Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęZakład Obsługi Technicznej HYDROMECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Chorzów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Zakład Obsługi Technicznej HYDROMECH Sp. z o.o.
 • Adres: Stalowa 1B, 41-506 Chorzów
 • Województwo: Śląskie
 • KRS: 0000123342,     NIP: 6272358983,     Regon:276571585

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 181/17/2
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 292/17/2
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-10-31
 • Sędzia Komisarz: SSR Marzena Praska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Adam Laskowski
 • Numer licencji: 1053
 • Adres: 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 517 299 966

2020-03-25 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 16448. ZAKŁAD OBSŁUGI TECHNICZNEJ HYDROMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Chorzowie. KRS 0000123342. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2002 r., sygn. akt X GUp 181/17/2. [BMSiG-15944/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakład Obsługi Technicznej Hydromech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Chorzowie, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, pod sygn. akt X GUp 181/17/2, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk złożył odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu - działek nr 1793/64 i 1794/64, o powierzchni 1.044 m2, położonych w Chorzowie przy ul. Stalowej 1B, zabudowanych budynkami produkcyjno-usługowymi, opisane w księdze wieczystej nr KA1C/00025716/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, Wydział Ksiąg Wieczystych. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój nr 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia wnieść przeciwko planowi zarzuty.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16448

Dodano: 2020-03-25 11:22:51 przez Administrator

2018-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 54766. ZAKŁAD OBSŁUGI TECHNICZNEJ HYDROMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Chorzowie. KRS 0000123342. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2002 r., sygn. akt X GUp 181/17/2. [BMSiG-54380/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Zakład Obsługi Technicznej Hydromech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Chorzowie, nr KRS 0000123342, w sprawie o sygn. akt X GUp 181/17/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 2018 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 237/2018 (5625) z dnia 07 grudnia 2018 r. → Pozycja 54766

Dodano: 2018-12-07 11:49:33 przez Administrator

2018-07-04 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 29267. ZAKŁAD OBSŁUGI TECHNICZNEJ HYDROMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Chorzowie. KRS 0000123342. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2002 r., sygn. akt X GUp 181/17/2. [BMSiG-28767/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Zakład Obsługi Technicznej Hydromech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Chorzowie, nr KRS 0000123342, w sprawie o sygn. akt X GUp 181/17/2 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.06.2018 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 128/2018 (5516) z dnia 04 lipca 2018 r. → Pozycja 29267

Dodano: 2018-07-04 12:29:47 przez Administrator

2017-11-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44385. ZAKŁAD OBSŁUGI TECHNICZNEJ HYDROMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie. KRS 0000123342. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2002 r., sygn. akt X GU 292/17/2, X GUp 181/17/2. [BMSiG-44484/2017]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 31 października 2017 r., sygn. akt X GU 292/17/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Zakładu Obsługi Technicznej HYDROMECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie, wpisanej do KRS pod numerem 0000123342. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Praską, a na syndyka masy upadłości Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt GUp 181/17/2. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 181/17/2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upa dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 230/2017 (5367) z dnia 28 listopada 2017 r. → Pozycja 44385

Dodano: 2017-11-28 19:20:01 przez Administrator

2017-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44385. ZAKŁAD OBSŁUGI TECHNICZNEJ HYDROMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie. KRS 0000123342. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2002 r., sygn. akt X GU 292/17/2, X GUp 181/17/2. [BMSiG-44484/2017]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 31 października 2017 r., sygn. akt X GU 292/17/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Zakładu Obsługi Technicznej HYDROMECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie, wpisanej do KRS pod numerem 0000123342. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Praską, a na syndyka masy upadłości Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt GUp 181/17/2. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 181/17/2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upa dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 230/2017 (5367) z dnia 28 listopada 2017 r. → Pozycja 44385

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-11-28 19:19:52 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK