Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWaligóra-Bech Agnieszka w upadłości likwidacyjnej (Pińczów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Waligóra-Bech Agnieszka
 • Adres: , Pińczów
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 80030709201,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 50/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 2/20,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Arkadiusz Sędka

Dane Syndyka

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37491. Waligóra-Bech Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/20. [BMSiG-37516/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 13 lipca 2020 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Agnieszki Waligóry-Bech, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 80030709201), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 50/20). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37491

Dodano: 2020-07-29 10:18:02 przez Administrator

2020-07-02 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 31867. Waligóra-Bech Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/20. [BMSiG-31642/2020]

Sędzia Komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym dłużnika Agnieszki Waligóry-Bech, legitymującej się PESEL 80030709201, zamieszkałej w Pińczowie przy ulicy Generała Sikorskiego 10/28 (sygn. akt V GUp 50/20 - Sądu Rejonowego w Kielcach), syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego udziału 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki ew. nr 94/1 położonej w obrębie Woli Morawickiej, gmina Morawica, powiat kielecki, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr KI1L/00026696/0, oraz operat szacunkowy udziału 1/2 w Spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego w Pińczowie przy ulicy Sikorskiego 10/28, gmina Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr KI1P/00027446/4, objętych spisem inwentarza w prowadzonym postępowaniu upadłościowym. Uprawnionym przysługuje w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia prawo złożenia do Sędziego Komisarza zarzutów na dokonaną wycenę w trybie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 127/2020 (6017) z dnia 02 lipca 2020 r. → Pozycja 31867

Dodano: 2020-07-02 16:33:49 przez Administrator

2020-06-12 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27027. Waligóra-Bech Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/20. [BMSiG-26840/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 18 maja 2020 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Agnieszki Waligóry-Bech, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 80030709201), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 50/20). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 113/2020 (6003) z dnia 12 czerwca 2020 r. → Pozycja 27027

Dodano: 2020-06-12 11:11:58 przez Administrator

2020-02-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9142. Waligóra-Bech Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 2/20, V GUp 50/20. [BMSiG-8652/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku, sygn. akt V GU 2/20, ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Waligóry-Bech, nr PESEL 80030709201, zamieszkałej w Pińczowie przy ulicy Generała Sikorskiego 10/28; określił, że upadła Agnieszka Waligóra-Bech jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Arkadiusza Sędka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod. sygn. akt V GUp 50/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 035/2020 (5925) z dnia 20 lutego 2020 r. → Pozycja 9142

Dodano: 2020-02-20 10:08:56 przez Administrator

2020-02-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9142. Waligóra-Bech Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 2/20, V GUp 50/20. [BMSiG-8652/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku, sygn. akt V GU 2/20, ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Waligóry-Bech, nr PESEL 80030709201, zamieszkałej w Pińczowie przy ulicy Generała Sikorskiego 10/28; określił, że upadła Agnieszka Waligóra-Bech jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Arkadiusza Sędka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod. sygn. akt V GUp 50/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 035/2020 (5925) z dnia 20 lutego 2020 r. → Pozycja 9142

Dodano: 2020-02-20 10:08:53 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK