Ligmanowska Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30433. Ligmanowska Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 408/18. [BMSiG-29475/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 22 grudnia 2020 r. wydanym w postępowaniu upadłościowym Anny Ligmanowskiej, sygn. akt V GUp 408/18, ustalił plan spłaty określony w powyższym postanowieniu, począwszy od dnia uprawomocnienia się przedmiotowego postanowienia. Po wykonaniu ustalonego powyższym postanowieniem planu spłaty wierzycieli ustalił, że pozostała niezapłacona część zobowiązań Upadłej oraz wszystkie pozostałe zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 6 grudnia 2018 roku zostaną umorzone w całości. Syndyk Masy Upadłości Marek Nowak MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30433
 • Dodano: 2021-05-12 20:29:43
 • Administrator

Latos Justyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 30432. Latos Justyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 259/20. [BMSiG-29229/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Justyny Latos, PESEL 81033006685 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 259/20, ogłasza o sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego Adama Gucika w dniu 30 listopada 2020 r. oraz w dniu 2 grudnia 2020 r. i przekazaniu Sędziemu komisarzowi dwóch dokumentów opisu i oszacowania wchodzących w skład masy upadłości Justyny Latos - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: a) nieruchomości gruntowej składającej się z działki o numerze 508/20, zabudowanej budynkiem mieszkalnym numer 230, położonej w miejscowości Zagórze, gmina Niepołomice, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której jest prowadzona Księga Wieczysta numer KR2I/00033896/2; b) nieruchomości gruntowej złożonej z: działki numer 508/1, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta numer KR2I/00029738/6, działki numer 509/4, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta numer KR2I/00029075/0, działki numer 509/9, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta numer KR2I/00033402/3, położonej w miejscowości Zagórze, gmina Niepołomice, powiat wielicki, województwo małopolskie; z którym to operatem każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon B, i w terminie tygodnia od daty obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi wnieść zarzuty do Sędziego komisarza co do ww. opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30432
 • Dodano: 2021-05-12 20:29:10
 • Administrator

Ladra Arkadiusz

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 30431. Ladra Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 40/21. [BMSiG-29276/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Arkadiusza Ladry (Ladra), PESEL nr 79050312335, sygn. akt VIII GUp 40/21, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 6 kwietnia 2021 r. opisu i oszacowania nieruchomości upadłego objętych Księgami Wieczystymi: CZ2C/00036710/0 i CZ2C/00048618/2, oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30431
 • Dodano: 2021-05-12 20:28:30
 • Administrator

Kowalska Bożena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 30428. Kowalska Bożena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 82/20. [BMSiG-29214/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Bożeny Kowalskiej (PESEL 62051804323), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 82/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości położonej we wsi Niechodzin przy ul. Głównej 10, gmina Ciechanów, obręb 0021, nr ewidencyjny działki 83/3 oraz wraz z prawem własności nakładów na budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 228,3 metrów kwadratowych, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr PL1C/00043424/3. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywołania wynosi 184 500,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania przesyłki rejestrowanej w placówce operatora pocztowego lub kurierskiej. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 82/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Bożeny Kowalskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego z dnia 17 lipca 2020 roku jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka. Operat może zostać również udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konrad.piotrowski@ pgwkancelaria.pl oraz p.korol@pgwkancelaria.pl, a także telefonicznie: 22 618 30 89. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30428
 • Dodano: 2021-05-12 20:06:24
 • Administrator

Kowal Bożenna

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 30427. Kowal Bożena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 785/20. [BMSiG-29236/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Bożeny Kowal (PESEL 57031806428), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 785/20, ogłasza o przekazaniu Sędziemu komisarzowi sporządzonego w dniu 10 lutego 2021 roku przez biegłego opisu i oszacowania: a) prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy-Zdroju, objętej Księgą Wieczystą KW nr SW1K/00004485/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku; b) udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chocieszów, objętej Księgą Wieczystą KW nr SW1K/00046338/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku; wchodzących w skład masy upadłości Bożeny Kowal, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30427
 • Dodano: 2021-05-12 20:05:45
 • Administrator

Kotwicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 30426. Kotwicki Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 230/19. [BMSiG-29464/2021] Syndyk masy upadłości Tomasza Kotwickiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziałów w nieruchomości Przedmiotem konkursu ofert jest: 1) udział w 1/2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3, składającego się z czterech pokojów, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 69,33 m2 , umiejscowionego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. 8 Maja 68, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 208/1000 udziałem w nieruchomości wspólnej - prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K/00059257/4) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00114195/5 - za cenę nie mniejszą (netto) niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), co odpowiada 40% wartości oszacowania. Osoby zainteresowane udziałem w procedurze sprzedaży mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu i zapoznać się z Regulaminem sprzedaży w siedzibie Biura Syndyka, 53-651 Wrocław, ul. Czarnieckiego 56/4, tel. 519 410 359. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2021 roku do godziny 12, bezpośrednio w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4. Oferty, które faktycznie wpłyną do Biura po terminie określonym powyżej nie będą brały udziału w procedurze sprzedaży. Wymogi formalne oferty: Pisemna oferta w języku polskim powinna zawierać: a) dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko (nazwę), numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP lub numer KRS, miejsce zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu do kontaktu; b) dowód wpłaty wadium dla udziału opisanego w pkt 1 w wysokości 10.000 zł, na rachunek masy upadłości o nr 23 1930 1190 3220 0273 4835 0001; c) oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza; d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i nie zgłasza uwag w tym zakresie; e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń; f) zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z zawarciem umowy; g) w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim - oświadczenie o pozostawaniu (lub nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości; h) podpis oferenta lub pełnomocnika. Oferty należy składać w kopertach zaklejonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty. Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie oferenta wraz z widocznym napisem „NIE OTWIERAĆ - Konkurs Ofert Tomasz Kotwicki”. Regulamin oraz operaty szacunkowe dostępne są w siedzibie syndyka po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Syndyk dopuszcza przesłanie regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej po wcześniejszym zamówieniu przesłanym na adres: pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com. Syndyk Piotr Koszczuk MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30426
 • Dodano: 2021-05-12 20:05:08
 • Administrator

Korzeniewski Radosław

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zmianie trybu postępowania
Poz. 30425. Korzeniewski Radosław. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 236/20 „of”. [BMSiG-29524/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w dniu 22 kwietnia 2021 r., w sprawie postępowania upadłościowego Radosława Korzeniewskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (IX GUp 236/20 „of”), postanowił na postawie art. 4915 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i określił, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcje zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30425
 • Dodano: 2021-05-12 20:04:23
 • Administrator

Kochański Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 30424. Kochański Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 590/20. [BMSiG-29424/2021] Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Kochańskiego w upadłości (sygn. akt XIX GUp 590/20) syndyk w dniu 4 maja 2021 r. ukończył i złożył do akt sprawy aktualizację opisu i oszacowania wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Bema 14 w miejscowości Raszyn, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 891, w obrębie 02, o łącznej powierzchni 500 m2 , na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej, o trzech kondygnacjach naziemnych wraz z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, którego łączna powierzchnia użytkowa wynosi 275 m2 oraz budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, którego powierzchnia wynosi 75 m2 . Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1P/00055019/3. Aktualizację opisu i oszacowania można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30424
 • Dodano: 2021-05-12 20:03:19
 • Administrator

Klicki Konrad w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 30423. Klicki Konrad. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 195/19. [BMSiG-29562/2021] Syndyk masy upadłości Konrada Klickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 195/19), prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki objętego masą upadłości: prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Mąchocice Kapitulne, Gmina Masłów, działka nr 676 o powierzchni 0,5400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KW KI1L/00009184/3. Cena minimalna wynosi 21.520,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100). Termin do składania ofert upływa w dniu 28 maja 2021 r., o godzinie 1200. Oferty na zakup przedmiotu sprzedaży należy składać w formie pisemnej, osobiście lub wysyłając na adres Kancelarii Syndyka podany poniżej, lub formie elektronicznej - skanu na adres e-mail kancelarii syndyka. Oferty, których wpływ do Kancelarii Syndyka nastąpi po godzinie 1200 dnia 28 maja 2021 r. nie będą rozpatrywane. Wymogi formalne oferty są wskazane w regulaminie sprzedaży. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 28 maja 2021 r., o godzinie 1215, w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207. W otwarciu ofert mogą wziąć udział oferenci. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży mogą uzyskać informację dotyczące nieruchomości i zapoznać się z regulaminem sprzedaży w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207 po uprzednim umówieniu się - tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: kancelaria@tutaj.co. Oględziny nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży są możliwe po uprzednim umówieniu się. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30423
 • Dodano: 2021-05-12 20:01:22
 • Administrator

Kępa Sebastian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30422. Kępa Sebastian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 125/20. [BMSiG-29387/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Kępy, nr PESEL 81102208712, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 125/20), postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Upadłego Sebastiana Kępy w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od następnego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Upadły będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności Wierzycieli, w ten sposób: 1. raty od pierwszej do trzynastej po 400 zł miesięcznie na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach z tytułu zwrotu kosztów postępowania; 2. rata czternasta w kwocie 400 złotych na rzecz: - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach - 286,00 zł; - Forial Sp. z o.o. - kwota wierzytelności 874,57 zł - rata 51,00 zł; - VEGA Sp. z o.o. - kwota wierzytelności 1095,01 zł - rata 63,00 zł; 3. raty od piętnastej do trzydziestej szóstej w kwocie po 400 złotych miesięcznie na rzecz: - Allektum Capital II AG - kwota wierzytelności 19.588,41 zł - 22 raty po 56 zł; - Santander Consumer Bank S.A. - kwota wierzytelności 4.916,67 zł - 22 raty po 14 zł; - Profi Credit Polska S.A. - kwota wierzytelności 39.480,89 zł - 22 raty po 111 zł; - RK Recovery S.A. - kwota wierzytelności 3.474,36 zł - 22 raty po 10,00 zł - Easy Payment Services - kwota wierzytelności 4.469,47 zł - 22 raty po 13 zł; - Bank Polska Kasa Opieki S.A. - kwota wierzytelności 68.714,88 zł - 22 raty po 196,00 zł; II. ustalić, że po wykonaniu przez Upadłego Sebastiana Kępę zobowiązań wobec Wierzycieli wymienionych w punkcie I postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 27 kwietnia 2020 roku zostaną umorzone w całości, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w przepisie art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30422
 • Dodano: 2021-05-12 20:00:41
 • Administrator

Karolczak Bożena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30421. Karolczak Bożena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 35/19. [BMSiG-29286/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GUp 35/19, w postępowaniu upadłościowym upadłego Bożeny Karolczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 52060311383, postanowił: 1. umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego Bożeny Karolczak, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 25 stycznia 2019 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r. włącznie) - bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30421
 • Dodano: 2021-05-12 20:00:00
 • Administrator

Kaczmarek Marta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 30420. Kaczmarek Marta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 132/19. [BMSiG-29443/2021] Piotr Bezat syndyk masy upadłości Marty Kaczmarek (postępowanie prowadzone przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim pod sygnaturą akt V GUp 132/19) - oferuje do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w obrębie miejscowości Włodzimierzów, gmina Sulejów, działka nr 4690/2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta PT1P/36556/9, za cenę nie mniejszą niż 34 000 zł. Regulamin sprzedaży - www.bezat.pl/regulaminWlodzimierzow.pdf. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30420
 • Dodano: 2021-05-12 19:58:51
 • Administrator

Kacperska Dorota

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 30419. Kacperska Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 439/20. [BMSiG-29416/2021] SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Doroty Kacperskiej, adres do korespondencji: al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce, sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert: - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 195 położonego w Skarżysku-Kamiennej, aleja Mar szałka Józefa Piłsudskiego 40, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta KI1R/00023267/8, za cenę nie niższą niż 156 300,00 złotych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium określonego w regulaminie konkursu. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim do dnia 26.05.2021 roku w kancelarii syndyka (al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce) w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt „V GUp 439/20” oraz umieścić dopisek „Oferta na zakup nieruchomości”, a także wskazać dane oferenta wraz z numerem telefonu. Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka, al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce w dniu 27.05.2021 roku, o godz. 1000. Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka. Dodatkowych informacji o przedmiocie konkursu ofert, można uzyskać również pod nr tel. 574 268 921 oraz e-mail: adw.grynda@gmail.com. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30419
 • Dodano: 2021-05-12 19:58:02
 • Administrator

Jędrasiak Zofia

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 30418. Jędrasiak Zofia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 322/20. [BMSiG-29298/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Zofii Jędrasiak, PESEL 58051307348, sygn. akt VIII GUp 322/20, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka Sędziemu komisarzowi 19 kwietnia 2021 roku opisu i oszacowania nieruchomości upadłej (Księga Wieczysta nr CZ2C/00011584/6) oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30418
 • Dodano: 2021-05-12 19:57:24
 • Administrator

Jaciów Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka
Poz. 30417. Jaciów Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 58/20 of. [BMSiG-29436/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym Tomasza Jaciów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 58/20 of, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r., postanowił: I. stwierdzić wygaśnięcie funkcji Syndyka Artura Bobrowicza w związku z jego śmiercią z dniem 30 marca 2021 roku, II. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Tomasza Jaciów w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934, III. ustalić wysokość wynagrodzenia Syndyka Masy Upadłości Artura Bobrowicza na kwotę 5.655,43 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy gr.). Syndyk Masy Upadłości Marek Nowak MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30417
 • Dodano: 2021-05-12 19:56:41
 • Administrator

Iwańska Monika

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 30416. Iwańska Monika. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 104/21/3. [BMSiG-29510/2021] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Moniki Iwańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że do akt sprawy o sygn. akt X GUp 104/21/3 został złożony opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Chorzowie przy ul. Księcia Władysława Opolskiego 9/104, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi Księgę Wieczystą numer KA1C/00041267/2, którego Monika Iwańska jest współwłaścicielem w 1/2. Opis i oszacowanie można przeglądać w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. Porcelanowej 19 (dane kontaktowe: syndyk.katowice@wp.pl, tel. 797 599 064) i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30416
 • Dodano: 2021-05-12 19:55:57
 • Administrator

Gawęda Jerzy w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30415. Gawęda Jerzy. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 141/19. [BMSiG-29404/2021] Sygn. akt V GUp 141/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 r. postanowił umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego Jerzego Gawędy, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 8 kwietnia 2019 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo Upadłościowe t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) - bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli. Obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30415
 • Dodano: 2021-05-12 19:55:16
 • Administrator

Fudała Dominik

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 30413. Fudała Dominik. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 353/20. [BMSiG-29322/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dominika Fudały - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 79090213111), zawiadamia, iż syndyk złożył do akt sprawy prowadzonej pod sygnaturą V GUp 353/20 opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości: - prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,8200 ha (działka nr 49/2) położonej w miejscowości Wąwał, gmina Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW WL1W/00011824/7, wskazanej w spisie inwentarza pod pozycją 3.1 - prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 4,4610 ha (działka nr 31/3) położonej w miejscowości Wąwał, gmina Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW WL1W/00059145/1, wskazanej w spisie inwentarza pod pozycją 3.2. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30413
 • Dodano: 2021-05-12 19:53:17
 • Administrator

EUROPA EXPRESS CITY Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 30412. EUROPA EXPRESS CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000141711. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 grudnia 2002 r., sygn. akt XVIII GU 979/20. [BMSiG-29213/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 979/20, w sprawie z połączonych wniosków; uproszczonego wniosku wierzyciela Skarbu Państwa - Naczelnika II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz wniosku dłużnika Europa Express City Sp. z o.o. (nr KRS 0000141711) z siedzibą w Warszawie, o ogłoszenie upadłości dłużnika, postanowił: 1. na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 - Prawo upadłościowe, oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika Europa Express City Sp. z o.o. (nr KRS 0000141711) z siedzibą w Warszawie, albowiem majątek Spółki nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego; 2. stwierdzić że materiał zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do rozwiązania Europa Express City Sp. z o.o. (nr KRS 0000141711) z siedzibą w Warszawie, bez przeprowadzenia likwidacji (…). Jednocześnie Sąd poucza że termin do wniesienia zażalenia wynosi jeden tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydawaniu postanowienia Sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia (MSiG), a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia (podstawa prawna - art. 394 § 2 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30412
 • Dodano: 2021-05-12 19:52:22
 • Administrator

Cylara Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30411. Cylara Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 170/19. [BMSiG-29374/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Anny Cylary, nr PESEL 71031609522, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 170/19), postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Upadłej Anny Cylary w ten sposób, że w formie jednej raty w łącznej wysokości 23.495 złotych płatnej następnego mie siąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Upadła spłaci w terminie do ostatniego dnia miesiąca należności Wierzycieli, w ten sposób, że na rzecz: 1. NG Partners Sp. z o.o. - 256,00 (dwieście pięćdziesiąt sześć i 00/100) zł; 2. LS Nexum Sp. z o.o. - 1160,00 (tysiąc sto sześćdziesiąt i 00/100) zł; 3. Provident Polska S.A. - 610,00 (sześćset dziesięć i 00/100) zł; 4. Finansec Sp. z o.o. - 86,00 (osiemdziesiąt sześć i 00/100) zł; 5. Prometeusz Finanse Sp. z o.o. - 146,00 (sto czterdzieści sześć i 00/100) zł; 6. Skuteczne Windykacje M. Walencik i Wspólnicy Sp.j. - 1004,00 (tysiąc cztery i 00/100) zł; 7. Mikrokasa S.A. - 1530,00 (tysiąc pięćset trzydzieści i 00/100) zł; 8. EVEREST FINANSE S.A. - 550,00 (pięćset pięćdziesiąt i 00/100) zł; 9. „KREOS” Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - 510,00 (pięćset dziesięć i 00/100) zł; 10. Profi Credit Polska S.A. - 2170,00 (dwa tysiące sto siedemdziesiąt i 00/100) zł; 11. Santander Consumer Bank S.A. - 2080,00 (dwa tysiące osiemdziesiąt i 00/100) zł 12. G. Czebotar, A. Zawisza, A. Gorzawska prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy P.U.H. „NOBILES 2” s.c. - 1270,00 (tysiąc dwieście siedemdziesiąt i 00/100) zł; 13. G. Czebotar F.H.U. „GREDAN” - 167,00 (sto sześćdziesiąt siedem i 00/100) zł; 14. PROTEGAT 1 NSFIZ - 1910,00 (tysiąc dziewięćset dziesięć i 00/100) zł; 15. GETIN NOBLE Bank S.A. - 4910,00 (cztery tysiące dziewięćset dziesięć i 00/100) zł; 16. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego - 1900,00 (tysiąc dziewięćset i 00/100) zł; 17. Daiglob Piechocka Sp.j. - 344,00 (trzysta czterdzieści cztery i 00/100) zł; 18. Jakub Piechocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usług Finansowych Dolz Finance - 216,00 (dwieście szesnaście i 00/100) zł; 19. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. - 67,00 (sześćdziesiąt siedem i 00/100) zł; 20. Gmina Kielce - Miejski Zarząd Budynków - 2150,00 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt i 00/100) zł; 21. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach - 459,00 (czterysta pięćdziesiąt dziewięć i 00/100) zł; II. ustalić, że po wykonaniu przez Upadłą Annę Cylarę zobowiązań wobec Wierzycieli wymienionych w punkcie I postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 13 maja 2019 roku zostaną umorzone w całości, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w przepisie art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30411
 • Dodano: 2021-05-12 19:51:21
 • Administrator

Chrzanowski Marek Jan.

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30410. Chrzanowski Marek Jan. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 410/20. [BMSiG-29472/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy o sygn. akt VIII GUp 410/20 w postępowaniu upadłościowym Marka Jana Chrzanowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli, postanowił: I. ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłego Marka Jana Chrzanowskiego bierze udział 1 wierzyciel: - Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej, II. ustalić, że upadły Marek Jan Chrzanowski nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, III. określić, że upadły Marek Jan Chrzanowski jest zobowiązany spłacać swoje zobowiązania uznane wobec wierzyciela w 36 miesięcznych ratach po 500 zł każda, poczynając od pierwszego miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie do dnia 15 każdego miesiąca na rzecz: - Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, IV. dokonać podziału funduszy masy upadłości, przyznając na rzecz wierzyciela - Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie kwotę po 363,23 zł, V. ustalić, że pozostałe zobowiązania upadłego Marka Jana Chrzanowskiego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, VI. stwierdzić, że koszty postępowania upadłościowego zostały w całości pokryte z funduszy masy upadłości. POUCZENIE Na podstawie art. 49114 ust. 7 Prawa upadłościowego na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli służy zażalenie. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30410
 • Dodano: 2021-05-12 19:50:34
 • Administrator

Binczak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30409. Binczak Dariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 162/20. [BMSiG-29495/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 maja 2021 r., postanowił: 1. bez ustalenia planu spłaty wierzycieli umorzyć powstałe przed dniem 25 maja 2020 r. zobowiązania upadłego Dariusza Binczaka, PESEL 79070314476, (sygn. akt V GUp 162/20), z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 4.498,66 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem i 66/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30409
 • Dodano: 2021-05-12 19:49:52
 • Administrator

Baranowska Alicja w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 30408. Baranowska Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 725/20. [BMSiG-29371/2021] Obwieszczenie o konkursie ofert Syndyk masy upadłości Alicji Baranowskiej w upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 725/20, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 119 (o powierzchni 0,65 ha z obrębu 0019 Prostyń położonej w miejscowości Prostyń, gminie Małkinia Górna, powiecie ostrowskim, woj. mazowieckim), 1029 - o powierzchni 0,24 ha i 1030 - o powierzchni 0,58 ha (z obrębu 0010 Kiełczew położonej w miejscowości Kiełczew, gminie Małkinia Górna, powiecie ostrowskim, woj. mazowieckim), o łącznej powierzchni 1,47 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr OS1M/00058603/7. 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 119 (o powierzchni 0,65 ha z obrębu 0019 Prostyń położonej w miejscowości Prostyń, gminie Małkinia Górna, powiecie ostrowskim, woj. mazowieckim), 1029 - o powierzchni 0,24 ha i 1030 - o powierzchni 0,58 ha (z obrębu 0010 Kiełczew położonej w miejscowości Kiełczew, gminie Małkinia Górna, powiecie ostrowskim, woj. mazowieckim), o łącznej powierzchni 1,47 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr OS1M/00058603/7. 2. Cena wywoławcza wynosi 6.870,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych). 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 31 maja 2021 roku na adres kancelarii Syndyka Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej, al. J. Ch. Szucha 8, II piętro, 00-852 Warszawa. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości Alicji Baranowskiej w upadłości najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka dnia 2 czerwca 2021 roku, o godzinie 1200. 6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 375 73 80. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30408
 • Dodano: 2021-05-12 19:48:40
 • Administrator

AUTO-HIT S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 30407. AUTO - HIT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000446254. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2013 r. [BMSiG-29536/2021] DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA SPRZEDAŻ 1. Syndyk masy upadłości AUTO - HIT Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zespołu wybranych składników niematerialnych i prawnych obejmujący dokumentację projektową i wykonawczą przeznaczoną do produkcji określonych maszyn i urządzeń specjalistycznych (m.in. naczepy i ciągniki). 2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 8 151 840 zł netto. 3. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 31 maja 2021 r., do godziny 1500. Oferty należy składać na adres biura syndyka masy upadłości AUTO - HIT S.A. w upadłości, ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu. 5. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy 56 1090 1766 0000 0001 3490 4909. 6. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego komisarza w dniu 1 czerwca 2021 r., o godzinie 900, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, sala 12. 7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego komisarza w przedmiocie wyboru oferty. Zapłata ceny nabycia nastąpi przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona. 8. Regulamin przetargu wraz z załącznikiem oraz oszacowaniem wartości rynkowej przedmiotu przetargu dostępne są w biurze syndyka masy upadłości w Katowicach (40-311), ul. Chłodna 2 oraz w Oddziale w Makowie Mazowieckim, ul. Przasnyska 77. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 792 497 121, e-mail: przetargi@autohit.com.pl. 9. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w Oddziale w Makowie Mazowieckim, ul. Przasnyska 77, w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1500, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod numerem telefonu 792-497-121. 10. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30407
 • Dodano: 2021-05-12 19:47:59
 • Administrator

Sikora Bartosz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30406. Sikora Bartosz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 321/19 of. [BMSiG-29514/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 1 marca 2021 r. o ustaleniu planu spłaty zobowiązań upadłego Bartosza Sikory (PESEL 98022207015), na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r. z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 321/19 of. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30406
 • Dodano: 2021-05-12 19:47:06
 • Administrator

NAURA FOODS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30405. NAURA FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000591174. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grudnia 2015 r., sygn. akt VIII GUp 268/18. [BMSiG-29527/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie sygn. akt VIII GUp 268/18 postanowieniem z dnia 13.04.2021 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Naura Foods Sp. z o.o. w upadłości (numer KRS 0000591174) po stwierdzeniu, że wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni (art. 368 ust. 2 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30405
 • Dodano: 2021-05-12 19:45:56
 • Administrator

Goliszewski Jakub

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30404. Goliszewski Jakub. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 324/20. [BMSiG-29478/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Jakuba Goliszewskiego, w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego, sygn. akt VIII GUp 324/20, postanowił: I. ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłego biorą udział następujący wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości z następującymi kwotami: 1. Feniko Finanse Sp. z o.o. - 2.309,82 zł (kat. II), 79,84 zł (kat. III), II. ustalić, iż upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, III. dokonać podziału funduszy masy upadłości przyznając na rzecz Feniko Finanse Sp. z o.o. kwotę 2.389,66 zł i zobowiązując syndyka masy upadłości do wypłacenia powyższej kwoty w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się postanowienia, ustalić, że po wykonaniu planu spłaty wierzycieli pozostała część niespłaconych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań wskazanych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. POUCZENIE Na podstawie art. 49114 ust. 7 w zw. z art. 221 p.u. Prawa upadłościowego na postanowienie Sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli służy zażalenie. W terminie 7 dni od obwieszczenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku; wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia podlega opłacie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30404
 • Dodano: 2021-05-12 19:44:53
 • Administrator

Wawrzyniak Maciej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-02-09. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 9409. Wawrzyniak Maciej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 26/21 „of”. [BMSiG-8267/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29.01.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 26/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Macieja Wawrzyniaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 90052001319). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 18 lok. 16, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 936). Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz.U E L 141/19, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848). Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 26/2021 (6171) z dnia 09 lutego 2021 r. → Pozycja 9409
 • Dodano: 2021-05-12 19:43:38
 • Administrator

Wawrzyniak Martyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30403. Wawrzyniak Marta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 173/19/MB. [BMSiG-29333/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2021 roku, sygn. akt XI GUp 173/19/MB, umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone dla Marty Wawrzyniak, PESEL 85012510288, zamieszkałej w miejscowości Lipka Wielka, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Poucza się, o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30403
 • Dodano: 2021-05-12 19:42:23
 • Administrator

ORTHOKINETICS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30402. ORTHOKINETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000315183. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 października 2008 r., sygn. akt XVIII GUp 234/19, X GUp 809/17. [BMSiG-29438/2021] Orthokinetics Sp. z o.o. w upadłości z s. w Warszawie (KRS 0000315183) - sygn. akt XVIII GUp 234/19 (wcześniej X GUp 809/17). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 maja 2021 r. umorzone zostało postępowanie upadłościowe Orthokinetics Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS 0000315183), sygnatura akt XVIII GUp 234/19 (wcześniej X GUp 809/17). Zgodnie z art. 362 ustawy Prawo upadłościowe na przedmiotowe postanowienie służy zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30402
 • Dodano: 2021-05-12 19:25:43
 • Administrator

Konrad Adam w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30401. Konrad Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 188/19. [BMSiG-29498/2021] Sygn. akt XIV GUp 188/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 marca 2021 r. zostało umorzone postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Adama Konrada, numer PESEL 54012213132, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30401
 • Dodano: 2021-05-12 19:24:45
 • Administrator

VISMAG Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 30321. VISMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000641501. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2016 r., sygn. akt IX GU 167/20. [BMSiG-29160/2021] OBWIESZCZENIE Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 r., sygn. akt IX GU 167/20, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: - ogłosił upadłość Vismag Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Dworska 17, 20-135 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641501; - uznał postępowanie upadłościowe Vismag Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; - wezwał wierzycieli upadłego Vismag Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Olszko, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Wierzbickiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 861. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30321
 • Dodano: 2021-05-12 16:50:52
 • Administrator

VISMAG Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 30321. VISMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000641501. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2016 r., sygn. akt IX GU 167/20. [BMSiG-29160/2021] OBWIESZCZENIE Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 r., sygn. akt IX GU 167/20, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: - ogłosił upadłość Vismag Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Dworska 17, 20-135 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641501; - uznał postępowanie upadłościowe Vismag Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; - wezwał wierzycieli upadłego Vismag Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Olszko, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Wierzbickiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 861. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30321
 • Dodano: 2021-05-12 16:50:44
 • Administrator

Szawkało Ewa wspólnik „Ekfarm Katarzyna Nasierowska Ewa Szawkało s.c." w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 30400. Szawkało Ewa prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki pod nazwą Ekfarm Katarzyna Nasierowska, Ewa Szawkało s.c. oraz Nasierowska Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki pod nazwą Ekfarm Katarzyna Nasierowska, Ewa Szawkało s.c. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 675/19. [BMSiG-29489/2021] Sygn. akt XVIII GUp 675/19 Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Szawkało prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej Ekfarm Katarzyna Nasierowska, Ewa Szawkało s.c. oraz Katarzyny Nasierowskiej prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej Ekfarm Katarzyna Nasierowska, Ewa Szawkało s.c., sygn. akt XVIII GUp 675/19, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczne plany podziału funduszów masy upadłości, które można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planom zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30400
 • Dodano: 2021-05-12 16:29:34
 • Administrator

Ziębakowski Kamil w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 30399. Ziębakowski Kamil. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 97/17 of. [BMSiG-29173/2021] Zarządzeniem z dnia 5 maja 2021 roku, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Kamila Ziębakowskiego (PESEL 77031802897), ogłasza o sporządzeniu ostatecznego planu podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia, wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30399
 • Dodano: 2021-05-12 16:29:16
 • Administrator

Ziębakowski Kamil w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 30399. Ziębakowski Kamil. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 97/17 of. [BMSiG-29173/2021] Zarządzeniem z dnia 5 maja 2021 roku, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Kamila Ziębakowskiego (PESEL 77031802897), ogłasza o sporządzeniu ostatecznego planu podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia, wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30399
 • Dodano: 2021-05-12 16:29:15
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Artykułów Spożywczych ZGODA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 30398. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH „ZGODA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIDWIDACYJNEJ w Starym Borku. KRS 0000109206. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 maja 2002 r., sygn. akt VII GUp 5/16. [BMSiG-29292/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Artykułów Spożywczych „Zgoda” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starym Borku, sygn. akt VII GUp 5/16, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Artykułów Spożywczych „Zgoda” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starym Borku, obejmujący wierzytelności kategorii pierwszej. Wyłożony plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30398
 • Dodano: 2021-05-12 16:29:03
 • Administrator

Paruzel Mirosław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stal-Met" w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 30397. Paruzel Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAL-MET w Sosnowcu. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 15/16/9. [BMSiG-29430/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mirosława Paruzela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą STAL-MET w Sosnowcu w upadłości, sygn. akt X GUp 15/16/9, został sporządzony oddzielny plan podział sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej hipotekami, położonej w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 27, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KA1S/00070578/2. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30397
 • Dodano: 2021-05-12 16:28:24
 • Administrator

Matelska Dobrosława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 30396. Matelska Dobrosława. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/18. [BMSiG-29182/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dobrosławy Matelskiej, PESEL 44123001441, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Łężyca - Inżynierska 3D/4, sygn. akt V GUp 58/18, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 23.03.2021 r. syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30396
 • Dodano: 2021-05-12 16:27:46
 • Administrator

Kunowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 30395. Kunowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 123/20. [BMSiG-29091/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Kunowskiego, o sygn. akt V GUp 123/20, informuje, że do akt sprawy został złożony ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, przy ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30395
 • Dodano: 2021-05-12 16:27:30
 • Administrator

Furgoł Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 30394. Furgoł Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 7/17. [BMSiG-29551/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Furgoła o numerze PESEL 49061502254, zamieszkałego w Ponięcicach, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygnaturą akt XII GUp 7/17, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przedłożył do akt sprawy ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnosić przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości zarzuty, stosownie do treści art. 349 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30394
 • Dodano: 2021-05-12 16:27:19
 • Administrator

DIWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 30393. DIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Piekarach Śląskich. KRS 0000433584. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2012 r., sygn. akt XII GUp 56/19. [BMSiG-29254/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec „Diwa” sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Piekarach Śląskich (sygn. akt XII GUp 56/19) zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi odrębny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko odrębnemu planowi podziału zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30393
 • Dodano: 2021-05-12 16:27:06
 • Administrator

AUTO-HIT S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 30392. AUTO - HIT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000446254. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2013 r., sygn. akt X GUp 135/17/2. [BMSiG-29545/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika AUTO - HIT S.A. w upadłości prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, pod sygn. akt X GUp 135/17/2, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk w dniu 25 lutego 2021 r. złożył odrębne plany podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Przasnyskiej 77, składającej się z działek o nr ewidencyjnych 465/31, 465/23, 465/37, 465/38, 465/39, objętych Księgami Wieczystymi nr OS1P/00051711/1, nr OS1P/00001524/8, nr OS1P/00044248/2 i nr OS1P/00044249/9. Plany podziału można przeglądać w Czytelni Akt X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu (32 60 47 455), i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30392
 • Dodano: 2021-05-12 16:26:54
 • Administrator

AUTO-HIT S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 30391. AUTO - HIT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000446254. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2013 r., sygn. akt X GUp 135/17/2. [BMSiG-29538/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika AUTO - HIT S.A. w upadłości, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, pod sygn. akt X GUp 135/17/2, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk w dniu 25 lutego 2021 r. złożył odrębne plany podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży dwóch lokali niemieszkalnych położonych w Makowie Mazowieckim przy ul. Przasnyskiej 77, objętych Księgami Wieczystymi nr OS1P/00047158/5 i nr OS1P/00047157/8. Plany podziału można przeglądać w Czytelni Akt X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu (32 60 47 455), i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30391
 • Dodano: 2021-05-12 16:26:38
 • Administrator

Zmyślona Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30390. Zmyślona Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 32/21 of. [BMSiG-29567/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Zmyślonej, numer PESEL 79061400122, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 32/21 of), ogłasza w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-5; Zw 1-5, 5/I), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi, 21 kwietnia 2021 r., którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (stosowanego w redakcji obowiązującej w postępowaniach upadłościowych wszczętych na skutek wniosków składanych po 23 marca 2020 r.) w zw. z art. 256-258 Prawa upadłościowego, złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. \ MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30390
 • Dodano: 2021-05-12 16:26:18
 • Administrator

Załupski Robert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30389. Załupski Robert. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 3/20 of. [BMSiG-29339/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia że w postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt VI GUp 3/20 of, obejmującym likwidację majątku Roberta Załupskiego, zamieszkałego: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Źródlana 26/6, PESEL 77072901278, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności nr 1, może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30389
 • Dodano: 2021-05-12 16:26:04
 • Administrator

Załupski Robert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30388. Załupski Robert. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 3/20 of. [BMSiG-29300/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt VI GUp 3/20 of, obejmującym likwidację majątku Roberta Załupskiego, zamieszkałego: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Źródlana 26/6, PESEL 77072901278, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona korekta listy wierzytelności zatwierdzonej postanowieniem Sądu z dnia 4 stycznia 2021 r. Korektę listy może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia, wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30388
 • Dodano: 2021-05-12 16:25:52
 • Administrator

Zabrocka Ewa i Zabrocki Józef w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30387. Zabrocka Ewa i Zabrocki Józef. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 206/20. [BMSiG-29385/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Zabrockiej i Józefa Zabrockiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 206/20, ogłasza, że zostały sporządzone przez syndyka i przekazane Sędziemu Komisarzowi w dniu 17 lutego 2021 r. listy wierzytelności. Zgodnie z art. 255 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zwz z art. 4912 ust. 2 Prawa upadłościowego istnieje możliwość złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na listach wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności, bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez upadłego, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30387
 • Dodano: 2021-05-12 16:25:37
 • Administrator

Wójcicka Ewelina

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30386. Wójcicka Ewelina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 390/20. [BMSiG-29570/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona, w dniu 29 kwietnia 2021 r., lista wierzytelności Eweliny Wójcickiej, PESEL 87061113221, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 390/20. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów, przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza, w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw, co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30386
 • Dodano: 2021-05-12 16:25:23
 • Administrator

Balukiewicz Wioletta Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30385. Balukiewicz Wioletta Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 130/20. [BMSiG-29168/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 27 kwietnia 2021 r. przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Wioletty Anny Balukiewicz, PESEL 77111212523, sygn. akt VIII GUp 130/20. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30385
 • Dodano: 2021-05-12 16:25:09
 • Administrator
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK