Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWilk Tadeusz w upadłości likwidacyjnej (Wrocław)

Dane Upadłego

 • Upadły: Wilk Tadeusz
 • Adres: , Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 63031109478,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 179/19 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 37/19 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-06-13
 • Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Mądry

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Magdalena Czyszczoń
 • Numer licencji: 869
 • Adres: Hufcowa 22, 52-244 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 501 443 555

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53780. Wilk Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 179/19 of. [BMSiG-53489/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeuszowi Wilkowi (nr PESEL 63031109478), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 179/19 of), ogłasza w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego o numerze 10 położonego przy ul. Łęczyckiej 15 we Wrocławiu, w obrębie działki geodezyjnej nr 5/1, AM-4, obręb Stare Miasto, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju z przynależną do tego lokalu piwnicą, opisanego w Księdze Wieczystej nr WR1K/00290502/8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej równym 557/1000 (nr Księgi Wieczystej WR1K/00090593/0), które to prawo w częściach po 1/2 przysługuje Tadeuszowi i Beacie Wilk (wobec której toczy się postępowanie upadłościowe pod sygnaturą 180/19). Złożony do akt postępowania upadłościowego operat szacunkowy można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53780

Dodano: 2019-10-18 15:27:25 przez Administrator

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53736. Wilk Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 179/19 of. [BMSiG-53480/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Wilka (nr PESEL 63031109478), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 179/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (zw. 1-2, poz. 1-2), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 30 sierpnia 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53736

Dodano: 2019-10-18 12:09:21 przez Administrator

2019-07-10 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 35876. Wilk Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 37/19 of, VIII GUp 179/19 of. [BMSiG-35644/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 37/19 of, ogłosił upadłość Tadeusza Wilka, numer PESEL 63031109478, zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Łęczycka 15, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 179/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 132/2019 (5771) z dnia 10 lipca 2019 r. → Pozycja 35876

Dodano: 2019-07-10 10:13:25 przez Administrator

2019-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 35876. Wilk Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 37/19 of, VIII GUp 179/19 of. [BMSiG-35644/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 37/19 of, ogłosił upadłość Tadeusza Wilka, numer PESEL 63031109478, zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Łęczycka 15, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 179/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 132/2019 (5771) z dnia 10 lipca 2019 r. → Pozycja 35876

Dodano: 2019-07-10 10:13:21 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK