ZACHODNIA ECO VICOR Sp. z o.o. Sp. K.

ZACHODNIA ECO VICOR Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej (Pińczów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: ZACHODNIA ECO VICOR Sp. z o.o. Sp. K.
 • Adres: Zachodnia 7, 28-400 Pińczów
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • KRS: 0000577081
 • NIP: 9591965017
 • Regon:362545041
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 33/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 444/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-22
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Róziewicz

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 46526. ZACHODNIA ECO VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Pińczowie. KRS 0000577081. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 września 2015 r., sygn. akt V GUp 33/20. [BMSiG-46905/2020]

Syndyk masy upadłości Zachodnia Eco Vicor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pińczowie (sygn. akt: V GUp 33/20), niniejszym ogłasza, iż Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 r. zatwierdził ustalone przez syndyka masy upadłości Zachodnia Eco Vicor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pińczowie warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości przedsiębiorstwa Zachodnia Eco Vicor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pińczowie. Przetarg został wyznaczony na dzień 7 października 2020 r. Wobec powyższego syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Zachodnia Eco Vicor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pińczowie przystępuje do sprzedaży: I. Prawa własności nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Zachodniej 7, dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1P/00009052/3. Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową, na którą składają się działki o nr 194/9, o pow. 31595 m2, oraz 194/4 o pow. 620 m2, zabudowane budynkami biurowymi, produkcyjnymi oraz magazynowymi. Opis i oszacowanie nieruchomości udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Zachodnia Eco Vicor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pińczowie, ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 1000-1400, oraz w aktach sprawy o sygn. V GUp 33/20, w czytelni akt Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46526
 • Dodano: 2020-09-14 20:40:37
 • Administrator

2020-09-02 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44156. ZACHODNIA ECO VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Pińczowie. KRS 0000577081. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 września 2015 r.,sygn. akt V GUp 33/20. [BMSiG-44462/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 29 lipca 2020 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Zachodnia Eco Vicor Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości (KRS 0000577081), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 33/20). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. W terminie dwóch tygodni od dnia nin. obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2010 o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802) - sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 171/2020 (6061) z dnia 02 września 2020 r. → Pozycja 44156
 • Dodano: 2020-09-02 16:39:00
 • Administrator

2020-06-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 28008. ZACHODNIA ECO VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Pińczowie. KRS 0000577081. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 września 2015 r., sygn. akt V GUp 33/20. [BMSiG-27844/2020]

Działając jako syndyk masy upadłości dłużnika Zachodnia Eco Vicor Sp. z o.o. Sp.k.w upadłości, KRS 0000577081 (sygn. akt V GUp 33/20), zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Kielcach, został złożony operat szacunkowy nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Zachodniej 7, zapisanej w KW nr KI1P/00009052/3, wchodzącej w skład masy upadłości spółki Zachodnia Eco Vicor Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości. Zainteresowanym przysługuje w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia prawo złożenia do Sędziego Komisarza zarzutów na odpis i oszacowanie, w trybie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 116/2020 (6006) z dnia 17 czerwca 2020 r. → Pozycja 28008
 • Dodano: 2020-06-17 16:55:17
 • Administrator

2020-03-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11611. ZACHODNIA ECO VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Pińczowie. KRS 0000577081. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 września 2015 r., sygn. akt V GU 444/19. [BMSiG-11133/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 stycznia 2020 r. ogłosił upadłość dłużnika: Zachodnia Eco Vicor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (KRS 0000577081) z siedzibą w Pińczowie, adres: ul. Zachodnia 7, 28-400 Pińczów (sygn. V GU 444/19); wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Anny Poborskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie: Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000499514; wezwał wierzycieli Upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); zasądzić od dłużnika: Zachodnia Eco Vicor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na rzecz wierzyciela: ING Bank Śląski S.A. kwotę 9.421,80 (dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden i 80/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zastępstwa procesowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 043/2020 (5933) z dnia 03 marca 2020 r. → Pozycja 11611
 • Dodano: 2020-03-03 17:03:19
 • Administrator

2020-01-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11611. ZACHODNIA ECO VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Pińczowie. KRS 0000577081. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 września 2015 r., sygn. akt V GU 444/19. [BMSiG-11133/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 stycznia 2020 r. ogłosił upadłość dłużnika: Zachodnia Eco Vicor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (KRS 0000577081) z siedzibą w Pińczowie, adres: ul. Zachodnia 7, 28-400 Pińczów (sygn. V GU 444/19); wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Anny Poborskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie: Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000499514; wezwał wierzycieli Upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); zasądzić od dłużnika: Zachodnia Eco Vicor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na rzecz wierzyciela: ING Bank Śląski S.A. kwotę 9.421,80 (dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden i 80/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zastępstwa procesowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 043/2020 (5933) z dnia 03 marca 2020 r. → Pozycja 11611

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-03-03 17:03:10
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK