak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 511/18. [BMSiG-43858/2018]

Obwieszcza się, że w dniu 18 września 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Marka Walczaka, zam. ul. Ogińskiego Michała Kleofasa 9 m. 263, 03-318 Warszawa, PESEL: 45010111577, opis i oszacowanie wartości udziału 114/1000 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr 254/40, położona w miejscowości Harsz, gmina Pozezdrze, obręb 2, powiat węgrowski, objęta księgą wieczystą nr KW OL2G/00021799/2. Każdy zainteresowany może przeglądać opis i oszacowanie w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie tygodnia od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 319 ust. 5 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 511/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 196/2018 (5584) z dnia 09 października 2018 r. → Pozycja 44174

Dodano: 2018-10-09 20:58:47 przez Administrator

2018-10-04 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43347. Walczak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 511/18. [BMSiG-43125/2018]

Sygn. akt X GUp 511/18 Obwieszcza się, że w dniu 7 września 2018 roku syndyk złożył Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Walczaka, zamieszkałego: Warszawa 03-318, ul. Ogińskiego Michała Kleofasa 9 m. 263, PESEL 45010111577, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 193/2018 (5581) z dnia 04 października 2018 r. → Pozycja 43347

Dodano: 2018-10-04 10:36:01 przez Administrator

2018-06-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24958. Walczak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 762/18, X GUp 511/18. [BMSiG-24390/2018]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 6 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 762/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość Marka Walczaka, zamieszkałego: 03-318 Warszawa, ul. Ogińskiego Michała Kleofasa 9 m. 263, PESEL 45010111577;
2. określić, że Marek Walczak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374;
6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 511/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 112/2018 (5500) z dnia 12 czerwca 2018 r. → Pozycja 24958

Dodano: 2018-06-12 10:01:09 przez Administrator

2018-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24958. Walczak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 762/18, X GUp 511/18. [BMSiG-24390/2018]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 6 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 762/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość Marka Walczaka, zamieszkałego: 03-318 Warszawa, ul. Ogińskiego Michała Kleofasa 9 m. 263, PESEL 45010111577;
2. określić, że Marek Walczak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374;
6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 511/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 112/2018 (5500) z dnia 12 czerwca 2018 r. → Pozycja 24958

Dodano: 2018-06-12 10:01:04 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK