Zacharewicz Marian w upadłości likwidacyjnej (Gdynia)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Zacharewicz Marian
 • Adres: , Gdynia
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 45041901411

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VI GUp 199/17
 • Data wszczęcia postępowania: 2017-10-16
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Stankiewicz

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25031. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/17. [BMSiG-24589/2022]

Sędzia referent w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 45041901411, zamieszkałego w Gdyni, przy ulicy Radosnej 6A/8, 81-578 Gdynia, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod sygn. akt VI GUp 199/17, zawiadamia o umorzeniu postępowania upadłościowego postanowieniem z dnia 5.04.2022 r., na podstawie art. 355 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 35 Ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe. W terminie tygodnia od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzycielom przysługuje prawo wywiedzenia zażalenia na postanowienie do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Cywilny Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Cywilny.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25031
 • Dodano: 2022-05-11 17:54:15
 • Administrator

2022-01-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 1721. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/17/AS. [BMSiG-914/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Mariana Zacharewicza, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 45041901411, prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 199/17/AS, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, obejmującym likwidację majątku dłużnika zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 7 grudnia 2021 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości sporządzony i złożony Sędziemu komisarzowi w dniu 7 grudnia 2020 r. może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany i zgodnie z art. 349 ust. 1 Ustawy z dnia 28.02.2003 r. Puin w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może wnieść zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. Zarzuty wnosi się do Sędziego komisarza SSR Anny Stankiewicz na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk z podaniem sygn. akt VI GUp 199/17/AS.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 008/2022 (6407) z dnia 13 stycznia 2022 r. → Pozycja 1721
 • Dodano: 2022-01-13 09:48:55
 • Administrator

2021-05-25 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 33532. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/17. [BMSiG-32590/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdyni przy ul. Radosnej 6A/8, PESEL 45041901411, prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 199/17, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 10 maja 2021 r. uzupełniającej listy wierzytelności nr 3, którą można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 99/2021 (6244) z dnia 25 maja 2021 r. → Pozycja 33532
 • Dodano: 2021-05-25 18:26:31
 • Administrator

2020-10-12 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 53769. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/17/AS. [BMSiG-54697/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdyni przy ul. Radosnej 6A/8, PESEL 45041901411, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, zawiadamia, o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 10 września 2020 r. częściowego podziału funduszów masy upadłości. Częściowy plan podziału funduszów masy upadłości sporządzony i złożony Sędziemu komisarzowi w dniu 10 września 2020 r. może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany i zgodnie z art. 349 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może wnieść zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. Zarzuty wnosi się do Sędziego komisarza SSR Anny Stankiewicz na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 199/17/AS.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 199/2020 (6089) z dnia 12 października 2020 r. → Pozycja 53769
 • Dodano: 2020-10-12 12:32:28
 • Administrator

2020-09-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50364. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/17 of. [BMSiG-51070/2020]

Syndyk masy upadłości informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza, PESEL 45041901411, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdyni przy ulicy ul. Radosnej 6A/8, 81-578 Gdynia, organizowany jest pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych oraz praw autorskich wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Mariana Zacharewicza, które to postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą akt VI GUp 199/17 of.
1. Przetarg organizowany jest na sprzedaż:
1.1 prawa odrębnej własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej niezabudowana działkę ewidencyjną nr 323, o powierzchni 5.389 m2 , zlokalizowanej w obrębie Sypniewo, gmina Margonin, powiat chodzieski. Nieruchomości objęta jest księgą wieczystą KW numer PO1B/00055419/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Węgrowcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako RV i RVI grunty orne, za cenę wywoławczą do sprzedaży wymuszonej nie niższą niż 18.861,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych);
1.2 praw autorskich majątkowych wchodzących w skład masy upadłości Mariana Zacharewicza, których wartość rynkowa została określona na kwotę 63.278,00 zł za cenę nie niższą niż tj. 23.730,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych).
2. Wartość nieruchomości została określona w operacie szacunkowym, który został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Kisiel (uprawnienia nr 5159) określono na dzień 21 stycznia 2019 r. zaś wartość rynkowa praw autorskich została określona przez rzeczoznawców majątkowych Pawła Kisiel oraz Krzysztofa Kowalke w opinii numer 153/8/2018 z dnia 17.08.2018 r. na kwotę 63.278,00 zł. Wyceny zostały wykonane dla potrzeb postępowania i na zlecenie syndyka masy upadłości.
WARUNKI I PRZEBIEG PRZETARGU
1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
a. Syndyk i Sędzia komisarz;
b. Przedstawiciele upadłego; c. Małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii i stopniu osób wymienionych w § 4 ust. 2 a, b, osoby pozostające w faktycznym związku, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobami wymienionymi w § 4 ust. 2 a,b; d. Oferenci w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
2. Wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi:
1) na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 1.886,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt sześć złotych);
2) na poczet nabycia praw autorskich wynosi 2.370,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych); i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Upadłego Mariana Zacharewicza o numerze 38 1090 1098 0000 0001 3574 3116.
3. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 13 listopada 2020 r., pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na rachunek wskazany powyżej.
4. Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2020 r. w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Koperty należy zaadresować: „Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z dopiskiem w kolorze czerwonym: - „OFERTA na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Marian Zacharewicz, sygn. akt VI GUp 199/17 of” oraz w przypadku prawa autorskich; - „OFERTA na nabycie praw autorskich w postępowaniu upadłościowym Marian Zacharewicz, sygn. akt VI GUp 199/17 of”.
5.Oferty złożone po wymaganym terminie, nie spełniające wymogów zawartych w § 7 Regulaminu lub oferty, dla których nie wniesiono wadium albo wniesiono je częściowo, podlegają odrzuceniu. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta na zakup każdego ze składników nieruchomości.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 listopada 2020 r., godz. 1145, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B 65.
6.1. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów.
6.2. Przetarg pod nadzorem Sędziego Komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi Syndyk Masy Upadłości Mariana Zacharewicza.
6.3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości i dokumenty uprawniające do reprezentacji lub pełnomocnictwa.
7. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Syndyk może dokonać swobodnego wyboru lub przeprowadzić dodatkowe aukcje, której uczestnikami będą oferenci obecni na posiedzeniu, którzy złożyli równorzędne oferty.
8. Wybór oferty dokonanej przez Syndyka nabiera skuteczności prawnej po zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.
9. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zwrócone zostanie w ciągu 7 dni po dokonaniu wyboru oferty przetargowej - bez odsetek, na wskazany przez nich rachunek bankowy, a wadium oferenta, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
10. Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie wyznaczonym przez Sędziego Komisarza lub jeżeli nie uiści on ceny nabycia najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.
11. Syndyk zastrzega sobie prawo:
a. odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny;
b. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;
c. nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny;
d. odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży, po uprzednim uchyleniu przez Sędziego Komisarza postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty.
12. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 29 79 75. 13. Przedmiot przetargu (nieruchomość) można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 605 29 79 75, w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
14. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie nie dłuższym jak cztery miesiące od dnia uprawomocnienia się Postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty nabycia.
15. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest stwierdzenie wpływu ustalonej w przetargu ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek bankowy masy upadłości wskazany o numerze: 38 1090 1098 0000 0001 3574 3116, powiększonej o ewentualny podatek VAT. W przeciwnym razie Syndyk ma prawo od umowy sprzedaży odstąpić, zaś wadium przepada na rzecz masy upadłości.
16. Zawarcie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty uzyskania ceny nabycia na rachunek masy upadłości pomniejszonej o wpłacone wadium, przy czym termin zapłaty zostanie wskazany przez syndyka i nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty, licząc od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty.
17. W przypadku kredytowania zakupu nieruchomości dopuszczalne jest zapłacenie przez bank części ceny w oparciu o umowę kredytową podpisaną przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym konieczne jest dodatkowe zaakceptowanie przez syndyka sposobu uruchomienia środków pieniężnych oraz zawarcie w umowie sprzedaży zapisów zabezpieczających płatność ceny.
18. Potrącenie wierzytelności ewentualnie przysługującej nabywcy w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.
19. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, w tym koszty wykreśleń wpisów w księgach wieczystych. Nabywca nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej zgodnie z przepisami art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży nieruchomości, stanowić będzie prawomocny Plan Podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu przetargu. Syndyk zawiadamia nabywcę o uprawomocnieniu się Planu Podziału. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości. Wniosek o wykreślenie składa nabywca, którego obciążają również koszty i opłaty związane z wykreśleniem hipoteki bądź hipotek.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 190/2020 (6080) z dnia 29 września 2020 r. → Pozycja 50364
 • Dodano: 2020-09-29 22:58:56
 • Administrator

2020-03-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14097. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/17 of. [BMSiG-13447/2020]

Syndyk masy upadłości informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza, PESEL 45041901411, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdyni przy ulicy ul. Radosnej 6A/8, 81-578 Gdynia, organizowany jest pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych oraz praw autorskich wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Mariana Zacharewicza, które to postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą akt VI GUp 199/17 of.
1. Przetarg organizowany jest na sprzedaż
1.1. prawa odrębnej własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej niezabudowana działkę ewidencyjną nr 323, o powierzchni 5.389 m2 , zlokalizowanej w obrębie Sypniewo, gmina Margonin, powiat chodzieski. Nieruchomości objęta jest Księgą Wieczystą KW numer PO1B/00055419/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Węgrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako RV i RVI grunty orne, za cenę wywoławczą do sprzedaży wymuszonej nie niższą niż 18.861,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych);
1.2 praw autorskich majątkowych wchodzących w skład masy upadłości Mariana Zacharewicza, których wartość rynkowa została określona na kwotę 63.278,00 zł za cenę nie niższą niż 23.730,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych).
2. Wartość nieruchomości została określona w operacie szacunkowym, który został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Kisiel (uprawnienia nr 5159) określono na dzień 21 stycznia 2019 r. zaś wartość rynkowa praw autorskich została określona przez rzeczoznawców majątkowych Pawła Kisiel oraz Krzysztofa Kowalke w opinii numer 153/8/2018 z dnia 17.08.2018 r. na kwotę 63.278,00 zł. Wyceny zostały wykonane dla potrzeb postępowania i na zlecenie syndyka masy upadłości.
WARUNKI I PRZEBIEG PRZETARGU
1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium. W przetargu nie mogą uczestniczyć: a. Syndyk i Sędzia komisarz; a. Przedstawiciele upadłego; b. Małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii i stopniu osób wymienionych w § 4 ust. 2 a, b, osoby pozostające w faktycznym związku, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobami wymienionymi w § 4 ust. 2 a, b, c. Oferenci w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
2. Wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi:
1) na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 1.886,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt sześć złotych);
2) na poczet nabycia praw autorskich wynosi 2.370,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych) i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Upadłego Mariana Zacharewicza o numerze 38 1090 1098 0000 0001 3574 3116.
3. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2020 r., pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na rachunek wskazany powyżej.
4. Oferty należy składać do dnia 10 kwietnia 2020 r. w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Koperty należy zaadresować: „Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z dopiskiem w kolorze czerwonym - „OFERTA na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Marian Zacharewicz, sygn. akt VI GUp 199/17 of”; oraz w przypadku prawa autorskich - „OFERTA na nabycie praw autorskich w postępowaniu upadłościowym Marian Zacharewicz, sygn. akt VI GUp 199/17 of”.
5. Oferty złożone po wymaganym terminie, nie spełniające wymogów zawartych w § 7 Regulaminu lub oferty, dla których nie wniesiono wadium albo wniesiono je częściowo, podlegają odrzuceniu. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta na zakup każdego ze składników nieruchomości.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 kwietnia 2020 r., godz. 1000, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B65.
6.1. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów.
6.2. Przetarg pod nadzorem Sędziego Komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi Syndyk Masy Upadłości Mariana Zacharewicza.
6.3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości i dokumenty uprawniające do reprezentacji lub pełnomocnictwa.
7.W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Syndyk może dokonać swobodnego wyboru lub przeprowadzić dodatkowe aukcje, której uczestnikami będą oferenci obecni na posiedzeniu, którzy złożyli równorzędne oferty.
8.Wybór oferty dokonanej przez Syndyka nabiera skuteczności prawnej po zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.
9. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zwrócone zostanie w ciągu 7 dni po dokonaniu wyboru oferty przetargowej - bez odsetek, na wskazany przez nich rachunek bankowy, a wadium oferenta, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
10. Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie wyznaczonym przez Sędziego Komisarza lub jeżeli nie uiści on ceny nabycia najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.
11. Syndyk zastrzega sobie prawo: a. odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny; b. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny; c. nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny; d. odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży, po uprzednim uchyleniu przez Sędziego Komisarza postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty.
12. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie.Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 29 79 75.
13. Przedmiot przetargu (nieruchomość) można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 605 29 79 75 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
14. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie nie dłuższym jak cztery miesiące od dnia uprawomocnienia się Postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty nabycia.
15. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest stwierdzenie wpływu ustalonej w przetargu ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek bankowy masy upadłości wskazany o numerze 38 1090 1098 0000 0001 3574 3116 powiększonej o ewentualny podatek VAT. W przeciwnym razie Syndyk ma prawo od umowy sprzedaży odstąpić, zaś wadium przepada na rzecz masy upadłości.
16. Zawarcie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty uzyskania ceny nabycia na rachunek masy upadłości pomniejszonej o wpłacone wadium, przy czym termin zapłaty zostanie wskazany przez syndyka i nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty, licząc od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty.
17. W przypadku kredytowania zakupu nieruchomości dopuszczalne jest zapłacenie przez bank części ceny w oparciu o umowę kredytową podpisaną przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym konieczne jest dodatkowe zaakceptowanie przez syndyka sposobu uruchomienia środków pieniężnych oraz zawarcie w umowie sprzedaży zapisów zabezpieczających płatność ceny.
18. Potrącenie wierzytelności ewentualnie przysługującej nabywcy w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.
19. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, w tym koszty wykreśleń wpisów w księgach wieczystych. Nabywca nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej zgodnie z przepisami art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami). Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży nieruchomości, stanowić będzie prawomocny Plan Podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu przetargu. Syndyk zawiadamia nabywcę o uprawomocnieniu się Planu Podziału. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości. Wniosek o wykreślenie składa nabywca, którego obciążają również koszty i opłaty związane z wykreśleniem hipoteki bądź hipotek.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 050/2020 (5940) z dnia 12 marca 2020 r. → Pozycja 14097
 • Dodano: 2020-03-12 20:04:26
 • Administrator

2020-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2012. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/17 of. [BMSiG-1489/2020]

Syndyk masy upadłości informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza, PESEL 45041901411, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdyni przy ulicy Radosnej 6A/8, 81-578 Gdynia, organizowany jest pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych oraz praw autorskich wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Mariana Zacharewicza, które to postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą akt VI GUp 199/17 of. 1. Przetarg organizowany jest na sprzedaż:
1.1. prawa odrębnej własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 323 o powierzchni 5.389 m2 , zlokalizowaną w obrębie Sypniewo, gmina Margonin, powiat chodzieski. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW numer PO1B/00055419/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Węgrowcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, działka oznaczona w ewidencji gruntów jako RV i RVI grunty orne, za cenę wywoławczą do sprzedaży wymuszonej nie niższą niż 22.633,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy złote).
1.2. praw autorskich majątkowych wchodzących w skład masy upadłości Mariana Zacharewicza, których wartość rynkowa została określona na kwotę 63.278,00 zł za cenę wywoławczą nie niższą niż 28.480,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych).
2. Wartość nieruchomości została określona w operacie szacunkowym, który został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Kisiel (uprawnienia nr 5159) określono na dzień 21 stycznia 2019 r. zaś wartość rynkowa praw autorskich została określona przez rzeczoznawców majątkowych Pawła Kisiel oraz Krzysztofa Kowalke w opinii numer 153/8/2018 z dnia 17.08.2018 r. na kwotę 63.278,00 zł. Wyceny zostały wykonane dla potrzeb postępowania i na zlecenie syndyka masy upadłości.
WARUNKI I PRZEBIEG PRZETARGU
1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
a. Syndyk i Sędzia komisarz;
b. Przedstawiciele upadłego;
c. Małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii i stopniu osób wymienionych w § 4 ust. 2 a, b, osoby pozostające w faktycznym związku, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobami wymienionymi w § 4 ust. 2 a, b,
d. Oferenci w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe
2. Wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi: - 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych); wadium na poczet nabycia praw autorskich wynosi: - 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych); i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Upadłego Mariana Zacharewicza o numerze 38 1090 1098 0000 0001 3574 3116.
3. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 14 lutego 2020 r., pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na rachunek wskazany powyżej.
4. Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2020 r. w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Koperty należy zaadresować: „Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz SSR Anna Stankiewicz, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z dopiskiem w kolorze czerwonym - „OFERTA na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Marian Zacharewicz, sygn. akt VI GUp 199/17 of” oraz w przypadku prawa autorskich - „OFERTA na nabycie praw autorskich w postępowaniu upadłościowym Marian Zacharewicz, sygn. akt VI GUp 199/17 of”
. 5. Oferty złożone po wymaganym terminie, niespełniające wymogów zawartych w § 7 Regulaminu lub oferty, dla których nie wniesiono wadium albo wniesiono je częściowo, podlegają odrzuceniu. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta na zakup każdego ze składników nieruchomości.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 19 lutego 2020 r., godz. 900, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w sali B 65.
6.1. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.
6.2. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Mariana Zacharewicza. 6.3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości i dokumenty uprawniające do reprezentacji lub pełnomocnictwa.
7. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Syndyk może dokonać swobodnego wyboru lub przeprowadzić dodatkowe aukcje, której uczestnikami będą oferenci obecni na posiedzeniu, którzy złożyli równorzędne oferty
8. Wybór oferty dokonanej przez syndyka nabiera skuteczności prawnej po zatwierdzeniu przez Sędziego komisarza.
9. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zwrócone zostanie w ciągu 7 dni po dokonaniu wyboru oferty przetargowej - bez odsetek, na wskazany przez nich rachunek bankowy, a wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
10. Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie wyznaczonym przez Sędziego komisarza lub jeżeli nie uiści on ceny nabycia najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo:
a. odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny;
b. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;
c. nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny;
d. odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży, po uprzednim uchyleniu przez Sędziego komisarza postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty.
12. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 605 29 79 75.
13. Przedmiot przetargu (nieruchomość) można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 605 29 79 75 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
14. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie nie dłuższym jak cztery miesiące od dnia uprawomocnienia się Postanowienia Sędziego komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty nabycia.
15. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest stwierdzenie wpływu ustalonej w przetargu ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek bankowy masy upadłości wskazany o numerze 38 1090 1098 0000 0001 3574 3116 powiększonej o ewentualny podatek VAT. W przeciwnym razie Syndyk ma prawo od umowy sprzedaży odstąpić, zaś wadium przepada na rzecz masy upadłości.
16. Zawarcie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty uzyskania ceny nabycia na rachunek masy upadłości pomniejszonej o wpłacone wadium, przy czym termin zapłaty zostanie wskazany przez syndyka i nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty, licząc od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty.
17. W przypadku kredytowania zakupu nieruchomości dopuszczalne jest zapłacenie przez bank części ceny w oparciu o umowę kredytową podpisaną przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, konieczne jest dodatkowe zaakceptowanie przez syndyka sposobu uruchomienia środków pieniężnych oraz zawarcie w umowie sprzedaży zapisów zabezpieczających płatność ceny.
18. Potrącenie wierzytelności ewentualnie przysługującej nabywcy w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.
19. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, w tym koszty wykreśleń wpisów w księgach wieczystych. Nabywca nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej zgodnie z przepisami art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży nieruchomości, stanowić będzie prawomocny Plan Podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu przetargu. Syndyk zawiadamia nabywcę o uprawomocnieniu się Planu Podziału. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości. Wniosek o wykreślenie składa nabywca, którego obciążają również koszty i opłaty związane z wykreśleniem hipoteki bądź hipotek.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 009/2020 (5899) z dnia 15 stycznia 2020 r. → Pozycja 2012
 • Dodano: 2020-01-15 21:48:08
 • Administrator

2019-09-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 49701. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/17 of. [BMSiG-49439/2019]

Syndyk masy upadłości informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdyni przy ulicy ul. Radosnej 6A/8, 81-578 Gdynia, PESEL 45041901411, organizowany jest pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych oraz praw autorskich wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Mariana Zacharewicza, które to postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą akt VI GUp 199/17 of.
1. Przetarg organizowany jest na sprzedaż:
1.1. prawa odrębnej własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej niezabudowana działkę ewidencyjną nr 323 o powierzchni 5.389 m2 , zlokalizowanej w obrębie Sypniewo, gmina Margonin, powiat chodzieski. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą KW numer PO1B/00055419/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Węgrowcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako RV i RVI grunty orne, za cenę wywoławczą do sprzedaży wymuszonej nie niższą niż 28.292,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote),
1.2. praw autorskich majątkowych wchodzących w skład masy upadłości Mariana Zacharewicza, których wartość rynkowa została określona na kwotę 63.278,00 zł za cenę nie niższą niż 35.600,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych).
2. Wartość nieruchomości została określona w operacie szacunkowym, który został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Kisiel (uprawnienia nr 5159) określono na dzień 21 stycznia 2019 r., zaś wartość rynkowa praw autorskich została określona przez rzeczoznawców majątkowych Pawła Kisiel oraz Krzysztofa Kowalke w opinii numer 153/8/2018 z dnia 17.08.2018 r. na kwotę 63.278,00 zł. Wyceny zostały wykonane dla potrzeb postępowania i na zlecenie syndyka masy upadłości.
WARUNKI I PRZEBIEG PRZETARGU 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
a. Syndyk i Sędzia komisarz; b. Przedstawiciele upadłego; c. Małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii i stopniu osób wymienionych w § 4 ust. 2 a, b, osoby pozostające w faktycznym związku, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobami wymienionymi w § 4 ust. 2 a, b, d. Oferenci w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
2. Wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi: - 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) wadium na poczet nabycia praw autorskich wynosi: - 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Upadłego Mariana Zacharewicza o numerze 38 1090 1098 0000 0001 3574 3116.
3. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 11 października 2019 r. pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na rachunek wskazany powyżej.
4. Oferty należy składać do dnia 11 października 2019 r. w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Koperty należy zaadresować: „Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z dopiskiem w kolorze czerwonym: - „OFERTA na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Marian Zacharewicz Sygn. akt VI GUp 199/17 of” oraz w przypadku praw autorskich: - „OFERTA na nabycie praw autorskich w postępowaniu upadłościowym Marian Zacharewicz Sygn. akt VI GUp 199/17 of”.
5. Oferty złożone po wymaganym terminie, niespełniające wymogów zawartych w § 7 Regulaminu lub oferty, dla których nie wniesiono wadium albo wniesiono je częściowo, podlegają odrzuceniu. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta na zakup każdego ze składników nieruchomości.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 października 2019 r., godz. 1200, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w sali B65.
6.1. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów.
6.2. Przetarg pod nadzorem Sędziego Komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi Syndyk Masy Upadłości Mariana Zacharewicza.
6.3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości i dokumenty uprawniające do reprezentacji lub pełnomocnictwa.
7. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Syndyk może dokonać swobodnego wyboru lub przeprowadzić dodatkowe aukcje, której uczestnikami będą oferenci obecni na posiedzeniu, którzy złożyli równorzędne oferty.
8. Wybór oferty dokonanej przez Syndyka nabiera skuteczności prawnej po zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.
9. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zwrócone zostanie w ciągu 7 dni po dokonaniu wyboru oferty przetargowej - bez odsetek, na wskazany przez nich rachunek bankowy, a wadium oferenta, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
10. Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie wyznaczonym przez Sędziego Komisarza lub jeżeli nie uiści on ceny nabycia najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.
11. Syndyk zastrzega sobie prawo:
a. odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny;
b. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;
c. niedokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny;
d. odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży, po uprzednim uchyleniu przez Sędziego Komisarza postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty.
12. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 605 29 79 75.
13. Przedmiot przetargu (nieruchomość) można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 605 29 79 75 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
14. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie nie dłuższym jak cztery miesiące od dnia uprawomocnienia się Postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty nabycia.
15. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest stwierdzenie wpływu ustalonej w przetargu ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek bankowy masy upadłości wskazany o numerze 38 1090 1098 0000 0001 3574 3116 powiększonej o ewentualny podatek VAT. W przeciwnym razie Syndyk ma prawo od umowy sprzedaży odstąpić, zaś wadium przepada na rzecz masy upadłości.
16. Zawarcie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty uzyskania ceny nabycia na rachunek masy upadłości pomniejszonej o wpłacone wadium, przy czym termin zapłaty zostanie wskazany przez syndyka i nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty, licząc od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty.
17. W przypadku kredytowania zakupu nieruchomości dopuszczalne jest zapłacenie przez bank części ceny w oparciu o umowę kredytową podpisaną przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, konieczne jest dodatkowe zaakceptowanie przez syndyka sposobu uruchomienia środków pieniężnych oraz zawarcie w umowie sprzedaży zapisów zabezpieczających płatność ceny.
18. Potrącenie wierzytelności ewentualnie przysługującej nabywcy w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.
19. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, w tym koszty wykreśleń wpisów w księgach wieczystych. Nabywca nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej zgodnie z przepisami art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży nieruchomości, stanowić będzie prawomocny Plan Podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu przetargu. Syndyk zawiadamia nabywcę o uprawomocnieniu się Planu Podziału. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości. Wniosek o wykreślenie składa nabywca, którego obciążają również koszty i opłaty związane z wykreśleniem hipoteki bądź hipotek.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 187/2019 (5826) z dnia 26 września 2019 r. → Pozycja 49701
 • Dodano: 2019-09-26 20:16:06
 • Administrator

2019-06-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 30233. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/17. [BMSiG-29909/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdyni przy ul. Radosnej 6A/8, PESEL 45041901411, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym został złożony do akt postępowania opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 323, pow. 5.389 m2 , zlokalizowaną w obrębie Sypniewo, Gmina Margonin, powiat chodzieski, objętą Księgą Wieczystą KW numer PO1B/00055419/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Węgrowcu. V Wydział Ksiąg Wieczystych. W terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie zgodnie z treścią art. 319 ust. 5 Ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Zarzuty należy przesłać do Sędziego komisarza Anny Stankiewicz na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, podając sygn. akt VI GUp 199/17.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 110/2019 (5749) z dnia 07 czerwca 2019 r. → Pozycja 30233
 • Dodano: 2019-06-08 22:54:27
 • Administrator

2019-02-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8347. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/17. [BMSiG-7653/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdyni przy ul. Radosnej 6A/8, PESEL 45041901411, prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 199/17 zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 7 grudnia 2018 r. uzupełniającej listy wierzytelności nr 2, którą można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 32/2018 (5671) z dnia 14 lutego 2019 r. → Pozycja 8347
 • Dodano: 2019-02-14 11:22:24
 • Administrator

2018-11-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 51172. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/17. [BMSiG-50926/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 45041901411, zamieszkałego w Gdyni przy ulicy Radosnej 6A /8, 81-578 Gdynia, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, sygn. akt VI GUp 199/17, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności i złożeniu jej w dniu 29.10.2018 r. do akt postępowania. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście uzupełniającej może wnieść sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 225/2018 (5613) z dnia 21 listopada 2018 r. → Pozycja 51172
 • Dodano: 2018-11-21 10:50:56
 • Administrator

2018-07-03 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 29057. Zacharewicz Marian. Sąd Rejoniowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/17. [BMSiG-28452/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdyni przy ul. Radosnej 6A/8, PESEL 45041901411, prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 199/17 zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 7 czerwca 2018 r. listy wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 127/2018 (5515) z dnia 03 lipca 2018 r. → Pozycja 29057
 • Dodano: 2018-07-03 11:23:44
 • Administrator

2017-12-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47865. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 555/17 of, VI GUp 199/17. [BMSiG-47815/2017]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 555/17 of ogłosił upadłość Mariana Zacharewicz, zamieszkałego w Gdyni przy ul. Radosnej 6A/8, PESEL 45041901411, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia wterminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wMonitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Stankiewicz. Wyznaczono syndyka w osobie Renaty Rozenblut-Piszcz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 128). Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 06.12.2017 roku, sygn. akt VI GUp 199/17, zmienił syndyka masy upadłości w ten sposób, że w miejsce Renaty Rozenblut-Piszcz, powołał syndyka Brygidę Wasilewską (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 720). Zgłoszenia wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach ze wskazaniem Sędziego komisarza, pod adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 199/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 246/2017 (5383) z dnia 20 grudnia 2017 r. → Pozycja 47865
 • Dodano: 2017-12-20 14:21:23
 • Administrator

2017-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47865. Zacharewicz Marian. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 555/17 of, VI GUp 199/17. [BMSiG-47815/2017]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 555/17 of ogłosił upadłość Mariana Zacharewicz, zamieszkałego w Gdyni przy ul. Radosnej 6A/8, PESEL 45041901411, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia wterminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wMonitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Stankiewicz. Wyznaczono syndyka w osobie Renaty Rozenblut-Piszcz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 128). Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 06.12.2017 roku, sygn. akt VI GUp 199/17, zmienił syndyka masy upadłości w ten sposób, że w miejsce Renaty Rozenblut-Piszcz, powołał syndyka Brygidę Wasilewską (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 720). Zgłoszenia wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach ze wskazaniem Sędziego komisarza, pod adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 199/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 246/2017 (5383) z dnia 20 grudnia 2017 r. → Pozycja 47865
 • Dodano: 2017-12-20 14:21:18
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK