Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWójcik Marianna w upadłości likwidacyjnej (Rudki)

Dane Upadłego

 • Upadły: Wójcik Marianna
 • Adres: , Rudki
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 48070811542,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 146/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 124/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-04-09
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Różewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Paulina Trzebińska
 • Numer licencji: 1015
 • Adres: Warszawska 21/29, 25-512 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 608 327 148

2020-02-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 8535. Wójcik Marianna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 146/19. [BMSiG-8037/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dn. 22 stycznia 2020 r. na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 146/19, upadłej Marianny Wójcik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 48070811542, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli postanowił:
1. umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłej Marianny Wójcik powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 9 kwietnia 2019 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) - bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;
2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 032/2020 (5922) z dnia 17 lutego 2020 r. → Pozycja 8535

Dodano: 2020-02-17 18:14:19 przez Administrator

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59077. Wójcik Marianna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 146/19. [BMSiG-58839/2019]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 8 listopada 2019 r. złożona do akt przez syndyka nieprowadzącej działalności, Marianny Wójcik, nr PESEL 48070811542, uzupełniająca lista wierzytelności. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59077

Dodano: 2019-11-18 11:22:39 przez Administrator

2019-09-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 46537. Wójcik Marianna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 146/19. [BMSiG-46488/2019]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 30 sierpnia 2019 r. złożona do akt przez syndyka nieprowadzącej działalności Marianny Wójcik, nr PESEL 48070811542, uzupełniająca lista wierzytelności. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498).


MSiG → Rocznik 2019 → Numer 175/2019 (5814) z dnia 10 września 2019 r. → Pozycja 46537

Dodano: 2019-09-10 10:06:40 przez Administrator

2019-08-28 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 44366. Wójcik Marianna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 146/19. [BMSiG-44267/2019]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 3 lipca 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności Marianny Wójcik, nr PESEL 48070811542, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 146/19). Ponadto zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 25 lipca 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności Marianny Wójcik, nr PESEL 48070811542, uzupełniająca lista wierzytelności. Listy wierzytelności zostały udostępnione do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 166/2019 (5805) z dnia 28 sierpnia 2019 r. → Pozycja44366

Dodano: 2019-08-28 09:38:27 przez Administrator

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20870. Wójcik Marianna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 124/19, V GUp 146/19. [BMSiG-20444/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 kwietnia 2019 r. roku ogłosił upadłość dłużniczki Marianny Wójcik, PESEL 48070811542, zamieszkałej: 26-006 Nowa Słupia, miejscowość Rudki, ul. Pocztowa 11 m. 11, określając, że upadła Marianna Wójcik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 146/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20870

Dodano: 2019-04-19 11:20:38 przez Administrator

2019-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20870. Wójcik Marianna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 124/19, V GUp 146/19. [BMSiG-20444/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 kwietnia 2019 r. roku ogłosił upadłość dłużniczki Marianny Wójcik, PESEL 48070811542, zamieszkałej: 26-006 Nowa Słupia, miejscowość Rudki, ul. Pocztowa 11 m. 11, określając, że upadła Marianna Wójcik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 146/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20870

Dodano: 2019-04-19 11:20:34 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK