Wilga Jerzy (Morąg)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Wilga Jerzy
 • Adres: , Morąg
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 57022119591

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Elblągu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 155/20 of„sk’’
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-11-02
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 25029. Wilga Jerzy. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 155/20. [BMSiG-24599/2022]

Sędzia komisarz masy upadłości Jerzego Wilgi (PESEL 57022119591), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, pod sygn. akt V GUp 155/20, zawiadamia, o przedłożeniu przez syndyka, w dniu 22 marca 2022 r., oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej - nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 267/93 o powierzchni 0,0992 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Dobrocin, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW EL2O/00023437/9, znajdującego się w aktach sprawy na k. 238-240, z pouczeniem, że oddzielny plan podziału można przeglądać w czytelni tutejszego Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG można wnieść przeciwko oddzielnemu planowi podziału zarzuty.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25029
 • Dodano: 2022-05-11 13:28:16
 • Administrator

2021-08-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 51448. Wilga Jerzy. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 155/20. [BMSiG-50752/2021]

Sędzia komisarz masy upadłości Jerzego Wilgi, PESEL 57022119591, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 155/20, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia pokój nr 15) i w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 155/2021 (6300) z dnia 12 sierpnia 2021 r. → Pozycja 51448

 • Dodano: 2021-08-12 15:19:58
 • Administrator

2021-05-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 30444. Wilga Jerzy. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 155/20 „of”. [BMSiG-29176/2021]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydziale Gospodarczym, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jerzego Wilgi, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, został złożony operat szacunkowy z określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 267/93 o powierzchni 0,0992 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 85,00 m2, położonej w miejscowości Dobrocin 38/2, obręb Stare Kiełkuty, w gminie Małdyty, powiat ostródzki, województwo warmińsko- -mazurskie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW EL2O/00023437/9 przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych, z siedzibą w Morągu, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Piotra Jasińskiego do akt sprawy V GUp 155/20 (k. 56-96). Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. operat szacunkowy w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo Upadłościowe w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego), podając sygnaturę akt sprawy V GUp 155/20. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30444
 • Dodano: 2021-05-12 20:51:57
 • Administrator

2020-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 70532. Wilga Jerzy. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 159/20 of, V GUp 155/20 of„sk’’. [BMSiG-71031/2020]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 159/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 3.09.2020 r. ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Wilga, zamieszkałego w Morągu przy ul. Kościuszki 7A/31, PESEL 57022119591, NIP 741-108- 45-74, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Antoniego Paciorkowskiego, nr licencji 212, adres: Biuro Syndyka, ul. Jowisza 27 Nowa Wieś, 14-200 Iława. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 155/20 of„sk’’. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem oraz zobowiązać syndyka do powiadomienia Sądu o dacie dokonanego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 241/2020 (6131) z dnia 10 grudnia 2020 r. → Pozycja 70532

 • Dodano: 2020-12-10 16:07:27
 • Administrator

2020-11-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 70532. Wilga Jerzy. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 159/20 of, V GUp 155/20 of„sk’’. [BMSiG-71031/2020]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 159/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 3.09.2020 r. ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Wilga, zamieszkałego w Morągu przy ul. Kościuszki 7A/31, PESEL 57022119591, NIP 741-108- 45-74, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Antoniego Paciorkowskiego, nr licencji 212, adres: Biuro Syndyka, ul. Jowisza 27 Nowa Wieś, 14-200 Iława. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 155/20 of„sk’’. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem oraz zobowiązać syndyka do powiadomienia Sądu o dacie dokonanego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 241/2020 (6131) z dnia 10 grudnia 2020 r. → Pozycja 70532

 • Dodano: 2020-12-10 16:07:24
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK