Informacje

Sąd Rejonowy w Płocku

Adamiak Artur w upadłości likwidacyjnej

2017-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42637. Adamiak Artur. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 166/17, V GUp 105/17. [BMSiG-42756/2017] Artur Adamiak. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 166/17. Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 166/17 postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 roku ogłosił upadłość Artura Adamiaka (PESEL 75100800977), zamieszkałego pod adresem: 96-500 Sochaczew, al. Niepodległości 11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (główne postępowanie upadłościowe - art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jako sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Lewandowską-Myczkę, zaś na syndyka Witolda Missalę (nr licencji 768). Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 105/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42637

Dodano: 2017-11-15 10:00:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Adamiak Artur w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42637. Adamiak Artur. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 166/17, V GUp 105/17. [BMSiG-42756/2017] Artur Adamiak. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 166/17. Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 166/17 postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 roku ogłosił upadłość Artura Adamiaka (PESEL 75100800977), zamieszkałego pod adresem: 96-500 Sochaczew, al. Niepodległości 11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (główne postępowanie upadłościowe - art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jako sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Lewandowską-Myczkę, zaś na syndyka Witolda Missalę (nr licencji 768). Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 105/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42637

Dodano: 2017-11-15 10:00:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Adamiak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2017-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42638. Adamiak Iwona. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 169/17, V GUp 103/17. [BMSiG-42752/2017] Iwona Adamiak. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 169/17. Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 169/17 postanowieniem z dnia 31 października 2017 roku ogłosił upadłość Iwony Adamiak (PESEL 78052910886), zamieszkałej pod adresem: 96-500 Sochaczew, al. Niepodległości 11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (główne postępowanie upadłościowe - art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jako sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Lewandowską-Myczkę, zaś na syndyka Witolda Missalę (nr licencji 768). Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 103/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42638

Dodano: 2017-11-15 10:02:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Adamiak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42638. Adamiak Iwona. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 169/17, V GUp 103/17. [BMSiG-42752/2017] Iwona Adamiak. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 169/17. Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 169/17 postanowieniem z dnia 31 października 2017 roku ogłosił upadłość Iwony Adamiak (PESEL 78052910886), zamieszkałej pod adresem: 96-500 Sochaczew, al. Niepodległości 11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (główne postępowanie upadłościowe - art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jako sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Lewandowską-Myczkę, zaś na syndyka Witolda Missalę (nr licencji 768). Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 103/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42638

Dodano: 2017-11-15 10:02:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Babijczuk Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42639. Babijczuk Marek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 126/17 of, V GUp 55/17. [BMSiG-42724/2017] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 126/17 of, ogłosił upadłość Marka Babijczuk (PESEL: 73030805497), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Jaworze, obejmującą likwidację jego majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.), Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 55/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42639

Dodano: 2017-11-15 10:05:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Babijczuk Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42639. Babijczuk Marek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 126/17 of, V GUp 55/17. [BMSiG-42724/2017] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 126/17 of, ogłosił upadłość Marka Babijczuk (PESEL: 73030805497), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Jaworze, obejmującą likwidację jego majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.), Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 55/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42639

Dodano: 2017-11-15 10:05:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Swach Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2017-10-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42640. Swach Tadeusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 111/17 „of”, V GUp 50/17 „of” . [BMSiG-42720/2017] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20.10.2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 111/17 „of” ogłosił upadłość Tadeusza Swacha, zam.: w Legnicy, ul. Rolnicza 14/12, PESEL 48042910055, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jego majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Oborskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Henryka Czyczerskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, podając sygn. akt V GUp 50/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42640

Dodano: 2017-11-15 10:07:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Swach Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42640. Swach Tadeusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 111/17 „of”, V GUp 50/17 „of” . [BMSiG-42720/2017] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20.10.2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 111/17 „of” ogłosił upadłość Tadeusza Swacha, zam.: w Legnicy, ul. Rolnicza 14/12, PESEL 48042910055, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jego majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Oborskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Henryka Czyczerskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, podając sygn. akt V GUp 50/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42640

Dodano: 2017-11-15 10:07:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Babijczuk Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42641. Babijczuk Wioletta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 125/17 of, V GUp 56/17. [BMSiG-42726/2017] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 125/17 of, ogłosił upadłość Wioletty Babijczuk (PESEL: 73022805265), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jaworze, obejmującą likwidację jej majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.), Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 56/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42641

Dodano: 2017-11-15 10:08:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Babijczuk Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42641. Babijczuk Wioletta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 125/17 of, V GUp 56/17. [BMSiG-42726/2017] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 125/17 of, ogłosił upadłość Wioletty Babijczuk (PESEL: 73022805265), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jaworze, obejmującą likwidację jej majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.), Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 56/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42641

Dodano: 2017-11-15 10:08:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Zuchewicz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42642. Zuchewicz Magdalena. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/17 „of”. [BMSiG-42762/2017] Dnia 6 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy (sygn. akt V GU 120/17 „of”), ogłosił upadłość Magdaleny Zuchewicz, PESEL 81030100689, zamieszkałej w Lubaniu (59-800), ul. Górna 5a, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Skowron. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Monikę Siofer (nr licencji 1036). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42642

Dodano: 2017-11-15 10:11:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Zuchewicz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42642. Zuchewicz Magdalena. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/17 „of”. [BMSiG-42762/2017] Dnia 6 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy (sygn. akt V GU 120/17 „of”), ogłosił upadłość Magdaleny Zuchewicz, PESEL 81030100689, zamieszkałej w Lubaniu (59-800), ul. Górna 5a, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Skowron. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Monikę Siofer (nr licencji 1036). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42642

Dodano: 2017-11-15 10:11:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Domin Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42643. Domin Wioletta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 456/17, VIII GUp 211/17 of. [BMSiG-42770/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 8 listopada 2017 r., sygn. akt VIII GU 456/17, ogłosił upadłość Wioletty Domin (numer PESEL 71100510445), zamieszkałej w Obornikach Śląskich przy ul. Marii Konopnickiej 15/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 211/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42643

Dodano: 2017-11-15 10:12:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Domin Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42643. Domin Wioletta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 456/17, VIII GUp 211/17 of. [BMSiG-42770/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 8 listopada 2017 r., sygn. akt VIII GU 456/17, ogłosił upadłość Wioletty Domin (numer PESEL 71100510445), zamieszkałej w Obornikach Śląskich przy ul. Marii Konopnickiej 15/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 211/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42643

Dodano: 2017-11-15 10:12:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cembrowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2017-10-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42644. Cembrowski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1028/17. [BMSiG-42780/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 1028/17 postanowieniem z dnia 20 października 2017 roku ogłosił upadłość Macieja Cembrowskiego (PESEL: 85010214634), zamieszkałego przy ul. Platynowej 4 m. 103, 00-808 Warszawa, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42644

Dodano: 2017-11-15 10:14:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cembrowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42644. Cembrowski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1028/17. [BMSiG-42780/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 1028/17 postanowieniem z dnia 20 października 2017 roku ogłosił upadłość Macieja Cembrowskiego (PESEL: 85010214634), zamieszkałego przy ul. Platynowej 4 m. 103, 00-808 Warszawa, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42644

Dodano: 2017-11-15 10:14:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Chołodniak Bronisława w upadłości likwidacyjnej

2017-10-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42645. Chołodniak Bronisława. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 154/17, VI GUp 87/17. [BMSiG-42727/2017] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt VI GU 154/17, ogłosił upadłość Bronisławy Chołodniak (PESEL: 44061103764), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Świdnicy, przy ul. Prądzyńskiego 51/6, obejmującą likwidację jej majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.), Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. J. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 87/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42645

Dodano: 2017-11-15 10:16:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Chołodniak Bronisława w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42645. Chołodniak Bronisława. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 154/17, VI GUp 87/17. [BMSiG-42727/2017] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt VI GU 154/17, ogłosił upadłość Bronisławy Chołodniak (PESEL: 44061103764), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Świdnicy, przy ul. Prądzyńskiego 51/6, obejmującą likwidację jej majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.), Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. J. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 87/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42645

Dodano: 2017-11-15 10:16:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Gut Sławomir Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42646. Gut Sławomir Tadeusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 270/17, XII GUp 136/17. [BMSiG-42711/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sławomira Tadeusza Guta, zamieszkałego: ul. Mikołaja Kopernika 17B/8, 70-241 Szczecin, PESEL 76081710752, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 136/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka w osobie Natalii Leszczyńskiej, nr licencji 852. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42646

Dodano: 2017-11-15 10:17:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Gut Sławomir Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42646. Gut Sławomir Tadeusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 270/17, XII GUp 136/17. [BMSiG-42711/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sławomira Tadeusza Guta, zamieszkałego: ul. Mikołaja Kopernika 17B/8, 70-241 Szczecin, PESEL 76081710752, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 136/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka w osobie Natalii Leszczyńskiej, nr licencji 852. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42646

Dodano: 2017-11-15 10:18:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Krzeptoń Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2017-10-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42647. Krzeptoń Grzegorz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 66/17, VI GUp 82/17. [BMSiG-42722/2017] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 października 2017 r., sygn. akt VI GU 66/17, ogłosił upadłość Grzegorza Krzeptonia (PESEL: 73042415231), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Ziębicach, ul. Łąkowa 2, obejmującą likwidację jego majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.), Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. J. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 82/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42647

Dodano: 2017-11-15 10:19:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Krzeptoń Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42647. Krzeptoń Grzegorz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 66/17, VI GUp 82/17. [BMSiG-42722/2017] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 października 2017 r., sygn. akt VI GU 66/17, ogłosił upadłość Grzegorza Krzeptonia (PESEL: 73042415231), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Ziębicach, ul. Łąkowa 2, obejmującą likwidację jego majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.), Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. J. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 82/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42647

Dodano: 2017-11-15 10:19:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Niemczycka Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2017-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42648. Niemczycka Aleksandra. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 160/17. [BMSiG-42754/2017] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 31 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 160/17 postanowił: I. ogłosić upadłość Aleksandry Niemczyckiej zamieszkałej: 58-100 Świdnica, ul. Ułańska 4/14, posługującej się numerem PESEL 57040901903, obejmującą likwidacjęjej majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42648

Dodano: 2017-11-15 10:21:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Niemczycka Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42648. Niemczycka Aleksandra. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 160/17. [BMSiG-42754/2017] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 31 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 160/17 postanowił: I. ogłosić upadłość Aleksandry Niemczyckiej zamieszkałej: 58-100 Świdnica, ul. Ułańska 4/14, posługującej się numerem PESEL 57040901903, obejmującą likwidacjęjej majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42648

Dodano: 2017-11-15 10:21:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Karlińska Henryka Danuta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42649. Karlińska Henryka Danuta. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 267/17, XII GUp 135/17. [BMSiG-42712/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Henryki Danuty Karlińskiej, zamieszkałej: ul. Sikorskiego 7B/5, 74-240 Lipiany, PESEL 59041415984, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 135/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Anny Małek, nr licencji 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42649

Dodano: 2017-11-15 10:23:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Karlińska Henryka Danuta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42649. Karlińska Henryka Danuta. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 267/17, XII GUp 135/17. [BMSiG-42712/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Henryki Danuty Karlińskiej, zamieszkałej: ul. Sikorskiego 7B/5, 74-240 Lipiany, PESEL 59041415984, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 135/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Anny Małek, nr licencji 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42649

Dodano: 2017-11-15 10:23:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Pajek Rafał Janusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42650. Pajek Rafał Janusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 260/17, XII GUp 134/17. [BMSiG-42710/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Rafała Janusza Pajek, zamieszkałego: ul. Jasna 105/45, 70-777 Szczecin, PESEL 71061204812, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 134/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej oraz syndyka w osobie Moniki Borek, nr licencji 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42650

Dodano: 2017-11-15 10:24:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Pajek Rafał Janusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42650. Pajek Rafał Janusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 260/17, XII GUp 134/17. [BMSiG-42710/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Rafała Janusza Pajek, zamieszkałego: ul. Jasna 105/45, 70-777 Szczecin, PESEL 71061204812, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 134/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej oraz syndyka w osobie Moniki Borek, nr licencji 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42650

Dodano: 2017-11-15 10:25:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stosio Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42651. Stosio Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 560/17, X GUp 881/17. [BMSiG-42788/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31 października 2017 r., w sprawie o sygn. akt X GU 560/17, ogłosił upadłość Dariusza Stosio, zamieszkałego w Warszawie, PESEL: 67083100074, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 881/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42651

Dodano: 2017-11-15 10:27:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stosio Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42651. Stosio Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 560/17, X GUp 881/17. [BMSiG-42788/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31 października 2017 r., w sprawie o sygn. akt X GU 560/17, ogłosił upadłość Dariusza Stosio, zamieszkałego w Warszawie, PESEL: 67083100074, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 881/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42651

Dodano: 2017-11-15 10:27:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Szczepaniak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-10-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42652. Szczepaniak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 25/17, V GUp 63/17. [BMSiG-42742/2017] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 października 2017 r. w sprawie V GU 25/17 ogłosił upadłość Elżbiety Szczepaniak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Jedności 71/6, numer PESEL 57012905247. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Biskupa. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 63/17, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział V Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 63/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42652

Dodano: 2017-11-15 10:29:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Szczepaniak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42652. Szczepaniak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 25/17, V GUp 63/17. [BMSiG-42742/2017] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 października 2017 r. w sprawie V GU 25/17 ogłosił upadłość Elżbiety Szczepaniak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Jedności 71/6, numer PESEL 57012905247. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Biskupa. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 63/17, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział V Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 63/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42652

Dodano: 2017-11-15 10:29:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Uchman Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42653. Uchman Krystyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 460/17, VIII GUp 209/17. [BMSiG-42732/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 r., sygn. akt VIII GU 460/17, ogłosił upadłość Krystyny Uchman (PESEL 63040300604) zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 192/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Bogdana Malesy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 144). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 209/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42653

Dodano: 2017-11-15 10:30:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Uchman Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42653. Uchman Krystyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 460/17, VIII GUp 209/17. [BMSiG-42732/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 r., sygn. akt VIII GU 460/17, ogłosił upadłość Krystyny Uchman (PESEL 63040300604) zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 192/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Bogdana Malesy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 144). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 209/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42653

Dodano: 2017-11-15 10:31:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Rudziak Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2017-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42654. Rudziak Bogusława. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 32/17 „of”, V GUp 57/17. [BMSiG-42718/2017] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 6 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 32/17 „of”, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bogusławy Rudziak (numer PESEL: 63043006484), zamieszkałej w miejscowości Brochocin, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Barbary Ignaczewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Pawła Kołodzieja. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 57/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42654

Dodano: 2017-11-15 10:33:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Rudziak Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42654. Rudziak Bogusława. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 32/17 „of”, V GUp 57/17. [BMSiG-42718/2017] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 6 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 32/17 „of”, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bogusławy Rudziak (numer PESEL: 63043006484), zamieszkałej w miejscowości Brochocin, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Barbary Ignaczewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Pawła Kołodzieja. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 57/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42654

Dodano: 2017-11-15 10:33:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Rudziak Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42654. Rudziak Bogusława. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 32/17 „of”, V GUp 57/17. [BMSiG-42718/2017] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 6 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 32/17 „of”, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bogusławy Rudziak (numer PESEL: 63043006484), zamieszkałej w miejscowości Brochocin, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Barbary Ignaczewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Pawła Kołodzieja. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 57/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42654

Dodano: 2017-11-15 10:34:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Weddpol Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42505. „WEDDPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rzeszowie. KRS 0000002981. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 marca 2001 r., sygn. akt V GUp 9/10. [BMSiG-42514/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym WEDDPOL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujących wierzycieli pierwszej kategorii zaspakajania można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, sala nr 3, i w termie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42505

Dodano: 2017-11-15 17:10:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ambik Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42506. Ambik Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 614/16 Ap 2. [BMSiG-42687/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że syndyk w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Ambik, PESEL 73091200365, sygn. akt X GUp 614/16 Ap 2, w dniu 25.10.2017 r. przedłożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, III p., i w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42506

Dodano: 2017-11-15 17:11:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Pawlak Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42507. Pawlak Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/17. [BMSiG-42651/2017] Sędzia komisarz masy upadłości Arkadiusza Pawlaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości, sygn. akt V GUp 2/17, zawiadamia, że sporządzono ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309), i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do sędziego komisarza przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42507

Dodano: 2017-11-15 17:11:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Astalbet Inżynieria Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42508. ASTALBET INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Miechowie. KRS 0000361411. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lipca 2010 r., sygn. akt VIII GUp 10/14/S. [BMSiG-42557/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec ASTALBET INŻYNIERIA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Miechowie (sygn. akt VIII GUp 10/14/S) ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny planu podziału funduszów masy upadłości obejmujący częściowe zaspokojenie należności wierzycieli kategorii III można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42508

Dodano: 2017-11-15 17:12:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Chromińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42509. Chromińska Anna. Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/15 of. [BMSiG-42703/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Anny Chromińskiej został sporządzony II ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42509

Dodano: 2017-11-15 17:12:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

HIGHFINGER INDUSTRIAL SERVICES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42510. HIGHFINGER INDUSTRIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Białymstoku. KRS 0000218689. SĄD REJONOWY W BIA- ŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 października 2004 r., sygn. akt VIII GUp 102/16. [BMSiG-42601/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 3.11.2017 r. przekazał sędziemu komisarzowi 1 częściowy plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym HIGHFINGER INDUSTRIAL SERVICES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, KRS 0000218689, sygn. akt VIII GUp 102/16. Częściowy plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu częściowego planu podziału sędziemu komisarzowi upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty przeciwko częściowemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42510

Dodano: 2017-11-15 17:13:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krakowska Fabryka Okien Okline S.A. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42511. KRAKOWSKA FABRYKA OKIEN OKLINE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000198529. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2004 r., sygn. akt VIII GUp 16/13/S. [BMSiG-42619/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krakowskiej Fabryki Okien „OKLINE” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 16/13/S) ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału obejmujący częściowe zaspokojenie należności wierzycieli kategorii I można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42511

Dodano: 2017-11-15 17:14:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Krzysztof Rutkowski w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42512. Rutkowski Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Krzysztof Rutkowski w upadłości likwidacyjnej w Makowie Mazowieckim. Sąd Rejonowy w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/14. [BMSiG-42692/2017] Na podstawie art. 349 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Rutkowskiego Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna w Makowie Mazowieckim, sygn. akt V GUp 5/14, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi w dniu 25 października 2017 r. ostateczny szósty plan podziału masy upadłości. Plan podziału masy upadłości można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 3, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia złożyć na ręce Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42512

Dodano: 2017-11-15 17:14:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szewczykowski Artur w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42513. Szewczykowski Artur. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 170/16. [BMSiG-42615/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 170/16 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Artura Szewczykowskiego, zam. w Pobiedziskach, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony w ostatecznym planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42513

Dodano: 2017-11-15 17:15:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zamościu

Europerfekt Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 42514. „EUROPERFEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Biłgoraju. KRS 0000438778. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2012 r., sygn. akt V GUp 4/13. [BMSiG-42546/2017] Postanowieniem z dnia 16 października 2017 r. Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Śmiałko w Sądzie Rejonowym, V Wydziale Gospodarczym, w Zamościu po rozpoznaniu sprawy Europerfekt Spółki z o.o. w Biłgoraju w upadłości likwidacyjnej umorzył postępowanie upadłościowe Europerfekt Spółki z o.o. w Biłgoraju w upadłości likwidacyjnej. Na powyższe postanowienie przysługuje upadłemu i wierzycielom zażalenie, które można złożyć do Sądu Rejonowego w Zamościu w terminie tygodniowym liczonym od dnia ukazania się ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42514

Dodano: 2017-11-15 17:45:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wieczorek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 42515. Wieczorek Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 69/17. [BMSiG-42660/2017] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.10.2017 r. w sprawie sygn. akt XV GUp 69/17 umorzył postępowanie upadłościowe Tomasza Wieczorek (PESEL 79072409435) nieprowadzącego działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42515

Dodano: 2017-11-15 17:47:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Interhandel Sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 42516. INTERHANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Fastach. KRS 0000355387. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2010 r., sygn. akt VIII GUp 4/14. [BMSiG-42575/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie sygn. akt VIII GUp 4/14 dnia 17 października 2017 roku postanowiono: stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku prowadzonego wobec dłużnika INTERHANDEL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Fastach. Wierzycielom służy zażalenie w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42516

Dodano: 2017-11-15 17:48:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

INTERBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42519. „INTERBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000143747. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2002 r., sygn. akt X GUp 221/17. [BMSiG-42696/2017] Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie o łącznej powierzchni 0,2101 ha, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie o łącznej powierzchni 0,1026 ha oraz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie o łącznej powierzchni 0,0045 ha. 1. Przedmiotem przetargu jest: a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 216/2, 216/3, 216/4, 217/4, 217/5, 217/6, 220/2 oraz 464/1, o łącznej powierzchni 0,2101 ha, dla którego to prawa Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00399037/6, o wartości 293.000,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), (tj. 238.211,38 zł netto), (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych i trzydzieści osiem groszy); b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerze 218/2, 218/3 o łącznej powierzchni 0,1026 ha, dla którego to prawa Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00148640/2, o wartości 143.000,00 zł brutto (sto czterdzieści trzy tysiące złotych), (tj. 116.260,16 zł netto), (sto szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i szesnaście groszy); c) prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, działka ewidencyjna o numerze 212/2, o łącznej powierzchni 0,0045 ha, dla którego to prawa Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00450805/7, o wartości 6.000,00 zł brutto (sześć tysięcy złotych), tj. 4.878,05 zł netto (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i pięć groszy). 2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 442.000,00 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych). 3. Pisemne oferty w języku polskim należy składać do dnia 30 listopada 2017 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu (pod rygorem odrzucenia oferty) jest wpłacenie wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. o numerze: 72 1020 5561 0000 3102 3000 0060, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 221/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 roku, o godzinie 1255, w sali nr 119. 6. Szczegółowe warunki przetargu oraz opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są do wglądu w Kancelarii Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp.j. - al. Szucha 8, p. II, 00-582 Warszawa w godz. 900-1700, tel. (22) 375 73 80 oraz w aktach sprawy pod sygn. akt: X GUp 221/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42519

Dodano: 2017-11-15 17:49:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PAMAR Sp. z o.. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42522. „PAMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000106865. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 kwietnia 2002 r., sygn. akt X GUp 645/17. [BMSiG-42616/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pamar sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (00-647) przy pl. Konstytucji 3, sygn. akt X GUp 645/17, zawiadamia, że zostały sporządzone i złożone do akt postępowania: a) opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 84, położona w miejscowości Giżycko przy al. Wojska Polskiego, woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki, gm. Giżycko, o powierzchni 0,7298 ha, zabudowanej budynkiem motelem o kubaturze 1623 m3 oraz budynkiem socjalnym o kubaturze 840 m3 , dla której Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1G/00010200/0; b) opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 116, poło- żoną w miejscowości Kolonii Pozedrze 1, gm. Pozezdrze, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie, o powierzchni 5,37 ha, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL2G/00007624/1; c) opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej, na którą składają się działki ewidencyjna o nr.: 14/2, 16/2, 148 oraz 246, położonej w miejscowości Bełchatów, woj. łódzkie, o łącznej powierzchni 1,6212 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/00019275/6. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100a w Warszawie. W terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42522

Dodano: 2017-11-15 17:50:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

STALBUD TARNÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42523. „STALBUD TARNÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Mikołajowicach. KRS 0000064070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2001 r., sygn. akt VIII GUp 262/16. [BMSiG-42537/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Stalbud Tarnów sp. z o.o. w Mikołajowicach (KRS: 0000064070), sygn. akt (VIII GUp 262/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi do akt ukończony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego oraz że opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42523

Dodano: 2017-11-15 17:51:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ABD BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42524. ABD BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Wólce Kosowskiej. KRS 0000299829. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2008 r., sygn. akt X GUp 172/17. [BMSiG-42607/2017] Syndyk masy upadłości ABD BUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wólce Kosowskiej, sygn. akt X GUp 172/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 22/11, 23, 24/2, 24/6, o powierzchni 40.964 m2 , zabudowanej halą magazynowo-usługową o powierzchni użytkowej 6.137,65 m2, budynkiem hydroforni o powierzchni 33 m2 oraz zbiornikiem przeciwpożarowym o powierzchni 55 m2, położonej przy ul. Wesołej 3 w Wólce Kosowskiej, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00405400/5, za cenę nie niższą niż 10.358.250,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100) złotych. Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 1.035.825,00 (słownie: milion trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 00/100) złotych. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2017 roku w gmachu Sądu, w sali nr 119, o godz. 1000. Opis i oszacowanie nieruchomości oraz warunki przetargu dostępne są w biurze syndyka oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 608 488 301 lub adresem e-mail: mj@jarosinski.com. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42524

Dodano: 2017-11-15 17:52:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bocheński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42527. Bocheński Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 196/17. [BMSiG-42633/2017] Syndyk masy upadłości Macieja Bocheńskiego w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 196/17, obwieszcza o przetargu na sprzedaż udziału (1/4) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem produkcyjnym, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3025/3, położoną w m. Osieck-Kolonia (08-445 Osieck), powiat otwocki, gmina Osieck, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00064015/3. Minimalna cena sprzedaży wynosi 286.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) brutto. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium na rachunek masy upadłości w wysokości 28.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia 2017 roku, o godz. 1235 w gmachu Sądu, w sali nr A14. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, oraz w biurze syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 lok. U1, w godzinach od 900 do 1600, adres e-mail: oferty@wydrzynska. com.pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42527

Dodano: 2017-11-15 17:53:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bocheński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42528. Bocheński Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 196/17. [BMSiG-42635/2017] Syndyk masy upadłości Macieja Bocheńskiego w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 196/17, obwieszcza o przetargu na sprzedaż udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w Józefowie przy ulicy Laskowej 13, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00026013/8. Minimalna cena sprzedaży wynosi 336.428,00 zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i zero groszy) brutto. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium na rachunek masy upadłości w wysokości 33.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia 2017 roku, o godz. 1225, w gmachu Sądu w sali nr A14. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 lok. U1, w godzinach od 900 do 1600, adres e-mail: oferty@ wydrzynska.com.pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42528

Dodano: 2017-11-15 17:54:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Gejcyg Ireneusz i Gromek Ewa wspólnicy PROBIURO Hurt Artykułów Biurowych i Materiałów Eksploatacyjnych Ireneusz Gejcyg, Ewa Gromek s.c. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 42532. Gejcyg Ireneusz i Gromek Ewa. Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/16. [BMSiG-42580/2017] Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27.09.2017 r. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Łomży Małgorzaty Wrzesińskiej-Modzelewskiej w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza Ewy Kłapeć-Kalinowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42532

Dodano: 2017-11-15 17:55:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Małkiewicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42533. Małkiewicz Małgorzata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 43/16. [BMSiG-42554/2017] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Małkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 43/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42533

Dodano: 2017-11-15 17:56:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Małkiewicz Stanisaw w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42534. Małkiewicz Stanisław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 42/16. [BMSiG-42558/2017] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Stanisława Małkiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 42/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.) MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42534

Dodano: 2017-11-15 17:56:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Morawska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42536. Morawska Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 595/16. [BMSiG-42673/2017] Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Urszuli Morawskiej w upadłości (sygn. X GUp 595/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 119/34, o powierzchni 0,1000 ha, położonej w miejscowości Józefin, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SI1M/00096265/9, 1/10 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę drogową o numerze ewidencyjnym 119/24, o łącznej powierzchni 0,2501 ha, położonej w miejscowości Józefin, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. SI1M/00093821/4, oraz 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej o pow. 3,94 ha w województwie łódzkim, powiat skierniewicki, jedn. ewidencyjna: Nowy Kawęczyn, Obręb 0022 Prandotów, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. LD1H/00035992/3. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarz zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42536

Dodano: 2017-11-15 17:57:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Rodak Natalia w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 42537. Rodak Natalia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 16/17. [BMSiG-42664/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt V GUp 16/17, umorzył wszystkie zobowiązania Upadłego Natalii Rodak powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 8 lutego 2017 r. - bez ustalania planu spłaty Wierzycieli, obciążył Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42537

Dodano: 2017-11-15 17:58:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PROFESSIONAL QUALITY EDUCATION Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42538. PROFESSIONAL QUALITY EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Józefosławiu. KRS 0000455113. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 marca 2013 r., sygn. akt X GUp 834/16. [BMSiG-42538/2017] Obwieszczenie o przetargu na wyłonienie podmiotu w celu przeniesienia przysługujących Professional Quality Education sp. z o.o. w upadłości praw założycielskich (pozwolenia na utworzenie uczelni) Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku 1. Syndyk obwieszcza o przetargu, którego celem jest wyłonienie podmiotu zainteresowanego przejęciem praw założycielskich Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku wynikających pierwotnie z decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 1996 r. nr DNS1-0145/115/TBM/96, na podstawie której Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej uzyskała pozwolenie na utworzenie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, następnie przeniesionej na PQE sp. z o.o. na podstawie decyzji z Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2013 r. nr DP-0220-252/1357/13/AB należące do upadłego PQE sp. z o.o. w upadłości. 2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2.200.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/00). 3. Pisemne oferty w języku polskim należy składać do dnia 11 grudnia 2017 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu (pod rygorem odrzucenia oferty) jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy w banku PKO Bank Polski S.A. o numerze 91 1020 5561 0000 3702 0011 8380 z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA - X GUp 834/16”, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień określony w pkt 3 jako termin składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin wpłaty kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy upadłego. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 13 grudnia 2017 roku, o godzinie 1430, w sali nr 119. 6. Szczegółowe warunki przetargu oraz opis i oszacowanie praw będących przedmiotem przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp.j. - al. Szucha 8, p. II, 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700, tel. (22) 375 73 80, oraz w aktach sprawy pod sygn. akt: X GUp 834/16 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 7. Wyłonienie zainteresowanego nabyciem praw założycielskich Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku nastąpi względem podmiotu, który zaoferuje najwyższą cenę i służyć ma złożeniu przez syndyka masy upadłości Professional Quality Eduaction sp. z o.o. w upadłości wniosku do właściwego ministra o przeniesienie pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) (dalej: „usw”). 8. Informuje się, iż podmiot wyłoniony w niniejszym przetargu po ostatecznym przeniesieniu praw założycielskich PQE we WSAP w drodze postępowania administracyjnego uzyska prawo współdecydowania o nieruchomościach wchodzących w do majątku WSAP na warunkach określonych w statucie oraz ustawie o szkolnictwie wyższym. W skład majątku Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku wchodzą m.in. nieruchomości o numerach KW BI1B/00104019/3, BI1B/00140291/7 oraz BI1B/00118218/9, tj.: a. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem - kamienicą zabytkową „Pałac Lubomirskich”, położona w Białymstoku, przy ulicy Dojlidy Fabryczne 26, o numerze ewidencyjnym działki 777/6, o powierzchni 1,1302 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00104019/3, b. nieruchomość gruntowa położona w Białymstoku, przy ulicy Dojlidy Fabryczne, o numerze ewidencyjnym działki 782/3, o powierzchni 0,6512 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00140291/7, c. nieruchomość gruntowa położona w Białymstoku, przy ulicy ks. Stanisława Suchowolca 6 o numerze ewidencyjnym działki 782/2, o powierzchni 2,2250 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00118218/9. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42538

Dodano: 2017-11-15 17:59:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przediębiorstwo produkcyjno-Handlowe EPAK Joanna Sarbinowska P.P.H. EPAK Joanna Sarbinowska w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42539. Sarbinowska Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe EPAK Joanna Sarbinowska w Kruszynie Krajeńskim. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 78/17. [BMSiG-42632/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Sarbinowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Epak Joanna Sarbinowska w Kruszynie Krajeńskim, w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 78/17, informuje, że sporządzone zostały opisy i oszacowania prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy, przy ul. Srebrnej 31, stanowiącej działki o nr. 12/3; 9/8, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1B/00054676/9, oraz prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kruszyn Krajeński, stanowiącej działkę nr 154/77, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1B/00175913/7, a także wycena wraz z opisem ruchomo- ści wchodzących w skład masy upadłości. Z treścią opisów i oszacowań można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od laty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42539

Dodano: 2017-11-15 17:59:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Koszela Radosław Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42540. Koszela Radosław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/17„of”. [BMSiG-42700/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Radosława Koszeli, PESEL 85112513116, nieprowadzącego działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 41/17 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości w dniu 25.10.2017 r. opis i oszacowanie majątku upadłego. Stosownie do treści art. 319 pkt 5 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42540

Dodano: 2017-11-15 18:00:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Stępień Konrad, Stępień Edyta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42542. Stępień Konrad i Stępień Edyta. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 81/16. [BMSiG-42542/2017] OBWIESZCZENIE Syndyk w postępowaniu upadłościowym Konrada i Edyty Stępień w upadłości osób fizycznych zamieszkałych w Rumii, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 81/16, na mocy art. 320 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem przetargu z dnia 27.10.2017 r. ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż: prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48 m2 , z pomieszczeniem przynależnym piwnicy o powierzchni 10,18 m2 , położonej w Rumii przy ulicy Mazowieckiej 7A/5, wpisanej do KW nr GD1 W/00075094/8 wraz z udziałem 515/10000 części w nieruchomości wspólnej wpisanej do KW nr GD1W/00073050/4 i udziałem 73/10000 części w prawie własności działki nr 3/40 o pow. 10296 m2 , wpisanej do KW nr GD1 W/00073047/0. Cena wywoławcza 156.600,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych). Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2017 r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia komisarz SSR Ewa Kubiak, z dopiskiem „PRZETARG sygn. akt VI GUp 81/16” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym) oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2017 r., o godz. 900, sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości upadłych Konrada i Edyty Stępień w upadłości, 84-230 Rumia, ul. Mazowiecka 7A/5, prowadzony w BZ WBK S.A. o numerze: 08 1090 2620 0000 0001 3296 4429, i złożenie dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Regulamin przetargu jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu) oraz w biurze syndyka Starogardzie Gd., ul. H. Lange 12A, tel. nr 504 271 728, e-mail: mazsyndyk@wp.pl Opis i oszacowanie nieruchomości jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu), oraz w biurze syndyka. W terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42542

Dodano: 2017-11-15 18:01:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SWISS BAKERY Sp. z o.o. Sp.K.

2017-11-14 Inne

Poz. 42544. SWISS BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000448986. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2013 r., sygn. akt X GU 1706/17. [BMSiG-42592/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1706/17 z wniosku dłużnika Swiss Bakery spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS 0000448986) o ogłoszenie upadłości, zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Marcina Gałązki, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 647. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42544

Dodano: 2017-11-15 18:02:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Winiecka-Pogiel Dorota w upadłości likwidacyjnej

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42545. Winiecka-Pogiel Dorota. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 170/16. [BMSiG-42672/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Winieckiej-Pogiel, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 170/16, informuje, że sporządzony został opis wraz z oszacowaniem przysługującego upadłej udziału w prawie własność nieruchomości położonej w Nakle przy ul. Goździkowej 17, dla którego Sąd Rejonowy w Nakle prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1N/00018702/9. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42545

Dodano: 2017-11-15 18:03:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dariusz Sielski BERADEX

2017-11-03 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42606. Sielski Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Sielski BERADEX w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GR 85/17, X GRp 17/17. [BMSiG-42621/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 r. (sygn. akt X GR 85/17) otworzył przyspieszone postępowanie układowe Dariusza Sielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Sielski BERADEX w Warszawie, ul. Wólczyńska 307B, 01-919 Warszawa, PESEL 64081905373, NIP 1180039658, REGON 010321558. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Jarosława Zarębskiego. Do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego wyznaczono Małgorzatę Jarosińską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 859. Przyspieszone postępowanie układowe będzie toczyć się pod sygnaturą akt X GRp 17/17. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42606

Dodano: 2017-11-15 18:07:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dariusz Sielski BERADEX

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42606. Sielski Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Sielski BERADEX w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GR 85/17, X GRp 17/17. [BMSiG-42621/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 r. (sygn. akt X GR 85/17) otworzył przyspieszone postępowanie układowe Dariusza Sielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Sielski BERADEX w Warszawie, ul. Wólczyńska 307B, 01-919 Warszawa, PESEL 64081905373, NIP 1180039658, REGON 010321558. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Jarosława Zarębskiego. Do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego wyznaczono Małgorzatę Jarosińską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 859. Przyspieszone postępowanie układowe będzie toczyć się pod sygnaturą akt X GRp 17/17. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42606

Dodano: 2017-11-15 18:07:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Meblarska Spółdzielnia ZGODA

2017-11-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42607. MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA „ZGODA” w Giżycku. KRS 0000119748. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2002 r., sygn. akt V GR 27/17, V GRp 7/17. [BMSiG-42563/2017] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 r. (sygn. akt V GR 27/17): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika: Meblarskiej Spółdzielni „Zgoda” z siedzibą w Giżycku, adres: ul. Suwalska 34, 11-050 Giżycko, KRS 0000119748; 2. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Zbigniewa Chmielewskiego; 3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Dariusza Bzdyrę (nr licencji: 718); 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu, oraz poucza o tym, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 237 p.r.). Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 7/17. , MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42607

Dodano: 2017-11-15 18:11:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Meblarska Spółdzielnia ZGODA

2017-11-14 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42607. MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA „ZGODA” w Giżycku. KRS 0000119748. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2002 r., sygn. akt V GR 27/17, V GRp 7/17. [BMSiG-42563/2017] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 r. (sygn. akt V GR 27/17): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika: Meblarskiej Spółdzielni „Zgoda” z siedzibą w Giżycku, adres: ul. Suwalska 34, 11-050 Giżycko, KRS 0000119748; 2. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Zbigniewa Chmielewskiego; 3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Dariusza Bzdyrę (nr licencji: 718); 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu, oraz poucza o tym, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 237 p.r.). Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 7/17. , MSiG → Rocznik 2017 → Numer 220/2017 (5357) z dnia 14 listopada 2017 r. → Pozycja 42607

Dodano: 2017-11-15 18:11:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

CONCEPT+ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42655. „CONCEPT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku-Białej. KRS 0000086563. SĄD REJONOWY W BIELSKU- -BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2002 r., sygn. akt VI GUp 186/16 lik. [BMSiG-42798/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Concept + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr NIP 5471949930) prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 186/16 lik zawiadamia, iż w dniu 17 października 2017 r. syndyk przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42655

Dodano: 2017-11-15 18:36:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Burzyńska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42656. Burzyńska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 226/17. [BMSiG-42791/2017] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Burzyńskiej, PESEL 86022316806, zamieszkałej w Kobyłce, sygn. akt X GUp 226/17, syndyk sporządził i w dniu 30 października 2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42656

Dodano: 2017-11-15 18:37:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TWINS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42657. „TWINS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000084660. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2002 r., sygn. akt X GUp 548/16. [BMSiG-42734/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym Twins Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 548/16) została sporządzona oraz przedłożona Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42657

Dodano: 2017-11-15 18:37:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Cybut Henryk w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42658. Cybut Henryk. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 105/17 „of”. [BMSiG-42786/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Henryka Cybut, sygn. akt VII GUp 105/17 „of”, ogłasza, że syndyk 6 listopada 2017 r. złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42658

Dodano: 2017-11-15 18:38:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Czerniawska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42659. Czerniawska Hanna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 76/17. [BMSiG-42713/2017] W związku z przekazaniem przez syndyka listy wierzytelności z dnia 12 października 2017 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Hanny Czerniawskiej - sygn. akt XII GUp 76/17 - sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42659

Dodano: 2017-11-15 18:38:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Cebulska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42660. Cebulska Teresa. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 65/16. [BMSiG-42741/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu III uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Teresy Cebulskiej, sygn. akt VI GUp 65/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42660

Dodano: 2017-11-15 18:38:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Grabski Dominik w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42661. Grabski Dominik. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 78/17. [BMSiG-42769/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Dominika Grabskiego (numer PESEL: 91033007852), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Buczackiej 6c/10 (sygn. akt VIII GUp 78/17), ogłasza, że w dniach 4 sierpnia 2017 r. i 7 września 2017 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42661

Dodano: 2017-11-15 18:39:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jeziorska Kamila Joanna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42662. Jeziorska Kamila Joanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/17. [BMSiG-42743/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamili Jeziorskiej, osoby nieprowadzącej dzielności gospodarczej, sygn. akt V GUp 25/17, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może zło- żyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42662

Dodano: 2017-11-15 18:39:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Korzeniowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42663. Korzeniowska Joanna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 90/17. [BMSiG-42776/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Korzeniowskiej, numer PESEL 67051605882, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 90/17), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 17 października 2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Pozańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42663

Dodano: 2017-11-15 18:40:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Łazar Beata w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42664. Łazar Beata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 62/17. [BMSiG-42729/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Beaty Łazar, sygn. akt VI GUp 62/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42664

Dodano: 2017-11-15 18:40:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42665. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt X GUp 87/15. [BMSiG-42796/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie z siedzibą w Wołominie, sygn. akt X GUp 87/15, na podstawie art. 449 ustawy Prawo restukturyzacyjne w zw. z art. 256 ust. 1 Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 28 września 2017 r. złożył na ręce Sędziego komisarza trzecią uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie z siedzibą w Wołominie. Listę można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42665

Dodano: 2017-11-15 18:41:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

MEGAFASHION Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42666. MEGAFASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000543298. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2015 r., sygn. akt V GUp 64/16. [BMSiG-42767/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Megafashion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt V GUp 64/16) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności upadłego, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Gospodarczego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, pokój 205. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42666

Dodano: 2017-11-15 18:42:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Redmer Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42667. Redmer Magdalena. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 49/17. [BMSiG-42725/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Redmer - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76011303702, zamieszkałej w Zielonej Górze (sygnatura akt V GUp 49/17), zawiadamia, że w dniu 23 października 2017 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42667

Dodano: 2017-11-15 18:42:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Lochert Dorota w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42668. Lochert Dorota. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/17. [BMSiG-42777/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Lochert, PESEL 61071902422, nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 1/17, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 4.09.2017 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42668

Dodano: 2017-11-15 18:43:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rogowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42669. Rogowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 580/15. [BMSiG-42789/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Rogowskiej, sygn. akt X GUp 580/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał do akt drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42669

Dodano: 2017-11-15 18:43:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rysak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42670. Rysak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 217/16. [BMSiG-42739/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Rysak (sygn. akt X GUp 217/16) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42670

Dodano: 2017-11-15 18:44:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szczepańska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42671. Szczepańska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 433/17. [BMSiG-42787/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Szczepańskiej (sygn. akt. X GUp 433/17) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42671

Dodano: 2017-11-15 18:44:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sikora Anna Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42672. Sikora Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 130/17. [BMSiG-42797/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Sikory jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (sygn. akt X GUp 130/17), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42672

Dodano: 2017-11-15 18:46:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sikora Tadeusz Jan w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42673. Sikora Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 136/17. [BMSiG-42795/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Sikory jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (sygn. akt X GUp 136/17), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42673

Dodano: 2017-11-15 18:46:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Soja Bożena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42674. Soja Bożena. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/17. [BMSiG-42753/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej Bożeny Soja, zam. w Kamiennej Górze (PESEL: 80012511147), obwieszcza, że lista wierzytelności wobec Upadłej została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 7 listopada 2017 roku. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18 pok. 205 (sygn. akt V GUp 25/17). W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania, w całości lub części, zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42674

Dodano: 2017-11-15 18:46:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Waśniewski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42675. Waśniewski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 363/17 Ap1. [BMSiG-42771/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Waśniewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 47092902076, zawiadamia, iż w dniu 16 października 2017 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności Upadłego (sygn. akt X GUp 363/17 Ap 1). Przedmiotową listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42675

Dodano: 2017-11-15 18:51:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wieszczycka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42676. Wieszczycka Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 206/16. [BMSiG-42773/2017] XIV GUp 206/16 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Wieszczyckiej (PESEL: 73062713041) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego- -komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 206/16. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42676

Dodano: 2017-11-15 18:51:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

GLOB-BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42677. „GLOB-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000024158. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 lipca 2001 r., sygn. akt X GUp 788/16. [BMSiG-42738/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym GLOB- -BUD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 788/16) został złożony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42677

Dodano: 2017-11-15 18:52:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Przemyślu

ROSHEN-POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42678. ROSHEN-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jarosławiu. KRS 0000023285. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 lipca 2001 r., sygn. akt V GUp 17/15. [BMSiG-42885/2017] Sędzia komisarz ROSHEN-POLSKA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Jarosławiu, sygnatura akt GUp 17/15, Sądu Rejonowego w Przemyślu, obwieszcza, iż został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy kategorii, I, II i IV, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Przemyślu, ulica Dworskiego 6, 37-700 Przemyśl. Wierzyciele mogą w terminie 2 tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść przeciwko podziałowi sprzeciw do Sądu Rejonowego, Wydział V Gospodarczy, w Przemyślu, ulica Dworskiego 6. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42678

Dodano: 2017-11-15 18:52:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Szweryn-Moskała Agata w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42679. Szweryn-Moskała Agata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 114/16 of. [BMSiG-42800/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego Agaty Szweryn-Moskała, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 67050212045), sygn. akt VI GUp 114/16 of, zawiadamia, iż w dniu 11.07.2017 roku syndyk przedłożył Plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42679

Dodano: 2017-11-15 18:53:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Bandurow Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42680. Bandurow Bogdan. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/16 „of”. [BMSiG-42728/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogdana Bandurowa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 69061005519, zamieszkałej w Głogowie (sygnatura akt V GUp 50/16), zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42680

Dodano: 2017-11-15 18:54:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Starowicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42681. Starowiczowie Sylwia i Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 9/16 of. [BMSiG-42801/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłych Sylwii i Piotra Starowicz, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PESEL 75102500189; 56030102733), sygn. akt VI GUp 9/16 of, zawiadamia, iż w dniu 26.07.2017 roku syndyk przedłożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42681

Dodano: 2017-11-15 18:54:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Starowicz Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42681. Starowiczowie Sylwia i Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 9/16 of. [BMSiG-42801/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłych Sylwii i Piotra Starowicz, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PESEL 75102500189; 56030102733), sygn. akt VI GUp 9/16 of, zawiadamia, iż w dniu 26.07.2017 roku syndyk przedłożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42681

Dodano: 2017-11-15 18:55:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Istherm Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42682. ISTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000251843. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2006 r., sygn. akt VIII GUp 30/12. [BMSiG-42772/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku ISTHERM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 30/12) ogłasza, że 9 października 2017 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42682

Dodano: 2017-11-15 18:55:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jakóbczyk Izabella w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42683. Jakóbczyk Izabella. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 177/15. [BMSiG-42792/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Izabelli Jakóbczyk, sygn. akt X GUp 177/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 30 października 2017 roku przekazał do akt ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42683

Dodano: 2017-11-15 18:55:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Trojok Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42684. Trojok Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 72/16 of. [BMSiG-42803/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego Agnieszki Trojok, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 80082313388), sygn. akt VI GUp 72/16 of, zawiadamia, iż w dniu 6.10.2017 roku syndyk przedłożył Ostateczny Plan Podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42684

Dodano: 2017-11-15 18:56:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PHARM24 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 42685. „PHARM24” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000080225. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt X GUp 73/17. [BMSiG-42785/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2017 r., wydanym w postępowaniu o sygn. akt X GUp 73/17, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Pharm24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42685

Dodano: 2017-11-15 18:56:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Panek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 42686. Panek Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI Gup 91/16 of. [BMSiG-42805/2017] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 18 października 2017 roku, sygn. akt VI Gup 91/16 of, zakończył postępowanie upadłościowe Elżbiety Panek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” do Sądu Okręgowego w Katowicach, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42686

Dodano: 2017-11-15 18:57:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

GRUPA LM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42688. „GRUPA LM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kawęczynku. KRS 0000350009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 704/16. [BMSiG-42740/2017] Syndyk masy upadłości Grupy LM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kawęczynku (sygn. akt X GUp 704/16) ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa prowadzonego przez Grupę LM Sp. z o.o. w Kawęczynku, w skład którego wchodzi nieruchomość poło- żona w miejscowości Kawęczynek przy ul. Prostej 109, objęta Księgą Wieczystą o numerze WA5M/00423117/6, z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji. Cena wywoławcza: 3.455.769,55 złotych netto. Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 345.576,95 złotych na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 54 1090 1043 0000 0001 3352 6393 pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku, do godziny 1600, w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli w powyżej wymienionym terminie wpłynie do Biura Podawczego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2017 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, o godzinie 1430, w sali nr 119. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty odbędzie się aukcja. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy są dostępne w aktach postępowania o sygnaturze X GUp 704/16 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) oraz będą przesyłane drogą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres: biuro@syndyklewandowski.pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42688

Dodano: 2017-11-15 18:58:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Błaszkowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42689. Błaszkowski Marek. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 35/16 of. [BMSiG-42778/2017] Syndyk masy upadłości Marka Błaszkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zaprasza do udziału w przetargu w trybie art. 320 oraz art. 325 Prawa upadłościowego na warunkach zatwierdzonych postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 14 września 2017 roku, sygn. akt V GUp 35/16 of: 1. przedmiotem przetargu jest sprzedaż: a) prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Brzeźnickiej 74, oznaczonej numerem działki 3 o powierzchni 0,2688 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr PT1P/00034103/5 wraz z prawem własności położonych na tej nieruchomości budynków, o wartości oszacowania 390.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto; b) prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Brzeźnickiej 65, oznaczonej numerem działki 100 o powierzchni 0,9421 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr PT1P/00034103/5 wraz z prawem własności położonych na tej nieruchomości budynków oraz ruchomości w postaci szklarnio- -tunelu z kotłownią i tuneli foliowych, o wartości oszacowania 331.000,00 zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych) brutto; c) prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kasztelańskiej 47, oznaczonej numerem działki 51/2 o powierzchni 0,6591 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr PT1P/00063522/0, o wartości oszacowania 141.900,00 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) brutto; 2. mienie opisane w punkcie 1 może być sprzedane w całości jednemu nabywcy (przez co rozumieć należy także wspólną ofertę złożoną łącznie przez więcej niż jeden podmiot) lub osobno każdą nieruchomość nabywcy wyłonionemu w drodze przetargu; 3. cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży jest równa wartości oszacowania; 4. pisemne oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości - działka nr ….” w terminie do dnia 11 grudnia 2017 roku, do godziny 1500, na adres syndyka masy upadłości Marka Błaszkowskiego - Danuta Gadomska, ul. Łączna 8, 98-100 Łask (decyduje data doręczenia oferty na podany adres); 5. przystępujący do przetargu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej przed upływem terminu do składania ofert, wpłacić wadium w wysokości 10% wartości oszacowania w zaokrągleniu do 100,00 zł w górę na rachunek bankowy masy upadłości Marka Błaszkowskiego w PKO BP S.A. nr 32 1020 3916 0000 0702 0254 8089 (decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości); 6. do nabycia nieruchomości rolnej wymagane jest spełnienie przez nabywcę warunków z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego i ich udokumentowanie (nie dotyczy przedmiotu sprzedaży określonego w pkt 1 a); 7. otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5, w dniu 12 grudnia 2017 roku, o godzinie 1300, sala III, w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5; 8. szczegółowy opis przedmiotu przetargu wraz z operatem szacunkowym i regulaminem przetargu będzie udostępniany przez syndyka drogą elektroniczną. Regulamin przetargu zostanie udostępniony do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 53); 9. przedmiot przetargu można oglądać w terminie składania ofert w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, który udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży pisemnie lub telefonicznie pod numerami: 601163194. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42689

Dodano: 2017-11-15 18:58:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe METRAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42690. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE METRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DOBROWIE W UPADŁOŚCI w Dobrowie. KRS 0000128332. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GUp 32/17. [BMSiG-42774/2017] OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrowie ogłasza przetarg (aukcje) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dobrów, stanowiącej dz. ew. nr 121/71 i 121/72, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KI1B/00069773/7. Na ww. nieruchomości posadowione są dwa budynki wolnostojące: budynek o powierzchni użytkowej 1997 m2 oraz drugi budynek o trzech kondygnacjach o powierzchni użytkowej 1061 m2 . Cena wywoławcza wynosi 2.320.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 7 grudnia 2017 r., w Kancelarii Syndyka przy ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce, lub przesłać je na adres kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 groszy) na rachunek masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrowie, prowadzony w Raiffeisen Bank Polska S.A. o nr. 16 1750 0009 0000 0000 3679 7533. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w dniu 11 grudnia 2017 roku, o godz. 1000, w sali nr XXV. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego), a nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi - wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do odstąpienia od przetargu (aukcji) i zamknięcia przetargu (aukcji) bez wyboru którejkolwiek z ofert. Operat szacunkowy wartości nieruchomości, o której mowa powyżej, oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka - przy al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w aktach postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt V GUp 32/17. Warunki przetargu oraz informacje o przedmiocie sprzedaży dostępne również na stronie internetowej www.saltarski.com. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42690

Dodano: 2017-11-15 18:59:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Skoczke Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 42691. Skoczke Sławomir. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 14/15. [BMSiG-42759/2017] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 maja 2017 r. (sygn. akt V GUp of 14/15): 1. umorzył wszystkie zobowiązania upadłego Sławomira Skoczke powstałe przed ogłoszeniem upadłości (17.07.2015 r.) bez ustalania planu spłaty wierzycieli; 2. obciążył Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42691

Dodano: 2017-11-15 19:00:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Worwąg-Żydołowicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42692. Worwąg-Żydołowicz Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/17. [BMSiG-42719/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Iwony Worwąg-Żydołowicz w upadłości, numer PESEL 73041704826, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, o sygnaturze akt V GUp 13/17 zawiadamia, że sporządzony i przekazany mu został opis i oszacowanie wartości nieruchomości upadłej, położonej w Lubinie przy ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 37, dla której prowadzona jest księga wieczysta LE1U/00043475/7 przez Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42692

Dodano: 2017-11-15 19:00:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MATRAS S.A.

2017-11-15 Inne

Poz. 42711. „MATRAS” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000252298. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2006 r., sygn. akt X GRs 5/17. [BMSiG-42748/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 października 2017 roku w sprawie w postępowaniu restrukturyzacyjnym Matras S.A. w restrukturyzacji o sygn. akt X GRs 5/17 postanowił: 1. Odwołać zarządcę w osobie Krzysztofa Gołąba. 2. Wyznaczyć zarządcę Pretium sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie w postępowaniu restrukturyzacyjnym Matras S.A. w restrukturyzacji o sygn. akt X GRs 5/17 postanowił: 1. Odwołać zarządcę Pretium sp. z o.o. 2. Wyznaczyć zarządcę PMR RESTRUKTURYZACJE S.A. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42711

Dodano: 2017-11-15 19:01:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Usługi Rolnicze Andrzej Szlachetka

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 42712. Szlachetka Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 4/17. [BMSiG-42394/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Andrzeja Szlachetki z siedzibą Komorze Przybysławskie 29, 63-210 Żerków, PESEL 84092009952 - sygn. akt V GRp 4/17, nadzorca sądowy złożył dnia 17.10.2017 r. spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Brak możliwości zaskarżenia spisu oraz zawiadamia, iż w niniejszej sprawie wyznaczono termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 1 grudnia 2017 r., godzina 1100, sala 11, w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42712

Dodano: 2017-11-15 19:02:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

TEDECOM Grzegorz Trębiński, Marcin Daszkiewicz Sp. J.

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o stwierdzeniu przyjęcia układu

Poz. 42713. „TEDECOM” GRZEGORZ TRĘBIŃSKI, MARCIN DASZKIEWICZ, SPÓŁKA JAWNA w Wichorowie. KRS 0000254396. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2006 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-42781/2017] Obwieszczenie Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym TEDECOM Grzegorz Trębiński, Marcin Daszkiewicz Spółka jawna z siedzibą w Wichorowie, Wichorowo 6A, 09-152 Naruszewo, nr KRS 0000254396, nr NIP: 5671807264, zawiadamia, że postanowieniem Sędziego komisarza SSR Małgorzaty Olszewskiej z dnia 7 listopada 2017 roku został zatwierdzony spis wierzytelności. Jednocześnie informuję, że na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 7 listopada 2017 roku Sędzia komisarz Małgorzata Olszewska stwierdziła przyjęcie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Dłużnika mocą którego: I. W stosunku do wierzycieli Dłużnika TEDECOM Grzegorza Trębińskiego i Marcina Daszkiewicza Spółce jawnej w restrukturyzacji w Wichorowie na następujących warunkach II. Pierwsza grupa wierzyciele publiczno-prawni - rozłożenie wierzytelności na 13 równych kwartalnych rat na kwotę 15.000,00 złotych oraz jedną kwartalną ratę uzupełniającą w kwocie 8.198,20 złotych i ich spłatę, przy uwzględnieniu 3-miesięcznej karencji do końca marca 2021 roku. Terminy płatności każdej kwartalnej raty przypadają na 25 dzień kalendarzowy ostatniego miesiąca poszczególnego kwartału. Udział poszczególnych wierzycieli w spłatach wynikających z rat zostaje ustalony na podstawie proporcjonalnego udziału wierzytelności poszczególnych wierzycieli w łącznej kwocie wierzytelności przysługującej wszystkim wierzycielom z tej grupy; III. Druga grupa - wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na składnikach majątku dłużnika - spłata 100% wierzytelności zgodnie z harmonogramami przewidzianymi dla umów kredytowych nr: A) 02814234/2013 z dnia 16 maja 2013 roku ewidencjonowanej w rachunku nr 51114020170000469602814234 oraz B) 02814291 z dnia 16 maja 2013 roku ewidencjonowanej w rachunku nr 64114020170000469602814291. Całkowita spłata wierzyciela nastąpi do końca maja 2018 roku; IV. Trzecia grupa - pozostali wierzyciele dłużnika, niezaliczeni do grup I, II, IV - w odniesieniu do powyższej grupy wierzycieli dłużnik przewiduje: redukcję kwoty wierzytelności przysługujących wierzycielom o 30% (spłata 70% łącznej kwoty wierzytelności), spłata zmniejszonej kwoty wierzytelności do końca marca 2026 roku włącznie, przy czym: - dłużnik zakłada 3-miesięczną karencję w spłacie wierzytelności, - dłużnik będzie spłacał Wierzycieli w formie kwartalnych rat, których data płatności będzie przypadać na 25 dzień ostatniego miesiąca kalendarzowego poszczególnego kwartału. Termin płatności pierwszej kwartalnej raty przypadnie na 25 grudnia 2017 roku, początkowa kwota kwartalnej raty przeznaczona na spłatę wierzytelności wszystkich wierzycieli przyporządkowanych do tej grupy zostaje ustalona na kwotę 13.542,00 złotych (wyjątkowo rata za kwartał 10.2018 - 12.2018 roku - w kwocie 15.966,00 złotych). Począwszy od kwartału 01.2019 - 03.2019 wysokość kwartalnej raty płaconej na rzecz wierzycieli z tej grupy ulega podwyższeniu do kwoty 18.000,00 złotych. Wysokość raty za kwartał 01.2021 - 03.2021 zostaje ustalona na kwotę 24.252,00 złotych. Począwszy od kwartału 04.2021 - 06.2021 wysokość kwartalnej raty płaconej na rzecz wierzycieli z tej grupy ulega podwyższeniu do kwoty 33.000,00 złotych. Wysokość ostatniej uzupełniającej raty kwartalnej, tj. raty za kwartał 01.2026 - 03.2026 zostaje ustalona na kwotę 19.136,24 złotych. V. Po dokonaniu spłaty całości wierzytelności grupy nr IV - dłużnik przeznaczy całości pozostałych kwot należności przysługujących dłużnikowi względem Qumak S.A., Karmar S.A., Elektrobudowa S.A. oraz IB Systems Sp. z o.o. w taki sposób, że: - kwota 36.000,00 złotych zostanie jednorazowo podzielona pomiędzy wierzycieli z tej grupy do końca grudnia 2021 roku; - kwota 50.000,00 złotych zostanie jednorazowo podzielona pomiędzy wierzycieli z tej grupy do końca grudnia 2022 roku; - kwota 100.000,00 złotych zostanie jednorazowo podzielona pomiędzy wierzycieli z tej grupy do końca czerwca 2023 roku; - kwota 42.060,26 złotych zostanie jednorazowo podzielona pomiędzy wierzycieli z tej grupy do końca września 2023 roku; - w przypadku gdy kwota wyegzekwowanych należności będzie większa niż przyjęta, dłużnik zakłada jednorazowy podział uzyskanej w ten sposób kwoty do końca grudnia 2023 roku. Udział poszczególnych wierzycieli w spłatach wynikających z rat oraz z otrzymanych należności zostanie ustalony na podstawie proporcjonalnego udziału wierzytelności poszczególnych wierzycieli w łącznej kwocie wierzytelności przysługującej wszystkim wierzycielom z tej grupy. VI. Do czwartej grupy przyporządkowani zostają dostawcy dłużnika, tj. Onninen Sp. z o.o. oraz Beata Żakowska - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EL- -ŻAK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Beata Żakowska - spłata wierzytelności nastąpi po redukcję wierzytelności o 20%. Spłata zmniejszonej wierzytelności nastąpi z kwot uzyskanych tytułem należności z tytułu zwrotu kaucji gwarancyjnych od Qumak S.A. oraz innych należności odpowiednio w miarę wymagalności poszczególnych zwrotów, przed podziałem pierwszej sumy uzyskanej z tytułu zwrotu pozostałych należności z tytułu kaucji, w stosunku do wierzycieli z grupy III, przed końcem listopada 2021 r. Przyspieszone postępowanie układowe Dłużnika toczy się przez Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydziale Gospodarczym, i jest prowadzone pod sygnaturą akt V GRp 1/17. Prezes Zarządu Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dariusz Kwiatkowski MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42713

Dodano: 2017-11-15 19:03:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Adamski Adam w upadłości likwidacyjnej

2017-08-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42759. Adamski Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 358/17, V GUp 280/17. [BMSiG-42882/2017] Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 358/17: I. ogłosił upadłość w stosunku do Upadłego Adama Adamskiego, zam. Wzdów, numer PESEL 89010515337 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Lesław Zawada, III. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o., numer KRS 0000669288, IV. wezwał Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adresem: Sędzia komisarz SSR Lesław Zawada, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-959 Rzeszów, wskazując sygnaturę akt V GUp 280/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42759

Dodano: 2017-11-16 10:44:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Adamski Adam w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42759. Adamski Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 358/17, V GUp 280/17. [BMSiG-42882/2017] Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 358/17: I. ogłosił upadłość w stosunku do Upadłego Adama Adamskiego, zam. Wzdów, numer PESEL 89010515337 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Lesław Zawada, III. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o., numer KRS 0000669288, IV. wezwał Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adresem: Sędzia komisarz SSR Lesław Zawada, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-959 Rzeszów, wskazując sygnaturę akt V GUp 280/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42759

Dodano: 2017-11-16 10:45:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bąk Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42760. Bąk Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 729/17, XI GUp 237/17. [BMSiG-42894/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 729/17 ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Bąka, nr PESEL 81072904193; zamieszkałego w Poznaniu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 237/17. Wzywa się wierzycieli upadłego Krzysztofa Bąka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Krzysztofa Bąka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka Krzysztofa Gnatowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 423. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42760

Dodano: 2017-11-16 10:46:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bąk Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42760. Bąk Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 729/17, XI GUp 237/17. [BMSiG-42894/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 729/17 ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Bąka, nr PESEL 81072904193; zamieszkałego w Poznaniu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 237/17. Wzywa się wierzycieli upadłego Krzysztofa Bąka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Krzysztofa Bąka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka Krzysztofa Gnatowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 423. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42760

Dodano: 2017-11-16 10:46:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chruszczewski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2017-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42761. Chruszczewski Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1175/17. [BMSiG-42942/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. akt X GU 1175/17, ogłosił upadłość Jarosława Chruszczewskiego zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Asfaltowej 8 m. 32, 02-527 Warszawa, PESEL 58102504056 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej-Saks i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt X GU 1175/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42761

Dodano: 2017-11-16 10:48:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chruszczewski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42761. Chruszczewski Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1175/17. [BMSiG-42942/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. akt X GU 1175/17, ogłosił upadłość Jarosława Chruszczewskiego zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Asfaltowej 8 m. 32, 02-527 Warszawa, PESEL 58102504056 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej-Saks i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt X GU 1175/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42761

Dodano: 2017-11-16 10:48:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Drożdż Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2017-11-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42762. Drożdż Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 661/17, VIII GUp 425/17. [BMSiG-42925/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 r., sygn. akt: VIII GU 661/17, ogłoszono upadłość dłużnika Jarosława Drożdża (NR PESEL 77031804714), zamieszkałego pod adresem: ul. gen. Tadeusza Kościuszki 17/4, 30-105 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Włoczewską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Lesława Kolczyńskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 425/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42762

Dodano: 2017-11-16 10:49:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Drożdż Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42762. Drożdż Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 661/17, VIII GUp 425/17. [BMSiG-42925/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 r., sygn. akt: VIII GU 661/17, ogłoszono upadłość dłużnika Jarosława Drożdża (NR PESEL 77031804714), zamieszkałego pod adresem: ul. gen. Tadeusza Kościuszki 17/4, 30-105 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Włoczewską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Lesława Kolczyńskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 425/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42762

Dodano: 2017-11-16 10:49:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Federowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Sprostowanie ogłoszenia w MSiG

Poz. 42763. Federowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 113/17. [BMSiG-42915/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 113/17 dotyczącej postępowania upadłościowego Ewy Federowicz (PESEL 56082201589) postanowieniem z dnia 5 września 2017 roku sprostował oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 22 sierpnia 2017 roku o ogłoszeniu upadłości w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanego nazwiska „Fedorowicz”, wpisać właściwe: „Federowicz”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42763

Dodano: 2017-11-16 10:50:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Grochowska Halina w upadłości likwidacyjnej

2017-11-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42764. Grochowska Halina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 389/17, V GUp 283/17. [BMSiG-42975/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 389/17, z dnia 2 listopada 2017 roku: I. ogłosił upadłość w stosunku do Upadłej Haliny Grochowskiej, zam. Strzyżów, numer PESEL 36070610407 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady, III. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marka Olejnika, numer licencji 203, IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 283/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42764

Dodano: 2017-11-16 10:52:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Grochowska Halina w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42764. Grochowska Halina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 389/17, V GUp 283/17. [BMSiG-42975/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 389/17, z dnia 2 listopada 2017 roku: I. ogłosił upadłość w stosunku do Upadłej Haliny Grochowskiej, zam. Strzyżów, numer PESEL 36070610407 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady, III. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marka Olejnika, numer licencji 203, IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 283/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42764

Dodano: 2017-11-16 10:52:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Huk Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2017-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42765. Huk Wojciech. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 316/17 of, VIII GUp 210/17 of. [BMSiG-42866/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 listopada 2017 r., sygn. akt VIII GU 316/17 of, ogłosił upadłość Wojciecha Huka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 77021014475, zamieszkałego w Lubiążu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Złotogórskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 283). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 210/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42765

Dodano: 2017-11-16 10:55:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Huk Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42765. Huk Wojciech. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 316/17 of, VIII GUp 210/17 of. [BMSiG-42866/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 listopada 2017 r., sygn. akt VIII GU 316/17 of, ogłosił upadłość Wojciecha Huka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 77021014475, zamieszkałego w Lubiążu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Złotogórskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 283). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 210/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42765

Dodano: 2017-11-16 10:55:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jakubiak Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2017-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42766. Jakubiak Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 688/17, VIII GUp 423/17. [BMSiG-42932/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt (VIII GU 688/17), ogłoszono upadłość dłużnika Ryszarda Jakubiaka (PESEL 66060110231), zamieszkałego przy ul. Mazowieckiej 46/21, 30-023 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Włoczewską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Zimnickiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 423/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42766

Dodano: 2017-11-16 10:56:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jakubiak Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42766. Jakubiak Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 688/17, VIII GUp 423/17. [BMSiG-42932/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt (VIII GU 688/17), ogłoszono upadłość dłużnika Ryszarda Jakubiaka (PESEL 66060110231), zamieszkałego przy ul. Mazowieckiej 46/21, 30-023 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Włoczewską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Zimnickiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 423/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42766

Dodano: 2017-11-16 10:56:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Jeziorna Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42767. Jeziorna Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 133/17 „of”. [BMSiG-42951/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Elżbiety Jeziornej, zamieszkałej: Dolne Miasto 16/42, 78-600 Wałcz, numer PESEL 49083107787; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Annę Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 133/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42767

Dodano: 2017-11-16 10:57:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Jeziorna Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42767. Jeziorna Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 133/17 „of”. [BMSiG-42951/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Elżbiety Jeziornej, zamieszkałej: Dolne Miasto 16/42, 78-600 Wałcz, numer PESEL 49083107787; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Annę Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 133/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42767

Dodano: 2017-11-16 10:57:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Juśko Henryk w upadłości likwidacyjnej

2017-10-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42768. Juśko Henryk. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 348/17, V GUp 274/17. [BMSiG-42863/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt V GU 348/17, została ogłoszona upadłość Henryka Juśko, PESEL 58040716751, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. 39-415 Zaleszany, ul. Ogrodowa 23, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Jerzemu Młynarskiemu, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 274/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42768

Dodano: 2017-11-16 10:59:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Juśko Henryk w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42768. Juśko Henryk. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 348/17, V GUp 274/17. [BMSiG-42863/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt V GU 348/17, została ogłoszona upadłość Henryka Juśko, PESEL 58040716751, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. 39-415 Zaleszany, ul. Ogrodowa 23, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Jerzemu Młynarskiemu, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 274/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42768

Dodano: 2017-11-16 10:59:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Juśko Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-10-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42769. Juśko Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 347/17, V GUp 273/17. [BMSiG-42858/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt V GU 347/17, została ogłoszona upadłość Juśko Maria, PESEL 56071606469, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 39-415 Zaleszany, ul. Ogrodowa 23, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Jerzemu Młynarskiemu, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 273/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42769

Dodano: 2017-11-16 11:00:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Juśko Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42769. Juśko Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 347/17, V GUp 273/17. [BMSiG-42858/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt V GU 347/17, została ogłoszona upadłość Juśko Maria, PESEL 56071606469, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 39-415 Zaleszany, ul. Ogrodowa 23, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Jerzemu Młynarskiemu, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 273/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42769

Dodano: 2017-11-16 11:00:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kalota Michał w upadłości likwidacyjnej

2017-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42770. Kalota Michał. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 170/17. [BMSiG-42972/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 170/17, ogłosił upadłość Michała Kaloty zamieszkałego pod adresem: ul. Mieszka I 3, 96-500 Sochaczew, PESEL 80082709655, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 170/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42770

Dodano: 2017-11-16 11:02:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kalota Michał w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42770. Kalota Michał. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 170/17. [BMSiG-42972/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 170/17, ogłosił upadłość Michała Kaloty zamieszkałego pod adresem: ul. Mieszka I 3, 96-500 Sochaczew, PESEL 80082709655, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 170/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42770

Dodano: 2017-11-16 11:02:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kapela Bożena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42771. Kapela Bożena. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 283/17, XII GUp 140/17. [BMSiG-42991/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bożeny Kapeli, zamieszkałej przy al. Papieża Jana Pawła II 21/3, 70-453 Szczecin, PESEL 53051609186, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 140/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42771

Dodano: 2017-11-16 11:03:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kapela Bożena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42771. Kapela Bożena. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 283/17, XII GUp 140/17. [BMSiG-42991/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bożeny Kapeli, zamieszkałej przy al. Papieża Jana Pawła II 21/3, 70-453 Szczecin, PESEL 53051609186, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 140/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42771

Dodano: 2017-11-16 11:04:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kaszycka Bronisława w upadłości likwidacyjnej

2017-10-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42772. Kaszycka Bronisława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 354/17, V GUp 254/17. [BMSiG-42987/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem o sygn. akt V GU 354/17 z dnia 12 października 2017 roku: I. ogłosił upadłość Bronisławy Kaszyckiej, zam. ul. Serbańska 4/5, 37-700 Przemyśl, numer PESEL 55110404648, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, III. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marka Olejnika - numer licencji 203, IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 254/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42772

Dodano: 2017-11-16 11:07:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kaszycka Bronisława w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42772. Kaszycka Bronisława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 354/17, V GUp 254/17. [BMSiG-42987/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem o sygn. akt V GU 354/17 z dnia 12 października 2017 roku: I. ogłosił upadłość Bronisławy Kaszyckiej, zam. ul. Serbańska 4/5, 37-700 Przemyśl, numer PESEL 55110404648, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, III. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marka Olejnika - numer licencji 203, IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 254/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42772

Dodano: 2017-11-16 11:07:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kómoch Izabela w upadłości likwidacyjnej

2017-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42773. Kómoch Izabela. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 488/17, XI GUp 235/17. [BMSiG-42886/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 488/17 ogłosił upadłość dłużniczki Izabeli Kómoch, nr PESEL 72100205207; zamieszkałej w Dolsku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 235/17. Wzywa się wierzycieli upadłej Izabeli Kómoch do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Izabeli Kómoch, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka Marię Głuszczak-Sondej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 131. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42773

Dodano: 2017-11-16 11:09:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kómoch Izabela w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42773. Kómoch Izabela. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 488/17, XI GUp 235/17. [BMSiG-42886/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 488/17 ogłosił upadłość dłużniczki Izabeli Kómoch, nr PESEL 72100205207; zamieszkałej w Dolsku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 235/17. Wzywa się wierzycieli upadłej Izabeli Kómoch do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Izabeli Kómoch, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka Marię Głuszczak-Sondej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 131. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42773

Dodano: 2017-11-16 11:09:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Hałek Lidia w upadłości likwidacyjnej

2017-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42774. Hałek Lidia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 279/17, V GUp 177/17. [BMSiG-42927/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2017 r. sygn. akt V GU 279/17 ogłosił upadłość dłużnika Lidii Hałki, nr PESEL 73062005881, zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Śliskiej 8, numer lokalu 13, kod pocztowy 27-400; określił, że Upadły Lidia Hałka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Macieja Skoczylasa, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 737, wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że Upadły Lidia Hałka ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 177/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42774

Dodano: 2017-11-16 11:10:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Hałek Lidia w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42774. Hałek Lidia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 279/17, V GUp 177/17. [BMSiG-42927/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2017 r. sygn. akt V GU 279/17 ogłosił upadłość dłużnika Lidii Hałki, nr PESEL 73062005881, zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Śliskiej 8, numer lokalu 13, kod pocztowy 27-400; określił, że Upadły Lidia Hałka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Macieja Skoczylasa, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 737, wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że Upadły Lidia Hałka ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 177/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42774

Dodano: 2017-11-16 11:10:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Obremska Anetta w upadłości likwidacyjnej

2017-10-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42775. Obremska Anetta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 356/17/12, X GUp 176/17/12. [BMSiG-42561/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 października 2017 roku o sygn. akt X GU 356/17/12 ogłosił upadłość dłużniczki Anetty Obremskiej, zamieszkałej w Jaworznie (43-600), ul. Gliniana 2/40, posiadającej numer PESEL: 74112212583; określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Renaty Michalak i syndyka w osobie Franciszka Caga, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 46. Wezwał wierzycieli upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 2 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt X GUp 176/17/12. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42775

Dodano: 2017-11-16 11:11:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Obremska Anetta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42775. Obremska Anetta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 356/17/12, X GUp 176/17/12. [BMSiG-42561/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 października 2017 roku o sygn. akt X GU 356/17/12 ogłosił upadłość dłużniczki Anetty Obremskiej, zamieszkałej w Jaworznie (43-600), ul. Gliniana 2/40, posiadającej numer PESEL: 74112212583; określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Renaty Michalak i syndyka w osobie Franciszka Caga, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 46. Wezwał wierzycieli upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 2 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt X GUp 176/17/12. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42775

Dodano: 2017-11-16 11:11:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Piórek Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2017-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42776. Piórek Aleksander. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 609/17/1, X GUp 182/17/1. [BMSiG-42986/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 października 2017 roku o sygn. akt X GU 609/17/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Aleksandra Piórka (Piórek) - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tychach, posiadającej numer PESEL 58110605453. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 182/17/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie w osobie Adama Laskowskiego. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 182/17/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42776

Dodano: 2017-11-16 11:13:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Piórek Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42776. Piórek Aleksander. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 609/17/1, X GUp 182/17/1. [BMSiG-42986/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 października 2017 roku o sygn. akt X GU 609/17/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Aleksandra Piórka (Piórek) - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tychach, posiadającej numer PESEL 58110605453. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 182/17/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie w osobie Adama Laskowskiego. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 182/17/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42776

Dodano: 2017-11-16 11:13:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Słoma Edyta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42778. Słoma Edyta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 400/17, XI GUp 214/17. [BMSiG-42873/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 września 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 400/17 ogłosił upadłość dłużniczki Edyty Słomy, nr PESEL 74040303603; zamieszkałej w miejscowości Kobylec osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 214/17. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Jako Syndyka wyznaczono Prolegalis Restrukturyzacja Spółka z o.o. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42778

Dodano: 2017-11-16 11:16:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Słoma Edyta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42778. Słoma Edyta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 400/17, XI GUp 214/17. [BMSiG-42873/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 września 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 400/17 ogłosił upadłość dłużniczki Edyty Słomy, nr PESEL 74040303603; zamieszkałej w miejscowości Kobylec osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 214/17. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Jako Syndyka wyznaczono Prolegalis Restrukturyzacja Spółka z o.o. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42778

Dodano: 2017-11-16 11:16:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stojczyk Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42779. Stojczyk Bartosz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 310/17, XI GUp 215/17. [BMSiG-42877/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 września 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 310/17 ogłosił upadłość dłużnika Bartosza Stojczyka, nr PESEL 93043008452; zamieszkałego w miejscowości Chomęcice osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 215/17. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono Syndyka w osobie Mariusza Małachowskiego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42779

Dodano: 2017-11-16 11:17:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stojczyk Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42779. Stojczyk Bartosz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 310/17, XI GUp 215/17. [BMSiG-42877/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 września 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 310/17 ogłosił upadłość dłużnika Bartosza Stojczyka, nr PESEL 93043008452; zamieszkałego w miejscowości Chomęcice osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 215/17. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono Syndyka w osobie Mariusza Małachowskiego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42779

Dodano: 2017-11-16 11:17:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sura Adam w upadłości likwidacyjnej

2017-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42780. Sura Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 336/17, V GUp 287/17. [BMSiG-42966/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 r. sygn. akt V GU 336/17 postanawia: I. ogłosić upadłość Adama Sury, zam. w m. Duńkowiczki, numer PESEL 52121313253, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego, III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Józefa Sieradzkiego, numer licencji 455, IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie przebiega pod sygn. akt V GUp 287/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42780

Dodano: 2017-11-16 11:19:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sura Adam w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42780. Sura Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 336/17, V GUp 287/17. [BMSiG-42966/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 r. sygn. akt V GU 336/17 postanawia: I. ogłosić upadłość Adama Sury, zam. w m. Duńkowiczki, numer PESEL 52121313253, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego, III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Józefa Sieradzkiego, numer licencji 455, IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie przebiega pod sygn. akt V GUp 287/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42780

Dodano: 2017-11-16 11:19:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Twaróg Maria Irena w upadłości likwidacyjnej

2017-09-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42781. Twaróg Maria Irena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 429/17, XI GUp 213/17. [BMSiG-42862/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 września 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 429/17 ogłosił upadłość dłużniczki Marii Ireny Twaróg, nr PESEL 50031303445; zamieszkałej w Murowanej Goślinie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 213/17. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono Syndyka w osobie Kingi Szewczyk. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42781

Dodano: 2017-11-16 11:20:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Twaróg Maria Irena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42781. Twaróg Maria Irena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 429/17, XI GUp 213/17. [BMSiG-42862/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 września 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 429/17 ogłosił upadłość dłużniczki Marii Ireny Twaróg, nr PESEL 50031303445; zamieszkałej w Murowanej Goślinie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 213/17. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono Syndyka w osobie Kingi Szewczyk. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42781

Dodano: 2017-11-16 11:20:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Waleriański Henryk Michał w upadłości likwidacyjnej

2017-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42782. Waleriański Henryk Michał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 186/17, V GUp „of” 118/17. [BMSiG-42807/2017] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r. (sygn. akt V GU „of” 186/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Henryka Michała Waleriańskiego zamieszkałego w Giżycku przy ul. Kilińskiego 23, PESEL 50111216131, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. Na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Łukasza Rybusa, 5. Na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 118/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42782

Dodano: 2017-11-16 11:22:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Waleriański Henryk Michał w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42782. Waleriański Henryk Michał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 186/17, V GUp „of” 118/17. [BMSiG-42807/2017] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r. (sygn. akt V GU „of” 186/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Henryka Michała Waleriańskiego zamieszkałego w Giżycku przy ul. Kilińskiego 23, PESEL 50111216131, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. Na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Łukasza Rybusa, 5. Na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 118/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42782

Dodano: 2017-11-16 11:22:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wolak Bożena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42783. Wolak Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 361/17, V GUp 281/17. [BMSiG-42851/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 2 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 361/17, została ogłoszona upadłość Wolak Bożena, PESEL 47101205662, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. 37-450 Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 25/17, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Jerzemu Młynarskiemu, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 281/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42783

Dodano: 2017-11-16 11:23:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wolak Bożena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42783. Wolak Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 361/17, V GUp 281/17. [BMSiG-42851/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 2 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 361/17, została ogłoszona upadłość Wolak Bożena, PESEL 47101205662, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. 37-450 Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 25/17, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Jerzemu Młynarskiemu, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 281/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42783

Dodano: 2017-11-16 11:23:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEO-PERFEKT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42777. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GEO-PERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ciechanowie. KRS 0000125076. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2002 r., sygn. akt V GU 59/14. [BMSiG-42938/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7.11.2017 r., sygn. akt V GU 59/14, ogłosił upadłość Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEO - PERFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ulicy Mazowieckiej 10 (KRS 0000125076). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili na ręce Sędziego komisarza swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno wskazywać sygn. akt V GU 59/14. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki oraz syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEO - PERFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42777

Dodano: 2017-11-16 16:54:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEO-PERFEKT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42777. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GEO-PERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ciechanowie. KRS 0000125076. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2002 r., sygn. akt V GU 59/14. [BMSiG-42938/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7.11.2017 r., sygn. akt V GU 59/14, ogłosił upadłość Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEO - PERFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ulicy Mazowieckiej 10 (KRS 0000125076). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili na ręce Sędziego komisarza swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno wskazywać sygn. akt V GU 59/14. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki oraz syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEO - PERFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42777

Dodano: 2017-11-16 16:54:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

STALBUD TARNÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42784. „STALBUD TARNÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Mikołajowicach. KRS 0000064070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2001 r., sygn. akt VIII GUp 262/16. [BMSiG-42874/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Stalbud Tarnów sp. z o.o. w Mikołajowicach (KRS 0000064070) sygn. akt VIII GUp 262/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uaktualnioną listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uaktualnionej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42784

Dodano: 2017-11-16 17:52:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Baryłowicz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42785. Baryłowicz Barbara. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 99/17 „of”. [BMSiG-42945/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Barbary Baryłowicz, sygn. akt VII GUp 99/17 „of”, zawiadamia, że syndyk 9 października 2017 r. złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42785

Dodano: 2017-11-16 17:53:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Biadasiewicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42786. Biadasiewicz Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 140/16/2. [BMSiG-42950/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Andrzeja Biadasiewicza (Biadasiewicz) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Bytomiu, posiadającego numer PESEL 63100609139, w sprawie o sygn. akt X GUp 140/16/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2017 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42786

Dodano: 2017-11-16 17:53:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bochnacki Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42787. Bochnacki Ryszard. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 219/16. [BMSiG-42978/2017] Sędzia komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 219/16, Upadłego Ryszarda Bochnackiego, zam. Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust 2 pr. up., może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42787

Dodano: 2017-11-16 17:54:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Broniek Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42788. Broniek Jolanta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 143/17. [BMSiG-42810/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 143/17 dotyczącej upadłości Jolanty Broniek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi - listę wierzytelności z dnia 25 października 2017 roku, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42788

Dodano: 2017-11-16 17:54:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Comfort Collection Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42789. COMFORT COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pieckach. KRS 0000325071. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2009 r., sygn. akt V GUp 23/13. [BMSiG-42833/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Comfort Collection sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Pieckach (sygn. akt V GUp 23/13) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności upadłego nr 3. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42789

Dodano: 2017-11-16 17:55:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Figiel Katarzyna i Figiel Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42790. Figiel Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 144/16. [BMSiG-42914/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Figiel nieprowadzącego działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 144/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 10.10.2017 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42790

Dodano: 2017-11-16 17:55:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gniadek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42791. Gniadek Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 242/17. [BMSiG-42940/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Teresy Gniadek (PESEL 75020713708) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 242/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42791

Dodano: 2017-11-16 17:56:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Górska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42792. Górska Krystyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 33/17. [BMSiG-42926/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Krystyny Górskiej, zam. Mielec - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 33/17) przekazał listę wierzytelności. Listę może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42792

Dodano: 2017-11-16 17:56:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Grochal Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42793. Grochal Aleksander. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 175/17. [BMSiG-42822/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Grochal, PESEL 89091901250, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 175/17, syndyk masy upadłości złożył dnia 27 listopada 2017 r. główną listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42793

Dodano: 2017-11-16 17:57:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gurzyński Marcin w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42794. Gurzyński Marcin. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 87/17. [BMSiG-42980/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 87/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marcina Gurzyńskiego, zamieszkałego w Gliwicach, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 4 października 2017 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42794

Dodano: 2017-11-16 17:58:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

HELLO WARSAW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42795. HELLO WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000570868. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 sierpnia 2015 r., sygn. akt X GUp 103/17. [BMSiG-42910/2017] Syndyk masy upadłości spółki HELLO WARSAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie informuje, iż w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 103/17 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona w dniu 20 października 2017 r. do Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuję, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42795

Dodano: 2017-11-16 17:58:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Hołuj Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42796. Hołuj Ewa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 30/17. [BMSiG-42808/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Hołuj - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 30/17 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109, (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42796

Dodano: 2017-11-16 17:58:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Jando-Roztoczyńska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42797. Jando-Roztoczyńska Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 137/17. [BMSiG-42899/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację Anny Jando-Roztoczyńskiej, zam. Dębica - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 137/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42797

Dodano: 2017-11-16 17:59:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Jarosik Artur w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42798. Jarosik Artur. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 61/17. [BMSiG-42953/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Artura Jarosik, zam. Łowce - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującej likwidację majątku, sygn. akt V GUp 61/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr.up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42798

Dodano: 2017-11-16 17:59:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kaszuba Kamil w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42799. Kaszuba Kamil. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 90/17. [BMSiG-42879/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamila Kaszuby, zam. Rzeszów - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 90/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256- -258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42799

Dodano: 2017-11-16 18:00:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kisiela Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42800. Kisiela Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 110/17. [BMSiG-42811/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kisieli (Kisiela), PESEL 81032818632, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 110/17, syndyk masy upadłości sporządził i złożył I uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego, przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42800

Dodano: 2017-11-16 18:00:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kocewiak Alfred Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42801. Kocewiak Alfred. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 102/17. [BMSiG-42990/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Alfreda Kocewiaka (sygn. akt X GUp 102/17) zawiadamia, że syndyk sporządził oraz w dniu 31 października 2017 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42801

Dodano: 2017-11-16 18:01:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kornatowski Daniel w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42802. Kornatowski Daniel. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 168/16 of/M. [BMSiG-42809/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz ogłasza przez obwieszczenie, że w sprawie o sygn. akt VI GUp 168/16 of/M, w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym Daniela Kornatowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku przy ul. Kaliskiej 4B/4, posiadającego numer PESEL 82021503197, syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 12 września 2017 r. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku (80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10) w dniach i godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymaganiom Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42802

Dodano: 2017-11-16 18:01:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kulawska Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42803. Kulawska Stanisława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 73/17. [BMSiG-42896/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Kulawskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 73/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42803

Dodano: 2017-11-16 18:01:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Leński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42804. Leński Krzysztof. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 22/17/2. [BMSiG-42992/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Krzysztofa Leńskiego (Leński) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach, posiadającego numer PESEL: 52050911995, w sprawie o sygn. akt X GUp 22/17/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 października 2017 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42804

Dodano: 2017-11-16 18:02:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Markowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42805. Markowska Aleksandra. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 109/17. [BMSiG-42826/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Markowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującym likwidację majątku dłużnika, sygn. akt VI GUp 109/17, zawiadamia, że syndyk sporządził dnia 25 października 2017 roku i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42805

Dodano: 2017-11-16 18:02:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Matlęga Wacława w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42806. Matlęga Wacława. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 79/16. [BMSiG-42959/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wacławy Matlęgi (PESEL 60091011327) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 79/16, syndyk w dniu 18.10.2017 r. złożyła drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42806

Dodano: 2017-11-16 18:03:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Narloch Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42807. Narloch Katarzyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 8/17of/M. [BMSiG-42813/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Narloch, PESEL 8001111168, zamieszkałej przy ul. Kościerskiej 1, 83-210 Zblewo, sygn. akt VI GUp 8/17of/M zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 10 sierpnia 2017 r. listy wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42807

Dodano: 2017-11-16 18:03:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Usługi Ogólnobudowlane Józef Niedużak w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42808. Niedużak Józef prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane w Korzenicy. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 173/16. [BMSiG-42957/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Usługi Ogólnobudowlane Józef Niedużak, zam. Korzenica, w sprawie o sygn. akt V GUp 173/16 ogłasza, że syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi V uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42808

Dodano: 2017-11-16 18:04:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Nyczaj Halina w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42809. Nyczaj Halina. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 110/16. [BMSiG-42824/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Haliny Nyczaj - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 110/16 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42809

Dodano: 2017-11-16 18:04:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Opłatek Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42810. Opłatek Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 23/17. [BMSiG-42820/2017] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Opłatek, PESEL: 77082402121 (sygn. akt VIII GUp 23/17), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 14.08.2017 roku, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42810

Dodano: 2017-11-16 18:04:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pałamarz Marzena Edyta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42811. Pałamarz Marzena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 205/16. [BMSiG-42835/2017] Działając jako Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marzeny Pałamarz, zam. Stalowa Wola, sygn. akt V GUp 205/16, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42811

Dodano: 2017-11-16 18:05:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Porębska-Pietrucha Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42812. Porębska-Pietrucha Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 203/16. [BMSiG-42869/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Porębskiej-Pietrucha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 203/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256- -258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42812

Dodano: 2017-11-16 18:05:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Mołda Regina w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42813. Mołda Regina. Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 71/17. [BMSiG-42977/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 11 października 2017 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności Upadłej Reginy Mołdy (nr PESEL 62111907926), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 71/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42813

Dodano: 2017-11-16 18:06:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

REMBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42814. REMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ w Rybniku. KRS 0000012475. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2001 r., sygn. akt XII GUp 4/17. [BMSiG-42842/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 4/17 dotyczącej upadłości Rembud spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, syndyk w dniu 4 września 2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz w dniu 11 września uzupełniającą listę wierzytelności, które przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42814

Dodano: 2017-11-16 18:06:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sosnowska Luiza w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42815. Sosnowska Luiza. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 430/17. [BMSiG-42872/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego w stosunku do Luizy Sosnowskiej, PESEL 79010406643, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 430/17, została sporządzona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42815

Dodano: 2017-11-16 18:07:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stachowicz Robert w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42816. Stachowicz Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 517/16. [BMSiG-42985/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Stachowicza (sygn. akt X GUp 517/16) zawiadamia, że syndyk sporządził oraz w dniu 3 listopada 2017 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42816

Dodano: 2017-11-16 18:07:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Stanisławska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42817. Stanisławska Jolanta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 54/16. [BMSiG-42823/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Stanisławskiej (PESEL 58032105103) nieprowadzącej działalności gospodarczej - w upadłości likwidacyjnej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp „of” 54/16, ogłasza, że sporządzone zostało uzupełnienie listy wierzytelności, przekazane przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 9.11.2017 r., które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niego sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42817

Dodano: 2017-11-16 18:08:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szczur Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42818. Szczur Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 215/16. [BMSiG-42892/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Szczura, zam. w Jarosławiu - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującej likwidację majątku, sygn. akt V GUp 215/16 ogłasza, że syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42818

Dodano: 2017-11-16 18:08:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szeligowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42819. Szeligowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/17. [BMSiG-42916/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Szeligowskiego (PESEL 69081600273) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 41/17, syndyk w dniu 9.10.2017 r. złożyła listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42819

Dodano: 2017-11-16 18:09:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Tywonek Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42820. Tywonek Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 48/17. [BMSiG-42889/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grażyny Tywonek zam. Rzeszów - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 48/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256- -258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42820

Dodano: 2017-11-16 18:09:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Urban Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42821. Urban Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 447/17. [BMSiG-42898/2017] Obwieszcza się, że w dniu 27 października 2017 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jolanty Urban, zamieszkałej: Piastów 05-820, ul. Warszawska 60 m. 10, PESEL 72040306787, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 447/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42821

Dodano: 2017-11-16 18:10:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Zaleski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42822. Zaleski Bogdan. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 26/17. [BMSiG-42954/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogdana Zaleskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 26/17 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42822

Dodano: 2017-11-16 18:10:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Łączbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42823. „ŁĄCZBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Świlczy. KRS 0000126925. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GUp 5/11. [BMSiG-42934/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku ŁĄCZBUD Sp. z o.o. w Rzeszowie, sprawa o sygnaturze akt V GUp 5/11 zawiadamia, iż ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności kategorii I, II i III - można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 - w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42823

Dodano: 2017-11-16 18:46:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zawadzki Adam w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42824. Zawadzki Adam. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 54/16. [BMSiG-42904/2017] Sędzia komisarza zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Adama Zawadzkiego, sygn. akt VIII GUp 54/16, został sporządzony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony częściowy plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103 i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko częściowemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42824

Dodano: 2017-11-16 18:46:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Andrzejak Magdalena Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42825. Andrzejak Magdalena Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 154/16. [BMSiG-42878/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Magdaleny Anny Andrzejak, zamieszkałej w Przemyślu, PESEL 72032806789, sygn. akt GUp 154/16, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten może przeglądać każdy zainteresowany (art. 349 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnosić przeciwko planowi zarzuty (art. 350 p.u.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42825

Dodano: 2017-11-16 18:47:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Merta Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42826. Merta Wioletta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 77/16/1. [BMSiG-42989/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Wioletty Merty (Merta) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, pod sygn. akt X GUp 77/16/1 podaje do wiadomości, że Syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego wyżej wskazanego Sądu w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42826

Dodano: 2017-11-16 18:47:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zawadzki Marcin w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 42827. Zawadzki Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 57/16. [BMSiG-42960/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Marcina Zawadzkiego, sygn. akt VIII GUp 57/16, został sporządzony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony częściowy plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103 i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko częściowemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42827

Dodano: 2017-11-16 18:48:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 42828. KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Koszalinie. KRS 0000131306. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 września 2002 r., sygn. akt VII GUp 8/14. [BMSiG-42921/2017] Sąd Rejonowy, VII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. sprawy w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VII GUp 8/14, postanowił: 1. stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Inżynieryjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie; 2. o zakończeniu postępowania obwieścić w dzienniku „Głos Koszaliński” oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42828

Dodano: 2017-11-16 18:48:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Swojski Stół Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 42829. SWOJSKI STÓŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Białymstoku. KRS 0000331720. SĄD REJONOWY W BIA- ŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2009 r., sygn. akt VIII GUp 7/14. [BMSiG-42867/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż postanowieniem z dnia 6.11.2017 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Swojski Stół spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Białymstoku, o sygn. akt VIII GUp 7/14. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42829

Dodano: 2017-11-16 18:49:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bagińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42830. Bagińska Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 61/17. [BMSiG-42912/2017] W postępowaniu upadłościowym Anny Bagińskiej zam. ul. Galileusza 7, 09-100 Płońsk (PESEL 800821112260) ukończony został opis i oszacowanie nieruchomości upadłej zlokalizowanej w Płońsku przy ul. Galileusza 7, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 2234/15, dla której w Sądzie Rejonowym w Płońsku prowadzona jest księga wieczysta nr PL1L/00043294/1. Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42830

Dodano: 2017-11-16 18:50:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Idzikowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42831. Idzikowska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 114/17. [BMSiG-42907/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Idzikowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 114/17, informuje, że sporządzone zostały opisy wraz z oszacowaniem przysługującego upadłej prawa własności nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 37/65, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00190799/2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00131122/5 oraz prawa własności nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. gen. Okulickiego 1/11, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00187332/7 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00061878/7. Z treścią opisów i oszacowań można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42831

Dodano: 2017-11-16 18:51:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Krasuska Marta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42832. Krasuska Marta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/17. [BMSiG-42964/2017] Syndyk masy upadłości Marty Krasuskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 30/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Rumunki, gmina Łąck, o powierzchni 1010 m2 (działka nr ew. 25/12). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/00035881/9. Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 32.000,00 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 9 stycznia 2018 r., o godz. 1330, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www. radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42832

Dodano: 2017-11-16 18:51:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Łuc Danuta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42833. Łuc Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 69/17. [BMSiG-42983/2017] Sądzie komisarz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym Danuty Łuc, zam. Przemyśl - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 69/17, podaje do publicznej wiadomości o przekazaniu Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi, kierując je na adres: Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 69/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42833

Dodano: 2017-11-16 18:52:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Sobczyńska Małgorzata Zofia w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42834. Sobczyńska Małgorzata Zofia. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V 1 GUp 25/15. [BMSiG-42828/2017] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej p. Małgorzaty Zofii Sobczyńskiej, zam. Stalowa Wola, działając na podstawie art. 320 w zw. z art. 491 § 1 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2016, poz. 2171 tj.) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Upadłej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w skład której wchodzi 1/2 udziału prawa własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 49 położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim w budynku wielomieszkaniowym nr 7A przy ul. Polnej. Lokal mieszkalny znajduje się na IV piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego to 64 m2 . W lokalu mieszkalnym znajdują się 3 pokoje, kuchnia, przedpokój oraz łazienka z WC. Nieruchomość objęta KW o nr KI 10/00048587/6 prowadzoną w V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz objęta hipoteką umowną zwykłą w kwocie 79 336,60 CHF oraz hipoteką umowną kaucyjną w kwocie 20 730,74 CHF. Wartość oszacowania całej nieruchomości - 126.847,00 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści siedem 00/100). Wartość oszacowania udziału 1/2 prawa własności nieruchomości lokalowej wynosi 63.424,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia cztery 00/100). Cena sprzedaży po obniżonej wartości - 31 712,00 zł (słownie: trzydzieści jeden siedemset dwanaście złotych 00/100). Transakcja zwolniona z podatku VAT zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dn. 11.03.2004 r., o podatku od towarów i usług. Cena wywoławcza stanowią ceny oszacowania wykazane powyżej. Warunki przetargu określa Regulamin zamieszczony na stronie internetowej: www.biegusgroup.pl w zakładce Nieruchomości. I. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, mieszczącym się w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r., o godz. 1000, w sali nr 106. II. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operaty szacunkowe) są do wglądu w Kancelarii Syndyka Wojciecha Wąsika, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 811 10 50, po uprzednim uzgodnieniu terminu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach od 800 do 1600, oraz w aktach sprawy V 1 GUp 25/15, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42834

Dodano: 2017-11-16 18:53:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mróz-Jurczewska Marlena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42836. Mróz-Jurczewska Marlena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/16. [BMSiG-42936/2017] Syndyk masy upadłości Marleny Mróz-Jurczewskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 44/16, ogłasza przetarg na sprzedaż ułamkowej części (1/2 udziału) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bieganów, gmina Jaktorów, obejmującej działkę o pow. 1678 m2 o numerze ewidencyjnym 177/12, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1Z/00055258/5. Minimalna cena sprzedaży udziału w nieruchomości określona została na kwotę 25.800,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 41 1940 1076 3170 7291 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 13 grudnia 2017 r., o godz. 930, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www. radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42836

Dodano: 2017-11-16 18:53:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Zbigniew Niedbalski Zakład Mięsny "BEKON" w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42837. Niedbalski Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Mięsny BEKON Zbigniew Niedbalski w upadłości w Jabłowie Pałuckim. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 215/16. [BMSiG-42947/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Niedbalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Mięsny „Bekon” Zbigniew Niedbalski, w sprawie o sygn. akt XV GUp 215/16, informuje, że sporządzony został opis wraz z oszacowaniem przysługującego upadłemu prawa własności nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w obrębie Jabłonowo Pałuckie, gmina Łabiszyn, powiat żniński, woj. kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1U/00013533/4. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42837

Dodano: 2017-11-16 18:54:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pelc Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42840. Pelc Sylwia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 149/17. [BMSiG-42982/2017] Sądzie komisarz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym Sylwii Pelc, zam. Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 149/17, podaje do publicznej wiadomości o przekazaniu Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi, kierując je na adres: Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 149/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42840

Dodano: 2017-11-16 18:55:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szamborski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42841. Szamborski Paweł. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 74/16. [BMSiG-42963/2017] Syndyk masy upadłości Pawła Szamborskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 74/16, ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Glinojecku przy ulicy Fabrycznej 31B, o powierzchni użytkowej 42 m2 . Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1C/00039837/0. Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności lokalu określona została na kwotę 7.873,00 zł (siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 41 1940 1076 3170 7291 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 9 stycznia 2018 r., o godz. 1300, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, oraz w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42841

Dodano: 2017-11-16 18:55:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szeligowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42842. Szeligowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/17. [BMSiG-42920/2017] Syndyk masy upadłości Tomasza Szeligowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 41/17, ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Gulczewie przy ulicy Szlacheckiej 5, gmina Słupno. Nieruchomość stanowi działka o pow. 700 m2 - nr ew. 2/2 w obrębie 0006 Nowe Gulczewo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00044068/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 165,64 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 242.000,00 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ulica Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 13.12.2017 r., o godz. 900, sala 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www. radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42842

Dodano: 2017-11-16 18:56:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szeligowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42843. Szeligowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/17. [BMSiG-42923/2017] Syndyk masy upadłości Tomasza Szeligowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 41/17 ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 14A. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1025 m2 - nr ew. 235 w obrębie 0007 Działki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00069797/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 78,53 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 149,60 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 175.000,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 17.500,00 zł (siedemnaście tysięcy pięć- set złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 13.12.2016 r., o godz. 830. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, oraz w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42843

Dodano: 2017-11-16 18:56:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szkółka Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 42844. Szkółka Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 117/17. [BMSiG-42984/2017] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym Barbary Szkółka, zam. Przemyśl - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 117/17, podaje do publicznej wiadomości o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi opisu i oszacowania. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu Komisarzowi, kierując je na adres; Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 117/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42844

Dodano: 2017-11-16 18:57:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Żaglewska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42846. Żaglewska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/17. [BMSiG-42970/2017] Syndyk masy upadłości Agnieszki Żaglewskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 44/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności: - niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ludwików, gmina Gąbin o powierzchni 1002 m2 (działka nr ew. 57/3); Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/00040808/2; Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych) netto; - udziału w wysokości 2/12 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej (droga dojazdowa) położonej w miejscowości Ludwików, gmina Gąbin, o powierzchni 850 m2 (działka nr ew. 57/5); Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/00034698/2; Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) netto. Syndyk masy upadłości dopuszcza jedynie możliwość sprzedaży obu działek łącznie za kwotę minimalną 41.000,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 13 grudnia 2017 r., o godz. 1000, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www. radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42846

Dodano: 2017-11-16 18:58:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

TRAWNIK PRODUCENT Sp. z o.o.

2017-11-03 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42904. „TRAWNIK PRODUCENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Turowie. KRS 0000381334. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2011 r., sygn. akt VII GR 7/17, VII GRu 3/17. [BMSiG-42900/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 7/17 w dniu 3 listopada 2017 r. postanowił: 1. otworzyć postępowanie układowe „Trawnik Producent” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Turowo 5a/2, 78-400 Szczecinek; KRS 0000381334; 2. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 3. wyznaczyć Jakuba Kielara, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 804, na nadzorcę sądowego; 4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 5. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRu 3/17. 6. o otwarciu postępowania obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 7. umorzyć postępowanie w przedmiocie zawieszenia postępowań egzekucyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42904

Dodano: 2017-11-16 19:04:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

TRAWNIK PRODUCENT Sp. z o.o.

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42904. „TRAWNIK PRODUCENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Turowie. KRS 0000381334. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2011 r., sygn. akt VII GR 7/17, VII GRu 3/17. [BMSiG-42900/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 7/17 w dniu 3 listopada 2017 r. postanowił: 1. otworzyć postępowanie układowe „Trawnik Producent” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Turowo 5a/2, 78-400 Szczecinek; KRS 0000381334; 2. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 3. wyznaczyć Jakuba Kielara, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 804, na nadzorcę sądowego; 4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 5. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRu 3/17. 6. o otwarciu postępowania obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 7. umorzyć postępowanie w przedmiocie zawieszenia postępowań egzekucyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42904

Dodano: 2017-11-16 19:04:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

AGROOPTIMA Sp. z o.o.

2017-11-16 Inne

Poz. 42905. AGROOPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Bartągu. KRS 0000386161. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2011 r., sygn. akt V GRp 3/17. [BMSiG-42948/2017] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 30.11.2017 r., godz. 820, sala 118 w budynku Sądu przy ul. Artyleryjskiej 3C w Olsztynie został wyznaczony termin rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Agrooptima sp. z o.o. w Bartągu (sygn. akt V GRp 3/17). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42905

Dodano: 2017-11-16 19:06:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Arkadiusz Gumieniczuk TRAWNIK PRODUCENT

2017-11-03 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42906. Gumieńczuk Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARKADIUSZ GUMIEŃCZUK TRAWNIK PRODUCENT w restrukturyzacji w Szczecinku. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 6/17, VII GRu 2/17. [BMSiG-42917/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy sygn. akt VII GR 6/17 w dniu 3 listopada 2017 r. postanowił: 1. otworzyć postępowanie układowe Arkadiusza Gumieniczuka; Turowo 5a/2, 78-400 Szczecinek, numer PESEL 77041812075; 2. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 3. wyznaczyć Jakuba Kielara, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 804, na nadzorcę sądowego; 4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 5. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRu 2/17. 6. o otwarciu postępowania obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 7. umorzyć postępowanie w przedmiocie zawieszenia postępowań egzekucyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42906

Dodano: 2017-11-16 19:13:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Arkadiusz Gumieniczuk TRAWNIK PRODUCENT

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42906. Gumieńczuk Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARKADIUSZ GUMIEŃCZUK TRAWNIK PRODUCENT w restrukturyzacji w Szczecinku. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 6/17, VII GRu 2/17. [BMSiG-42917/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy sygn. akt VII GR 6/17 w dniu 3 listopada 2017 r. postanowił: 1. otworzyć postępowanie układowe Arkadiusza Gumieniczuka; Turowo 5a/2, 78-400 Szczecinek, numer PESEL 77041812075; 2. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 3. wyznaczyć Jakuba Kielara, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 804, na nadzorcę sądowego; 4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 5. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRu 2/17. 6. o otwarciu postępowania obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 7. umorzyć postępowanie w przedmiocie zawieszenia postępowań egzekucyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42906

Dodano: 2017-11-16 19:14:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 42908. SUWALSKA IZBA ROLNICZO - TURYSTYCZNA w Suwałkach. KRS 0000090765. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GRs 1/16, VIII GR 8/16. [BMSiG-42993/2017] VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. działając jako zarządca masy sanacyjnej wyznaczony wobec: Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w restrukturyzacji zawiadamia: 1. Został sporządzony uzupełniający spis wierzytelności, który został przekazany Sędziemu komisarzowi. Ponadto zarządca wskazuje, że spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy (czytelnia akt). Uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw, tylko w przypadku gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. 2. Został sporządzony i złożony przez zarządcę w postępowaniu sanacyjnym operat szacunkowy wyceny majątku upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42908

Dodano: 2017-11-16 19:16:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bednarczuk Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-10-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42946. Bednarczuk Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 228/17, V GUp 176/17. [BMSiG-43148/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt V GU 228/17, ogłosił upadłość dłużnika Barbary Bednarczuk, nr PESEL 48041203361, zamieszkałej w Łoniowie, przy ulicy Świniary Stare nr 50, kod pocztowy 27-670; określił, że Upadły Barbara Bednarczuk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 116, wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; powołanego Rozporządzenia; określił, że Upadły Barbara Bednarczuk ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 176/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42946

Dodano: 2017-11-17 10:19:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bednarczuk Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42946. Bednarczuk Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 228/17, V GUp 176/17. [BMSiG-43148/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt V GU 228/17, ogłosił upadłość dłużnika Barbary Bednarczuk, nr PESEL 48041203361, zamieszkałej w Łoniowie, przy ulicy Świniary Stare nr 50, kod pocztowy 27-670; określił, że Upadły Barbara Bednarczuk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 116, wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; powołanego Rozporządzenia; określił, że Upadły Barbara Bednarczuk ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 176/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42946

Dodano: 2017-11-17 10:19:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamczyk Danuta w upadłości likwidacyjnej

2017-10-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42947. Adamczyk Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 874/17. [BMSiG-43061/2017] Postanowieniem z dnia 27.10.2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. ogłosił upadłość Danuty Adamczyk, zamieszkałej: ul. Filtrowa 68 m. 80, 02-057 Warszawa, PESEL 68030511941; 2. określił, iż Danuta Adamczyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 6. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego sygnatura akt X GUp 874/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42947

Dodano: 2017-11-17 10:20:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamczyk Danuta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42947. Adamczyk Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 874/17. [BMSiG-43061/2017] Postanowieniem z dnia 27.10.2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. ogłosił upadłość Danuty Adamczyk, zamieszkałej: ul. Filtrowa 68 m. 80, 02-057 Warszawa, PESEL 68030511941; 2. określił, iż Danuta Adamczyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 6. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego sygnatura akt X GUp 874/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42947

Dodano: 2017-11-17 10:20:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brudło Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2017-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42948. Brudło Aleksandra. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 677/17, XI GUp 227/17. [BMSiG-43055/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 677/17, ogłosił upadłość dłużnika Aleksandry Brudło (PESEL: 52100305060), zam. w Zbąszyniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 227/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Byczyk. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42948

Dodano: 2017-11-17 10:21:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brudło Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42948. Brudło Aleksandra. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 677/17, XI GUp 227/17. [BMSiG-43055/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 677/17, ogłosił upadłość dłużnika Aleksandry Brudło (PESEL: 52100305060), zam. w Zbąszyniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 227/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Byczyk. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42948

Dodano: 2017-11-17 10:22:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bednarczuk Wiktor w upadłości likwidacyjnej

2017-10-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42949. Bednarczuk Wiktor. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 229/17, V GUp 175/17. [BMSiG-43139/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt V GU 229/17, ogłosił upadłość dłużnika: Wiktora Bednarczuka, nr PESEL 49090503136, zamieszkałego w Łoniowie, przy ulicy Świniary Stare nr 50, kod pocztowy 27-670; określił, że upadły Wiktor Bednarczuk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 116, wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że Upadły Wiktor Bednarczuk ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których - siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 175/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42949

Dodano: 2017-11-17 10:23:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bednarczuk Wiktor w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42949. Bednarczuk Wiktor. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 229/17, V GUp 175/17. [BMSiG-43139/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt V GU 229/17, ogłosił upadłość dłużnika: Wiktora Bednarczuka, nr PESEL 49090503136, zamieszkałego w Łoniowie, przy ulicy Świniary Stare nr 50, kod pocztowy 27-670; określił, że upadły Wiktor Bednarczuk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 116, wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że Upadły Wiktor Bednarczuk ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których - siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 175/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42949

Dodano: 2017-11-17 10:23:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Cyparska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42950. Cyparska Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 329/17, V GUp 290/17. [BMSiG-43066/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 329/17, postanowił: I. ogłosić upadłość Barbary Cyparskiej, zam.: Dydnia, numer PESEL 67082102824 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres - Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 290/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42950

Dodano: 2017-11-17 10:24:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Cyparska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42950. Cyparska Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 329/17, V GUp 290/17. [BMSiG-43066/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt V GU 329/17, postanowił: I. ogłosić upadłość Barbary Cyparskiej, zam.: Dydnia, numer PESEL 67082102824 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres - Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 290/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42950

Dodano: 2017-11-17 10:24:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brudło Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2017-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42951. Brudło Zygmunt. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 676/17, XI GUp 228/17. [BMSiG-43067/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 676/17, ogłosił upadłość dłużnika Zygmunta Brudło (PESEL: 47082303999), zam. w Zbąszyniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 228/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Byczyk. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42951

Dodano: 2017-11-17 10:26:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brudło Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42951. Brudło Zygmunt. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 676/17, XI GUp 228/17. [BMSiG-43067/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 676/17, ogłosił upadłość dłużnika Zygmunta Brudło (PESEL: 47082303999), zam. w Zbąszyniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 228/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Byczyk. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42951

Dodano: 2017-11-17 10:26:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czaplicka Edyta w upadłości likwidacyjnej

2017-10-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42952. Czaplicka Edyta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1788/17, X GUp 849/17. [BMSiG-43076/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1788/17 ogłosił upadłość Edyty Czaplickiej, zamieszkałej przy ul. Żołny 50, 02-815 Warszawa, PESEL 74050506366, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Jakuba Majewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 849/17, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42952

Dodano: 2017-11-17 10:28:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czaplicka Edyta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42952. Czaplicka Edyta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1788/17, X GUp 849/17. [BMSiG-43076/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1788/17 ogłosił upadłość Edyty Czaplickiej, zamieszkałej przy ul. Żołny 50, 02-815 Warszawa, PESEL 74050506366, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Jakuba Majewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 849/17, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42952

Dodano: 2017-11-17 10:28:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Głowacz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42953. Głowacz Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 580/17, XI GUp 230/17. [BMSiG-43042/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 580/17, ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Głowacz (PESEL: 75080311742), zam. w Gaju Wielkim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 230/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Agaty Guzewicz. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42953

Dodano: 2017-11-17 10:29:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Głowacz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42953. Głowacz Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 580/17, XI GUp 230/17. [BMSiG-43042/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 580/17, ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Głowacz (PESEL: 75080311742), zam. w Gaju Wielkim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 230/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Agaty Guzewicz. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42953

Dodano: 2017-11-17 10:29:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Górniak Cecylia w upadłości likwidacyjnej

2017-10-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42954. Górniak Cecylia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 976/17, X GUp 839/17. [BMSiG-43117/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 976/17 ogłosił upadłość Cecylii Górniak, zamieszkałej przy ul. Jagiellońskiej 47B m. 7, 03-301 Warszawa, PESEL 48101107107, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 839/17, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42954

Dodano: 2017-11-17 10:31:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Górniak Cecylia w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42954. Górniak Cecylia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 976/17, X GUp 839/17. [BMSiG-43117/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 976/17 ogłosił upadłość Cecylii Górniak, zamieszkałej przy ul. Jagiellońskiej 47B m. 7, 03-301 Warszawa, PESEL 48101107107, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 839/17, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42954

Dodano: 2017-11-17 10:31:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Gulba Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2017-10-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42955. Gulba Grażyna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 71/17, V GUp 64/17. [BMSiG-43142/2017] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie V GU 71/17 ogłosił upadłość Grażyny Gulba - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, przy ul. Kołłątaja 12/10, numer PESEL 60041907427. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 64/17, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 64/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42955

Dodano: 2017-11-17 10:33:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Gulba Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42955. Gulba Grażyna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 71/17, V GUp 64/17. [BMSiG-43142/2017] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie V GU 71/17 ogłosił upadłość Grażyny Gulba - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, przy ul. Kołłątaja 12/10, numer PESEL 60041907427. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 64/17, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 64/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42955

Dodano: 2017-11-17 10:33:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Fijałkowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42956. Fijałkowski Marek. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 104/17, V GUp 65/17. [BMSiG-43133/2017] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2017 r. w sprawie V GU 104/17 ogłosił upadłość Marka Fijałkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Cybince, ul. Krośnieńska 56, numer PESEL 58040802096. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wojciecha Górniaka. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podając sygnaturę akt V GUp 65/17 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 65/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42956

Dodano: 2017-11-17 10:34:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Fijałkowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42956. Fijałkowski Marek. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 104/17, V GUp 65/17. [BMSiG-43133/2017] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2017 r. w sprawie V GU 104/17 ogłosił upadłość Marka Fijałkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Cybince, ul. Krośnieńska 56, numer PESEL 58040802096. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wojciecha Górniaka. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podając sygnaturę akt V GUp 65/17 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 65/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42956

Dodano: 2017-11-17 10:35:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Herter Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42957. Herter Krystyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 85/17, VIII GUp 75/17. [BMSiG-43069/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 roku, sygn. akt VIII GU 85/17, ogłosił upadłość Krystyny Herter - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 64122810967, zamieszkałej: ul. Warowna 54, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404. Wzywa się wierzycieli Krystyny Herter do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 75/17. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42957

Dodano: 2017-11-17 10:36:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Herter Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42957. Herter Krystyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 85/17, VIII GUp 75/17. [BMSiG-43069/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 roku, sygn. akt VIII GU 85/17, ogłosił upadłość Krystyny Herter - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 64122810967, zamieszkałej: ul. Warowna 54, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404. Wzywa się wierzycieli Krystyny Herter do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 75/17. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42957

Dodano: 2017-11-17 10:36:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kiełczykowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42958. Kiełczykowska Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 630/17, VIII GUp 427/17. [BMSiG-43128/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 roku (sygn. akt VIII GU 630/17): I. ogłoszono upadłość dłużniczki Grażyny Kiełczykowskiej (Kiełczykowska) (PESEL 54011413304) zamieszkałej pod adresem: os. Tysiąclecia 18/25, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Wiśniewskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1048; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 427/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42958

Dodano: 2017-11-17 10:38:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kiełczykowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42958. Kiełczykowska Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 630/17, VIII GUp 427/17. [BMSiG-43128/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 roku (sygn. akt VIII GU 630/17): I. ogłoszono upadłość dłużniczki Grażyny Kiełczykowskiej (Kiełczykowska) (PESEL 54011413304) zamieszkałej pod adresem: os. Tysiąclecia 18/25, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Wiśniewskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1048; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 427/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42958

Dodano: 2017-11-17 10:38:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Jóźwiak Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42959. Jóźwiak Maria. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 200/17 „of”, VII GUp 131/17 „of”. [BMSiG-43063/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 31 października 2017 r. postanowił: 1.ogłosić upadłość Marii Jóźwiak, zamieszkałej: Przybkowo 18/4, 78-460 Barwice, numer PESEL 47051812109; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 131/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42959

Dodano: 2017-11-17 10:40:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Jóźwiak Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42959. Jóźwiak Maria. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 200/17 „of”, VII GUp 131/17 „of”. [BMSiG-43063/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 31 października 2017 r. postanowił: 1.ogłosić upadłość Marii Jóźwiak, zamieszkałej: Przybkowo 18/4, 78-460 Barwice, numer PESEL 47051812109; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 131/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42959

Dodano: 2017-11-17 10:40:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Komadowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42960. Komadowska Agnieszka (poprzednio Urban). Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 36/17, V GUp 66/17. [BMSiG-43136/2017] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 października 2017 r. w sprawie V GU 36/17 ogłosił upadłość Agnieszki Komadowskiej (poprzednio Urban) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, adres: ul. Świętych Cyryla i Metodego 7/57, 65-533 Zielona Góra, numer PESEL 71012302262. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślankę. Na syndyka wyznaczono Dagmarę Brodacką - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 181. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 66/17 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 66/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42960

Dodano: 2017-11-17 10:41:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Komadowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42960. Komadowska Agnieszka (poprzednio Urban). Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 36/17, V GUp 66/17. [BMSiG-43136/2017] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 października 2017 r. w sprawie V GU 36/17 ogłosił upadłość Agnieszki Komadowskiej (poprzednio Urban) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, adres: ul. Świętych Cyryla i Metodego 7/57, 65-533 Zielona Góra, numer PESEL 71012302262. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślankę. Na syndyka wyznaczono Dagmarę Brodacką - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 181. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 66/17 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 66/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42960

Dodano: 2017-11-17 10:41:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kondraszuk Joanna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42961. Kondraszuk Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 179/17 „of”, VII GUp 132/17 „of”. [BMSiG-43047/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 r. postanawia: 1. ogłosić upadłość Joanny Kondraszuk zamieszkałej przy ul. Wojska Polskiego 15/3, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 75022810007; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Izabelę Tomalę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 132/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42961

Dodano: 2017-11-17 10:43:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kondraszuk Joanna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42961. Kondraszuk Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 179/17 „of”, VII GUp 132/17 „of”. [BMSiG-43047/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 r. postanawia: 1. ogłosić upadłość Joanny Kondraszuk zamieszkałej przy ul. Wojska Polskiego 15/3, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 75022810007; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Izabelę Tomalę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 132/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42961

Dodano: 2017-11-17 10:43:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konowrocka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42962. Konowrocka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1582/17. [BMSiG-43002/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1582/17 ogłosił upadłość Katarzyny Konowrockiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-762) przy ul. Łomżyńskiej 31 lok. 11, (numer PESEL: 88102203686), wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Łukasza Grenda. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42962

Dodano: 2017-11-17 10:44:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konowrocka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42962. Konowrocka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1582/17. [BMSiG-43002/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1582/17 ogłosił upadłość Katarzyny Konowrockiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-762) przy ul. Łomżyńskiej 31 lok. 11, (numer PESEL: 88102203686), wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Łukasza Grenda. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42962

Dodano: 2017-11-17 10:44:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Korzeniewski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2017-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42963. Korzeniewski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1674/17, X GUp 903/17. [BMSiG-43144/2017] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 13 listopada 2017 r., sygn. akt X GU 1674/17, postanowił: 1. ogłosić upadłość Macieja Korzeniewskiego, zamieszkałego: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 149 m. 104, PESEL 76012000653; 2. określić, iż Maciej Korzeniewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 903/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42963

Dodano: 2017-11-17 10:46:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Korzeniewski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42963. Korzeniewski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1674/17, X GUp 903/17. [BMSiG-43144/2017] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 13 listopada 2017 r., sygn. akt X GU 1674/17, postanowił: 1. ogłosić upadłość Macieja Korzeniewskiego, zamieszkałego: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 149 m. 104, PESEL 76012000653; 2. określić, iż Maciej Korzeniewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 903/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42963

Dodano: 2017-11-17 10:46:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pikoń Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2017-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42964. Pikoń Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 197/17, VIII GUp 432/17. [BMSiG-43149/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 r., sygn. akt (VIII GU 197/17) ogłoszono: I. upadłość dłużnika: Stanisława Pikoń (PESEL 55050520891), zamieszkałego: ul. Lenartowicza 68/36, 34-120 Andrychów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie - Jakuba Taborskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą VIII GUp 432/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42964

Dodano: 2017-11-17 10:47:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pikoń Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42964. Pikoń Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 197/17, VIII GUp 432/17. [BMSiG-43149/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 r., sygn. akt (VIII GU 197/17) ogłoszono: I. upadłość dłużnika: Stanisława Pikoń (PESEL 55050520891), zamieszkałego: ul. Lenartowicza 68/36, 34-120 Andrychów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie - Jakuba Taborskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą VIII GUp 432/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42964

Dodano: 2017-11-17 10:47:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kruk Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2017-10-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42965. Kruk Jerzy. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 108/17 of, V GUp 99/17 of. [BMSiG-43101/2017] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 20 października 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt V GU 108/17 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jerzego Kruka, numer PESEL 54122901512, zamieszkałego Opole (45-707), ul. Wrocławska 2c/20, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 99/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42965

Dodano: 2017-11-17 10:49:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kruk Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42965. Kruk Jerzy. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 108/17 of, V GUp 99/17 of. [BMSiG-43101/2017] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 20 października 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt V GU 108/17 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jerzego Kruka, numer PESEL 54122901512, zamieszkałego Opole (45-707), ul. Wrocławska 2c/20, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 99/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42965

Dodano: 2017-11-17 10:49:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łajszczak Patryk w upadłości likwidacyjnej

2017-10-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42966. Łajszczak Patryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1476/17, X GUp 864/17. [BMSiG-43091/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1476/17 ogłosił upadłość Patryka Łajszczaka, zamieszkałego przy ul. Dantego 7 m. 125, 01-914 Warszawa, PESEL 79112200637, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzinskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Jakuba Majewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 864/17, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42966

Dodano: 2017-11-17 10:50:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łajszczak Patryk w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42966. Łajszczak Patryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1476/17, X GUp 864/17. [BMSiG-43091/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1476/17 ogłosił upadłość Patryka Łajszczaka, zamieszkałego przy ul. Dantego 7 m. 125, 01-914 Warszawa, PESEL 79112200637, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzinskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Jakuba Majewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 864/17, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42966

Dodano: 2017-11-17 10:50:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pikoń Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2017-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42967. Pikoń Stanisława. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 197/17, VIII GUp 431/17. [BMSiG-43145/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 r., sygn. akt (VIII GU 197/17), ogłoszono: I. upadłość dłużniczki: Stanisławy Pikoń (PESEL 53070403943), zamieszkałej: ul. Lenartowicza 68/36, 34-120 Andrychów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą VIII GUp 431/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42967

Dodano: 2017-11-17 10:52:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pikoń Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42967. Pikoń Stanisława. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 197/17, VIII GUp 431/17. [BMSiG-43145/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 r., sygn. akt (VIII GU 197/17), ogłoszono: I. upadłość dłużniczki: Stanisławy Pikoń (PESEL 53070403943), zamieszkałej: ul. Lenartowicza 68/36, 34-120 Andrychów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą VIII GUp 431/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42967

Dodano: 2017-11-17 10:52:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łuczak Beata w upadłości likwidacyjnej

2017-10-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42968. Łuczak Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1376/17, X GUp 871/17. [BMSiG-43129/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1376/17 ogłosił upadłość Beaty Łuczak, zamieszkałej przy ul. Grochowskiej 217 m. 8, 04-077 Warszawa, PESEL 75040217440, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Jakuba Majewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 871/17, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42968

Dodano: 2017-11-17 10:54:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łuczak Beata w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42968. Łuczak Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1376/17, X GUp 871/17. [BMSiG-43129/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1376/17 ogłosił upadłość Beaty Łuczak, zamieszkałej przy ul. Grochowskiej 217 m. 8, 04-077 Warszawa, PESEL 75040217440, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Jakuba Majewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 871/17, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42968

Dodano: 2017-11-17 10:55:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piechocki Leszek w upadłości likwidacyjnej

2017-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42969. Piechocki Leszek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 684/17, XI GUp 236/17. [BMSiG-43074/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 684/17, ogłosił upadłość dłużnika Leszka Piechockiego, nr PESEL: 64120105337, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 236/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Doroty Kaniewskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42969

Dodano: 2017-11-17 10:57:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piechocki Leszek w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42969. Piechocki Leszek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 684/17, XI GUp 236/17. [BMSiG-43074/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 684/17, ogłosił upadłość dłużnika Leszka Piechockiego, nr PESEL: 64120105337, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 236/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Doroty Kaniewskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42969

Dodano: 2017-11-17 10:57:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pięta Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2017-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42970. Pięta Przemysław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 379/17, V GUp 288/17. [BMSiG-43036/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, z dnia 7.11.2017 r., sygnatura akt V GU 379/17: - ogłoszono upadłość Przemysława Pięty, zam.: Rzeszów nr PESEL 79101201799 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego, - wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Pileckiego, nr licencji -, - postanowiono wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (pod sygn. akt V GUp 288/17), - postanowiono wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (pod sygn. akt V GUp 288/17). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42970

Dodano: 2017-11-17 10:59:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pięta Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42970. Pięta Przemysław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 379/17, V GUp 288/17. [BMSiG-43036/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, z dnia 7.11.2017 r., sygnatura akt V GU 379/17: - ogłoszono upadłość Przemysława Pięty, zam.: Rzeszów nr PESEL 79101201799 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego, - wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Pileckiego, nr licencji -, - postanowiono wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (pod sygn. akt V GUp 288/17), - postanowiono wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (pod sygn. akt V GUp 288/17). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42970

Dodano: 2017-11-17 10:59:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Podyma Urszula w upadłości likwidacyjnej

2017-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42971. Podyma Urszula. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 536/17, VIII GUp 430/17. [BMSiG-43141/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 r., sygn. akt (VIII GU 536/17), ogłoszono: I. upadłość dłużniczki Urszuli Podyma (PESEL 51092015700), zamieszkałej: Słaboszów 13, 32-218 Słaboszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraj - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą VIII GUp 430/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42971

Dodano: 2017-11-17 11:00:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Podyma Urszula w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42971. Podyma Urszula. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 536/17, VIII GUp 430/17. [BMSiG-43141/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 r., sygn. akt (VIII GU 536/17), ogłoszono: I. upadłość dłużniczki Urszuli Podyma (PESEL 51092015700), zamieszkałej: Słaboszów 13, 32-218 Słaboszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraj - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą VIII GUp 430/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42971

Dodano: 2017-11-17 11:00:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rosłoniec Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-10-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42972. Rosłoniec Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 832/17. [BMSiG-43052/2017] Postanowieniem z dnia 19.10.2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. ogłosił upadłość Krzysztofa Rosłoniec, zamieszkałego: ul. Ksawerów 10 m. 13, 02-656 Warszawa, PESEL 86062303378; 2. określił, iż Krzysztof Rosłoniec jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 6. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego sygnatura akt X GUp 832/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42972

Dodano: 2017-11-17 11:02:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rosłoniec Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42972. Rosłoniec Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 832/17. [BMSiG-43052/2017] Postanowieniem z dnia 19.10.2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. ogłosił upadłość Krzysztofa Rosłoniec, zamieszkałego: ul. Ksawerów 10 m. 13, 02-656 Warszawa, PESEL 86062303378; 2. określił, iż Krzysztof Rosłoniec jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 6. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego sygnatura akt X GUp 832/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42972

Dodano: 2017-11-17 11:02:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Ruszała Michał Jacek w upadłości likwidacyjnej

2017-10-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42973. Ruszała Michał Jacek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 131/17 of, V GUp 102/17 of. [BMSiG-43104/2017] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 27 października 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt V GU 131/17 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Michała Jacka Ruszały, numer PESEL 82101507536, zamieszkałego: Opole 45-266, ul. Hubala 17a/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 102/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42973

Dodano: 2017-11-17 11:03:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Ruszała Michał Jacek w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42973. Ruszała Michał Jacek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 131/17 of, V GUp 102/17 of. [BMSiG-43104/2017] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 27 października 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt V GU 131/17 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Michała Jacka Ruszały, numer PESEL 82101507536, zamieszkałego: Opole 45-266, ul. Hubala 17a/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 102/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42973

Dodano: 2017-11-17 11:03:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stępień Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42974. Stępień Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 520/17, VIII GUp 426/17. [BMSiG-43125/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.11.2017 r., sygn. akt: VIII GU 520/17, ogłoszono upadłość dłużnika Tomasza Stępnia zam. w Krakowie (PESEL 65110911598), obejmującą likwidację majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Berenikę Rusek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Joannę Jutrzenkę- -Trzebiatowską (nr licencji 993). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 426/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42974

Dodano: 2017-11-17 11:05:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stępień Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42974. Stępień Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 520/17, VIII GUp 426/17. [BMSiG-43125/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.11.2017 r., sygn. akt: VIII GU 520/17, ogłoszono upadłość dłużnika Tomasza Stępnia zam. w Krakowie (PESEL 65110911598), obejmującą likwidację majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Berenikę Rusek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Joannę Jutrzenkę- -Trzebiatowską (nr licencji 993). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 426/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42974

Dodano: 2017-11-17 11:05:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Szymańska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2017-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42975. Szymańska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 147/17 of. [BMSiG-43187/2017] Postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 147/17 of ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Aleksandry Szymańskiej, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Długiej 73 numer 29 (numer PESEL 89051813803) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Czubaka, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 407. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42975

Dodano: 2017-11-17 11:06:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Szymańska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42975. Szymańska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 147/17 of. [BMSiG-43187/2017] Postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 147/17 of ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Aleksandry Szymańskiej, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Długiej 73 numer 29 (numer PESEL 89051813803) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Czubaka, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 407. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42975

Dodano: 2017-11-17 11:06:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Treder Renata w upadłości likwidacyjnej

2017-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42976. Treder Renata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 261/17/9, X GUp 187/17/9. [BMSiG-43158/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 261/17/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Renaty Treder (PESEL nr 69032912983), zamieszkałej pod adresem: 42-595 Sączów, ul. Bolesława Chrobrego 35. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Paliwody (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1151). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 187/17/9. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42976

Dodano: 2017-11-17 11:08:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Treder Renata w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42976. Treder Renata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 261/17/9, X GUp 187/17/9. [BMSiG-43158/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 261/17/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Renaty Treder (PESEL nr 69032912983), zamieszkałej pod adresem: 42-595 Sączów, ul. Bolesława Chrobrego 35. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Paliwody (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1151). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 187/17/9. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42976

Dodano: 2017-11-17 11:08:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Turulski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42977. Turulski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 857/17. [BMSiG-43179/2017] Sygn. akt X GUp 857/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2017 r. ogłosił upadłość Mariusza Turulskiego, zamieszkałego w Pomiechówku, ul. Serocka 118, 05-180 Pomiechówek (PESEL: 76021813039), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 673). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 857/17. Informuje się, że Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42977

Dodano: 2017-11-17 11:12:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Turulski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42977. Turulski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 857/17. [BMSiG-43179/2017] Sygn. akt X GUp 857/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2017 r. ogłosił upadłość Mariusza Turulskiego, zamieszkałego w Pomiechówku, ul. Serocka 118, 05-180 Pomiechówek (PESEL: 76021813039), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 673). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 857/17. Informuje się, że Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42977

Dodano: 2017-11-17 11:13:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Urbanek Marian w upadłości likwidacyjnej

2017-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42978. Urbanek Marian. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 142/17 of. [BMSiG-43192/2017] Postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 142/17 of ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Mariana Urbanka, zamieszkałego w miejscowości Ławeczko Stare numer 18 (numer PESEL 60012700279), ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Andrzeja Kostki, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 388. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42978

Dodano: 2017-11-17 11:14:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Urbanek Marian w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42978. Urbanek Marian. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 142/17 of. [BMSiG-43192/2017] Postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 142/17 of ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Mariana Urbanka, zamieszkałego w miejscowości Ławeczko Stare numer 18 (numer PESEL 60012700279), ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Andrzeja Kostki, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 388. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42978

Dodano: 2017-11-17 11:14:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

ECRU Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42979. „ECRU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kokawie. KRS 0000412641. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2012 r., sygn. akt VIII GUp 23/15. [BMSiG-43044/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Ecru Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kokawie, KRS nr 0000412641, sygn. akt VIII GUp 23/15, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka drugiej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury nr 9/11 pok. 105. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42979

Dodano: 2017-11-17 16:15:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

METALKOP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42980. „METALKOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zabrzu. KRS 0000197997. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2004 r., sygn. akt XII GUp 104/15. [BMSiG-43114/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku METALKOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu (KRS 0000197997) - sygn. akt XII GUp 104/15 - zawiadamia, iż syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału XII Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, pokój 115 i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42980

Dodano: 2017-11-17 16:15:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Janiak-Wojtysiak Beata w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42981. Janiak-Wojtysiak Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/17 „of”. [BMSiG-43011/2017] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Janiak-Wojtysiak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 75042000567, sygn. akt V GUp 46/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 8.11.2017 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, pokój 1, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42981

Dodano: 2017-11-17 16:16:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bonk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42982. Bonk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 30/17. [BMSiG-43048/2017] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 30/17, w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Bonk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Spółdzielcza 7 m. 2, 42-772 Pawonków, PESEL: 43031308824, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 29 września 2017 r. pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42982

Dodano: 2017-11-17 16:16:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bełza Maciej w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42983. Bełza Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 85/15. [BMSiG-43150/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Bełzy nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że w sprawie XV GUp 85/15 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 17.08.2017 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42983

Dodano: 2017-11-17 16:17:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Borejko-Bubnikowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42984. Borejko-Bubnikowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 39/17. [BMSiG-43122/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Borejko-Bubnikowicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 78122403249, zamieszkałej w Cybince, ul. Cmentarna 2, 69-108 Cybinka (sygnatura akt V GUp 39/17) zawiadamia, że syndyk złożył listę wierzytelności dnia 28.09.2017 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42984

Dodano: 2017-11-17 16:17:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Czachorowski Adrian w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42985. Czachorowski Adrian. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 99/17. [BMSiG-43089/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 8.11.2017 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Adriana Czachorowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Zaczerlanach 25, 16-070 Choroszcz, PESEL: 94011808775, sygn. akt VIII GUp 99/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42985

Dodano: 2017-11-17 16:18:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Majdak Dawid Jan w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42986. Majdak Dawid. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 110/16 „of”. [BMSiG-43021/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Dawida Majdak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 110/16 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42986

Dodano: 2017-11-17 16:18:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Daxner Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42987. Daxner Sylwia. Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw dla Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 219/17. [BMSiG-43028/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw dla Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Daxner, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 02-301) przy ul. Grójeckiej 14A m. 49, PESEL: 69122900409, sygn. akt X GUp 219/17, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 7 września 2017 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, jeśli lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42987

Dodano: 2017-11-17 16:19:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dziełak Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42988. Dziełak Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 511/17. [BMSiG-43108/2017] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Dziełak, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 511/17), syndyk sporządził i przekazał w dniu 25 października 2017 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42988

Dodano: 2017-11-17 16:19:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Wawrzyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42989. Wawrzyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/17. [BMSiG-43014/2017] Sędzia komisarz masy upadłości Elżbiety Wawrzyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 16/17, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42989

Dodano: 2017-11-17 16:20:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Dźbik Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42990. Dźbik Ewa. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 19/17. [BMSiG-43041/2017] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 19/17, w postępowaniu upadłościowym Ewy Dźbik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 46102101083, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42990

Dodano: 2017-11-17 16:21:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Nowodworze w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42991. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W NOWODWORZE W UPADŁOŚCI w Nowodworze. KRS 0000133185. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2002 r., sygn. akt IX GUp 69/16. [BMSiG-43155/2017] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nowodworze (sygn. akt IX GUp 69/16) złożył sędziemu komisarzowi w dniu 30 sierpnia 2017 r. listę wierzytelności oraz w dniu 29 września 2017 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zło- żyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub uzupełniającej liście wierzytelności nr 1, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42991

Dodano: 2017-11-17 16:21:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gorajski Michał w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42992. Gorajski Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 191/16. [BMSiG-43106/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Michała Gorajskiego, zam. w Pobiedziskach, PESEL 76121101632, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt XI GUp 191/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42992

Dodano: 2017-11-17 16:22:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Hadziewicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42993. Hadziewicz Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 323/17. [BMSiG-43015/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Hadziewicza (sygn. akt X GUp 323/17) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42993

Dodano: 2017-11-17 16:22:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Szudzik Irena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42994. Szudzik Irena. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/17. [BMSiG-43171/2017] Sędzia komisarz masy Ireny Szudzik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 23/17, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejonowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42994

Dodano: 2017-11-17 16:23:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Dzimira-Dadak Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42995. Dzimira-Dadak Jadwiga. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 50/17 „of”. [BMSiG-43025/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jadwigi Dzimiry-Dadak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 50/17 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42995

Dodano: 2017-11-17 16:23:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Klimek Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42996. Klimek Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 42/17. [BMSiG-43065/2017] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 42/17, w postępowaniu upadłościowym Marii Klimek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57101009685, zamieszkałej w Częstochowie, 42-200, ul. Łukasińskiego 26 m. 19, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 2 października 2017 r. pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42996

Dodano: 2017-11-17 16:25:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kmiotek Wacława w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42997. Kmiotek Wacława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 98/17. [BMSiG-43045/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wacławy Kmiotek, zamieszkałej: Kormanice, PESEL: 41062010086, sygn. akt V GUp 98/17, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42997

Dodano: 2017-11-17 16:25:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kobielski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42998. Kobielski Tadeusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 2/17 „of”. [BMSiG-43051/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tadeusza Kobielskiego, sygn. akt VII GUp 2/17 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 27 października 2017 r. złożył czwarte uzupełnienie listy wierzytelności. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42998

Dodano: 2017-11-17 16:26:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Korpała Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42999. Korpała Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 322/16. [BMSiG-43159/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Katarzyny Korpały (PESEL 61092909307) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt (VIII GUp 322/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 31.10.2017 r. oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 42999

Dodano: 2017-11-17 16:26:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krzywonos Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43000. Krzywonos Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 123/16. [BMSiG-43118/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Krzywonos, PESEL: 89080603268, zamieszkałej: ul. Grójecka 103/64, 02-101 Warszawa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 123/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43000

Dodano: 2017-11-17 16:27:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kulczyńska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43001. Kulczyńska Iwona. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 185/16. [BMSiG-43102/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Iwony Kulczyńskiej, zam. w Lusówku, PESEL 65010603708, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt XI GUp 185/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43001

Dodano: 2017-11-17 17:04:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kulikowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43002. Kulikowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 81/17. [BMSiG-43086/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 17.10.2017 roku przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dot. Katarzyny Kulikowskiej, PESEL 95032506343, sygn. akt VIII GUp 81/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43002

Dodano: 2017-11-17 17:04:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Leś Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43003. Leś Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 127/16. [BMSiG-43177/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zbigniewa Lesia - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Bolesławiu (PESEL: 71102503979) (sygn. akt VIII GUp 127/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 2) oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43003

Dodano: 2017-11-17 17:05:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Łukaszewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43004. Łukaszewska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 60/17. [BMSiG-43012/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Łukaszewskiej osoby nieprowadzącej dzielności gospodarczej (sygn. akt V GUp 60/17) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43004

Dodano: 2017-11-17 17:05:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Majdak Magdalena Helena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43005. Majdak Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 109/16 „of”. [BMSiG-43023/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Magdaleny Majdak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 109/16 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43005

Dodano: 2017-11-17 17:06:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Miłek Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43006. Miłek Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 116/16. [BMSiG-43008/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Miłka, PESEL: 79050501519 (sygn. akt VIII GUp 116/16), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 31.05.2017 roku, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43006

Dodano: 2017-11-17 17:07:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mrowczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43007. Mrowczyk Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 143/16. [BMSiG-43115/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Mrowczyk, PESEL: 60060705288, zamieszkałej pod adresem: ul. Słowackiego 17/12, 32-400 Myślenice - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 143/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43007

Dodano: 2017-11-17 17:07:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Nędza Marta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43008. Nędza Marta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 38/17. [BMSiG-43053/2017] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 38/17, w postępowaniu upadłościowym Marty Nędzy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43008

Dodano: 2017-11-17 17:08:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMBROZJA Organistka Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43009. Organistka Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMBROZJA w Bartoszewicach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 30/15. [BMSiG-42997/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Marka Organistki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMBROZJA z siedzibą w Bartoszewicach, sygnatura akt XI GUp 30/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43009

Dodano: 2017-11-17 17:08:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Polityńska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43010. Polityńska Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 88/17. [BMSiG-43062/2017] Sędzia komisarz, Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Lesław Zawada, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Polityńskiej, zam.: Stara Wieś, PESEL: 95061307962, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 88/17, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43010

Dodano: 2017-11-17 17:08:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Poznański Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43011. Poznański Dariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 137/16. [BMSiG-43060/2017] Sędzia komisarz, Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Lesław Zawada, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dariusza Poznańskiego, zam. w Sanoku, PESEL: 67061006370, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 137/16, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256 - 258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43011

Dodano: 2017-11-17 17:09:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sokół Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43012. Sokół Wiesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 123/17. [BMSiG-43040/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Wiesława Sokoła, zamieszkałego: Zapałów, PESEL 67123010176, sygn. akt GUp 123/17 Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43012

Dodano: 2017-11-17 17:10:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Strączyńska Beata w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43013. Strączyńska Beata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 40/17. [BMSiG-43058/2017] Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt VIII GUp 40/17 w postępowaniu upadłościowym Beaty Strączyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 76021218742, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 24 października 2017 r. pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43013

Dodano: 2017-11-17 17:10:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Szczepaniak Joanna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43014. Szczepaniak Joanna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 42/17. [BMSiG-43116/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Szczepaniak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Nowej Soli przy ul. Konstytucji 3-go Maja 14 A/5, 67-100 Nowa Sól, numer PESEL 47101003048, zawiadamia, że w dniu 13 września 2017 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. Sygn. akt V GUp 42/17. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43014

Dodano: 2017-11-17 17:11:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Szafert Henryk w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43015. Szafert Henryk. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 32/17. [BMSiG-43049/2017] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 32/17, w postępowaniu upadłościowym Henryka Szaferta - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 40081903153, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniach 19 lipca i 9 października 2017 r. skorygowanej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43015

Dodano: 2017-11-17 17:11:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szymborski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43016. Szymborski Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 133/17. [BMSiG-43137/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Pawła Szymborskiego (PESEL: 90080602973) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 133/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 30.10.2017 r. oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43016

Dodano: 2017-11-17 17:12:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Świryd-Miłek Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43017. Świryd-Miłek Sylwia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 34/16. [BMSiG-43007/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Sylwii Świryd-Miłek (PESEL 78102311241), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 34/16), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 24 maja 2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43017

Dodano: 2017-11-17 17:12:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wicijowski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43018. Wicijowski Wiesław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 343/16. [BMSiG-43121/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 343/16 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Wiesława Wicijowskiego, zam. w Komorzu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43018

Dodano: 2017-11-17 17:13:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wnuk Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43019. Wnuk Grażyna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 34/17of. [BMSiG-43181/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grażyny Wnuk, posługującej się numerem PESEL 57012406540, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy, ul. Żeromskiego 53 pok. 108. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ- remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43019

Dodano: 2017-11-17 17:13:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Woźniak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43020. Woźniak Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 397/17. [BMSiG-43005/2017] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jolanty Woźniak, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 55022502007, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Jolanty Woźniak, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt X GUp 397/17, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 23 października 2017 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, jeśli lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43020

Dodano: 2017-11-17 17:14:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zarychta Aniela w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43021. Zarychta Aniela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 230/17. [BMSiG-43185/2017] W postępowaniu upadłościowym Anieli Zarychty zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt X GUp 230/17, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43021

Dodano: 2017-11-17 17:15:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

METALKOP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 43022. „METALKOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zabrzu. KRS 0000197997. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2004 r., sygn. akt XII GUp 104/15. [BMSiG-43113/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku METALKOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu (KRS 0000197997) - sygn. akt XII GUp 104/15 - zawiadamia, iż syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości obejmujących zaspokojenie wierzytelności należących do kategorii drugiej. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału XII Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, pokój 115, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43022

Dodano: 2017-11-18 07:16:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Polset Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 43023. „POLSET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chełmie. KRS 0000068986. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 grudnia 2001 r., sygn. akt IX GUp 4/14. [BMSiG-43164/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego POLSET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie (sygn. akt IX GUp 4/14) został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi w dniu 3 października 2017 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości POLSET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie, który można przeglądać w sekretariacie sądu tut. wydziału (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik) oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w budynku sądowym i w prasie o zasięgu ogólnopolskim o planie podziału - wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43023

Dodano: 2017-11-18 07:17:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

GRANIT Artur Bykowski w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 43024. Bykowski Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRANIT w upadłości likwidacyjnej w Dobrzanach. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 54/15. [BMSiG-43188/2017] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 23 sierpnia 2017 r.: - oddzielnego ostatecznego planu podziału nr 1 sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 29/9 o pow. 918 m2 wraz z prawem własności budynku o przeznaczeniu handlowo-usługowym, położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Gdańskiej 4 (obręb nr 13), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr SZ1T/00101285/2; - oddzielnego ostatecznego planu podziału nr 2 sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnej, stanowiącej niezabudowaną działki gruntu nr 84/2 o pow. 31.006 m2 , (obręb ewidencyjny 0012 Ognica), położonej w Ognicy 58, gmina Dobrzany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/00082636/8; - oddzielnego ostatecznego planu podziału nr 3 sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 83/5 o pow. 12007 m2 , na której posadowiony jest budynek pensjonatowy z obiektami towarzyszącymi dla przedmiotowej funkcji położonej w Ognicy 58, gmina Dobrzany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr SZ1T/00082636/8 w postępowaniu upadłościowym Artura Bykowskiego, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 54/15 - sędzia komisarz ogłasza, iż oddzielne plany podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do oddzielnych planów podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43024

Dodano: 2017-11-18 07:18:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Biss-Stolarska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 43025. Biss-Stolarska Iwona. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 48/16. [BMSiG-43016/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Iwony Biss-Stolarskiej, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 48/16, zawiadamia, że dnia 9 października 2017 r. syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału XII Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach (pok. 115), ul. Powstańców Warszawy 23, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43025

Dodano: 2017-11-18 07:18:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mróz Danuta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 43026. Mróz Danuta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 152/16 of. [BMSiG-42998/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Mróz, numer PESEL 57041003840, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 152/16 of), ogłasza, że 11 października 2017 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43026

Dodano: 2017-11-18 07:19:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wąsowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 43027. Wąsowska Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 120/16. [BMSiG-43120/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Wąsowskiej (PESEL 56082816800), zam. Tarnowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 120/16), ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon K, oraz iż w terminie dwutygodniowym można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43027

Dodano: 2017-11-18 07:20:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Budzyński Antoni w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 43028. Budzyński Antoni. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 183/17. [BMSiG-43054/2017] Budzyński Antoni. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 183/17. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt VI GUp 183/17 umorzył postępowanie upadłościowe Antoniego Budzyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL-40030501937, zamieszkałego: ul. Augustyna Necla 12/66, 84-200 Wejherowo. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43028

Dodano: 2017-11-18 07:27:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Polmakon Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 43029. „POLMAKON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000189789. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 stycznia 2004 r., sygn. akt XII GUp 37/12. [BMSiG-43180/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 26 października 2017 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego „Polmakon” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 37/12. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w dzienniku lokalnym „Gazeta Wyborcza” oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43029

Dodano: 2017-11-18 07:29:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy we Włocławku

Dankowska Marzena Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 43030. Dankowska Marzena Anna. Sąd Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 12/15. [BMSiG-43190/2017] Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 października 2017 r. wydanym w sprawie upadłościowej V GUp 12/15 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Marzeny Anny Dankowskiej - jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższe orzeczenie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego we Włocławku Wydział V Gospodarczy przy ulicy Kilińskiego 20 p. 139. W terminie 7 dni od dnia obwieszczenia każdy wierzyciel może wnieść do Sądu Rejonowego we Włocławku, Wydział V Gospodarczy, na powyższe postanowienie zażalenie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43030

Dodano: 2017-11-18 07:30:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Eurofloor Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 43031. EUROFLOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000152214. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2003 r., sygn. akt VIII GUp 27/13/S. [BMSiG-43162/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 października 2017 r. (sygn. akt GUp 27/13/S) stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego wobec upadłego: „EUROFLOOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43031

Dodano: 2017-11-18 07:31:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Wisła Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 43036. Wisła Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of”. [BMSiG-43018/2017] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie postępowania upadłościowego Magdaleny Wisła (nr PESEL 79020115447), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of”, zawiadamia, iż na dzień 13 grudnia 2017 r., na godzinę 1200, sala nr 56, przy ul. Bogusławskiego 24 zostało zwołanie zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Głosowanie odbędzie się ustnie oraz pisemnie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43036

Dodano: 2017-11-18 07:33:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rowicki Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 43043. Rowicki Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 193/17. [BMSiG-43003/2017] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Marka Rowickiego zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż: - prawa własności nieruchomości, stanowiącej prawo do lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 72,88 m2 , położonej w Warszawie przy ul. Urwisko 21, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi akta księgi wieczystej nr WA5M/00441493/7, przy czym z lokalem związane są pomieszczenia przynależne: komórka lokatorska nr K46 (7,1 m2 ) i komórka lokatorska nr K54 (3,51 m2 ) oraz prawo do wyłącznego korzystania z ogródka w ramach umowy podziału do korzystania (quoad usum) częścią nieruchomości wspólnej, przy czym do lokalu przylega również taras o powierzchni 16,85 m2 oraz ogród o obszarze 153,33 m2 , wraz z - ruchomościami stanowiącymi wyposażenie ww. lokalu mieszkalnego, ujawnionymi w spisie inwentarza z dnia 18 kwietnia 2017 r. pod poz. 3-16, oraz - udziału 1/87 części w prawie własności nieruchomości o powierzchni użytkowej 2.378,94 m2 , stanowiącej prawo do lokalu niemieszkalnego nr 56 (miejsce postojowe nr 42 w garażu wielostanowiskowym), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi akta Księgi Wieczystej nr WA5M/00441193/4. Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 647.866,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych), przy czym cena prawa własności nieruchomości stanowi kwotę 604.179,00 zł, cena ruchomości stanowi kwotę 18.712,00 zł, a cena udziału stanowi kwotę 24.975,00 zł. Syndyk przewiduje łączną sprzedaż ww. składników masy upadłości. Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem „Oferta w przetargu na sprzedaż składników masy upadłości Marka Rowickiego - NIE OTWIERAĆ” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 193/17” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2017 roku w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Regulaminie przetargu. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 64.786,60 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 60/100) na rachunek bankowy masy upadłości 59 1090 2590 0000 0001 3433 3556 z dopiskiem „Wadium” najpóźniej do dnia 6 grudnia 2017 roku. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 8 grudnia 2017 roku, o godz. 1315, w sali nr 120, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521, i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1, oraz na stronie internetowej Syndyka: www. kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf. Sędzia komisarz oraz syndyk masy upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43043

Dodano: 2017-11-18 07:36:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szymborska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu warunków przetargu

Poz. 43044. Szymborska Joanna, Szymborski Walery. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 57/17. [BMSiG-43022/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, informuje, że w postępowaniu upadłościowym Joanny Szymborskiej (PESEL 67040507344) i Walerego Szymborskiego (PESEL 68041101834), osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w Malborku, sygn. akt VI GUp 57/17, zatwierdzone zostały przez Sędziego komisarza warunki przetargu nieograniczonego na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny położony w Malborku, przy ul. Jagiellońskiej 106, o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynoszących łącznie 44,53 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Malborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. GD1M/00058769/8, wraz z udziałem 55/1000 części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę o nr 76/7, o powierzchni 415 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Malborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. GD1M/00013763/9, określając cenę wywoławczą na kwotę nie niższą niż 67 033 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy złote). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2017 r. w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Pół- noc, ul. Piekarnicza 10, Budynek B, w sali B 65, o godz. 1100. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w Kancelarii syndyka w Liczu 51a, gmina Kwidzyn, pod nr tel. 606 390 237, e-mail: wieslawa-dziewonska@wp.pl. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43044

Dodano: 2017-11-18 07:37:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szymborski Walery w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 43044. Szymborska Joanna, Szymborski Walery. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 57/17. [BMSiG-43022/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, informuje, że w postępowaniu upadłościowym Joanny Szymborskiej (PESEL 67040507344) i Walerego Szymborskiego (PESEL 68041101834), osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w Malborku, sygn. akt VI GUp 57/17, zatwierdzone zostały przez Sędziego komisarza warunki przetargu nieograniczonego na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny położony w Malborku, przy ul. Jagiellońskiej 106, o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynoszących łącznie 44,53 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Malborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. GD1M/00058769/8, wraz z udziałem 55/1000 części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę o nr 76/7, o powierzchni 415 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Malborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. GD1M/00013763/9, określając cenę wywoławczą na kwotę nie niższą niż 67 033 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy złote). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2017 r. w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Pół- noc, ul. Piekarnicza 10, Budynek B, w sali B 65, o godz. 1100. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w Kancelarii syndyka w Liczu 51a, gmina Kwidzyn, pod nr tel. 606 390 237, e-mail: wieslawa-dziewonska@wp.pl. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43044

Dodano: 2017-11-18 07:38:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Smolaga Beata w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 43045. Smolaga Beata. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/17of. [BMSiG-43175/2017] Zarządzeniem z dnia 23 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/17of, w sprawie upadłości Beaty Smolagi (PESEL: 64082705026) ogłasza, o ukończeniu opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego upadłej Beaty Smolagi i informuje o prawie przeglądania tego dokumentu przez każdego zainteresowanego w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, oraz o prawie złożenia w terminie tygodnia od daty ogłoszenia do Sędziego komisarza zarzutów. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43045

Dodano: 2017-11-18 07:39:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Turek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 43046. Turek Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 606/16. [BMSiG-43097/2017] Syndyk masy upadłości Barbary Turek w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 606/16, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w prawie własności w wysokości 0,325 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz murowanym budynkiem gospodarczym, położonej w Mrowiskach (05-074), gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr. 228, o powierzchni 7900 m2 (brak założonej księgi wieczystej). Minimalna cena sprzedaży wynosi 39.700,00 zł brutto (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2017 r., o godzinie 1330, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sali nr 120. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w pokoju nr 238. Dodatkowo informacje na temat warunków przetargu można uzyskać drogą mailową - k.nowacka-syndyk@o2. pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43046

Dodano: 2017-11-18 07:40:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Turek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 43047. Turek Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 606/16. [BMSiG-43105/2017] Syndyk masy upadłości Barbary Turek w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 606/16, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 3/15 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Krzewina, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 16, 101 z obrębu 0016, o łącznej powierzchni 11800 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą, nr SI 1M/00106427/7. Minimalna cena sprzedaży wynosi 24.000,00 zł brutto (dwadzieścia cztery tysiące złotych). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2017 r., o godzinie 1315, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sali nr 120. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w pokoju nr 238. Dodatkowo informacje na temat warunków przetargu można uzyskać drogą mailową - k.nowacka-syndyk@o2. pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43047

Dodano: 2017-11-18 07:41:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK Sp.J.

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 43098. „AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK” SPÓŁKA JAWNA W RESTRUKTURYZACJI w Skrzydlnej. KRS 0000038131. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2001 r., sygn. akt VIII GRu 5/16. [BMSiG-43165/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt VIII GRu 5/16, umorzono postępowanie układowe prowadzone wobec AZE Zając, Kościółek sp. j. w Skrzydlnej. Sąd poucza jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 327 Prawa restrukturyzacyjnego na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni oraz, że stosownie do treści art. 334 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego osoby uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości mogą złożyć w tym terminie uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43098

Dodano: 2017-11-18 07:44:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.

2017-10-04 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 43099. „MAŁOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000399876. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2011 r., sygn. akt X GRs 9/17. [BMSiG-43043/2017] Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa, KRS 0000399876. Postanowieniem z dnia 4.10.2017 r. Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. otworzył postępowanie sanacyjne Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., ul. Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa, KRS 0000399876; 2. oddalił wniosek o zezwolenie dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa i odebrał zarząd własny dłużnikowi; 3. oddalił wniosek dłużnika o zawieszenie postępowań egzekucyjnych i uchylenie zajęć rachunków bankowych; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir; 5. wyznaczył zarządcę w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt: X GRs 9/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43099

Dodano: 2017-11-18 07:49:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 43099. „MAŁOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000399876. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2011 r., sygn. akt X GRs 9/17. [BMSiG-43043/2017] Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa, KRS 0000399876. Postanowieniem z dnia 4.10.2017 r. Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. otworzył postępowanie sanacyjne Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., ul. Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa, KRS 0000399876; 2. oddalił wniosek o zezwolenie dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa i odebrał zarząd własny dłużnikowi; 3. oddalił wniosek dłużnika o zawieszenie postępowań egzekucyjnych i uchylenie zajęć rachunków bankowych; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir; 5. wyznaczył zarządcę w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt: X GRs 9/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43099

Dodano: 2017-11-18 07:49:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ACUS Sp. z o.o.

2017-10-17 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 43100. ACUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000604463. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2016 r., sygn. akt X GRp 15/17. [BMSiG-43038/2017] Acus Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Ludwika Michała Paca 37, 04-386 Warszawa, KRS 0000604463, postanowieniem z dnia 17.10.2017 r. Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe Acus Sp. z o.o., ul. Ludwika Michała Paca 37, 04-386 Warszawa, KRS 0000604463; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt X GRp 15/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43100

Dodano: 2017-11-18 07:56:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ACUS Sp. z o.o.

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 43100. ACUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000604463. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2016 r., sygn. akt X GRp 15/17. [BMSiG-43038/2017] Acus Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Ludwika Michała Paca 37, 04-386 Warszawa, KRS 0000604463, postanowieniem z dnia 17.10.2017 r. Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe Acus Sp. z o.o., ul. Ludwika Michała Paca 37, 04-386 Warszawa, KRS 0000604463; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt X GRp 15/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43100

Dodano: 2017-11-18 07:57:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Usługi Budowlane i Leśne Stanisław Kaletka

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 43101. Kaletka Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane i Leśne Stanisław Kaletka w Skrzynce. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 6/17. [BMSiG-43037/2017] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o posiedzeniu Sądu, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r., o godz. 1400, w sali nr 102, w sprawie zgromadzenia wierzycieli dot. przyspieszonego postępowania układowego Stanisława Kaletki w przedmiocie głosowania nad układem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43101

Dodano: 2017-11-18 07:58:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

MATUSEWICZ DEVELOPMENT Sp. z o.o.

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 43102. MATUSEWICZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI w Gryfowie Śląskim. KRS 0000296724. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lutego 2008 r., sygn. akt V GR 5/17. [BMSiG-43084/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (sanacyjnym V GRs 5/17) MATUSEWICZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Gryfowie Śląskim, ogłasza, iż został przedłożony sprostowany spis inwentarza, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego (pok. 205, ul. Bankowa 18, w Jeleniej Górze) w terminie 1 tygodnia od dnia obwieszczenia. Każdy zainteresowany może również w tym terminie złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko powyższemu spisu inwentarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43102

Dodano: 2017-11-18 07:59:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Gspodarstwo Rolne Michał Panasiuk

2017-10-16 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 43103. Panasiuk Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Michał Panasiuk w Sawitach. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 7/17, V GRp 4/17. [BMSiG-43019/2017] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GR 7/17 dot. Michała Panasiuk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Michał Panasiuk w miejscowości Sawity o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 października 2017 roku: I. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Michała Panasiuka - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Michał Panasiuk”, PESEL dłużnika 89112807475, adres: Sawity 1, 14-520 Pieniężno; II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; III. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego, nr licencji 886; IV. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.). Pouczenie: Zgodnie z art. 237 ust. 1 w zw. z art. 272 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie układowe prowadzone jest pod sygnaturą V GRp 4/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43103

Dodano: 2017-11-18 08:05:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Gspodarstwo Rolne Michał Panasiuk

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 43103. Panasiuk Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Michał Panasiuk w Sawitach. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 7/17, V GRp 4/17. [BMSiG-43019/2017] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GR 7/17 dot. Michała Panasiuk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Michał Panasiuk w miejscowości Sawity o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 października 2017 roku: I. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Michała Panasiuka - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Michał Panasiuk”, PESEL dłużnika 89112807475, adres: Sawity 1, 14-520 Pieniężno; II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; III. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego, nr licencji 886; IV. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.). Pouczenie: Zgodnie z art. 237 ust. 1 w zw. z art. 272 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie układowe prowadzone jest pod sygnaturą V GRp 4/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43103

Dodano: 2017-11-18 08:05:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

NAVIMOR-INVEST S.A.

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 43104. NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000370231. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2010 r., sygn. akt VI GRu 1/17. [BMSiG-43174/2017] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2017 r., sygn. akt VI GRu 1/17, umorzył postępowanie układowe wobec NAVIMOR-INVEST SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku, numer KRS 0000370231. Osoby uprawnione mogą w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydania postanowienia o umorzeniu postępowania układowego złożyć zażalenie. Osoby zaś uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, mogą złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika NAVIMOR-INVEST SA w restrukturyzacji w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (podstawa prawna art. 334 ust. 1 PrRestr). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43104

Dodano: 2017-11-18 08:08:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

P.P.H. ERGOPAK Rzeżuchowska Zofia

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 43106. Rzeżuchowska Zofia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H. ERGOPAK Rzeżuchowska Zofia we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 8/16. [BMSiG-43009/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 21.10.2017 r. postanowienie tutejszego Sądu z dnia 15.09.2017 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 8 sierpnia 2017 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym o sygn. akt. VIII GRp 8/16 prowadzonym w trybie przyspieszonego postępowania układowego wobec Zofii Rzeżuchowskiej, PESEL 53052307007, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H. ERGOPAK Rzeżuchowska Zofia z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Metalowców 11, postanowienie to uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43106

Dodano: 2017-11-18 08:10:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Szecówka Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 43107. Szecówka Mateusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 2/17. [BMSiG-43073/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 12 października 2017 r. nadzorca sądowy złożył zaktualizowany spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym z wniosku Mateusza Szecówki, sygn. akt VIII GRp 2/17, który to spis Sędzia komisarz oznaczył numerem 3. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43107

Dodano: 2017-11-18 08:12:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Hurtownia Artykułów Spożywczo-Przemysłowych TESTA Teresa Kowalczuk

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 43108. Kowalczuk Teresa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Hurtownia Artykułów Spożywczo-Przemysłowych TESTA Teresa Kowalczuk w Łabuńkach Drugich. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRp 6/16. [BMSiG-42999/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym Teresy Kowalczuk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Hurtownia Artykułów Spożywczo-Przemysłowych „TESTA” Teresa Kowalczuk w miejscowości Łabuńki Drugie w sprawie IX GRp 6/16, w dniach 15 września 2017 r. i 2 października 2017 r. nadzorca sądowy złożył uzupełniający spis wierzytelności, zaś w dniu 2 października 2017 r. Sędzia komisarz na zgromadzeniu wierzycieli postanowił zatwierdzić spis wierzytelności oraz uzupełniający spis wierzytelności, w dniu 2 października 2017 r. Sędzia komisarz postanowił stwierdzić, w trybie art. 120 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, iż na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 2 października 2017 r. nie doszło do zawarcia układu Teresy Kowalczuk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Hurtownia Artykułów Spożywczo- -Przemysłowych „TESTA” Teresa Kowalczuk w miejscowości Łabuńki Drugie z wierzycielami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43108

Dodano: 2017-11-18 08:14:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Szecówka Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 43109. Szecówka Mateusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 2/17. [BMSiG-43077/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym z wniosku Mateusza Szecówki, sygn. akt VIII GRp 2/17, w dniu 20 października 2017 r. sędzia komisarz postanowieniem zatwierdził złożony w dniu 12 października 2017 r. przez nadzorcę sądowego uaktualniony spis wierzytelności oznaczony nr 3. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43109

Dodano: 2017-11-18 08:15:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Sadlok Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-18 Postanowienie w sprawie ustalenia planu spłaty wierzycieli

Postanowienie w sprawie ustalenia planu spłaty wierzycieli z klauzulą prawomocności

Dodano: 2017-11-18 17:21:00 przez Sylwester Marek Zięciak

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK