Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWitczak Tomasz w upadłości likwidacyjnej (Ostrowiec Świętokrzyski)

Dane Upadłego

 • Upadły: Witczak Tomasz
 • Adres: , Ostrowiec Świętokrzyski
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 81111511032,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 77/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 436/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Bogdan Staniek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Kinga Grynda-Kijanka
 • Numer licencji: 1299
 • Adres: ul. Al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: +48 607 600 260

2020-02-14 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 8175. Witczak Tomasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 77/19. [BMSiG-7557/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłego Tomasza Witczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 81111511032, zawiadamia, że został sporządzony przez syndyka masy upadłości i złożony w dniu 16 stycznia 2020 r. w Sądzie oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości położonej przy ul. Krzywej 4/7 w Gliwicach, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem GL1G/00051165/3. Plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Punkt Obsługi Interesanta (parter), oraz w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia niniejszego zarządzenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 031/2020 (5921) z dnia 14 lutego 2020 r. → Pozycja 8175

Dodano: 2020-02-14 11:41:03 przez Administrator

2020-02-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 7274. Witczak Tomasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 77/19. [BMSiG-6681/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 9 stycznia 2020 r. złożone przez syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Tomasza Witczaka (nr PESEL 81111511032), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 77/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje, w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia, prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7274

Dodano: 2020-02-11 10:33:33 przez Administrator

2019-10-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 52506. Witczak Tomasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 77/19. [BMSiG-52233/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 29 sierpnia 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Tomasza Witczaka (nr PESEL 81111511032), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 77/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 198/2019 (5837) z dnia 11 października 2019 r. → Pozycja 52506

Dodano: 2019-10-11 10:48:25 przez Administrator

2019-03-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15617. Witczak Tomasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 436/18, V GUp 77/19. [BMSiG-15089/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 436/18, ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Witczaka, nr PESEL 81111511032, zamieszkałego: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 7a/18, określił, że upadły Tomasz Witczak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Grynda-Kijanka posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1299; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Ur. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 77/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 59/2019 (5698) z dnia 25 marca 2019 r. → Pozycja 15617

Dodano: 2019-03-25 15:32:07 przez Administrator

2019-02-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15617. Witczak Tomasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 436/18, V GUp 77/19. [BMSiG-15089/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 436/18, ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Witczaka, nr PESEL 81111511032, zamieszkałego: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 7a/18, określił, że upadły Tomasz Witczak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Grynda-Kijanka posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1299; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Ur. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 77/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 59/2019 (5698) z dnia 25 marca 2019 r. → Pozycja 15617

Dodano: 2019-03-25 15:32:01 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK