Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWróbel Damian w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Wróbel Damian
 • Adres: ,
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 79120400191,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 325/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 536/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-10-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Stanisław Żyrek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marcin Mirosław Kubiczek
 • Numer licencji: 244
 • Adres: Francuska 34, 40-028 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: (32)308 0000

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42483. Wróbel Damian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 325/18. [BMSiG-42369/2019]

OBWIESZCZENIE Syndyk postępowania upadłościowego dłużnika Damiana Wróbla (Wróbel) (PESEL: 79120400191), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy upadłościowej:
II. uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną na piśmie w dniu 9.08.2019 r. Mając na względzie powyższe, syndyk poucza, iż wierzycielom upadłego przysługuje sprzeciw co do nieuznania własnej wierzytelności, jak też co do uznania wierzytelności innego wierzyciela lub wierzycieli. Sprzeciw taki należy złożyć w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, Sędzia komisarz: Sędzia Stanisław Żyrek, ul. Powstańców Warszawy 23, z powołaniem się na sygnaturę akt XII GUp 325/18. W zakreślonym wyżej terminie przysługuje także sprzeciw upadłemu, o ile treść listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2016 r. Ponadto syndyk informuje, że z przedmiotową II. uzupełniającą listą wierzytelności można zapoznać się w sekretariacie Wydziału XII Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gliwicach, adres jak wyżej. Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244)

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42483

Dodano: 2019-08-16 10:24:14 przez Administrator

2019-06-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 30513. Wróbel Damian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 325/18. [BMSiG-30097/2019]

Katowice, 4.06.2019 r. OBWIESZCZENIE Syndyk postępowania upadłościowego dłużnika Damiana Wróbla (Wróbel) (PESEL: 79120400191), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy upadłościowej I. uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną na piśmie w dniu 4.06.2019 r. Mając na względzie powyższe syndyk poucza, iż wierzycielom upadłego przysługuje sprzeciw, co do nieuznania własnej wierzytelności, jak też co do uznania wierzytelności innego wierzyciela lub wierzycieli. Sprzeciw taki należy złożyć w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, Sędzia komisarz SSR Stanisław Żyrek, ul. Powstańców Warszawy 23, z powołaniem się na sygnaturę akt XII GUp 325/18. W zakreślonym wyżej terminie przysługuje także sprzeciw upadłemu, o ile treść listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2016 r. Ponadto syndyk informuje, że z przedmiotową I. uzupełniającą listą wierzytelności można zapoznać się w sekretariacie Wydziału XII Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gliwicach, adres jak wyżej. Marcin Mirosław Kubiczek licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 111/2019 (5750) z dnia 10 czerwca 2019 r. → Pozycja 30513

Dodano: 2019-06-10 11:03:17 przez Administrator

2019-03-29 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16703. Wróbel Damian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 325/18. [BMSiG-16047/2019]

Syndyk postępowania upadłościowego dłużnika Damiana Wróbla (Wróbel) (PESEL 79120400191), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy upadłościowej listę wierzytelności sporządzoną na piśmie w dniu 25.03.2019 r. Mając na względzie powyższe syndyk poucza, iż wierzycielom upadłego przysługuje sprzeciw co do nieuznania własnej wierzytelności, jak też co do uznania wierzytelności innego wierzyciela lub wierzycieli. Sprzeciw taki należy złożyć w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, Sędzia komisarz SSR Stanisław Żyrek, ul. Powstańców Warszawy 23, z powołaniem się na sygnaturę akt XII GUp 325/18. W zakreślonym wyżej terminie przysługuje także sprzeciw upadłemu, o ile treść listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2016 r. Ponadto syndyk informuje, że z przedmiotową listą wierzytelności można zapoznać się w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gliwicach, adres jak wyżej.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 63/2019 (5702) z dnia 29 marca 2019 r. → Pozycja 16703

Dodano: 2019-03-29 14:49:42 przez Administrator

2018-10-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46478. Wróbel Damian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 536/17, XII GUp 325/18. [BMSiG-46353/2018]

Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15.10.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 536/17 ogłosił upadłość dłużnika Damiana Wróbla (Wróbel) (PESEL: 79120400191), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz SSR Stanisław Żyrek, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 325/18. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 207/2018 (5595) z dnia 24 października 2018 r. → Pozycja 46478

Dodano: 2018-10-24 10:33:02 przez Administrator

2018-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46478. Wróbel Damian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 536/17, XII GUp 325/18. [BMSiG-46353/2018]

Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15.10.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 536/17 ogłosił upadłość dłużnika Damiana Wróbla (Wróbel) (PESEL: 79120400191), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz SSR Stanisław Żyrek, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 325/18. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 207/2018 (5595) z dnia 24 października 2018 r. → Pozycja 46478

Dodano: 2018-10-24 10:32:56 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK