Wesołowska Małgorzata

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30384. Wesołowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 316/20. [BMSiG-29569/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona, i w dniu 28 kwietnia 2021 r., złożona przez syndyka masy upadłości trzecia uzupełniająca lista wierzytelności upadłej Małgorzaty Wesołowskiej, nr PESEL 63041212007, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 316/20. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30384
 • Dodano: 2021-05-12 16:24:57
 • Administrator

Walacik Bartosz

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30383. Walacik Bartosz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 158/20. [BMSiG-29243/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartosza Walacika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o sygn. akt V GUp „of” 158/20 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dworcowej 3, pokój 3 (tel. 89 676-03-01). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu list sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30383
 • Dodano: 2021-05-12 16:24:42
 • Administrator

Anna Tokarczyk TOKAN w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30382. Tokarczyk Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Tokarczyk TOKAN w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 23/18. [BMSiG-29367/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 9 lipca 2020 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Tokarczyk, sygn. akt XII GUp 23/18, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30382
 • Dodano: 2021-05-12 16:24:26
 • Administrator

Takuśka Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30381. Takuśka Irena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 297/20. [BMSiG-29198/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ireny Takuśki, PESEL 54090518381, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 297/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 11 lutego 2021 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30381
 • Dodano: 2021-05-12 16:24:09
 • Administrator

Śpiewak Kamila

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30380. Śpiewak Kamila. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 415/20. [BMSiG-29519/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamili Śpiewak (nr PESEL 84110305260), prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 415/20, ogłasza, że w dniu 5 marca 2021 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Sylwia Żarczyńska. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30380
 • Dodano: 2021-05-12 16:23:56
 • Administrator

Strabel Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30379. Strabel Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 221/20. [BMSiG-29204/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Małgorzaty Strabel, zamieszkałej w Poznaniu, nr PESEL 69122906269, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 221/20, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 8 stycznia 2021 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto poucza się, że Sędzia komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30379
 • Dodano: 2021-05-12 16:23:43
 • Administrator

Statkiewicz Teresa

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30378. Statkiewicz Teresa. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 70/21 of. [BMSiG-29500/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Statkiewicz, numer PESEL 66061509029, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 70/21 of), ogłasza w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-4, Zw 1-4), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 22 kwietnia 2021 r., którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (stosowanego w redakcji obowiązującej w postępowaniach upadłościowych wszczętych na skutek wniosków składanych po 23 marca 2020 r.) w zw. z art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30378
 • Dodano: 2021-05-12 16:23:32
 • Administrator

Firma Handlowa Hurt i Detal Izabela Solińska w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30377. Solińska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Izabela Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/19 „oprócz of”. [BMSiG-29179/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadło ściowym Izabeli Solińskiej, PESEL 62082512509, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Izabela Firma Handlowa Hurt i Detal z s. w Jarocinie, sygn. akt V GUp 15/19 „oprócz of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 18.03.2021 roku uzupełniająca listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2b i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30377
 • Dodano: 2021-05-12 16:23:20
 • Administrator

Smuniewska Marta Klaudia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30376. Smuniewska Marta Klaudia. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 85/19. [BMSiG-29506/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 12 lutego 2021 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marty Klaudii Smuniewskiej - sygn. akt XII GUp 85/19 - sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30376
 • Dodano: 2021-05-12 16:22:44
 • Administrator

Ryba Karolina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30375. Ryba Karolina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 133/20. [BMSiG-29244/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Karoliny Ryby, PESEL 91072301142, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 133/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (zw 1-zw 9), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30375
 • Dodano: 2021-05-12 16:22:31
 • Administrator

Rubaszek Urszula

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30374. Rubaszek Urszula. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/21. [BMSiG-29530/2021] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Urszuli Rubaszek, sygn. akt V GUp 53/21, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Biura syndyka w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 10/51, i w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do syndyka sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30374
 • Dodano: 2021-05-12 16:22:16
 • Administrator

Rembiałkowska Marzena

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30373. Rembiałkowska Marzena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 268/20 of. [BMSiG-29205/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marzeny Rembiałkowskiej, nr PESEL 83042718760, zamieszkałej: 45-593 Opole, ul. Wyzwolenia 3/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 268/20 of, zawiadamia, że dnia 5.05.2021 roku Syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30373
 • Dodano: 2021-05-12 16:22:03
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Projektowania Handlu i Usług KORMAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30372. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA HANDLU I USŁUG „KORMAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000038802. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 317/19. [BMSiG-29252/2021] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Projektowania Handlu i Usług „Kormal” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-108) przy ul. Zielnej 39, KRS 0000038802, REGON 008104160, NIP 5210085778, sygn. akt XVIII GUp 317/19, Syndyk sporządził i w dniu 29 marca 2021 roku przedłożył Sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Poucza się iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 p.u.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30372
 • Dodano: 2021-05-12 16:21:50
 • Administrator

Palenga Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30371. Palenga Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 86/17. [BMSiG-29453/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 86/17, dotyczącej upadłości Arkadiusza Palengi, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30371
 • Dodano: 2021-05-12 16:21:35
 • Administrator

Opiło Rafał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30370. Opiło Rafał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 185/20. [BMSiG-29547/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 185/20, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Rafała Opiło, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 17 lutego 2021 r., którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30370
 • Dodano: 2021-05-12 16:21:21
 • Administrator

Nowak Agata

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30369. Nowak Agata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 325/20. [BMSiG-29429/2021] Sygn. akt XIV GUp 325/20 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 20 kwietnia 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agaty Nowak, numer PESEL 71060807320, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 325/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30369
 • Dodano: 2021-05-12 16:21:09
 • Administrator

Milewska Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30368. Milewska Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 206/20. [BMSiG-29480/2021] Sygn. akt XIV GUp 206/20 Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 11 marca 2021 roku lista wierzytelności Barbary Milewskiej, nr PESEL 52120302168, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 206/20, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30368
 • Dodano: 2021-05-12 16:20:56
 • Administrator

Mastalerz Jolanta

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30367. Mastalerz Jolanta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 278/20. [BMSiG-29234/2021] OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 23 kwietnia 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jolanty Mastalerz, PESEL 63120604884, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 278/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30367
 • Dodano: 2021-05-12 16:20:43
 • Administrator

Marcinkowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30366. Marcinkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 678/19. [BMSiG-29239/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Marcinkowskiej, PESEL 86071213260, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 678/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, w dniu 7.10.2020 r. (zw 8), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30366
 • Dodano: 2021-05-12 16:20:29
 • Administrator

Majsner Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30365. Majsner Agnieszka. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 149/20/2. [BMSiG-29308/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Agnieszki Majsner, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, ul. Opolska 13A/3, posiadającej numer PESEL 76013009644, w sprawie o sygn. akt X GUp 149/20/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 stycznia 2021 r., syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu Komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30365
 • Dodano: 2021-05-12 16:20:15
 • Administrator

LUX 24 Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30364. LUX 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Głosce. KRS 0000530041. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2014 r., sygn. akt VIII GUp 333/20. [BMSiG-29456/2021] W postępowaniu upadłościowym Lux 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głosce (gmina Miękinia), przy ul. Królewieckiej 3 (numer KRS 0000530041) (sygn. akt VIII GUp 333/20), w dniu 14 kwietnia 2021 roku została złożona lista wierzytelności (poz. 1-13, ZW 1-13), którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30364
 • Dodano: 2021-05-12 16:20:02
 • Administrator

LP MARKET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30363. LP MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Koninie. KRS 0000552234. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2015 r., sygn. akt XI GUp 354/19. [BMSiG-29159/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika LP Market Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, sygnatura akt XI GUp 354/19, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 10.09.2020 r.), oraz I uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 25.01.2021 r.), które można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami i oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30363
 • Dodano: 2021-05-12 16:19:49
 • Administrator

P.H.U. AUTO-TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30362. Łokaj Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. AUTO-TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości w Raszynie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1369/19. [BMSiG-29202/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Łokaja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. AUTO-TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości z siedzibą w Raszynie podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i w dniu 15 kwietnia 2021 roku złożył do akt listę wierzytelności Jerzego Łokaja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. AUTO-TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości (sygnatura akt XIX GUp 1369/19). Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30362
 • Dodano: 2021-05-12 16:19:35
 • Administrator

Krzyszczak Wanda

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30361. Krzyszczak Wanda. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 3/21. [BMSiG-29532/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 30 kwietnia 2021 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Wandy Krzyszczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 58031313840) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 3/21). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30361
 • Dodano: 2021-05-12 16:19:22
 • Administrator

Krzyszczak Mirosław

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30360. Krzyszczak Mirosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 64/21. [BMSiG-29526/2021] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 30 kwietnia 2021 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Mirosława Krzyszczaka, nr PESEL 55090813971, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 64/21). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30360
 • Dodano: 2021-05-12 16:19:10
 • Administrator

Krasny Wojciech w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30359. Krasny Wojciech. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 621/19. [BMSiG-29200/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Wojciecha Krasnego, PESEL 81021107936, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 621/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30359
 • Dodano: 2021-05-12 16:18:58
 • Administrator

Kosmala Artur w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30358. Kosmala Artur. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 139/20/2. [BMSiG-29299/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Artura Kosmali (Kosmala), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Mikołowie, os. Norwida 3B/32, posiadającego PESEL 65111103552, w sprawie o sygn. akt X GUp 139/20/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 lutego 2021 r., syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30358
 • Dodano: 2021-05-12 16:18:44
 • Administrator

Kopeć Konrad w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30357. Kopeć Konrad. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1352/19. [BMSiG-29437/2021] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Konrada Kopcia, zamieszkałego przy ul. Spacerowej 1 m. 7, 05-822 Milanówek, prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1352/19, syndyk sporządził i w dniu 11 stycznia 2021 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30357
 • Dodano: 2021-05-12 16:18:31
 • Administrator

KOBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30356. KOBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Łęcznej. KRS 0000634653. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2016 r., sygn. akt IX GUp 52/18. [BMSiG-29245/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego KOBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej (sygn. akt IX GUp 52/18) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi dnia 30 kwietnia 2021 r., trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30356
 • Dodano: 2021-05-12 16:18:16
 • Administrator

Kliś Katarzyna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30355. Kliś Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 403/20 of. [BMSiG-29347/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Katarzyny Kliś (PESEL 64032711648), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 403/20 of, została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30355
 • Dodano: 2021-05-12 16:18:03
 • Administrator

Kierył Edyta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30354. Kierył Edyta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 78/20. [BMSiG-29171/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Edyty Kierył (PESEL 64112105143), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XVIII GUp 78/20, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 6 maja 2021 roku, czwarta uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. SYNDYK Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30354
 • Dodano: 2021-05-12 16:16:09
 • Administrator

Karnia Henryka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30353. Karnia Henryka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 304/20. [BMSiG-29207/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Henryki Karni, PESEL 54052905400, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 304/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 5 lutego 2021 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30353
 • Dodano: 2021-05-12 16:14:17
 • Administrator

Kaput Angelika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30352. Kaput Angelika. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 80/20 OF/IF. [BMSiG-29439/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Angeliki Kaput, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej PESEL 97081402106 (sygnatura akt VI GUp 80/20 OF/IF), zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu upadłościowym została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi, w dniu 5 października 2020 r., przez Syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu. Ponadto według art. 256 w związku z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymaganiom opisanym w art. 257 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30352
 • Dodano: 2021-05-12 16:14:04
 • Administrator

Hankus Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30351. Hankus Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 399/19. [BMSiG-29513/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ewy Hankus, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 399/19, ogłasza, że Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30351
 • Dodano: 2021-05-12 16:13:52
 • Administrator

Groszkowski Artur w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30350. Groszkowski Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 872/20. [BMSiG-29190/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Groszkowskiego Artura, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76091601532, sygn. akt XIX GUp 872/20, ogłasza że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 12 kwietnia 2021 r. listę wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30350
 • Dodano: 2021-05-12 16:13:38
 • Administrator

Frelik Michał

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30349. Frelik Michał. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 426/20. [BMSiG-29379/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona, i w dniu 30 marca 2021 r., złożona przez Syndyka masy upadłości Michała Frelika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 80052301298), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 426/20). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia, prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30349
 • Dodano: 2021-05-12 16:13:26
 • Administrator

NeuroSystem Michał Feliksik

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30348. Feliksik Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NEUROSYSTEM Michał Feliksik w Trzebini. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 448/19/S. [BMSiG-29256/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Michała Feliksika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NEUROSYSTEM Michał Feliksik w Trzebini, NIP 6282067520, REGON 121181870, z siedzibą przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 41, 32-540 Trzebinia, sygn. akt VIII GUp 448/19/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (dot. Zw1-10) oraz uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw11, 13), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30348
 • Dodano: 2021-05-12 16:13:13
 • Administrator

ENERGETYCZNE CENTRUM S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30347. ENERGETYCZNE CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000353502. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2010 r., sygn. akt XIX GUp 749/19. [BMSiG-29208/2021] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż została sporządzona i złożona przez syndyka do akt w dniu 15 kwietnia 2021 roku czwarta częściowa lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. w upadłości prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 749/19, obejmująca 2112 pozycji. Podkreślenia wymaga, że przez wzgląd na znaczną ilość dokonanych w toku tego postępowania upadłościowego zgłoszeń wierzytelności (ponad 7 tysięcy zgłoszeń wierzytelności) oraz celem zapoznania się przez wierzycieli Upadłego z listą wierzytelności w zakresie, w jakim część zgłoszeń wierzytelności została już rozpoznana na obecnym etapie postępowania upadłościowego została sporządzona czwarta częściowa lista wierzytelności. Zasadność pozostałych zgłoszeń wierzytelności będzie podlegała ocenie w ramach kolejnych częściowych list wierzytelności sporządzanych w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Energetycznego Centrum S.A. w upadłości. Przedmiotową listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na czwartej częściowej liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Należy też wskazać, iż nie zachodzą przesłanki do złożenia sprzeciwu przez wierzycieli, których zgłoszenie nie podlegało rozpoznaniu w ramach ww. czwartej częściowej listy wierzytelności. Powyższe oznacza, że w przypadku jeżeli na ww. częściowej liście wierzytelności nie znajduje się imię i nazwisko/nazwa wierzyciela, który dokonał zgłoszenia wierzytelności to brak jest podstaw do złożenia sprzeciwu, ponieważ sporządzona w toku postępowania upadłościowego ww. czwarta częściowa lista wierzytelności nie uwzględnia rozstrzygnięcia w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności takiego wierzyciela, a tym samym sprzeciw jako środek zaskarżenia od nieistniejącego rozstrzygnięcia nie jest dopuszczalny i jako taki będzie podlegał odrzuceniu. Jak już wspomniano, rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszeń wierzytelności dokonanych przez pozostałych wierzycieli, tj. rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności, które nie podlegały rozpoznaniu na ww. czwartej częściowej liście wierzytelności znajdzie się na kolejnych częściowych listach wierzytelności, jakie będą składane w dalszym toku postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30347
 • Dodano: 2021-05-12 16:12:52
 • Administrator

EKO-REGION KLESZCZÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30346. EKO-REGION KLESZCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kleszczowie. KRS 0000251461. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2006 r., sygn. akt V GUp 6/19/Ap-1. [BMSiG-29237/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-19) w postępowaniu upadłościowym EKO-REGION Kleszczów sp. z o.o. w Kleszczowie, nr KRS 0000251461, sygn. akt V GUp 6/19/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30346
 • Dodano: 2021-05-12 16:12:38
 • Administrator

Drzał Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30345. Drzał Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 708/19/S. [BMSiG-29249/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Barbary Drzał, PESEL 48052000920, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 708/19/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30345
 • Dodano: 2021-05-12 16:12:25
 • Administrator

Chmiel Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30344. Chmiel Zuzanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 296/19/S. [BMSiG-29203/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zuzanny Chmiel, PESEL 87032709307, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 296/19/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30344
 • Dodano: 2021-05-12 16:12:13
 • Administrator

Ceremuga Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30343. Ceremuga Piotr Józef. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 431/18. [BMSiG-29209/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Józefa Ceremugi, PESEL 67051012897, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 431/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw9), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30343
 • Dodano: 2021-05-12 16:12:00
 • Administrator

Budde Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30342. Budde Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 404/19. [BMSiG-29523/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Krzysztofa Budde - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 404/19, ogłasza, że Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30342
 • Dodano: 2021-05-12 16:11:43
 • Administrator

Bogdan Zbigniew Wiesław

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30341. Bogdan Zbigniew Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 201/20. [BMSiG-29301/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Wiesława Bogdana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 58091406539), sygn. akt V GUp 201/20, syndyk w dniu 23.04.2021 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30341
 • Dodano: 2021-05-12 16:11:32
 • Administrator

Bogdan Janina

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30340. Bogdan Janina. Sąd Rejobowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 203/20. [BMSiG-29287/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Janiny Bogdan, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 55062407207), sygn. akt V GUp 203/20 syndyk w dniu 23.04.2021 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwiesz czenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30340
 • Dodano: 2021-05-12 16:11:18
 • Administrator

Bobin Wiesław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30339. Bobin Wiesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 66/19. [BMSiG-29457/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Wiesława Bobina, zam.: Zdziechowice Pierwsze, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 66/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk Masy Upadłości Marek Nowak MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30339
 • Dodano: 2021-05-12 16:11:05
 • Administrator

Andruczyk Wiesław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30338. Andruczyk Wiesław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 256/20. [BMSiG-29409/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesława Andruczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 58031700170), sygn. akt XIX GUp 256/20, syndyk w dniu 2 marca 2021 r. złożył II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30338
 • Dodano: 2021-05-12 16:10:49
 • Administrator

AML Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30337. AML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000271528. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2007 r., sygn. akt VIII GUp 49/15. [BMSiG-29493/2021] Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku AML Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0000271528) o sygn. akt VIII GUp 49/15 zawiadamia, że w dniu 30.03.2021 r. została mu przekazana druga uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą to listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30337
 • Dodano: 2021-05-12 16:10:32
 • Administrator

AM-TRANS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30336. AM-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Starym Boryszewie. KRS 0000268991. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2006 r., sygn. akt V GUp 294/20. [BMSiG-29312/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółki AM-TRANS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Starym Boryszewie (KRS 0000268991), sygn. akt V GUp 294/20, syndyk w dniu 20.04.2021 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30336
 • Dodano: 2021-05-12 16:10:17
 • Administrator

OFFICE FUTURA Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30335. „OFFICE FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000270280. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2006 r., sygn. akt XI GUp 89/20. [BMSiG-29440/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu dla upadłej Spółki Office Futura Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000270280, sygnatura akt XI GUp 89/20, zawiadamia, że dnia 7 grudnia 2020 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A (godziny otwarcia: poniedziałek 745-1800, wtorek-piątek 745-1515). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym upadły i wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30335
 • Dodano: 2021-05-12 16:10:05
 • Administrator
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK