Zawadzki Błażej (Gdynia)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Zawadzki Błażej
 • Adres: , Gdynia
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 78110801390
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Elblągu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 233/20/KP
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 287/20 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-25
 • Sędzia Komisarz: Referendarz Sądowy
 • Imię i nazwisko: Dominika Bączek
 • Numer licencji: 921
 • Adres: Pomorska 7A, 84-252 Orle
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 728 801 049

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46411. Zawadzki Błażej. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 287/20 of, VI GUp 233/20/KP. [BMSiG-46673/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 287/20 of, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Błażeja Zawadzkiego, numer PESEL 78110801390, NIP 5861735906, zamieszkałego: 81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 146C/26, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwać wierzycieli upadłego Błażeja Zawadzkiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Przemysłowa 35A, budynek B, 84-200 Wejherowo,
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 921, adres: ul. Przemysłowa 35A, budynek B, 84-200 Wejherowo,
5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego,
6. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Referendarza sądowego,
7. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego,
8. przyznać syndykowi masy upadłości Dominice Bączek zaliczkę w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo z środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
9. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowanie upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Postepowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 233/20/KP.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46411
 • Dodano: 2020-09-14 18:27:29
 • Administrator

2020-08-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46411. Zawadzki Błażej. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 287/20 of, VI GUp 233/20/KP. [BMSiG-46673/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 287/20 of, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Błażeja Zawadzkiego, numer PESEL 78110801390, NIP 5861735906, zamieszkałego: 81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 146C/26, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwać wierzycieli upadłego Błażeja Zawadzkiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Przemysłowa 35A, budynek B, 84-200 Wejherowo,
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 921, adres: ul. Przemysłowa 35A, budynek B, 84-200 Wejherowo,
5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego,
6. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Referendarza sądowego,
7. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego,
8. przyznać syndykowi masy upadłości Dominice Bączek zaliczkę w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo z środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
9. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowanie upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Postepowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 233/20/KP.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46411
 • Dodano: 2020-09-14 18:27:24
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK