Informacje

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

BAMALT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25797. BAMALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku-Białej. KRS 0000010846. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 maja 2001 r., sygn. akt VI GUp 54/18 lik. [BMSiG-25277/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 9 kwietnia br. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bamalt Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, nr KRS 0000010846. Postępowanie toczy się pod sygn. akt VI GUp 54/18 lik. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesięcy od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25797

Dodano: 2018-06-16 12:46:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

BAMALT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25797. BAMALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku-Białej. KRS 0000010846. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 maja 2001 r., sygn. akt VI GUp 54/18 lik. [BMSiG-25277/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 9 kwietnia br. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bamalt Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, nr KRS 0000010846. Postępowanie toczy się pod sygn. akt VI GUp 54/18 lik. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesięcy od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25797

Dodano: 2018-06-16 12:46:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

PRÓCHNIK S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25798. PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000079261. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt XIV GU 297/18, XIV GUp 109/18. [BMSiG-25593/2018] Sygn.akt XIV GU 297/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r. została ogłoszona upadłość „PRÓCHNIK” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228, zarejestrowanej pod numerem KRS 79261. Sąd uznał, że siedziba dłużnika jest głównym ośrodkiem jego podstawowej działalności w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. i określił, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na zastępcę sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Katarzynę Joannę Uszak, numer licencji 156. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi oraz wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 109/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25798

Dodano: 2018-06-16 12:49:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

PRÓCHNIK S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25798. PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000079261. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt XIV GU 297/18, XIV GUp 109/18. [BMSiG-25593/2018] Sygn.akt XIV GU 297/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r. została ogłoszona upadłość „PRÓCHNIK” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228, zarejestrowanej pod numerem KRS 79261. Sąd uznał, że siedziba dłużnika jest głównym ośrodkiem jego podstawowej działalności w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. i określił, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na zastępcę sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Katarzynę Joannę Uszak, numer licencji 156. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi oraz wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 109/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25798

Dodano: 2018-06-16 12:49:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

AIM - ENERGY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25800. AIM - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Brzesku. KRS 0000406515. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 grudnia 2011 r., sygn. akt VIII GU 71/18, VIII GUp 199/18. [BMSiG-25422/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 maja 2018 r., sygn. akt VIII GU 71/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika AIM - Energy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku, Plac Kupiecki nr 2, 32-800 Brzesko, nr KRS 0000406515; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Barbary Fela; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Bartosza Suchmiela; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Witolda Szumskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 58; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344), określając, iż w myśl przepisów art. 382 ust. 3 Prawa upadłościowego jak również art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015 Nr 141) niniejsze postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 199/18. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25800

Dodano: 2018-06-16 13:40:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

AIM - ENERGY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25800. AIM - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Brzesku. KRS 0000406515. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 grudnia 2011 r., sygn. akt VIII GU 71/18, VIII GUp 199/18. [BMSiG-25422/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 maja 2018 r., sygn. akt VIII GU 71/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika AIM - Energy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku, Plac Kupiecki nr 2, 32-800 Brzesko, nr KRS 0000406515; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Barbary Fela; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Bartosza Suchmiela; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Witolda Szumskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 58; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344), określając, iż w myśl przepisów art. 382 ust. 3 Prawa upadłościowego jak również art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015 Nr 141) niniejsze postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 199/18. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25800

Dodano: 2018-06-16 13:41:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

EUROSTAR REAL ESTATE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25805. EUROSTAR REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000246065. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2005 r., sygn. akt VIII GU 748/17, VIII GUp 161/18. [BMSiG-25423/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.04.2018 r., sygn. akt VIII GU 748/17, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika EUROSTAR REAL ESTATE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zakliki z Mydlnik 16A, 30-198 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246065; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia, ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Aleksandry Machowskiej; V. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Janusza Płocha; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Mateusza Bienioszka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 94); VII. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VII postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 161/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25805

Dodano: 2018-06-16 13:44:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

EUROSTAR REAL ESTATE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25805. EUROSTAR REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000246065. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2005 r., sygn. akt VIII GU 748/17, VIII GUp 161/18. [BMSiG-25423/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.04.2018 r., sygn. akt VIII GU 748/17, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika EUROSTAR REAL ESTATE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zakliki z Mydlnik 16A, 30-198 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246065; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia, ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Aleksandry Machowskiej; V. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Janusza Płocha; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Mateusza Bienioszka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 94); VII. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VII postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 161/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25805

Dodano: 2018-06-16 13:44:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

LEŚNIK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-12-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25815. LEŚNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Opolu. KRS 0000326678. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2009 r., sygn. akt V GU 175/16, V GUp 127/17. [BMSiG-25280/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt V GU 175/16, ogłosił upadłość dłużnika Leśnik spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kaszubska 1, 45-323 Opole (KRS 0000326678). I. Wzywa się wierzycieli upadłego aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w dwóch egzemplarzach do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z podaniem sygn. akt V GUp 127/17. II. Wzywa się osoby którym przysługują prawa, prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. III. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Stanisławiszyna oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej. IV. Na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. V. Wskazać iż podstawa jurysdykcji sądów polskich stanowi Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WEL z dnia 30 czerwca 2000 r.) a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25815

Dodano: 2018-06-16 13:49:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

LEŚNIK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25815. LEŚNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Opolu. KRS 0000326678. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2009 r., sygn. akt V GU 175/16, V GUp 127/17. [BMSiG-25280/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt V GU 175/16, ogłosił upadłość dłużnika Leśnik spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kaszubska 1, 45-323 Opole (KRS 0000326678). I. Wzywa się wierzycieli upadłego aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w dwóch egzemplarzach do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z podaniem sygn. akt V GUp 127/17. II. Wzywa się osoby którym przysługują prawa, prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. III. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Stanisławiszyna oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej. IV. Na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. V. Wskazać iż podstawa jurysdykcji sądów polskich stanowi Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WEL z dnia 30 czerwca 2000 r.) a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25815

Dodano: 2018-06-16 13:49:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGROBUD Łukasz Matczak w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25822. Matczak Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGROBUD Łukasz Matczak w upadłości w Wojnowie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 145/18. [BMSiG-25451/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25.05.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 145/18 ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Matczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGROBUD” Łukasz Matczak w Wojnowie (NIP 5542443268), wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25822

Dodano: 2018-06-16 13:53:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGROBUD Łukasz Matczak w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25822. Matczak Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGROBUD Łukasz Matczak w upadłości w Wojnowie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 145/18. [BMSiG-25451/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25.05.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 145/18 ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Matczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGROBUD” Łukasz Matczak w Wojnowie (NIP 5542443268), wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25822

Dodano: 2018-06-16 13:53:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

RESTAL Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25824. RESTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI w Opolu. KRS 0000494697. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2014 r., sygn. akt V GU 39/18. [BMSiG-25470/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 30.05.2018 r., sygn. akt V GU 39/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika RESTAL sp. z o.o. - sp.k. z siedzibą w Opolu (KRS 0000494697); 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu - Sekcja Upadłościowa, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, nr licencji 80; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 r., a postępowanie upadłościowe ma charakter główny; 7. kosztami postępowania w sprawie obciążyć wnioskodawcę w zakresie przez niego poniesionym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25824

Dodano: 2018-06-16 13:57:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

RESTAL Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25824. RESTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI w Opolu. KRS 0000494697. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2014 r., sygn. akt V GU 39/18. [BMSiG-25470/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 30.05.2018 r., sygn. akt V GU 39/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika RESTAL sp. z o.o. - sp.k. z siedzibą w Opolu (KRS 0000494697); 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu - Sekcja Upadłościowa, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, nr licencji 80; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 r., a postępowanie upadłościowe ma charakter główny; 7. kosztami postępowania w sprawie obciążyć wnioskodawcę w zakresie przez niego poniesionym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25824

Dodano: 2018-06-16 13:57:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Marcin Wróblewski GERMAR w upadłości likwidacyjnej

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25838. Wróblewski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GERMAR Marcin Wróblewski w Grajewie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 140/18, VIII GUp 108/18. [BMSiG-25240/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Marcina Wróblewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GERMAR Marcin Wróblewski w Grajewie, sygn. akt VIII GU 140/18, 5 czerwca 2018 roku postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Wróblewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GERMAR Marcin Wróblewski w Grajewie, PESEL 74040511417, 19-203 Grajewo, ulica Elewatorska 9, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Ewy Kurowskiej, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie Wojciecha Orzela, V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Józefa Glińskiego (nr licencji 100), VI. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust.1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 108/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25838

Dodano: 2018-06-16 14:02:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Marcin Wróblewski GERMAR w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25838. Wróblewski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GERMAR Marcin Wróblewski w Grajewie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 140/18, VIII GUp 108/18. [BMSiG-25240/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Marcina Wróblewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GERMAR Marcin Wróblewski w Grajewie, sygn. akt VIII GU 140/18, 5 czerwca 2018 roku postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Wróblewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GERMAR Marcin Wróblewski w Grajewie, PESEL 74040511417, 19-203 Grajewo, ulica Elewatorska 9, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Ewy Kurowskiej, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie Wojciecha Orzela, V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Józefa Glińskiego (nr licencji 100), VI. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust.1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 108/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25838

Dodano: 2018-06-16 14:02:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kowalkowscy Karolina i Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25865. Kowalkowska Karolina i Kowalkowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 38/16. [BMSiG-25455/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Karoliny Kowalkowskiej i Tomasza Kowalkowskiego nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 38/16 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 5.07.2017 r. uzupełniające listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25865

Dodano: 2018-06-16 14:09:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bogusława Wesołowska-Cedro INTEGRUM Zakład Usługowy w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25904. Wesołowska-Cedro Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bogusława Wesołowska-Cedro Zakład Usługowy INTEGRUM Zakład Usługowy w Prząsławiu. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 206/17. [BMSiG-25472/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż postanowieniem z dnia 2.05.2018 r. umorzył postępowanie upadłościowe w stosunku do Bogusławy Wesołowskiej-Cedro, PESEL 59042614948, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Bogusława Wesołowska-Cedro Zakład Usługowy INTEGRUM z siedzibą w: Prząsław 61, gmina Jędrzejów. Zainteresowanym służy środek zaskarżenia od niniejszego postanowienia w terminie tygodniowym w trybie art. 224 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25904

Dodano: 2018-06-16 14:51:51 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-06-16 14:54:08

Sąd Rejonowy w Opolu

LEŚNIK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25905. LEŚNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Opolu. KRS 0000326678. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2009 r., sygn. akt V GUp 127/17. [BMSiG-25271/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GUp 127/17, umorzył postępowanie upadłościowe dłużnika Leśnik Spółki z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kaszubska 1, 45-323 Opole (KRS 0000326678). Na postanowienie przysługuje zażalenie wniesione w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25905

Dodano: 2018-06-16 14:52:31 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-06-16 14:53:47

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mularczyk Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25906. Mularczyk Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 147/15. [BMSiG-25313/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt X GUp 147/15 umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Marzeny Mularczyk (PESEL: 68011600521), zamieszkałej w Warszawie (01-710) przy ul. Włościańskiej 18A m. 53 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od ww. postanowienia można wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o umorzeniu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25906

Dodano: 2018-06-16 14:53:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szabelak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25907. Szabelak Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 229/17. [BMSiG-25420/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 stycznia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 229/17, umorzono postępowanie upadłościowe Zbigniewa Szabelaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Racławickiej 46 m. 113, 02-601 Warszawa, PESEL 48022903893. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25907

Dodano: 2018-06-16 14:54:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Woszczyńska Izabela Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25908. Woszczyńska Izabela Aneta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 19/16 „of”. [BMSiG-25425/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt VII GUp 19/16 „of” umorzył postępowanie upadłościowe wobec Izabeli Anety Woszczyńskiej, nr PESEL 79112409586. Od wyżej wymienionego postanowienia można wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Szczecinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Koszalinie w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o umorzeniu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25908

Dodano: 2018-06-16 14:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dominik Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25909. Dominik Marcin. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 73/15 of. [BMSiG-25300/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 30.03.2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 29.09.2017 r. o ustaleniu planu spłaty zobowiązań upadłego Marcina Dominika, numer PESEL 71022703798, zamieszkałego we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, stosowanego w związku z normą intertemporalną z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 73/15 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25909

Dodano: 2018-06-16 14:57:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

IDEA ALUMINIUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25910. IDEA ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Wasilkowie. KRS 0000344071. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grudnia 2009 r., sygn. akt VIII GUp 3/17. [BMSiG-25432/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 maja 2018 roku, wydanym w postępowaniu oznaczonym sygn. akt VIII GUp 3/17 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Idea Aluminium spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Wasilkowie. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25910

Dodano: 2018-06-16 14:57:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Przedsiębiorstwo Prodach Bekier Augustyniak Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25911. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODACH BEKIER AUGUSTYNIAK SPÓŁKA JAWNA „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Jordanowie. KRS 0000010718. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 maja 2001 r., sygn. akt V GUp 9/13. [BMSiG-25448/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra, obwieszcza, że w dniu 10 maja 2018 r. wydał postanowienie stwierdzające zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwo PRODACH Bekier Augustyniak Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej w Jordanowie, prowadzonego pod sygnaturą akt V GUp 9/13. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25911

Dodano: 2018-06-16 14:58:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

VITA-A Szczęsny Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25912. VITA-A SZCZĘSNY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Piasecznie. KRS 0000405352. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 grudnia 2011 r., sygn. akt X GUp 504/15. [BMSiG-25407/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r., sygn. akt X GUp 504/15, stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Vita-A Szczęsny Sp.j. w upadłości likwidacyjnej. Sąd informuje, że w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym wierzycielom przysługuje prawo do zażalenia na powyższe postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25912

Dodano: 2018-06-16 14:59:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25913. ZAKŁADY ELEKTRONICZNE „WAREL” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000100750. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r., sygn. akt X GUp 7/15. [BMSiG-25386/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r. (X GUp 7/15) postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Zakładów Elektronicznych WAREL S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS 0000100750). Wierzycielom upadłego służy zażalenie na postanowienie w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - do Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25913

Dodano: 2018-06-16 15:00:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

POL-ITAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 25915. „POL-ITAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Myszkowie. KRS 0000180136. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2003 r., sygn. akt VIII GUp 57/17. [BMSiG-25217/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pol-Ital sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Myszkowie, przy ul. Jana Pawła II 48, KRS 0000180136, REGON: 151574439, NIP: 6492040208 (sygn. akt VIII GUp 57/17), ogłasza, że w dniu 11.07.2018 r., o godzinie 1015, w sali 106, w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nieruchomość zabudowana budynkiem w Myszkowie przy ul. Partyzantów 21, KW CZ1M/00072808/1. Cena wywoławcza wynosi 529.000,00 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji, tj. 52.900,00 zł, na rachunek bankowy upadłego: Pol-Ital sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr 14 1240 2959 1111 0010 7506 2829 w terminie najpóźniej do końca dnia 10 lipca 2018 r. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji. Syndyk zastrzega możliwości odwołania aukcji bez podania przyczyny. Regulaminu Aukcji dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydział VIII Gospodarczy, oraz w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13, w siedzibie GLC. Oferenci mogą wizytować przedmiot aukcji po uprzednim umówieniu terminu z syndykiem masy upadłości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25915

Dodano: 2018-06-16 15:02:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

POL-ITAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 25916. „POL-ITAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Myszkowie. KRS 0000180136. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2003 r., sygn. akt VIII GUp 57/17. [BMSiG-25222/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pol-Ital sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Myszkowie, przy ul. Jana Pawła II 48, KRS 0000180136, REGON: 151574439, NIP: 6492040208 (sygn. akt VIII GUp 57/17), ogłasza, że w dniu 11.07.2018 r., o godzinie 930, w sali 106, w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na które składa się: 1. wartość niematerialna i prawna w postaci znaku towarowego „Orle Gniazdo Hucisko”, którego wartość rynkowa została określona w opracowaniu pod tytułem „Opinia o wartości - wartości niematerialnej i prawnej - znak towarowy Orle Gniazdo Hucisko” z dnia 11 maja 2018 r.; 2. Rzeczowy majątek trwały, którego wartość rynkowa określona została w opracowaniu pod tytułem „Operat Szacunkowy nieruchomości budynkowych, gruntowych zabudowanych oraz niezabudowanych oraz opinia o wartości pozostałych wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego spółki Pol-Ital sp. z o.o.” z dnia 29 grudnia 2017 r., a w skład którego wchodzi: - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno- -usługowym w Myszkowie przy ul. Jana Pawła II, KW CZ1M/00056618/4; - Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo Hucisko”, KW CZ1M/00009818/2, CZ1M/00094143/1, C Z 1 M / 0 0 0 9 4 1 4 4 / 8 , C Z 1 M / 0 0 0 9 4 1 4 5 / 5 , CZ1M/00094146/2, - nieruchomość budynkowa położona w Hucisku, ul. Orle Gniazdo 20, KW CZ1M/00009818/2, CZ1M/00094143/1, C Z 1 M / 0 0 0 9 4 1 4 4 / 8 , C Z 1 M / 0 0 0 9 4 1 4 5 / 5 , CZ1M/00094146/2; - środki trwałe związane gospodarczo z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Orle Gniazdo Hucisko”; - środki trwałe - maszyny i urządzenia nie związane gospodarczo z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Orle Gniazdo Hucisko”, a zlokalizowane w Myszkowie, przy ul. Jana Pawła II 48; - pozabilansowe środki trwałe - maszyny i urządzenia niezwiązane gospodarczo z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Orle Gniazdo Hucisko”, a zlokalizowane w Myszkowie, przy ul. Jana Pawła II 48; - pozabilansowe środki trwałe - maszyny i urządzenia zlokalizowane na pozostałych nieruchomościach, a nie ujęte w ewidencji środków trwałych. Cena wywoławcza wynosi 7.270.000,00 zł (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji, tj. 729.000,00 zł, na rachunek bankowy upadłego: Pol-Ital sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr 14 1240 2959 1111 0010 7506 2829 w terminie najpóźniej do końca dnia 10 lipca 2018 r. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji. Syndyk zastrzega możliwości odwołania aukcji bez podania przyczyny. Regulaminu Aukcji dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydział VIII Gospodarczy, oraz w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13, w siedzibie GLC. Oferenci mogą wizytować przedmiot aukcji po uprzednim umówieniu terminu z syndykiem masy upadłości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25916

Dodano: 2018-06-16 15:03:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

SANGER METAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o zmianie trybu postępownia z opcji układowej na opcję likwidacyjną

Poz. 25917. „SANGER METAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000171540. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2003 r., sygn. akt XII GUp 20/15. [BMSiG-25208/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 maja 2018 roku zmieniono sposób prowadzenia postępowania upadłościowego SANGER METAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe SANGER METAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie obejmujące likwidację jej majątku - sygn. akt XII GUp 20/15. Odwołano nadzorcę sądowego w osobie Wojciecha Drzewienieckiego i ustanowiono syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Drzewienieckiego. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie przysługującym wierzycielom oraz upadłemu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i w Monitorze Sądowym Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25917

Dodano: 2018-06-16 15:04:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ADMT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 25918. ADMT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Boguszach. KRS 0000550511. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt VIII GUp 29/18. [BMSiG-25435/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 6.03.2018 r. przekazał sędziemu komisarzowi operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Boguszach, gminie Sokółka, stanowiący masę upadłości w postępowaniu upadłościowym ADMT S.A. w upadłości, KRS 0000550511, sygn. akt VIII GUp 29/18, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zgodnie z art. 319 ust. 5 zarzuty na operat szacunkowy wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25918

Dodano: 2018-06-16 15:05:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Grzela Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 25919. Grzela Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 39/17. [BMSiG-25413/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 39/17: 1. umorzył wszystkie zobowiązania upadłego Andrzeja Grzeli powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 13 marca 2017 r., podlegające umorzeniu w toku postępowania upadłościowego - bez ustalania planu spłaty wierzycieli; 2. obciążył Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25919

Dodano: 2018-06-16 15:05:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

EKOGENERACJA S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 25920. EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000364229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 września 2010 r., sygn. akt X GUp 113/18. [BMSiG-25315/2018] Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Ekokogeneracja S.A. w upadłości (sygn. akt X GUp 113/18) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie składników masy upadłości Ekokogeneracja S.A., który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25920

Dodano: 2018-06-16 15:06:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Fieroch Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 25921. Fieroch Danuta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 34/15. [BMSiG-25360/2018] Syndyk masy upadłości Danuty Fieroch (PESEL 61042611443), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Rybniku, ogłasza przetarg w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1 764 m2 , położonej w Wodzisławiu Śląskim, działka ewidencyjna numer 1161/205, obręb Wodzisław Śląski. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GL1W/00035873/5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 1.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości: Danuta Fieroch, ul. Cyprysowa 5A, 44-251 Rybnik, o numerze 91 1090 1766 0000 0001 3220 9134 w Banku Zachodnim WBK, z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM W PRZETARGU, sygn. akt XII GUp 34/15, nazwa oferenta”” w terminie do 4 lipca 2018 r. Oferta winna być złożona w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydziale XII Gospodarczym, w godzinach pracy Sądu, lub korespondencyjnie (decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Sądu, a nie data stempla pocztowego) nie później, niż w terminie 14 dni, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Rozpoznanie ofert, jak również ewentualna dodatkowa licytacja, odbędzie się 5 lipca 2018 r., o godzinie 1000, w sali nr 112 Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach. Regulamin przetargu i operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Kancelarii Syndyka w Gliwicach przy ul. Srebrnej 38, numer tel. 696 435 190, adres e-mail: kancelaria@mariankorus.pl MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25921

Dodano: 2018-06-16 15:07:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Grzela Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 25922. Grzela Grażyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 38/17. [BMSiG-25401/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 maja 2018 r. w sprawie sygn. V GUp 38/17 umorzył wszystkie zobowiązania upadłego Grażyny Grzeli powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 13 marca 2017 r., podlegające umorzeniu w toku postępowania upadłościowego - bez ustalania planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25922

Dodano: 2018-06-16 15:07:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Znojek Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 25923. Znojek Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 82/17. [BMSiG-25325/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GUp 82/17, w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Krystyny Znojek, nr PESEL 50031309007: 1. umorzył powstałe przed dniem 8 maja 2017 r. zobowiązania upadłej Krystyny Znojek, nr PESEL 50031309007, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. t ymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 4.086,34 (cztery tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 34/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25923

Dodano: 2018-06-16 15:08:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kubiak-Stankiewicz Anita w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 25924. Kubiak-Stankiewicz Anita. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 21/18. [BMSiG-25372/2018] Syndyk Anity Kubiak-Stankiewicz w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż: - prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sasinie, gmina Choczewo, oznaczonej jako działka gruntu nr 188/41, obr. 0007, o powierzchni 490 m2 , objętej księgą wieczystą KW nr GD1W/0069827/1, wraz z udziałem 1/27 w drodze dojazdowej, za łączną cenę 14.100,00 zł (czternaście tysięcy sto złotych), wadium w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych); - prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sasinie, gmina Choczewo, oznaczonej jako działka gruntu nr 188/42, obr. 0007, o powierzchni 470 m2 , objętej księgą wieczystą KW nr GD1W/0069828/8, wraz z udziałem 1/27 w drodze dojazdowej, za łączną cenę 13.600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych), wadium w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych); - prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sasinie, gmina Choczewo, oznaczonej jako działka gruntu nr 188/43, obr. 0007, o powierzchni 454 m2 , objętej księgą wieczystą nr KW GD1W/0069829/5, wraz z udziałem 1/27 w drodze dojazdowej, za łączną cenę 13.100,00 zł, (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych), wadium w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek bankowy Anity Kubiak-Stankiewicz w upadłości nr: 09 1090 1883 0000 0001 3588 8095, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 21/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2018 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), z podaniem sygnatury akt X GUp 21/18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2018 r., o godz. 1300, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Warunki przetargu dostępne są w Biurze Syndyka, tel. 22 626 08 00. Operaty szacunkowe dostępne są w budynku Sądu (czytelnia akt). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25924

Dodano: 2018-06-16 15:10:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Piekarski Andrzej Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 25925. Piekarski Andrzej Stanisław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 84/18. [BMSiG-25235/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Stanisława Piekarskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej zam., w Białymstoku przy ul. Lawendowej 58/53, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 84/18), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 i art. 491(2) ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, że syndyk ukończył opis i oszacowanie objętego masą upadłości składnika w postaci udziału w 3/80 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 1735, o powierzchni 689 m2 , zabudowanej dwoma budynkami o łącznej powierzchni zabudowy 180 m2 , położonej w Supraślu przy ul. Słowackiego 16, pow. białostocki, woj. podlaskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi Księgę Wieczystą nr BI1B/00011416/7. Złożony do akt postępowania operat szacunkowy można oglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25925

Dodano: 2018-06-16 15:10:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rybitwa Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 25927. Rybitwa Jolanta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 38/18 „of”. [BMSiG-25434/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jolanty Rybitwy (sygn. akt VII GUp 38/18 „of”), zawiadamia, że na dzień 10 lipca 2018 r., godz. 1000, został wyznaczony przetarg na sprzedaż: - udziału 4/6 części w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Poznaniu przy ul. os. Jana III Sobieskiego 37/6, dla którego Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi Księgę Wieczystą nr PO1P/00239132/2, - udziału 624/27925 części w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi Księgę Wieczystą nr PO1P/0022153/0. Regulamin przetargu można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, Koszalin, ul. Andersa 34. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25927

Dodano: 2018-06-16 15:11:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-BUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 25930. STAROGARDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „S-BUD” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000093016. SĄD REJONOWY GDAŃSK- PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2002 r., sygn. akt VI GU 199/16, VI GUp 112/16. [BMSiG-25399/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim Syndyk masy upadłości Spółki pod firmą Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, na podstawie art. 320 Ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez Sędziego komisarza postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r. zapadłym w sprawie VI GUp 112/16 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na: 1. sprzedaż nieruchomości obejmującej: a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starogardzie Gdańskim, gmina Starogard Gdański, powiat Starogardzki, województwo pomorskie, obejmującej działki nr 47/3, dz.nr.47/4, dz.nr.60/9, dz.nr.60/10, dz.nr.60/14, dz.nr.60/15, o łącznej powierzchni 2,2669 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1A/00044487/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż 2.895.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT, b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starogardzie Gdańskim, gmina Starogard Gdański, powiat Starogardzki, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 60/16, o powierzchni 1.0165 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1A/00051602/9 za cenę wywoławczą nie niższą niż 604.000,00 zł (słownie: sześćset cztery tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT; z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 3.499.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT. 2. sprzedaż lokalu mieszkalnego obejmującego a) prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 7A, gmina Wejherowo, województwo pomorskie, dwupoziomowy oznaczony nr 25, mieszczący się na trzecim piętrze, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, dwóch łazienek, dwóch przedpokoi, klatki schodowej o powierzchni użytkowej 79,40 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1W/00081575/9, wraz z udziałem wynoszącym 993/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą GD1W/00034369/8 za cenę wywoławczą nie niższą niż 249.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 249.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. WARUNKI PRZETARGU Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7, w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1500, oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ, ul. Piekarnicza 10, w godzinach i dniach urzędowania Sądu, a także treść Regulaminu Przetargu zamieszczona została na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu. 1. Oferty należy składać do dnia 3 lipca 2018 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty. 2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. Kopertę należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Sędzia komisarz SSR Anna Morawska, sygnatura akt VI GUp 112/16, oferta na przetarg nieruchomości Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Słowa „oferta na przetarg nieruchomości” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust. 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM. 3. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w § 3 ust. I Regulaminu Przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu. 4. Każdy oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, kilku bądź wszystkich z wystawionych do sprzedaży nieruchomości opisanych w § 3 ust. I Regulaminu Przetargu, z tym zastrzeżeniem, iż w ofercie zostanie odmiennie wskazana oferowana cena dla każdej z objętych ofertą nieruchomości. Oferta niespełniająca ww. zastrzeżenia podlegać będzie odrzuceniu. 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w § 3 ust. I Regulaminu Przetargu dla każdej z nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty. 6. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy spółki pod firmą Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, numer rachunku: 64 1090 1102 0000 0001 3331 1192. 7. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 3 lipca 2018 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w § 6 ust. 2 rachunek bankowy. 8. Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku polskim i winna zawierać: a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty, b) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów, c) wskazanie numerów NIP i REGON, poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie, d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta, e) oferowaną cenę nabycia netto wyrażoną odrębnie, kwotowo, dla każdej nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w § 3 ust. I Regulaminu Przetargu, f) zobowiązanie oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości, g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu, h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu Przetargu, i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l Kodeksu cywilnego, j) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznym, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, k) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot, l) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta, m) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 10. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być zaopatrzone w podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetargu. 11. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, pod rygorem odrzucenia oferty. 12. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 5 lipca 2018 roku, o godzinie 1045, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B65. 13. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 601-457-294, od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1500. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25930

Dodano: 2018-06-16 15:12:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tomaszewska Marzena Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 25931. Tomaszewska Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 617/15. [BMSiG-25307/2018] Syndyk masy upadłości Marzeny Tomaszewskiej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 617/15, obwieszcza o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ulicy Pana Tadeusza 12A, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy- -Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA1M/00029672/4. Minimalna cena sprzedaży przedmiotu przetargu wynosi 595.000,00 zł brutto (pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) brutto. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium na rachunek masy upadłości w wysokości 60.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi 4 lipca 2018 roku, o godz. 1230, w gmachu Sądu, w sali nr 119. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 lok. U8, w godzinach od 900 do 1600, tel. (22) 643 77 92, adres email: oferty@wydrzynski.com.pl MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25931

Dodano: 2018-06-16 15:16:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Zakrzewska Mariola w upadłości likwidacyjnej

2018-06-15 Inne

Poz. 25932. Zakrzewska Mariola. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 41/18 „of”. [BMSiG-25270/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. w Koszalinie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Marioli Zakrzewskiej z wniosku syndyka postanawia: 1. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 p.u. zatwierdzić przedłożony przez syndyka regulamin przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35/8, położonej w Koszalinie przy ul. Starowiejskiej 93, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi Księgę Wieczystą nr KO1K/00049240/3; 2. o przetargu zawiadomić przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 25932

Dodano: 2018-06-16 15:17:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

SZPITAL GIŻYCKI Sp. z o.o.

2018-06-15 Inne

Poz. 26025. „SZPITAL GIŻYCKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Giżycku. KRS 0000452879. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2013 r., sygn. akt V GRs 1/17. [BMSiG-25382/2018] Na podstawie art. 164 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego - Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Giżycku (V GRs 1/17) wyznaczono termin rozprawy w celu rozpoznania układu. Rozprawa odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r., godz. 900, sala 114, w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26025

Dodano: 2018-06-16 15:17:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

TRAWNIK PRODUCENT Sp. z o.o.

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 26026. „TRAWNIK PRODUCENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Turowie. KRS 0000381334. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2011 r., sygn. akt VII GRu 3/17. [BMSiG-25274/2018] Sędzia komisarz postępowania układowego „Trawnik Producent” Sp. z o.o. w Turowie, sygn. akt VII GRu 3/17, ogłasza, że nadzorca sądowy w dniu 7 maja 2018 r. złożył drugie uzupełnienie spisu wierzytelności. Uzupełnienie spisu wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy, Koszalin, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 92 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 93 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26026

Dodano: 2018-06-16 15:18:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

VACAT Sp. z o.o.

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 26027. „VACAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rybniku. KRS 0000170139. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierpnia 2003 r., sygn. akt XII GRu 1/18. [BMSiG-25209/2018] Nadzorca sądowy zawiadamia, że w postępowaniu układowym VACAT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik (KRS 0000170139), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach pod sygnaturą XII GRu 1/18, Sędzia komisarz wyznaczył na dzień 5 lipca 2018 r,. na godz. 1100, termin zgromadzenia wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, sala nr 112, a jego przedmiotem będzie głosowanie nad układem. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Głos na piśmie należy przesłać, z powołaniem się na sygnaturę akt XII GRu 1/18, na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Głos należy oddać przed terminem zgromadzenia wierzycieli. Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do Sądu. Karta do głosowania może również zostać złożona na ręce Sędziego komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności jako uprawniające do głosowania nad układem oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą Sędziemu komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Sędzia komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, Sędzia komisarz oznacza stosownie do okoliczności. Wierzyciel musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela (wynikający z przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru) bądź przez pełnomocnika, z tym że pełnomocnictwo powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem poświadczonym notarialnie. Notarialne poświadczenie podpisu na dokumencie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli pełnomocnikiem wierzyciela do głosowania nad układem jest adwokat lub radca prawny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26027

Dodano: 2018-06-16 15:18:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

KJB Krzysztof Bałamącek

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Nadzorcy Sądowego

Poz. 26028. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-25463/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 roku zmieniono nadzorcę sądowego wyznaczonego w postępowaniu układowym dłużnika Krzysztofa Bałamącka - sygn. akt XII GRu 2/16 - w ten sposób, iż w miejsce dotychczasowego nadzorcy sądowego Marcina Filipowicza powołano nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Stawarskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26028

Dodano: 2018-06-16 15:20:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Domżał Włodzimierz"

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 26029. Domżał Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 2/18. [BMSiG-25265/2018] Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego Włodzimierza Domżała, sygn. akt VII GRp 2/18, ogłasza, że w dniu 25 maja 2018 r. nadzorca sądowy złożył uzupełnienie spisu wierzytelności dłużnika. Co do umieszczenia wierzytelności w spisie dłużnik może złożyć zastrzeżenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26029

Dodano: 2018-06-16 15:21:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Domżał Włodzimierz"

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 26030. Domżał Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 2/18. [BMSiG-25266/2018] Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego Włodzimierza Domżała, sygn. akt VII GRp 2/18, na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 28 maja 2018 r. postanowił na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, stwierdzić przyjęcie układu o treści: GRUPA I: W stosunku do wierzycieli posiadających wierzytelności, których wartość nie przekracza 10.000 zł: a. Karencję w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, b. Umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. Spłatę przypadającą tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokość i zadłużenia, w okresie 24 miesięcy. GRUPA II: W stosunku do wierzycieli posiadających wierzytelności, których wartość przekracza 10.000 zł: a. karencję w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, b. umorzenie należności głównej w 25% (dwudziestu pięciu procentach), c. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych, bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych, za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, d. spłatę przypadającą tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 15-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia w okresie 60 miesięcy. GRUPA III: W stosunku do wierzycieli publicznoprawnych: a. karencję w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu b. spłatę przypadającą tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 15-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy. GRUPA IV: W stosunku do wierzycieli, którym przysługują zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika: a. karencję w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu b. pozostawienie rzeczywistej wartości zadłużenia, zgodnie ze stanem na dzień ogłoszenia przyspieszonego postępowania układowego c. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, d. spłatę przypadającą tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 20-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 12 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej spłaty dla poszczególnych grup nie może być mniejsza niż 100 zł (sto złotych). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26030

Dodano: 2018-06-16 15:21:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

FMT TOMTEQ Sp. z o.o.

2018-05-24 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26031. FMT TOMTEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Łowęcinie. KRS 0000360848. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2010 r., sygn. akt XI GR 28/18, XI GRs 7/18. [BMSiG-25211/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 28/18 z wniosku FMT TOMTEQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowęcinie o otwarcie postępowania sanacyjnego: 1. otworzył postępowanie sanacyjne FMT TOMTEQ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowęcinie, nr KRS: 360848; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona; 3. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 4. wyznaczył zarządcę w osobie Krystyny Bartoszewskiej - nr licencji 330; 5. stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GRs 7/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26031

Dodano: 2018-06-16 15:26:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

FMT TOMTEQ Sp. z o.o.

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26031. FMT TOMTEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Łowęcinie. KRS 0000360848. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2010 r., sygn. akt XI GR 28/18, XI GRs 7/18. [BMSiG-25211/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 28/18 z wniosku FMT TOMTEQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowęcinie o otwarcie postępowania sanacyjnego: 1. otworzył postępowanie sanacyjne FMT TOMTEQ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowęcinie, nr KRS: 360848; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona; 3. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 4. wyznaczył zarządcę w osobie Krystyny Bartoszewskiej - nr licencji 330; 5. stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GRs 7/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26031

Dodano: 2018-06-16 15:26:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

INSTALEXPORT S.A.

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 26032. INSTALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000022555. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2001 r., sygn. akt X GRs 3/16. [BMSiG-25467/2018] OBWIESZCZENIE Nadzorca wykonania układu zawartego przez Instalexport S.A. (NIP nr: 0005260152583, REGON nr: 010544643, dalej jako: „Spółka“) z wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli w celu głosowania nad układem w dniu 4 grudnia 2017 r., na podstawie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego zawiadamia, iż w związku z uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu układu, postępowanie restrukturyzacyjne wobec Spółki zostało zakończone z dniem 6 czerwca 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26032

Dodano: 2018-06-16 15:27:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL S.A.

2018-06-15 Inne

Poz. 26033. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „TERMAL” SPÓŁKA AKCYJNA w Lubinie. KRS 0000018162. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2001 r., sygn. akt V GRu 1/16. [BMSiG-25301/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy zawiadamia, że termin i miejsce rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu z wierzycielami przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMAL Spółki Akcyjnej w postępowaniu układowym z siedzibą w Lubinie (sygn. akt V GRu 1/16) wyznaczono na dzień 28 czerwca 2018 roku, o godz. 825, w sali nr 211, w siedzibie Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26033

Dodano: 2018-06-16 15:55:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Jędrasik Adrian i Wojtkowiak Wojciech wspólnicy HURTOWNIASPORTOWA.NET s.c.

2018-05-08 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26034. Jędrasiak Adrian i Wojtkowiak Wojciech wspólnicy HURTOWNIASPORTOWA.NET Spółka cywilna w Zielonej Górze. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 3/18, V GRp 1/18. [BMSiG-25442/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie o sygnaturze V GR 3/18 otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużników: Adriana Jędrasiaka i Wojciecha Wojtkowiaka wspólników HURTOWNIASPORTOWA.NET Spółki cywilnej z siedzibą w Zielonej Górze, ulica Kożuchowska 20d (65-364 Zielona Góra), numer NIP: 9730949827, REGON: 080320797. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską numer licencji 1195. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie układowe toczy się pod sygnaturą V GRp 1/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26034

Dodano: 2018-06-16 15:59:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Jędrasik Adrian i Wojtkowiak Wojciech wspólnicy HURTOWNIASPORTOWA.NET s.c.

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26034. Jędrasiak Adrian i Wojtkowiak Wojciech wspólnicy HURTOWNIASPORTOWA.NET Spółka cywilna w Zielonej Górze. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 3/18, V GRp 1/18. [BMSiG-25442/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie o sygnaturze V GR 3/18 otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużników: Adriana Jędrasiaka i Wojciecha Wojtkowiaka wspólników HURTOWNIASPORTOWA.NET Spółki cywilnej z siedzibą w Zielonej Górze, ulica Kożuchowska 20d (65-364 Zielona Góra), numer NIP: 9730949827, REGON: 080320797. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską numer licencji 1195. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie układowe toczy się pod sygnaturą V GRp 1/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26034

Dodano: 2018-06-16 15:59:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PRZEMYSŁÓWKA Sp. z o.o.

2018-05-25 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26035. KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „PRZEMYSŁÓWKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Koszalinie. KRS 0000134726. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2002 r., sygn. akt VII GRs 2/18. [BMSiG-25264/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 maja 2018 r.: 1. otworzył postępowanie sanacyjne Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 115, 75-601 Koszalin, KRS 0000134726, 2. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza, 3. odebrał zarząd własny dłużnikowi i wyznaczył Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, zarządcą, 4. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny 5. postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GRs 2/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otworzeniu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otworzeniu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26035

Dodano: 2018-06-16 16:03:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PRZEMYSŁÓWKA Sp. z o.o.

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26035. KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „PRZEMYSŁÓWKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Koszalinie. KRS 0000134726. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2002 r., sygn. akt VII GRs 2/18. [BMSiG-25264/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 maja 2018 r.: 1. otworzył postępowanie sanacyjne Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 115, 75-601 Koszalin, KRS 0000134726, 2. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza, 3. odebrał zarząd własny dłużnikowi i wyznaczył Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, zarządcą, 4. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny 5. postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GRs 2/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otworzeniu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otworzeniu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26035

Dodano: 2018-06-16 16:03:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

P.P.H.U. EWA Ewa Nogaj

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 26036. Nogaj Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. EWA Ewa Nogaj w Pruszkowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRu 5/17. [BMSiG-25469/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, zawiadamia, że w postępowaniu układowym Ewy Nogaj prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „EWA” Ewa Nogaj w Pruszkowie, numer NIP 6222273954, REGON 30216272, sygn. akt V GRu 5/17, postanowieniem z dnia 18.05.2018 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U., poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr. rest.) zatwierdzono uzupełniający spis wierzytelności złożony przez nadzorcę w dniu 23.03.2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26036

Dodano: 2018-06-16 16:03:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

"Parczyński Stanisław"

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26038. Parczyński Stanisław prowadzący działalność pod nazwą Stanisław Parczyński w Mosznie-Kolonii. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRp 1/18. [BMSiG-25353/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r., sygn. akt IX GRp 1/18, sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe Stanisława Parczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą w miejscowości Moszna-Kolonia. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia (art. 327 ust. 1 i 3 w zw. z art. 201 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne), osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, uprawniona jest do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego określonym w niniejszym obwieszczeniu (art. 334 ust. 1 w zw. z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26038

Dodano: 2018-06-16 16:04:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

UNIPOLCOM S.A.

2018-06-16 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 26040. UNIPOLCOM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000343547. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grudnia 2009 r., sygn. akt X GRp 22/17. [BMSiG-25202/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 8 czerwca 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GRp 22/17, postanowił na podstawie art. 97 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zatwierdzić spis wierzytelności oraz wierzytelności spornych w przyspieszonym postępowaniu układowym Unipolcom S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000343547). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26040

Dodano: 2018-06-16 16:05:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

UNIPOLCOM S.A.

2018-06-15 Obwieszczenie w MSiG o nie przyjęciu układu

Poz. 26041. UNIPOLCOM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000343547. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grudnia 2009 r., sygn. akt X GRp 22/17. [BMSiG-25207/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 r., w sprawie sygn. akt X GRp 22/17, zapadłym na zgromadzeniu wierzycieli, stwierdził, że nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Unipolcom S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000343547) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 115/2018 (5503) z dnia 15 czerwca 2018 r. → Pozycja 26041

Dodano: 2018-06-16 16:06:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Świstak Marcin i Stanek-Świstak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26079. Świstak Marcin i Stanek-Świstak Jolanta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 100/18, V GUp 169/18. [BMSiG-25737/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 100/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Upadłej Jolanty Stanek- -Świstak, PESEL 77092817326, i Upadłego Marcina Świstaka, PESEL 77090315710, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR dr Pawła Jandę, a syndykiem masy upadłości Ludwika Noworolskiego, licencja nr 8. Sąd wzywa wierzycieli upadłych do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26079

Dodano: 2018-06-18 09:41:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Świstak Marcin i Stanek-Świstak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26079. Świstak Marcin i Stanek-Świstak Jolanta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 100/18, V GUp 169/18. [BMSiG-25737/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 100/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Upadłej Jolanty Stanek- -Świstak, PESEL 77092817326, i Upadłego Marcina Świstaka, PESEL 77090315710, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR dr Pawła Jandę, a syndykiem masy upadłości Ludwika Noworolskiego, licencja nr 8. Sąd wzywa wierzycieli upadłych do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26079

Dodano: 2018-06-18 09:41:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Czenczek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26080. Czenczek Mariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 69/18. [BMSiG-25721/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 69/18, ogłosił upadłość Mariusza Czenczek, zamieszkałego w Sochocinie przy ulicy Cmentarnej 26, PESEL 73121416777, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 69/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26080

Dodano: 2018-06-18 09:42:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Czenczek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26080. Czenczek Mariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 69/18. [BMSiG-25721/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 69/18, ogłosił upadłość Mariusza Czenczek, zamieszkałego w Sochocinie przy ulicy Cmentarnej 26, PESEL 73121416777, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 69/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26080

Dodano: 2018-06-18 09:42:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mazurek Daniel Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26081. Mazurek Daniel Stanisław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 280/17, VIII GUp 110/18. [BMSiG-25730/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Daniela Stanisława Mazurka, sygn. akt VIII GU 280/17, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Daniela Stanisława Mazurka, zam.: ul. Zapole 44, 07-202 Wyszków, PESEL 83121409172, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236). 5. Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 110/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26081

Dodano: 2018-06-18 09:44:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mazurek Daniel Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26081. Mazurek Daniel Stanisław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 280/17, VIII GUp 110/18. [BMSiG-25730/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Daniela Stanisława Mazurka, sygn. akt VIII GU 280/17, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Daniela Stanisława Mazurka, zam.: ul. Zapole 44, 07-202 Wyszków, PESEL 83121409172, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236). 5. Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 110/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26081

Dodano: 2018-06-18 09:44:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Zienkiewicz Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26082. Zienkiewicz Teresa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 101/18. [BMSiG-25712/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 101/18, ogłosił upadłość Teresy Zienkiewicz, zamieszkałej w Płocku przy al. marsz. J. Piłsudskiego 44 m. 39, PESEL 68060509666, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 101/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26082

Dodano: 2018-06-18 09:45:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Zienkiewicz Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26082. Zienkiewicz Teresa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 101/18. [BMSiG-25712/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 101/18, ogłosił upadłość Teresy Zienkiewicz, zamieszkałej w Płocku przy al. marsz. J. Piłsudskiego 44 m. 39, PESEL 68060509666, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 101/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26082

Dodano: 2018-06-18 09:45:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kulaszewski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26083. Kulaszewski Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 89/18. [BMSiG-25719/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 89/18, ogłosił upadłość Wiesława Kulaszewskiego, zamieszkałego w Mławie przy ulicy Spichrzowej 4 m. 21, PESEL 64102709711, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 89/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26083

Dodano: 2018-06-18 09:46:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kulaszewski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26083. Kulaszewski Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 89/18. [BMSiG-25719/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 89/18, ogłosił upadłość Wiesława Kulaszewskiego, zamieszkałego w Mławie przy ulicy Spichrzowej 4 m. 21, PESEL 64102709711, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 89/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26083

Dodano: 2018-06-18 09:46:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sasin Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2018-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26084. Sasin Kazimiera. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 533/18. [BMSiG-25706/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Kazimiery Sasin (PESEL 30030402208), zamieszkałej w Wołominie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Tomasza Dec posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt X GUp 533/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26084

Dodano: 2018-06-18 09:47:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sasin Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26084. Sasin Kazimiera. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 533/18. [BMSiG-25706/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Kazimiery Sasin (PESEL 30030402208), zamieszkałej w Wołominie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Tomasza Dec posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt X GUp 533/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26084

Dodano: 2018-06-18 09:47:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skibniewska Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2018-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26085. Skibniewska Klaudia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 535/18. [BMSiG-25675/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 czerwca 2018 r. ogłosił upadłość Klaudii Skibniewskiej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 04-372) przy ul. Kobielskiej 91 m. 31, PESEL 90100601441, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir, syndyka masy upadłości w osobie Danuty Brzezińskiej-Armandno. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt X GUp 535/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26085

Dodano: 2018-06-18 09:48:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skibniewska Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26085. Skibniewska Klaudia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 535/18. [BMSiG-25675/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 czerwca 2018 r. ogłosił upadłość Klaudii Skibniewskiej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 04-372) przy ul. Kobielskiej 91 m. 31, PESEL 90100601441, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir, syndyka masy upadłości w osobie Danuty Brzezińskiej-Armandno. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt X GUp 535/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26085

Dodano: 2018-06-18 09:49:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Zienkiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26086. Zienkiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 103/18. [BMSiG-25715/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 103/18, ogłosił upadłość Piotra Zienkiewicza, zamieszkałego w Płocku przy al. marsz. J. Piłsudskiego 44 m. 39, PESEL 68060509666, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 103/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26086

Dodano: 2018-06-18 09:49:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Zienkiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26086. Zienkiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 103/18. [BMSiG-25715/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 103/18, ogłosił upadłość Piotra Zienkiewicza, zamieszkałego w Płocku przy al. marsz. J. Piłsudskiego 44 m. 39, PESEL 68060509666, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 103/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26086

Dodano: 2018-06-18 09:50:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cieślak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26088. Cieślak Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 248/18, X GUp 531/18. [BMSiG-25630/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 248/18, ogłosił upadłość Danuty Cieślak, zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 29050301084, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 531/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26088

Dodano: 2018-06-18 09:52:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cieślak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26088. Cieślak Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 248/18, X GUp 531/18. [BMSiG-25630/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 248/18, ogłosił upadłość Danuty Cieślak, zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 29050301084, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 531/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26088

Dodano: 2018-06-18 09:52:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Frankowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26089. Frankowska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 355/18, X GUp 500/18. [BMSiG-25625/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 355/18 ogłosił upadłość Barbary Frankowskiej, zamieszkałej przy ul. Chylickiej 63a, 05-510 Konstancin- -Jeziorna, PESEL 69032713263, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 500/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26089

Dodano: 2018-06-18 09:53:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Frankowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26089. Frankowska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 355/18, X GUp 500/18. [BMSiG-25625/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 355/18 ogłosił upadłość Barbary Frankowskiej, zamieszkałej przy ul. Chylickiej 63a, 05-510 Konstancin- -Jeziorna, PESEL 69032713263, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 500/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26089

Dodano: 2018-06-18 09:54:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gabrowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26091. Gabrowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 209/18, XII GUp 203/18. [BMSiG-25614/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r., sygn. akt XII GU 209/18, ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Gabrowskiej, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 65022402443, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 203/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26091

Dodano: 2018-06-18 09:55:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gabrowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26091. Gabrowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 209/18, XII GUp 203/18. [BMSiG-25614/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r., sygn. akt XII GU 209/18, ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Gabrowskiej, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 65022402443, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 203/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26091

Dodano: 2018-06-18 09:55:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stehbach Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26092. Stehbach Jacek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 257/18, XI GUp 141/18. [BMSiG-25631/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 257/18 ogłosił upadłość dłużnika Jacka Stehbacha, nr PESEL: 65060604254, zamieszkałego w Chodzieży, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 141/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Jacka Stehbacha do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jacka Stehbacha, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Ślusarczyka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 33). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26092

Dodano: 2018-06-18 09:57:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stehbach Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26092. Stehbach Jacek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 257/18, XI GUp 141/18. [BMSiG-25631/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 257/18 ogłosił upadłość dłużnika Jacka Stehbacha, nr PESEL: 65060604254, zamieszkałego w Chodzieży, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 141/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Jacka Stehbacha do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jacka Stehbacha, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Ślusarczyka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 33). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26092

Dodano: 2018-06-18 09:57:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Jankowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26093. Jankowska Beata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/18 of, V GUp 45/18 of. [BMSiG-25565/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 29.05.2018 r., sygn. akt V GU 18/18 of: - ogłoszono upadłość Beaty Jankowskiej, PESEL: 67060604906, zamieszkałej w miejscowości Złotoryja, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jej majątku, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej, oraz syndyka masy upadłości w mojej osobie (nr licencji 195), - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt V GUp 45/18 of. Zbigniew Krajewski licencja nr 195 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26093

Dodano: 2018-06-18 09:59:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Jankowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26093. Jankowska Beata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/18 of, V GUp 45/18 of. [BMSiG-25565/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 29.05.2018 r., sygn. akt V GU 18/18 of: - ogłoszono upadłość Beaty Jankowskiej, PESEL: 67060604906, zamieszkałej w miejscowości Złotoryja, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jej majątku, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej, oraz syndyka masy upadłości w mojej osobie (nr licencji 195), - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt V GUp 45/18 of. Zbigniew Krajewski licencja nr 195 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26093

Dodano: 2018-06-18 09:59:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Józefowicz Damian w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26094. Józefowicz Damian. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 75/18. [BMSiG-25535/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. została ogłoszona upadłość Damiana Józefowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Opocznie, ul. Kossaka 16/18, PESEL 84081217414, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Agnieszką Baranowską-Gos, a na syndyka Zbigniewa Szymczyka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 75/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26094

Dodano: 2018-06-18 10:00:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Józefowicz Damian w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26094. Józefowicz Damian. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 75/18. [BMSiG-25535/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. została ogłoszona upadłość Damiana Józefowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Opocznie, ul. Kossaka 16/18, PESEL 84081217414, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Agnieszką Baranowską-Gos, a na syndyka Zbigniewa Szymczyka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 75/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26094

Dodano: 2018-06-18 10:00:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Józefowicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26095. Józefowicz Małgorzata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 74/18. [BMSiG-25534/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. została ogłoszona upadłość Małgorzaty Józefowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Opocznie, ul. Kossaka 16/18, PESEL 88033117081, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Agnieszką Baranowską-Gos, a na syndyka Zbigniewa Szymczyka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tutejszego Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 74/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26095

Dodano: 2018-06-18 10:01:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Józefowicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26095. Józefowicz Małgorzata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 74/18. [BMSiG-25534/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. została ogłoszona upadłość Małgorzaty Józefowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Opocznie, ul. Kossaka 16/18, PESEL 88033117081, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Agnieszką Baranowską-Gos, a na syndyka Zbigniewa Szymczyka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tutejszego Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 74/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26095

Dodano: 2018-06-18 10:01:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kaniuk Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26096. Kaniuk Ireneusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 454/18, X GUp 508/18. [BMSiG-25506/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt X GU 454/18, ogłosił upadłość Ireneusza Kaniuk, PESEL 56122905756, zamieszkałego w Warszawie (03-514), ul. Skargi 6 m. 4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 508/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26096

Dodano: 2018-06-18 10:02:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kaniuk Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26096. Kaniuk Ireneusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 454/18, X GUp 508/18. [BMSiG-25506/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt X GU 454/18, ogłosił upadłość Ireneusza Kaniuk, PESEL 56122905756, zamieszkałego w Warszawie (03-514), ul. Skargi 6 m. 4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 508/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26096

Dodano: 2018-06-18 10:02:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kmiecik Paulina w upadłości likwidacyjnej

2018-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26097. Kmiecik Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 531/18, X GUp 534/18. [BMSiG-25640/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 11 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 531/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Pauliny Kmiecik, zamieszkałej: 00-775 Warszawa, ul. Konduktorska 3B m. 34, PESEL 89060313329; 2. określić, że Paulina Kmiecik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Edytę Dzielińską oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 534/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26097

Dodano: 2018-06-18 10:06:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kmiecik Paulina w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26097. Kmiecik Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 531/18, X GUp 534/18. [BMSiG-25640/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 11 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 531/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Pauliny Kmiecik, zamieszkałej: 00-775 Warszawa, ul. Konduktorska 3B m. 34, PESEL 89060313329; 2. określić, że Paulina Kmiecik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Edytę Dzielińską oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 534/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26097

Dodano: 2018-06-18 10:06:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kogut Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26098. Kogut Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 179/18, V GUp 168/18. [BMSiG-25514/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 179/18, została ogłoszona upadłość dłużniczki Katarzyny Kogut, zamieszkałej w Ropczycach, numer PESEL 82060816540, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie: SSR Pawła Jandy i syndyka masy upadłości w osobie: A 2 Z Consulting - AA Ziobro Sp. z o.o. (KRS: 0000535273), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Artura Ziobro (nr licencji 1035). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Pawłowi Jandzie, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 168/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26098

Dodano: 2018-06-18 10:07:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kogut Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26098. Kogut Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 179/18, V GUp 168/18. [BMSiG-25514/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 179/18, została ogłoszona upadłość dłużniczki Katarzyny Kogut, zamieszkałej w Ropczycach, numer PESEL 82060816540, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie: SSR Pawła Jandy i syndyka masy upadłości w osobie: A 2 Z Consulting - AA Ziobro Sp. z o.o. (KRS: 0000535273), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Artura Ziobro (nr licencji 1035). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Pawłowi Jandzie, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 168/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26098

Dodano: 2018-06-18 10:07:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kubuj Bożena Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26099. Kubuj Bożena Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 823/18, X GUp 536/18. [BMSiG-25612/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 823/18, postanowił: 1) ogłosić upadłość Bożeny Renaty Kubuj (PESEL: 79032301481), zamieszkałej pod adresem: 04-036 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 328, 2) określić, iż Bożena Renata Kubuj jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt: X GUp 536/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26099

Dodano: 2018-06-18 10:09:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kubuj Bożena Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26099. Kubuj Bożena Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 823/18, X GUp 536/18. [BMSiG-25612/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 823/18, postanowił: 1) ogłosić upadłość Bożeny Renaty Kubuj (PESEL: 79032301481), zamieszkałej pod adresem: 04-036 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 328, 2) określić, iż Bożena Renata Kubuj jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt: X GUp 536/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26099

Dodano: 2018-06-18 10:09:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malinowski Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26100. Malinowski Józef. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 211/18. [BMSiG-25489/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 211/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Józefa Malinowskiego, zamieszkałego w Piastowie przy ul. Mazurskiej 14A (kod pocztowy: 05-820), PESEL 5002190514; 2. określić, że Józef Malinowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26100

Dodano: 2018-06-18 10:10:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malinowski Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26100. Malinowski Józef. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 211/18. [BMSiG-25489/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 211/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Józefa Malinowskiego, zamieszkałego w Piastowie przy ul. Mazurskiej 14A (kod pocztowy: 05-820), PESEL 5002190514; 2. określić, że Józef Malinowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26100

Dodano: 2018-06-18 10:11:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ochal Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26102. Ochal Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 235/18, X GUp 504/18. [BMSiG-25503/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 235/18 ogłosił upadłość Anny Ochal, zamieszkałej w Warszawie (02-495) przy ul. Keniga 4 m. 23, PESEL 58010401742, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 504/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26102

Dodano: 2018-06-18 10:12:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ochal Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26102. Ochal Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 235/18, X GUp 504/18. [BMSiG-25503/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 235/18 ogłosił upadłość Anny Ochal, zamieszkałej w Warszawie (02-495) przy ul. Keniga 4 m. 23, PESEL 58010401742, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 504/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26102

Dodano: 2018-06-18 10:12:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Olender Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26103. Olender Ireneusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 70/18, XII GUp 200/18. [BMSiG-25601/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt XII GU 70/18, ogłosił upadłość dłużnika Ireneusza Olender zamieszkałego w Kornice, numer PESEL: 71060608976, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (lic. 802). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 200/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26103

Dodano: 2018-06-18 10:13:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Olender Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26103. Olender Ireneusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 70/18, XII GUp 200/18. [BMSiG-25601/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt XII GU 70/18, ogłosił upadłość dłużnika Ireneusza Olender zamieszkałego w Kornice, numer PESEL: 71060608976, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (lic. 802). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 200/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26103

Dodano: 2018-06-18 10:13:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pieróg Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26104. Pieróg Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 221/18, XII GUp 201/18. [BMSiG-25629/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. akt XII GU 221/18, ogłosił upadłość Ewy Pieróg (PESEL: 84122210703), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 201/18. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26104

Dodano: 2018-06-18 10:14:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pieróg Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26104. Pieróg Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 221/18, XII GUp 201/18. [BMSiG-25629/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. akt XII GU 221/18, ogłosił upadłość Ewy Pieróg (PESEL: 84122210703), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 201/18. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26104

Dodano: 2018-06-18 10:14:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Woźniak Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26105. Woźniak Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 262/18. [BMSiG-25524/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 262/18, ogłosił upadłość Renaty Woźniak (numer PESEL: 46122103865) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Adama Sikorskiego, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26105

Dodano: 2018-06-18 10:15:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Woźniak Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26105. Woźniak Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 262/18. [BMSiG-25524/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 262/18, ogłosił upadłość Renaty Woźniak (numer PESEL: 46122103865) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Adama Sikorskiego, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26105

Dodano: 2018-06-18 10:15:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Skowron Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26106. Skowron Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 149/18, XII GUp 202/18. [BMSiG-25603/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r., sygn. akt XII GU 149/18, ogłosił upadłość dłużnika Marii Skowron, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 65022202142, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 202/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26106

Dodano: 2018-06-18 10:16:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Skowron Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26106. Skowron Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 149/18, XII GUp 202/18. [BMSiG-25603/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r., sygn. akt XII GU 149/18, ogłosił upadłość dłużnika Marii Skowron, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 65022202142, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 202/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26106

Dodano: 2018-06-18 10:16:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Trzeciński Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26107. Trzeciński Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 954/18, X GUp 529/18. [BMSiG-25642/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 11 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 954/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jarosława Trzecińskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: 00-266 Warszawa, ul. Świętojańska 9 m. 5, PESEL 60033002952; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 5. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 529/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26107

Dodano: 2018-06-18 10:18:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Trzeciński Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26107. Trzeciński Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 954/18, X GUp 529/18. [BMSiG-25642/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 11 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 954/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jarosława Trzecińskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: 00-266 Warszawa, ul. Świętojańska 9 m. 5, PESEL 60033002952; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 5. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 529/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26107

Dodano: 2018-06-18 10:18:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Babińscy Monika i Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26109. Babińscy Monika i Ryszard. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 161/16. [BMSiG-25688/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Babińskiej i Ryszarda Babińskiego nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 161/16 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane w dniu 21.05.2018 r. Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26109

Dodano: 2018-06-18 10:20:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Cieślak Henryka w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26110. Cieślak Henryka. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/18. [BMSiG-25651/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Henryki Cieślak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 3/18, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt), i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejonowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26110

Dodano: 2018-06-18 10:20:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

HURTPOL Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26111. HURTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Nowogardzie. KRS 0000345892. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 stycznia 2010 r., sygn. akt XII GUp 23/17. [BMSiG-25666/2018] W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem Sędziemu komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności złożonej w dniu 16 stycznia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym HURTPOL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Nowogardzie, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 23/17, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26111

Dodano: 2018-06-18 10:21:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Janas Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26112. Janas Joanna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/17. [BMSiG-25695/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Joanny Janas - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 5/17, zawiadamia, iż została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt), i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejonowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26112

Dodano: 2018-06-18 10:21:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Grzegorz Kaczorowski MG SPORT w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26113. Kaczorowski Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kaczorowski MG Sport w Ostrołęce. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 15/18. [BMSiG-25738/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt GUp 15/18 Grzegorza Kaczorowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kaczorowski MG Sport w Ostrołęce, ul. Pileckiego 4/28, PESEL 63031209635, zawiadamia, że w dniu 15.05.2018 r. złożył do Sędziego komisarza listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26113

Dodano: 2018-06-18 10:21:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

1. Kamińska Maria, 2. Kamiński Michał, 3. PW Algum Sp.j. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26114. Kamińska Maria i Kamiński Michał wspólnicy PW ALGUM Michał Kamiński, Maria Kamińska Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej w Otowicach. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 18/14. [BMSiG-25677/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Kamińskiej i Michała Kamińskiego wspólników P.W. „ALGUM” Michał Kamiński, Maria Kamińska Spółka jawna w Otowicach w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 18/14 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 27.11 2017 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26114

Dodano: 2018-06-18 10:22:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Cybulski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26115. Cybulski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 42/17. [BMSiG-25670/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Krzysztofa Cybulskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 42/17, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt), i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejonowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26115

Dodano: 2018-06-18 10:23:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Bałdyga Piotr Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26116. Bałdyga Piotr Paweł. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/17. [BMSiG-25655/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Piotra Pawła Bałdygi - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 46/17, zawiadamia, iż zostały sporządzone lista wierzytelności oraz pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela Kredyt Inkaso II NSFIZ w Warszawie i Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie, które można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt), i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od listy i pierwszej uzupełniającej listy na adres Sądu Rejonowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26116

Dodano: 2018-06-18 10:23:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis" Szut Sp. j. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26117. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „TEMBUD BIS” SZUT SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000046180. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r., sygn. akt XII GUp 12/14. [BMSiG-25708/2018] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem Sędziemu komisarzowi przez syndyka masy upadłości w dniu 22 maja 2018 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Budowlanego „TEMBUD BIS” SZUT spółki jawnej w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 12/14 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w „Gazecie Wyborczej” - wydaniu lokalnym i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26117

Dodano: 2018-06-18 10:23:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siemińska Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26118. Siemińska Bogusława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2100/17, X GUp 155/18. [BMSiG-25709/2018] Bogusława Siemińska, zamieszkała w Warszawie, PESEL: 57120208124, sygn. akt X GU 2100/17, X GUp 155/18. Syndyk masy upadłości Bogusławy Siemińskiej (PESEL: 57120208124) zamieszkałej w Warszawie (nieprowadzącej działalności gospodarczej), niniejszym informuje, że 29 maja 2018 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Lista może być przeglądana w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk Tomasz Kaczorowski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26118

Dodano: 2018-06-18 10:24:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Usługi Transportowe Tomasz Szklarek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26119. Szklarek Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Tomasz Szklarek w Romanówku. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt, XIV GUp 124/15. [BMSiG-25743/2018] Sygn. akt XIV GUp 124/15 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 roku została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Szklarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Tomasz Szklarek w Romanówku, obejmującym likwidację majątku dłużnika. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy - złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26119

Dodano: 2018-06-18 10:25:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Usługi Transportowe Tomasz Szklarek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26120. Szklarek Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Tomasz Szklarek w Romanówku. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 124/15. [BMSiG-25745/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż postanowieniem z dnia 17 maja 2017 r. na podstawie art. 261 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm., dalej puin) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 roku zmieniła listę wierzytelności złożoną przez syndyka w dniu 10 sierpnia 2016 roku w postępowaniu upadłościowym Tomasza Szklarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Tomasz Szklarek w Romanówku, obejmującym likwidację majątku dłużnika a odnoszącą się do wierzyciela FM BANK PBP PKO S.A. (obecna firma Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie). Od powyższego postanowienia w terminie tygodniowym można wnieść zażalenie do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygnaturę akt XIV GUp 124/15. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26120

Dodano: 2018-06-18 10:25:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Szulc Urszula Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26121. Szulc Urszula Magdalena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 66/17. [BMSiG-25673/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Urszuli Magdaleny Szulc, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 66/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26121

Dodano: 2018-06-18 10:25:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Chyrzyński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26122. Chyrzyński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 131/17. [BMSiG-25285/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Chyrzyńskiego, PESEL: 83091019218, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 131/17), ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany możne przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu, i w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. (art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 pu i art. 256 pu). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26122

Dodano: 2018-06-18 10:26:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janowicz Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26123. Janowicz Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 36/18. [BMSiG-25734/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Alicji Janowicz (PESEL 48011107600) zamieszkałej w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 19/26, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 36/18), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 4 czerwca 2018 r. II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26123

Dodano: 2018-06-18 10:26:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skatulski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26124. Skatulski Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 145/18. [BMSiG-25701/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Skatulskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 145/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26124

Dodano: 2018-06-18 10:27:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dyjas Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26125. Dyjas Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 928/17. [BMSiG-25663/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Dyjasa (sygn. akt X GUp 928/17) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26125

Dodano: 2018-06-18 10:27:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Faworski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26126. Faworski Paweł. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/16 „of”. [BMSiG-25703/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Faworskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 23/16 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 12.06.2018 r. uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26126

Dodano: 2018-06-18 10:27:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gowor Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26127. Gowor Helena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 242/16. [BMSiG-25681/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Heleny Gowor, nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 242/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniach 7 czerwca 2017 r. i 21 września 2017 r. lista wierzytelności, zaś w dniach 7 września 2017 r., 25 września 2017 r. i 8 maja 2018r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności wraz z uzupełnieniem listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26127

Dodano: 2018-06-18 10:28:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Górska Izabella w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26128. Górska Izabella. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 325/17. [BMSiG-25671/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że dnia 30 maja 2018 roku została złożona druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Izabelli Górskiej (PESEL 43012702168), zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 325/17). Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia wnieść sprzeciw w trybie art. 4912 ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 p.u. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26128

Dodano: 2018-06-18 10:28:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jarmołowicz Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26129. Jarmołowicz Jan. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 96/17. [BMSiG-25627/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jana Jarmołowicz w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 96/17) syndyk sporządził i przekazał w dniu 14.02.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26129

Dodano: 2018-06-18 10:29:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Książek Artur w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26130. Książek Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 940/17. [BMSiG-25676/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 29 maja 2018 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności Artura Książek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 940/17). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26130

Dodano: 2018-06-18 10:29:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Książkiewicz Donata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26131. Książkiewicz Donata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/17 of. [BMSiG-25646/2018] Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, syndyk zawiadamia, iż w dniu 23 kwietnia 2018 r. złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Donaty Książkiewicz, sygn. akt V GUp 21/17 of. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19. Zgodnie z art. 255 ust. 2 P.u.n. i art. 256 listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie każdy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń mimo, iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26131

Dodano: 2018-06-18 10:29:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Mikulska Daniela w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26132. Mikulska Daniela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 217/17. [BMSiG-25659/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danieli Mikulskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 217/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 21 maja 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26132

Dodano: 2018-06-18 10:30:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stawiński Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26133. Stawiński Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 111/18. [BMSiG-25668/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Stawińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 111/18) została sporządzona lista wierzytelności. Lista wierzytelności została przekazana Sędzi komisarz w dniu 13 kwietnia 2018 roku. Listę wierzytelności w czytelni akt Sądu może przeglądać każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędzi komisarz sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26133

Dodano: 2018-06-18 10:30:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Szczęsna Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26134. Szczęsna Danuta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 33/18. [BMSiG-25722/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt GUp 33/18 Danuty Szczęsnej, zam.: ul. Średnia 16, 07-415 Olszewo-Borki, PESEL 72022612929, w upadłości, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 11.05.2018 r. złożył do Sędziego komisarza listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26134

Dodano: 2018-06-18 10:31:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wysokiński Wiesław Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26135. Wysokiński Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 6/18. [BMSiG-25711/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesława Wysokińskiego (PESEL 48072414378) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 6/18, syndyk sporządził listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie przysługuje upadłemu sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26135

Dodano: 2018-06-18 10:31:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Baranowski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26136. Baranowski Jarosław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 16/17/Ap-2. [BMSiG-25567/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 2) w postępowaniu upadłościowym Jarosława Baranowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Moszczenica, PESEL 73091613352 - sygn. akt V GUp 16/17/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26136

Dodano: 2018-06-18 10:32:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Bartosik-Kubik Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26137. Bartosik-Kubik Katarzyna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/17/Ap-1. [BMSiG-25544/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-3) w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Bartosik-Kubik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: RADOMSKO, PESEL 72041714822 - sygn. akt V GUp 18/17/Ap-l. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26137

Dodano: 2018-06-18 10:32:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bieda Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26138. Bieda Ryszard. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 914/17. [BMSiG-25621/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ryszarda Bieda w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 914/17) syndyk sporządził i przekazał w dniu 20.03.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26138

Dodano: 2018-06-18 10:32:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Błaszczyk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26139. Błaszczyk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 17/17/Ap-1. [BMSiG-25549/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-2) w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Błaszczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PESEL 61092004033 - sygn. akt V GUp 17/17/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26139

Dodano: 2018-06-18 10:33:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Butja Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26140. Butja Patrycja. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 78/17/L. [BMSiG-25533/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Patrycji Butja, zam. w Borówkach, nr PESEL 9412200082, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 78/17/L, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26140

Dodano: 2018-06-18 10:33:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Byrska Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26141. Byrska Agata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 29/16/Ap-2. [BMSiG-25538/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 13-14) w postępowaniu upadłościowym Agaty Byrskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: BEŁCHATÓW, PESEL 72010514529, sygn. akt V GUp 29/16/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26141

Dodano: 2018-06-18 10:33:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czerniecki Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26142. Czerniecki Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 644/17. [BMSiG-25633/2018] Obwieszcza się, że w dniu 9 kwietnia 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi drugie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Stanisława Czernieckiego, zamieszkałego: Grodzisk Mazowiecki 05-825, ul. Kilińskiego 3 m. 39, PESEL 73042915557, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 644/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26142

Dodano: 2018-06-18 10:34:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Drozdowicz Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26143. Drozdowicz Tomasz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 51/16/Ap-1. [BMSiG-25536/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-10) w postępowaniu upadłościowym Tomasza Drozdowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: RADOMSKO, PESEL 59080201032 - sygn. akt V GUp 51/16/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26143

Dodano: 2018-06-18 10:34:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Dyła Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26144. Dyła Krzysztof. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 57/16/Ap-1. [BMSiG-25570/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-4) w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Dyły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Stanisławów Pierwszy, PESEL 81122818139, sygn. akt V GUp 57/16/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26144

Dodano: 2018-06-18 10:35:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Holczewska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26145. Holczewska Ewa. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 59/17 of. [BMSiG-25554/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Holczewskiej (PESEL 58010229247), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 59/17 of), ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Bankowej nr 18, w Jeleniej Górze, i w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności (art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 pu i art. 256 pu). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26145

Dodano: 2018-06-18 10:35:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Janka Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26146. Janka Maria. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 147/16. [BMSiG-25644/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Janki nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 147/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 23 marca 2017 r. i 13 grudnia 2017 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26146

Dodano: 2018-06-18 10:35:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kmiotek Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26147. Kmiotek Irena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 23/18/1. [BMSiG-25647/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk masy upadłości Ireny Kmiotek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, PESEL 48090806805, w toku prowadzonego pod sygn. X GUp 23/18/1 postępowania upadłościowego, sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26147

Dodano: 2018-06-18 10:37:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Knop Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26148. Knop Paweł. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 7/17/Ap-2. [BMSiG-25574/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 1-2) w postępowaniu upadłościowym Pawła Knopa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: RADOMSKO, PESEL 72071816954, sygn. akt V GUp 7/17/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26148

Dodano: 2018-06-18 10:37:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Książkiewicz Piotr i Donata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26149. Książkiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/17 of. [BMSiG-25648/2018] Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, syndyk zawiadamia, iż w dniu 14 września 2017 r. złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Książkiewicz, sygn. akt V GUp 21/17 of. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19. Zgodnie z art. 255 ust. 2 P.u.n. i art. 256 listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie każdy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń mimo, iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26149

Dodano: 2018-06-18 10:37:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kubańscy Grażyna i Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26150. Kubańska Grażyna i Kubański Zbigniew. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 220/16. [BMSiG-25492/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Kubańskiego i Grażyny Kubańskiej, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt XV GUp 220/16 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane w dniu 12.12.2017 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłego Zbigniewa Kubańskiego; upadłej Grażyny Kubańskiej oraz upadłych Zbigniewa Kubańskiego i Grażyny Kubańskiej odpowiadających za zobowiązania jako dłużnicy solidarni. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26150

Dodano: 2018-06-18 10:38:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Majczyna Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26151. Majczyna Michał. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 14/16/Ap-1. [BMSiG-25552/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-4) w postępowaniu upadłościowym Michała Majczyny, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PESEL 83072019017, sygn. akt V GUp 14/16/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu, czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26151

Dodano: 2018-06-18 10:39:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Nowak Adrian w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26152. Nowak Adrian. Sad Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 122/17. [BMSiG-25500/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Adriana Nowaka, sygn. akt V GUp 122/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 11 maja 2018 roku przekazał do akt listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność, oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26152

Dodano: 2018-06-18 10:40:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sobociński Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26153. Sobociński Marian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 854/17. [BMSiG-25590/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariana Sobocińskiego (sygn. akt X GUp 854/17) zawiadamia, że w dniu 14 maja 2018 roku została sporządzona i złożona przez syndyka masy upadłości I uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26153

Dodano: 2018-06-18 10:40:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Suszczyński Artur w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26154. Suszczyński Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1056/17. [BMSiG-25615/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Artura Suszczyńskiego w upadłości informuje, iż w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 1056/17 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26154

Dodano: 2018-06-18 10:41:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Suszczyński Artur w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26154. Suszczyński Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1056/17. [BMSiG-25615/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Artura Suszczyńskiego w upadłości informuje, iż w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 1056/17 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26154

Dodano: 2018-06-18 10:41:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Szulc Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26155. Szulc Anna i Szulc Ireneusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 218/17 of, VIII GUp 219/17 of. [BMSiG-25559/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu w połączonych sprawach upadłościowych (sygn. akt VIII GUp 218/17 of): - Anny Szulc, numer PESEL 72122113584, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, - Ireneusza Szulca, numer PESEL 71012210914, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (poprzednio sygn. akt VIII GUp 219/17 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności wobec upadłego Ireneusza Szulca (poz. 10-11, Zw 10-11), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 25 maja 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26155

Dodano: 2018-06-18 10:42:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Szulc Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26155. Szulc Anna i Szulc Ireneusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 218/17 of, VIII GUp 219/17 of. [BMSiG-25559/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu w połączonych sprawach upadłościowych (sygn. akt VIII GUp 218/17 of): - Anny Szulc, numer PESEL 72122113584, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, - Ireneusza Szulca, numer PESEL 71012210914, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (poprzednio sygn. akt VIII GUp 219/17 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności wobec upadłego Ireneusza Szulca (poz. 10-11, Zw 10-11), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 25 maja 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26155

Dodano: 2018-06-18 10:42:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26156. ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000016725. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r., sygn. akt X GUp 169/15. [BMSiG-25598/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie o sygn. akt X GUp 169/15 obwieszcza, iż w dniu 9 marca 2018 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, którą to można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu drugiej uzupełniającej liście wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26156

Dodano: 2018-06-18 10:43:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Tarkowska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26157. Tarkowska Sylwia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 113/17. [BMSiG-25592/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Tarkowskiej (sygn. akt V GUp 113/17) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26157

Dodano: 2018-06-18 10:43:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Uzarska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26158. Uzarska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 366/16. [BMSiG-25620/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Uzarskiej, sygn. akt X GUp 366/16, postanowienim z dnia 27.04.2018 r. dokonał zmiany na liście wierzytelności złożonej przez syndyka w dniu 30.09.2016 r., zatwierdzonej postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 14.11.2016 r. poprzez usunięcie z listy wierzytelności Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Zainteresowani mogą przeglądać listę w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26158

Dodano: 2018-06-18 10:44:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Warcholińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26159. Warcholińska Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 6/17/Ap-2. [BMSiG-25563/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 1) w postępowaniu upadłościowym Anny Warcholińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 78022802229 - sygn. akt V GUp 6/17/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26159

Dodano: 2018-06-18 10:44:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Zawadzki Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26160. Zawadzki Adam. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/15/Ap-2. [BMSiG-25541/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 6-7) w postępowaniu upadłościowym Adama Zawadzkiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: TUSZYN, PESEL 83080104750, sygn. akt V GUp 18/15/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26160

Dodano: 2018-06-18 10:45:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zendel Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26161. Zendel Józef. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 157/17. [BMSiG-25643/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 157/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Józefa Zendel, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi dwie uzupełniające listy wierzytelności (II i III), które przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26161

Dodano: 2018-06-18 10:45:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PARTNERASM HR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26162. PARTNERASM HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000228922. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2005 r., sygn. akt X GUp 160/15. [BMSiG-25611/2018] Sędzia komisarz informuje, iż Syndyk w postępowaniu upadłościowym Partnerasm HR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, w sprawie o sygnaturze akt X GUp 160/15, złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który to można przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. Jednocześnie informuje się o możliwości wniesienia zarzutów przeciwko planowi podziału w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26162

Dodano: 2018-06-18 10:45:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Madej Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26163. Madej Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 362/17. [BMSiG-25487/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości z dnia 21 maja 2018 r. w postępowaniu upadłościowym Tomasza Madeja, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 362/17), można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26163

Dodano: 2018-06-18 10:46:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przy Wjeździe BONIS FARMA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26164. PRZY WJEŹDZIE BONIS FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Piasecznie. KRS 0000174680. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2003 r., sygn. akt X GUp 503/15. [BMSiG-25490/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje iż w postępowaniu upadłościowym PRZY WJEŹDZIE BONIS FARMA Sp. z o.o. Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 503/15, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26164

Dodano: 2018-06-18 10:46:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Stankiewicz Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26165. Stankiewicz Ireneusz. Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16 „of”. [BMSiG-25483/2018] Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt GUp 4/16 „of” w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzacej działalności gospodarczej - Ireneusza Stankiewicza został sporządzony ostateczny plan podziału środków zgromadzonych podczas postępowania upadłościowego. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Łomży przy ul. Polowej 1, pokój 202, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26165

Dodano: 2018-06-18 10:46:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

STEFKAR Sp. J. Małgorzata i Stefan Broniek w upadłości likwidacyjnej

2018-05-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26087. „STEFKAR” SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA I STEFAN BRONIEK w Mazańcowicach. KRS 0000235421. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 czerwca 2005 r., sygn. akt VI GU 152/17., sygn. akt XIV GUp 106/18. [BMSiG-25542/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. ogłosił upadłość „STEFKAR” spółki jawnej Małgorzata i Stefan Broniek z siedzibą w Mazańcowicach (numer KRS 235421), uznając, że siedziba dłużnika nie jest głównym ośrodkiem jego podstawowej działalności i stwierdzając, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 (Dz. U. UE L z dnia 30 czerwca 2000 roku). Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na zastępcą Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Bogdana Woźniaka, na syndyka masy upadłości Danutę Wieczorek. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 106/18. Sąd poucza, że w myśl art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26087

Dodano: 2018-06-18 18:24:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

STEFKAR Sp. J. Małgorzata i Stefan Broniek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26087. „STEFKAR” SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA I STEFAN BRONIEK w Mazańcowicach. KRS 0000235421. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 czerwca 2005 r., sygn. akt VI GU 152/17., sygn. akt XIV GUp 106/18. [BMSiG-25542/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. ogłosił upadłość „STEFKAR” spółki jawnej Małgorzata i Stefan Broniek z siedzibą w Mazańcowicach (numer KRS 235421), uznając, że siedziba dłużnika nie jest głównym ośrodkiem jego podstawowej działalności i stwierdzając, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 (Dz. U. UE L z dnia 30 czerwca 2000 roku). Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na zastępcą Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Bogdana Woźniaka, na syndyka masy upadłości Danutę Wieczorek. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 106/18. Sąd poucza, że w myśl art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26087

Dodano: 2018-06-18 18:24:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FUTURA - G.M. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26090. FUTURA - G.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Grodzisku Mazowieckim. KRS 0000250422. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2006 r., sygn. akt X GU 491/18, X GUp 496/18. [BMSiG-25645/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r., wydanym w sprawie X GU 491/18, ogłosił upadłość FUTURA - G.M. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (KRS 0000250422). Na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego Marcina Krawczyka, a na zastępcę Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Pawła Stosio. Na syndyka został wyznaczony doradca restrukturyzacyjny Jerzy Sławek - licencja nr 2. Sąd uznał postępowanie upadłościowe spółki FUTURA - G.M. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, za postępowanie główne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., określając jurysdykcję sądów polskich na podstawie art. 3 ust. 1 przywołanego rozporządzenia. Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na nowo nadaną sygn. akt X GUp 496/18. Ponadto Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26090

Dodano: 2018-06-18 18:28:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FUTURA - G.M. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26090. FUTURA - G.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Grodzisku Mazowieckim. KRS 0000250422. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2006 r., sygn. akt X GU 491/18, X GUp 496/18. [BMSiG-25645/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r., wydanym w sprawie X GU 491/18, ogłosił upadłość FUTURA - G.M. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (KRS 0000250422). Na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego Marcina Krawczyka, a na zastępcę Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Pawła Stosio. Na syndyka został wyznaczony doradca restrukturyzacyjny Jerzy Sławek - licencja nr 2. Sąd uznał postępowanie upadłościowe spółki FUTURA - G.M. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, za postępowanie główne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., określając jurysdykcję sądów polskich na podstawie art. 3 ust. 1 przywołanego rozporządzenia. Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na nowo nadaną sygn. akt X GUp 496/18. Ponadto Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26090

Dodano: 2018-06-18 18:28:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

MISTRAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26101. MISTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS 0000113619. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 maja 2002 r., sygn. akt V GU 239/17, V GUp 163/18. [BMSiG-25546/2018] Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GU 239/17, ogłosił upadłość dłużnika Mistral sp. z o.o. w Rzeszowie, nr KRS: 0000113619. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 163/18. W związku z powyższym, wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności wobec upadłego, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Lesławowi Zawadzie, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wskazując sygn. akt V GUp 163/18, pod którą będzie się toczyć postępowanie upadłościowe. Sposób zgłoszenia wierzytelności określają przepisy art. 239-240 PrUpad. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26101

Dodano: 2018-06-18 18:34:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

MISTRAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26101. MISTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS 0000113619. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 maja 2002 r., sygn. akt V GU 239/17, V GUp 163/18. [BMSiG-25546/2018] Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GU 239/17, ogłosił upadłość dłużnika Mistral sp. z o.o. w Rzeszowie, nr KRS: 0000113619. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 163/18. W związku z powyższym, wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności wobec upadłego, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Lesławowi Zawadzie, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wskazując sygn. akt V GUp 163/18, pod którą będzie się toczyć postępowanie upadłościowe. Sposób zgłoszenia wierzytelności określają przepisy art. 239-240 PrUpad. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26101

Dodano: 2018-06-18 18:34:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zakład Przerobu Biomasy Roślinnej S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26108. ZAKŁAD PRZEROBU BIOMASY ROŚLINNEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000486683. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 listopada 2013 r., sygn. akt X GU 231/18, X GUp 501/18. [BMSiG-25595/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r., sygnatura akt X GU 231/18: 1. ogłosił upadłość Zakładu Przeroby Biomasy Roślinnej S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180 (KRS 0000486683), 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusz Zagrobelny oraz syndyka w osobie Alfons Leonard Chodziński (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 576), 5. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2-15/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 6. zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz spółki pod firmą: Pozlight sp. z o.o. w Warszawie za cenę w kwocie 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), 7. ustalił, że koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie Referendarzowi sądowemu. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 501/18. POUCZENIE Każdemu z wierzycieli przysługuje prawo wniesienia zażalenia na punkt postanowienia dotyczący zatwierdzenia przez Sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26108

Dodano: 2018-06-18 18:39:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zakład Przerobu Biomasy Roślinnej S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26108. ZAKŁAD PRZEROBU BIOMASY ROŚLINNEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000486683. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 listopada 2013 r., sygn. akt X GU 231/18, X GUp 501/18. [BMSiG-25595/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r., sygnatura akt X GU 231/18: 1. ogłosił upadłość Zakładu Przeroby Biomasy Roślinnej S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180 (KRS 0000486683), 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusz Zagrobelny oraz syndyka w osobie Alfons Leonard Chodziński (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 576), 5. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2-15/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 6. zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz spółki pod firmą: Pozlight sp. z o.o. w Warszawie za cenę w kwocie 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), 7. ustalił, że koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie Referendarzowi sądowemu. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 501/18. POUCZENIE Każdemu z wierzycieli przysługuje prawo wniesienia zażalenia na punkt postanowienia dotyczący zatwierdzenia przez Sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26108

Dodano: 2018-06-18 18:39:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Stankiewicz Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26165. Stankiewicz Ireneusz. Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16 „of”. [BMSiG-25483/2018] Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt GUp 4/16 „of” w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzacej działalności gospodarczej - Ireneusza Stankiewicza został sporządzony ostateczny plan podziału środków zgromadzonych podczas postępowania upadłościowego. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Łomży przy ul. Polowej 1, pokój 202, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26165

Dodano: 2018-06-18 18:44:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Górski Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 26166. Górski Józef. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 125/16. [BMSiG-25657/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.06.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 125/16 umorzył postępowanie upadłościowe Józefa Górskiego (PESEL 40051906115) nieprowadzącego działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26166

Dodano: 2018-06-18 18:46:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Milewska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 26167. Milewska Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1032/17. [BMSiG-25501/2018] Postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. wydanym w postępowaniu o sygn. akt X GUp 1032/17 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, umorzył postępowanie upadłościowe Wandy Milewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na powyższe postanowienie wierzycielom służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w ciągu 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26167

Dodano: 2018-06-18 18:47:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Mazur Anna prowadząca działalność jako wspólnik ERMAG Waldemar Mazur Sp.J. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 26168. Mazur Anna prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik ERMAG Waldemar Mazur Spółka jawna w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 39/16. [BMSiG-25674/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Anny Mazur prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik ERMAG Waldemar Mazur Spółki jawnej z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 39/16). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26168

Dodano: 2018-06-18 18:50:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Atech Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 26169. ATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000190423. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 stycznia 2004 r., sygn. akt X GUp 40/13. [BMSiG-25626/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GUp 40/13 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Atech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzycielom służy zażalenie postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego do Sądu Okręgowego w Warszawie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26169

Dodano: 2018-06-18 18:50:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ADS INWEST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26170. „ADS INWEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000097327. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 marca 2002 r., sygn. akt X GUP 632/17. [BMSiG-25741/2018] SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ADS INWEST SP.Z.O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETAG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI Przedmiot przetargu obejmuje sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Łodygowej, stanowiącej działkę ew. nr 4/1, o pow. 6008 m2 , na której Upadły rozpoczął inwestycję budowlaną w postaci budynku handlowo-usługowego wraz z garażem podziemnym, oraz niezabudowaną działkę ew. 5/7, o pow. 454 m2 , obręb 4-09-17, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta o numerze KW WA3M/00475401/9. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Leszka Sporysz dnia 9 października 2017 roku jest dostępny do wglądu w Kancelarii syndyka Tycjana Saltarskiego - Al. KEN 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel. (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com, w godz. 800-1600, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 632/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Informacje o nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również na stronie www.saltarski.com. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 15.159.750,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Oferenci winni wpłacić wadium w wysokości 1.515.975,00 zł (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości ADS Inwest Sp. z o.o. w upadłości prowadzony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze: 93 1750 0009 0000 0000 3821 4578, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 632/17”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 11 lipca 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 13 lipca 2018 roku w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120, o godzinie 1230. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26170

Dodano: 2018-06-18 18:51:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mróz-Jurczewska Marlena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26171. Mróz-Jurczewska Marlena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/16. [BMSiG-25724/2018] Syndyk masy upadłości Marleny Mróz-Jurczewskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 44/16, ogłasza przetarg na sprzedaż ułamkowej części (1/6 udziału) prawa własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 22 położonego w Żyrardowie przy ulicy Jana Skrowaczewskiego 23, o powierzchni użytkowej 36,50 m2 . Dla lokalu nie została urządzona księga wieczysta. Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 1/6 prawa własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych 00/100) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 41 1940 1076 3170 7291 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ulica Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 11 lipca 2018 r., o godz. 1330, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26171

Dodano: 2018-06-18 18:52:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Śliwińska Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26172. Śliwińska Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 160/18. [BMSiG-25720/2018] Syndyk Anety Śliwińskiej ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym nr 207E, o powierzchni 31,50 m2 , położonym w Warszawie przy ul. Górczewskiej 181, objętego księgą wieczystą KW nr WA4M/00415301/7, cena wywoławcza 112.000,00 zł, oraz udziału w wysokości 3/5736 w lokalu użytkowym o łącznej powierzchni 24.088,27 m2 , położonym w Warszawie przy ul. Górczewskiej 181 budynek G5, wraz z prawem do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego nr 363, objętego księgą wieczystą KW nr WA4M/00414088/0, cena wywoławcza 12.500,00 zł. Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie www.syndyk.info.pl. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 160/18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2018 r. w gmachu Sądu, sala 14, o godzinie 1145. Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak e-mailem: biuro@kancelariak2.pl. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 12.500,00 zł. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26172

Dodano: 2018-06-18 18:52:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wojton Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26173. Wojton Zuzanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 172/16. [BMSiG-25740/2018] Syndyk masy upadłości Zuzanny Wojton, zam.: Rudna Wielka, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż składnika masy upadłości w postaci: 1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 571, położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza, o łącznej powierzchni 0,46 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr RZ1Z/00078077/3. Przy nabyciu ww. nieruchomości zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2052). Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 5096,00 zł i stanowi 70% wartości oszacowania. 2) 1/2 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza o łącznej powierzchni 0,2200 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr RZ1Z/00034462/9. Cena wywoławcza udziału w przedmiotowej nieruchomości wynosi: 39 616,50 zł i stanowi 70% wartości oszacowania. Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG: V GUp 172/16 - postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Zuzanny Wojton - NIE OTWIERAĆ” na adres Kancelarii Syndyków Sp. z o.o., ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów, w terminie 14 dni liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w gazecie. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki oferty listem poleconym. Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłacenie wadium w łącznej wysokości 5% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy masy upadłości: 48 1140 2004 0000 3802 7659 3055. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na w siedzibie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów, w dniu 6.07.2018 r., o godz. 1200. Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości będących przedmiotem przetargu są wyłożone do wglądu dla każdego zainteresowanego codziennie, w godzinach od 8.00 do 16.00, w biurze Syndyka w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 9/3. Wszystkie nieruchomości i ruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać osobiście w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem pod nr tel. 609036100. Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Syndyk pod ww. nr tel. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26173

Dodano: 2018-06-18 18:53:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dubrowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26174. Dubrowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 996/17. [BMSiG-25713/2018] Syndyk Grzegorza Dubrowskiego ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym nr 207E, o powierzchni 31,50 m2, położonym w Warszawie przy ul. Górczewskiej 181, objętego księgą wieczystą KW nr WA4M/00415301/7, cena wywoławcza 112.000,00 zł, oraz udziału w wysokości 3/5736 w lokalu użytkowym o łącznej powierzchni 24.088,27 m2 , położonym w Warszawie przy ul. Górczewskiej 181 budynek G5, wraz z prawem do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego nr 363, objętego księgą wieczystą KW nr WA4M/00414088/0, cena wywoławcza 12.500,00 zł. Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie www.syndyk.info.pl. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 996/17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2018 r. w gmachu Sądu, sala 14, o godzinie 1145. Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak e- mailem: biuro@kancelariak2.pl. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 12.500,00 zł. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26174

Dodano: 2018-06-18 18:54:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Goździewicz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26175. Goździewicz Krystyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/18. „of”. [BMSiG-25733/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Krystyny Goździewicz, sygn. akt V GUp 37/18 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości w dniu 21.05.2018 r. opis i oszacowanie majątku upadłej. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ich ukończeniu do Sędziego komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26175

Dodano: 2018-06-18 18:54:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szeligowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26176. Szeligowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/17. [BMSiG-25726/2018] Syndyk masy upadłości Tomasza Szeligowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 41/17, ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Gulczewie przy ulicy Szlacheckiej 5, gmina Słupno. Nieruchomość stanowi działka o pow. 700 m2 - nr ew. 2/2 w obrębie 0006 Nowe Gulczewo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00044068/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 165,64 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 121.000,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ulica Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B, w dniu 11 lipca 2018 r., o godz. 1300, sala 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego udziału w nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26176

Dodano: 2018-06-18 18:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Janas Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26177. Janas Joanna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/17. [BMSiG-25685/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Joanny Janas, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej informuje, iż postanowieniem z dnia 1 czerwca 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia warunków na mocy art. 320 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 t.j.) zatwierdził złożone przez syndyka w dniu 16 maja 2018 roku warunki przetargu dotyczące sprzedaży prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 32 m2 , znajdującego się na II piętrze budynku położonego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 32 w Ostródzie, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi Księgę Wieczystą nr EL1O/00045353/9, opisanego i oszacowanego w dniu 8 stycznia 2018 roku w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Gładką (nr uprawnień 2257), wskazując, iż sprzedaż może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 100% wartości oszacowania prawa własności ww. nieruchomości, tj. 78.000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), przy czym do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów, po wprowadzeniu do warunków przetargu dodatkowego warunku w postaci umieszczenia dodatkowego ogłoszenia o przetargu co najmniej w jednym poczytnych dzienniku o zasięgu lokalnym, wyznaczając termin przetargu na dzień 2 sierpnia 2018 r., godz. 1100, sala 219, w nowej siedzibie Sądu Rejonowego w Elblągu, a termin składania ofert i wpłaty wadium do dnia 23 lipca 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26177

Dodano: 2018-06-18 18:56:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Budowlane EXBAU Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26178. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE EXBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000411592. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lutego 2012 r., sygn. akt V GUp 109/17. [BMSiG-25665/2018] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Budowlanego EXBAU sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 109/17) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26178

Dodano: 2018-06-18 18:56:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Domańska-Wasążnik Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26181. Domańska-Wasążnik Anna. Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/15. [BMSiG-25618/2018] Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/15 Syndyk masy upadłości Anny Domańskiej-Wasążnik, PESEL 77103011204, sprzeda 1/8 prawa własności do nieruchomości lokalowej, położonej w Garwolinie przy ul. Kościuszki 38, działka ewidencyjna nr 463/2, z obrębu 0001 Miasto Garwolin. Nieruchomość stanowią prawo własności lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni użytkowej 43,67 m2, wraz z udziałem 4367/54400 w nieruchomości wspólnej, której stanowią prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0.0310 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/00055044/9. Cena wywoławcza: 12 500 zł. Szczegółowe informacje wraz z warunkami przetargu pod nr. tel. 721 001 370; e-mail: afalak@wp.pl MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26181

Dodano: 2018-06-18 18:57:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Domańska-Wasążnik Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26182. Domańska-Wasążnik Anna. Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/15. [BMSiG-25619/2018] Syndyk masy upadłości Anny Domańskiej-Wasążnik, PESEL 77103011204, sprzeda 1/16 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 18, działka ewidencyjna nr 293 z obrębu 0001 Miasto Garwolin. Nieruchomość stanowią grunt o powierzchni 252 m2 oraz budynek o powierzchni zabudowy 117 m2 . Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/00009726/7. Cena wywoławcza: 17 950,00 zł. Szczegółowe informacje wraz z warunkami przetargu pod nr. tel. 721 001 370, e-mail: afalak@wp.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26182

Dodano: 2018-06-18 18:58:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Euro-Zoo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26183. EURO-ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Markach. KRS 0000057955. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2001 r., sygn. akt X GUp 54/15. [BMSiG-25505/2018] Euro-Zoo Sp. z o.o. w upadłości. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 54/15. Obwieszczenie o przetargu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 54/15, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Nasielsku stanowiących składniki majątkowe masy upadłości Euro-Zoo Sp. z o.o. z siedzibą w Markach. 1. Przedmiotem przetargu jest nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Nasielsku, przy ul. Elektronowej 5, stanowiącej kompleks o powierzchni łącznej 23.562 m2 , obejmujący działki nr 2595/19, 2595/20, 2595/6, 2595/15, 2595/16, 2595/9, 2595/10, 2595/12, 2595/17, 2595/18, 2595/14; dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pułtusku, Księgi Wieczyste o numerach OS1U/00041947/5, OS1U/00041948/2, OS1U/00041950/9, OS1U/00041951/6, OS1U/00041952/3, OS1U/00041953/0, OS1U/00018545/7; 2. Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 9 lutego 2018 roku oraz warunki przetargu dostępne są w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu (22 864-85-87, 22 497-06-58) oraz w aktach sprawy pod sygn. akt X GUp 54/15 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 3. Cena wywoławcza niniejszego przedmiotu przetargu wynosi 5.500.000 zł netto (słownie: pięć milionów pięćset złotych). 4. Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, na której winna być wskazana sygnatura akt X GUp 54/15, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA” wraz z oznaczeniem składającego oraz wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Regulaminie przetargu. 5. Wymagane wadium w wysokości 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Euro-Zoo Sp. z o.o. w upadłości w banku PKO BP SA 101 O/Warszawa nr 71 1440 1299 0000 0000 1614 1534, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 54/15” najpóźniej do dnia 19 lipca 2018 r. (liczy się faktyczny termin uznania ww. kwoty na rachunku). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 23 lipca 2018 r,, o godz. 1200, w sali nr 14. 6. Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26183

Dodano: 2018-06-18 18:59:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Firma Handlowa ELA Hurtownia Materiałów Budowlanych, Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlan Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26184. FIRMA HANDLOWA „ELA” HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, JASIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Jaśle. KRS 0000126622. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GU 324/17. [BMSiG-25496/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Firmy Handlowej „ELA” Hurtownia Materiałów Budowlanych, Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, sygn. akt V GU 324/17, obwieszcza, że sporządzony został opis i oszacowanie majątku masy upadłości, który można przeglądać w czytelni akt, Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4. Zgodnie z art. 319 ust. 5 pr. up. i n. zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GU 324/17. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26184

Dodano: 2018-06-18 18:59:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lewicki Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26186. Lewicki Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 310/17. [BMSiG-25637/2018] Syndyk masy upadłości Marcina Lewickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu o sygnaturze akt X GUp 310/17 przetarg, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na prawa własności nieruchomości gruntowej - działka 109/6 o pow. 0,0804 ha, zabudowana murowanym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 129,52 m2 , położonej przy ulicy Głównej pod numerem 93 w miejscowości Rynia, gmina Nieporęt, obręb 12, powiat legionowski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1L/00023522/5. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych). Wadium w wysokości w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 86 8923 0008 0131 3447 3012 0001, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 310/17 RYNIA” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza warunkach przetargu i aukcji. Oferty należy składać do dnia 6 lipca 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie, nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 310/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym X GUp 310/17 RYNIA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 lipca 2018 roku, o godzinie 1135, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty z dnia 14 listopada 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 310/17, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26186

Dodano: 2018-06-18 19:00:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Pater Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26187. Pater Rafał. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 17/18. [BMSiG-25531/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został przekazany Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie majątku w postępowaniu upadłościowym Rafała Patera, sygn. akt V GUp 17/18, oraz poucza o prawie złożenia zarzutów w terminie 7 dni. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26187

Dodano: 2018-06-18 19:00:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PROGRES INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Inne

Poz. 26188. PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000367145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2010 r., sygn. akt X GUp 384/15. [BMSiG-25555/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 384/15 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r. Sędzia komisarz dokonał reasumpcji postanowienia z dnia 3 kwietnia 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty i postanowił zatwierdzić dokonany przez syndyka masy upadłości wybór oferty złożonej przez Bogusława Tatuń (PESEL: 60101309433), Barbarę Tatuń (PESEL: 62110407427), Artura Tatuń (PESEL: 88042510459), Sebastiana Tatuń (PESEL: 88042506215), Marcina Tatuń (PESEL: 84062716972) i Katarzynę Tatuń (PESEL: 85021705163) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym o pow. 360,90 m2 , o powierzchni gruntu 1561 m2 , położonej w Wólce Radzymińskiej przy ul. Szkolnej 84a, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod nr WA1L/00000851/3 za kwotę 655.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy) brutto, określając termin zawarcia umowy sprzedaży na trzy miesiące od dnia wydania prawomocnego postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26188

Dodano: 2018-06-18 19:01:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przedsiębiorstwo Odzieżowe CONRES S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26189. PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE CONRES SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Rzeszowie. KRS 0000091908. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 155/16. [BMSiG-25510/2018] Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Odzieżowego CONRES S.A. w upadłości w Rzeszowie ogłasza trzeci pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników masy upadłości stanowiących jeden pakiet, tj.: - nieruchomości - kompleksu zabudowanego murowanym jednopiętrowym budynkiem przemysłowym o powierzchni 1 786,40 m2 oraz wolnostojącym murowanym budynkiem gospodarczym, o pow. 109 m2 , położonych w miejscowości Leżajsk przy ul. Fabrycznej 4. Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW nr RZ1E/00051403/5 - wartość oszacowania 2 171 079,00 zł, - ruchomości zalegających w ww. nieruchomości wymienionych szczegółowo w załączniku nr 1 do warunków przetargu - wartość oszacowania 11 088,80 zł. Cena wywoławcza za wszystkie ww. składniki, tj. cały pakiet wynosi 1 440 230,75 zł netto i stanowi 66% wartości oszacowania. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty jedynie na cały pakiet. Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG: V GUp 155/16 - postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku PO CONRES S.A. - NIE OTWIERAĆ”, w Kancelarii Syndyków sp. z o.o., ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów, w terminie 14 dni liczonych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłaceniu wadium w łącznej wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. łącznie 72 011,53 zł, na rachunek bankowy upadłej spółki o nr: 41 1750 0012 0000 0000 3466 8717. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na w siedzibie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów, w dniu 5.07.2018 r. Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości będących przedmiotem przetargu są wyłożone do wglądu dla każdego zainteresowanego codziennie w godzinach od 800 do 1600 w biurze Syndyka, w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 9/3. Wszystkie nieruchomości i ruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać osobiście w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia po wcześniejszym umówieniu się z syndykiem pod nr. tel. 609036100. Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Syndyk pod ww. nr tel. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26189

Dodano: 2018-06-18 19:02:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zagłoba Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26190. Zagłoba Krystyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/18. [BMSiG-25597/2018] Działając jako syndyk masy upadłości Krystyny Zagłoby, zawiadamiam, że Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r., sygn. akt V GUp 1/18, zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż, wchodzącego w skład masy upadłości, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Młyńcu Pierwszym przy ul. Gronowskiej 11A, stanowiącej działkę nr 78/9 o powierzchni 2900 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 75,21 m2 i powierzchni użytkowej 117,51 m2 wraz z drewutnią, stawem o powierzchni 1000 m2 i garażem blaszanym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW TO 1T/00045191/2, za cenę nie niższą niż 472 000 zł (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), z tym ustaleniem że zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2018 roku (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2018 roku, o godz. 1000, na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w sali numer 213. Operat szacunkowy i regulamin przetargu udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka: ul. Pod Arkadami 6, 87-400 Golub-Dobrzyń, oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 1/18, w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26190

Dodano: 2018-06-18 19:02:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26191. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA KUJAWIAK W UPADŁOŚCI we Włocławku. KRS 0000076163. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 45/16. [BMSiG-25604/2018] Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą we Włocławku zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Niesułków 72, gmina Stryków, obręb 0003 Stryków, składającej się z działek o nr 31/2 oraz 32/2, o powierzchni 2,1538 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1G/00067554/3, stanowiące własność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą we Włocławku. 2. Cena wywoławcza wynosi 4.177.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 lipca 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w sali nr 407, o godz. 12.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu złożonym przy piśmie syndyka z dnia 14 maja 2018 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16. 7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, e-mail: sekretariat@ skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www. skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26191

Dodano: 2018-06-18 19:03:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26192. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA KUJAWIAK W UPADŁOŚCI we Włocławku. KRS 0000076163. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 45/16. [BMSiG-25608/2018] Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą we Włocławku zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu (aukcji) są: a) prawa przysługujące Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą we Włocławku w postaci: - 5/10 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 20, obręb 0025, nr działki 19, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0350 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1A/00002304/3, - 5/10 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/1, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,1182 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1A/00040340/5, - 5/10 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/5, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0643 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1A/00048704/1; b) prawa przysługujące ACURA sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku w postaci: - 3/10 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 20, obręb 0025, nr działki 19, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0350 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1A/00002304/3, - 3/10 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/1, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,1182 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1A/00040340/5, - 3/10 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/5, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0643 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1A/00048704/1, - 4/5 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/6, stanowiącej tereny zabudowane, o powierzchni 0,0220 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1A/00053705/6. 2. Cena wywoławcza wynosi 6.433.000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych) brutto, w tym podatek VAT. 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 640.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 lipca 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w sali nr 407, o godz. 1200. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu złożonym przy piśmie Syndyka z dnia 11 maja 2018 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16. 7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, e-mail: sekretariat@ skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www. skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26192

Dodano: 2018-06-18 19:03:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa PASTEURA w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26193. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PASTEURA” W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000161542. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r., sygn. akt X GUp 314/18. [BMSiG-25599/2018] Zawiadamia się, iż w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Mieszkaniowej Pasteura w likwidacji w upadłości (sygn. akt X GUp 314/18), prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, syndyk ukończył i złożył do akt opis i oszacowanie: 1. prawa własności lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego położonego na 1 kondygnacji w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87, wraz z udziałem wynoszącym 175/120674 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr WA4M/00401541/0), 2. prawa własności lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego położonego na 1 kondygnacji w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87, wraz z udziałem wynoszącym 148/120674 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr WA4M/00401533/1), 3. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 4, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 4. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 5, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 5. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 9, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 6. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 11, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 7. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 12, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 8. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 13, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 9. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 16, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 10. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 19, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 11. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 20, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 12. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 21, położonego na kondygnacji -1 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 13. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 29, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 14. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 33, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 15. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 45, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 16. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 50, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 17. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 63, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 18. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 64, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 19. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 66, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 20. udziału w wysokości 1/136 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 67, położonego na kondygnacji -2 w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. J. Bema 87 (KW nr WA4M/00401318/8), 21. udziału w wysokości 1/25 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 14, położonego na kondygnacji 2 (+1) w wielostanowiskowym garażu w budynku w Warszawie przy ul. Leszno 8 (KW nr WA4M/00405462/0), 22. udziału w wysokości 1/50 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 22, położonego na dolnej platformie w ciągu miejsc postojowych, mieszczących się na kondygnacji -1 w wielostanowiskowym garażu, usytuowanym w budynku w Warszawie przy ul. Popularnej 8/10 (KW nr WA4M/00452634/0), 23. udziału w wysokości 1/50 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 25, położonego na górnej platformie w ciągu miejsc postojowych, mieszczących się na kondygnacji -1 w wielostanowiskowym garażu, usytuowanym w budynku w Warszawie przy ul. Popularnej 8/10 (KW nr WA4M/00452634/0), 24. udziału w wysokości 1/50 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 26, położonego na dolnej platformie w ciągu miejsc postojowych, mieszczących się na kondygnacji -1 w wielostanowiskowym garażu, usytuowanym w budynku w Warszawie przy ul. Popularnej 8/10 (KW nr WA4M/00452634/0). Poucza się, iż w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na ww. opis i oszacowanie nieruchomości (art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26193

Dodano: 2018-06-18 19:05:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wojtkiewicz Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26195. Wojtkiewicz Rafał. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 64/18. [BMSiG-25617/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Rafała Wojtkiewicza, sygn. akt VII GUp 64/18, zawiadamia, że syndyk przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26195

Dodano: 2018-06-18 19:07:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Firma Handlowo-Usługowa USTKA-FISH Anna Gołacka

2018-05-25 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26293. Gołacka Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa USTKA-FISH Anna Gołacka w Ustce. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 4/18, VI GRu 4/18. [BMSiG-25636/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GR 4/18, postanowił: 1. otworzyć postępowanie układowe dłużnika Anny Gołackiej (NIP: 8392720318, REGON: 220056616) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo- -Usługowa „Ustka-Fish” Anna Gołacka z siedzibą: ul. Piotra Dunina 6, 76-270 Ustka; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ireneusza Fojuth; 3. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Dominiki Bączek, nr 921 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; 4. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w punkcie 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny; 5. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. 6. Postępowanie układowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GRu 4/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26293

Dodano: 2018-06-18 19:13:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Firma Handlowo-Usługowa USTKA-FISH Anna Gołacka

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26293. Gołacka Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa USTKA-FISH Anna Gołacka w Ustce. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 4/18, VI GRu 4/18. [BMSiG-25636/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GR 4/18, postanowił: 1. otworzyć postępowanie układowe dłużnika Anny Gołackiej (NIP: 8392720318, REGON: 220056616) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo- -Usługowa „Ustka-Fish” Anna Gołacka z siedzibą: ul. Piotra Dunina 6, 76-270 Ustka; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ireneusza Fojuth; 3. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Dominiki Bączek, nr 921 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; 4. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w punkcie 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny; 5. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. 6. Postępowanie układowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GRu 4/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26293

Dodano: 2018-06-18 19:13:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Handel i Usługi Transportowe - Joanna Beata Kowalczyk

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 26294. Kowalczyk Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Handel i Usługi Transportowe - Joanna Beata Kowalczyk w Rejowcu. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRs 2/16. [BMSiG-25566/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zawiadamia, że nadzorca wykonania układu w sprawie prowadzonej pod sygn. akt IX GRs 2/16 dotyczącej Joanny Kowalczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Handel i Usługi Transportowe - Joanna Beata Kowalczyk w Rejowcu w dniu 7 maja 2018 r. złożył do akt sprawy sprawozdanie w trybie art. 171 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu przez dłużnika w okresie od dnia 9 grudnia 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26294

Dodano: 2018-06-18 19:14:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Masiulaniec krystyna Julia"

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 26295. Masiulaniec Krystyna Julia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRu 4/17. [BMSiG-25689/2018] Sędzia komisarz postępowania układowego Krystyny Masiulaniec z Sianowa, sygn. akt VII GRu 4/17, zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad propozycjami układowymi. Na podstawie art. 282 ust. 1 w zw. z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne informuje wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, że wierzyciele zostali podzieleni na trzy kategorie: a. wierzyciele, których wierzytelności wynikają ze współpracy handlowej i dokumentowane są fakturami VAT, b. wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, których wierzytelności nie są objęte układem z mocy prawa i którzy wyrazili zgodę na przystąpienie do układu, c. wierzyciele, których wierzytelności wynikają z poręczenie dłużnika i mają status wierzytelności warunkowych - w przypadku ziszczenia się warunku w trakcie wykonywania układu. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r., o godz. 1000, w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, sala rozpraw nr 17. Głosowanie na zgromadzeniu przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawił się na zgromadzenie osobiście, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26295

Dodano: 2018-06-18 19:15:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

RANK RECYCLING ENERGY Sp. z o.o.

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 26296. RANK RECYCLING ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Legnicy. KRS 0000371530. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2010 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-25553/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4.06.2018 r. w sprawie przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Rank Recycling Energy Spółki z o.o. w Legnicy (KRS 0000371530), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/17, zatwierdził spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 7.09.2017 r., którego braki formalne zostały uzupełnione w dniu 13.02.2018 r. Obwieszczenie w MSiG ukazało się w dniu 30.04.2018 r. ze zmianą polegającą na tym, iż wierzycielem w poz. 15 jest wierzyciel Progress XVI, a nie Progress VI. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26296

Dodano: 2018-06-18 19:17:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

RANK RECYCLING ENERGY Sp. z o.o.

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 26297. RANK RECYCLING ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Legnicy. KRS 0000371530. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2010 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-25557/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4.06.2018 r. w sprawie przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Rank Recycling Energy Spółki z o.o. w Legnicy (KRS 0000371530), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/17 postanawia: Na podstawie art. 120 ustawy Prawo restrukturyzacyjne stwierdzić przyjęcie układu o następującej treści: a) redukcja wierzytelności do poziomu 80% ich nominalnej wartości, b) umorzenie odsetek w ramach zobowiązań spółki, c) płatność 30% zredukowanej wartości zadłużenia w terminie 6 miesięcy od dnia prawomocnego zakończenia postępowania z powództwa Rank Recycling Energy sp. z o.o. przeciwko Drogopol Ekopark sp. z o.o. o zapłatę 8.000 000.00 zł, d) płatność kolejnych 30% zredukowanej wartości zadłużenia w terminie 18 miesięcy od dnia prawomocnego zakończenia postępowania z powództwa Rank Recycling Energy sp. z o.o. przeciwko Drogopol Ekopark sp. z o.o. o zapłatę 8.000 000.00 zł, e) płatności pozostałych 40% zredukowanej wartości zadłużenia w terminie 30 miesięcy od dnia prawomocnego zakończenia postępowania z powództwa Rank Recycling Energy sp. z o.o. przeciwko Drogopol Ekopark sp. z o.o. o zapłatę 8.000 000.00 zł. Jednocześnie zgodnie z zarządzeniem sędziego w trybie art. 164 pr. restrukturyzacyjnego zawiadamia o nowym terminie rozprawy wyznaczonym na dzień 28.06.2018 r., godz. 810, w Sądzie Rejonowym w Legnicy, w sali 211, w przedmiocie zatwierdzenia układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Rank Recycling Energy sp. z o.o. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26297

Dodano: 2018-06-18 19:17:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

MODER - MASZ Roman Ziomek

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26298. Ziomek Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MODER MASZ Roman Ziomek w Raciborzu. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 10/17. [BMSiG-25507/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r., sygn. akt XII GRp 10/17, zostało umorzone przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Romana Ziomka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MODER MASZ Roman Ziomek z siedzibą w Raciborzu, posiadającego numer NIP: 639-10-26-997. Wierzycielom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. Zgodnie z art. 334 ust 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne osobom uprawnionym przysługuje prawo do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26298

Dodano: 2018-06-18 19:18:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bożena Skibicka SKIBICKA

2018-06-18 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 26299. Skibicka Bożena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bożena Skibicka SKIBICKA w restrukturyzacji w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GRp 3/18. [BMSiG-25616/2018] Bożena Skibicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bożena Skibicka „Skibicka” w restrukturyzacji, ul. Słomińskiego 15/12, 00-195 Warszawa, NIP 8941291962, REGON 931983536. Zarządzeniem Sędziego komisarza z dnia 25 maja 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Bożeny Skibickiej prowadzącej działalnośc gospodarczą pod nazwą Bożena Skibicka „Skibicka” w restrukturyzacji, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GRp 3/18), zwołano zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 lipca 2018 r., godz. 1100, sala A14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Jednocześnie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Bożeny Skibickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Bożena Skibicka „Skibicka” w restrukturyzacji (sygn. akt X GRp 3/18) dnia 15 maja 2018 r. został złożony spis wierzytelności oraz 9.03.2018 r. został złożony spis wierzytelności spornych, które można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, oraz nie był złożony spis wierzytelności spornych. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 116/2018 (5504) z dnia 16 czerwca 2018 r. → Pozycja 26299

Dodano: 2018-06-18 19:20:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Heromińska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-06-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24460. Heromińska Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 361/17, XII GUp 128/18. [BMSiG-23965/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 13.04.2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 361/17 ogłoszono upadłość Barbary Heromińskiej, PESEL 57050607664, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 41-800 Zabrze, ul. Poległych Górników 1/12, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zarzyckiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążącej na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1236/2000), prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 128/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 110/2018 (5498) z dnia 08 czerwca 2018 r. → Pozycja 24460

Dodano: 2018-06-18 19:24:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Frankiewicz Marcin w upadłości likwidacyjnej

2017-11-16 Obwieszczenie o umorzeniu zonowiązań Upadłego

Sąd Rejonowy w Taruniu, postanowieniem z dnia 16.11.2017 r., umorzył zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości.

Dodano: 2018-06-18 19:30:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Danielewska Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26342. Danielewska Aneta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 130/18, V GU 132/18. [BMSiG-25910/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 132/18, ogłosił upadłość dłużnika Anety Danielewskiej, PESEL 89070203900, zamieszkałego w Kielcach, przy ul. Na Stoku numer 27, nr lokalu 13, kod pocztowy 25-437; określił, że upadła Aneta Danielewska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; zobowiązał wezwać wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni (trzydziestu) od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; zobowiązał wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni (trzydziestu) od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadły Aneta Danielewska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowało się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 130/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26342

Dodano: 2018-06-19 10:09:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Danielewska Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26342. Danielewska Aneta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 130/18, V GU 132/18. [BMSiG-25910/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 132/18, ogłosił upadłość dłużnika Anety Danielewskiej, PESEL 89070203900, zamieszkałego w Kielcach, przy ul. Na Stoku numer 27, nr lokalu 13, kod pocztowy 25-437; określił, że upadła Aneta Danielewska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; zobowiązał wezwać wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni (trzydziestu) od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; zobowiązał wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni (trzydziestu) od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadły Aneta Danielewska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowało się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 130/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26342

Dodano: 2018-06-19 10:09:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Barszczewski Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26343. Barszczewski Ireneusz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 208/18. [BMSiG-25795/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 25 maja 2018 r., sygn. akt XI GU 208/18, ogłosił upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej Ireneusza Barszczewskiego, zamieszkałego w Poznaniu, ul. Bukowska 134E/14, PESEL: 55050506815. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Kuźma. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26343

Dodano: 2018-06-19 10:10:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Barszczewski Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26343. Barszczewski Ireneusz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 208/18. [BMSiG-25795/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 25 maja 2018 r., sygn. akt XI GU 208/18, ogłosił upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej Ireneusza Barszczewskiego, zamieszkałego w Poznaniu, ul. Bukowska 134E/14, PESEL: 55050506815. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Kuźma. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26343

Dodano: 2018-06-19 10:10:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bogacz Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26344. Bogacz Dorota. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 332/18/1, X GUp 89/18/1. [BMSiG-25776/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 roku o sygn. akt X GU 332/18/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Doroty Bogacz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bieruniu Nowym, posiadającej numer PESEL 89082215461. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 89/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 89/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26344

Dodano: 2018-06-19 10:11:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bogacz Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26344. Bogacz Dorota. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 332/18/1, X GUp 89/18/1. [BMSiG-25776/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 roku o sygn. akt X GU 332/18/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Doroty Bogacz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bieruniu Nowym, posiadającej numer PESEL 89082215461. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 89/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 89/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26344

Dodano: 2018-06-19 10:11:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Burzymowski Antoni w upadłości likwidacyjnej

2018-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26345. Burzymowski Antoni. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 125/18, X GUp 520/18. [BMSiG-25896/2018] Antoni Burzymowski zamieszkały w Warszawie, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, (X GU 125/18, X GUp 520/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 125/18 ogłosił upadłość dłużnika Antoniego Burzymowskiego, zamieszkałego w Warszawie (PESEL: 48110404657), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 520/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 520/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26345

Dodano: 2018-06-19 10:12:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Burzymowski Antoni w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26345. Burzymowski Antoni. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 125/18, X GUp 520/18. [BMSiG-25896/2018] Antoni Burzymowski zamieszkały w Warszawie, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, (X GU 125/18, X GUp 520/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 125/18 ogłosił upadłość dłużnika Antoniego Burzymowskiego, zamieszkałego w Warszawie (PESEL: 48110404657), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 520/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 520/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26345

Dodano: 2018-06-19 10:12:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chojecka Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26346. Chojecka Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 603/18, X GUp 526/18. [BMSiG-26023/2018] Obwieszczenie Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, z dnia 11 czerwca 2018 r. (sygn. akt X GU 603/18) została ogłoszona upadłość Zofii Chojeckiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 35020402882, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Krawczyka; wyznaczył syndyka w osobie Anny Sakowicz-Kacz (licencja nr. 202); ustalił 30-dniowy termin zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli upadłego; termin ten jest liczony od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 526/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26346

Dodano: 2018-06-19 10:13:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chojecka Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26346. Chojecka Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 603/18, X GUp 526/18. [BMSiG-26023/2018] Obwieszczenie Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, z dnia 11 czerwca 2018 r. (sygn. akt X GU 603/18) została ogłoszona upadłość Zofii Chojeckiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 35020402882, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Krawczyka; wyznaczył syndyka w osobie Anny Sakowicz-Kacz (licencja nr. 202); ustalił 30-dniowy termin zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli upadłego; termin ten jest liczony od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 526/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26346

Dodano: 2018-06-19 10:13:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chojecka Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26346. Chojecka Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 603/18, X GUp 526/18. [BMSiG-26023/2018] Obwieszczenie Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, z dnia 11 czerwca 2018 r. (sygn. akt X GU 603/18) została ogłoszona upadłość Zofii Chojeckiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 35020402882, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Krawczyka; wyznaczył syndyka w osobie Anny Sakowicz-Kacz (licencja nr. 202); ustalił 30-dniowy termin zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli upadłego; termin ten jest liczony od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 526/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26346

Dodano: 2018-06-19 10:13:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ćwiek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26347. Ćwiek Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 245/18, X GUp 542/18. [BMSiG-25891/2018] Magdalena Ćwiek zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 245/18, X GUp 542/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 245/18 ogłosił upadłość dłużnika Magdaleny Ćwiek, zamieszkałej w Warszawie (PESEL: 65053003844) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 542/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 542/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26347

Dodano: 2018-06-19 10:14:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ćwiek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26347. Ćwiek Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 245/18, X GUp 542/18. [BMSiG-25891/2018] Magdalena Ćwiek zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 245/18, X GUp 542/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 245/18 ogłosił upadłość dłużnika Magdaleny Ćwiek, zamieszkałej w Warszawie (PESEL: 65053003844) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 542/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 542/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26347

Dodano: 2018-06-19 10:14:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dominik Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26348. Dominik Józef. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 135/18, VIII GUp 247/18. [BMSiG-25951/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 135/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Józefa Dominika (Dominik), (nr PESEL: 75031316918), zamieszkałego pod adresem: Borzęta 351, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenka-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344), przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 247/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26348

Dodano: 2018-06-19 10:15:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dominik Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26348. Dominik Józef. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 135/18, VIII GUp 247/18. [BMSiG-25951/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 135/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Józefa Dominika (Dominik), (nr PESEL: 75031316918), zamieszkałego pod adresem: Borzęta 351, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenka-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344), przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 247/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26348

Dodano: 2018-06-19 10:16:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Błaszak Marcin Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26349. Błaszak Marcin Tomasz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 248/18, XI GUp 135/18. [BMSiG-25967/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 248/18 ogłosił upadłość dłużnika Marcina Tomasza Błaszaka, nr PESEL: 84091910615; zamieszkałego w Gostyniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 135/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Marcina Tomasza Błaszaka do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Elżbiety Wojnowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 320). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L z 2015 r. Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26349

Dodano: 2018-06-19 10:17:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Błaszak Marcin Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26349. Błaszak Marcin Tomasz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 248/18, XI GUp 135/18. [BMSiG-25967/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 248/18 ogłosił upadłość dłużnika Marcina Tomasza Błaszaka, nr PESEL: 84091910615; zamieszkałego w Gostyniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 135/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Marcina Tomasza Błaszaka do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Elżbiety Wojnowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 320). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L z 2015 r. Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26349

Dodano: 2018-06-19 10:17:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzechowiak Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26350. Grzechowiak Henryk. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 131/18, XI GU 595/17. [BMSiG-25949/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 595/17 ogłosił upadłość dłużnika Henryka Grzechowiaka (PESEL 57071514217), zam. w Gnieźnie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 131/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Edyty Senger-Kałat. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26350

Dodano: 2018-06-19 10:18:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzechowiak Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26350. Grzechowiak Henryk. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 131/18, XI GU 595/17. [BMSiG-25949/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 595/17 ogłosił upadłość dłużnika Henryka Grzechowiaka (PESEL 57071514217), zam. w Gnieźnie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 131/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Edyty Senger-Kałat. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26350

Dodano: 2018-06-19 10:18:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jacaszek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26351. Jacaszek Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 287/18, VIII GUp 242/18. [BMSiG-25944/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 287/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Magdaleny Jacaszek (PESEL 78042214347), zamieszkałej pod adresem: Mała Góra 73, 30-864 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 242/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26351

Dodano: 2018-06-19 10:19:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jacaszek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26351. Jacaszek Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 287/18, VIII GUp 242/18. [BMSiG-25944/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 287/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Magdaleny Jacaszek (PESEL 78042214347), zamieszkałej pod adresem: Mała Góra 73, 30-864 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 242/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26351

Dodano: 2018-06-19 10:19:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jędrachowicz Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26352. Jędrachowicz Bartosz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 230/18, X GUp 541/18. [BMSiG-25853/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 czerwca 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 230/18, ogłosił upadłość Bartosza Jędrachowicza, zamieszkałego w Warszawie, PESEL: 620062902496, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 541/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26352

Dodano: 2018-06-19 10:20:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jędrachowicz Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26352. Jędrachowicz Bartosz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 230/18, X GUp 541/18. [BMSiG-25853/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 czerwca 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 230/18, ogłosił upadłość Bartosza Jędrachowicza, zamieszkałego w Warszawie, PESEL: 620062902496, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 541/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26352

Dodano: 2018-06-19 10:20:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kacprzyk Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26353. Kacprzyk Michał. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 462/17/AS, VI GUp 111/18 of/As. [BMSiG-26003/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 r. o sygn. akt VI GU 462/17/AS postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Michała Kacprzyka, zamieszkałego w Gdańsku przy ul. Fahrenheita 2/2, legitymującego się numerem PESEL 81110712892, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Stankiewicz; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Grażyny Ossowskiej-Mazurek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 294); VI. jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), określając, że postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części pkt VI dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza SSR Anny Stankiewicz, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 111/18 of/As. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26353

Dodano: 2018-06-19 10:21:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kacprzyk Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26353. Kacprzyk Michał. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 462/17/AS, VI GUp 111/18 of/As. [BMSiG-26003/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 r. o sygn. akt VI GU 462/17/AS postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Michała Kacprzyka, zamieszkałego w Gdańsku przy ul. Fahrenheita 2/2, legitymującego się numerem PESEL 81110712892, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Stankiewicz; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Grażyny Ossowskiej-Mazurek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 294); VI. jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), określając, że postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części pkt VI dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza SSR Anny Stankiewicz, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 111/18 of/As. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26353

Dodano: 2018-06-19 10:21:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kamasz Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26354. Kamasz Marek. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 837/17of, VI GUp 109/18. [BMSiG-25803/2018] Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 837/17 of Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marka Kamasz zamieszkałego przy ul. Kusocińskiego 13/30, 84-200 Wejherowo, nr ewidencyjny PESEL 68092501591, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenia wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach ze wskazaniem sędziego komisarza pod adresem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 109/18; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zarzyckiego, nr licencji 613; V. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Zgodnie z treścią art. 54a p.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze; VI. kosztami postępowania w zakresie opłaty od wniosku w kwocie 30,00 zł (trzydzieści złotych 00/100) obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26354

Dodano: 2018-06-19 10:22:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kamasz Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26354. Kamasz Marek. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 837/17of, VI GUp 109/18. [BMSiG-25803/2018] Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 837/17 of Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marka Kamasz zamieszkałego przy ul. Kusocińskiego 13/30, 84-200 Wejherowo, nr ewidencyjny PESEL 68092501591, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenia wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach ze wskazaniem sędziego komisarza pod adresem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 109/18; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zarzyckiego, nr licencji 613; V. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Zgodnie z treścią art. 54a p.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze; VI. kosztami postępowania w zakresie opłaty od wniosku w kwocie 30,00 zł (trzydzieści złotych 00/100) obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26354

Dodano: 2018-06-19 10:22:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kiebzak Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26355. Kiebzak Edward. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 786/17, VIII GUp 243/18. [BMSiG-25939/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.06.2018 r., sygn. akt (VIII GU 786/17) postanowił: I. ogłosić upadłość Edwarda Kiebzaka, zamieszkałego: ul. Kiełkowskiego 16/4, 30-704 Kraków, PESEL: 39121704694, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia nr 2015/848; VIII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Macieja Knopka (Knopek) z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w tym z tytułu podatku VAT (według stawki 23%) - kwotę 414 zł (czterysta czternaście złotych). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 243/18. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26355

Dodano: 2018-06-19 10:24:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kiebzak Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26355. Kiebzak Edward. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 786/17, VIII GUp 243/18. [BMSiG-25939/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.06.2018 r., sygn. akt (VIII GU 786/17) postanowił: I. ogłosić upadłość Edwarda Kiebzaka, zamieszkałego: ul. Kiełkowskiego 16/4, 30-704 Kraków, PESEL: 39121704694, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia nr 2015/848; VIII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Macieja Knopka (Knopek) z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w tym z tytułu podatku VAT (według stawki 23%) - kwotę 414 zł (czterysta czternaście złotych). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 243/18. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26355

Dodano: 2018-06-19 10:24:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kister Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26356. Kister Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 489/17. [BMSiG-25998/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 489/17 ogłosił upadłość Anny Kister (numer PESEL 74012503169), nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; wyznaczył syndyka w osobie Małgorzaty Puszczewicz (nr licencji 336); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26356

Dodano: 2018-06-19 10:25:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kister Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26356. Kister Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 489/17. [BMSiG-25998/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 489/17 ogłosił upadłość Anny Kister (numer PESEL 74012503169), nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; wyznaczył syndyka w osobie Małgorzaty Puszczewicz (nr licencji 336); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26356

Dodano: 2018-06-19 10:25:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Koperska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26357. Koperska Magdalena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 365/18/3, X GUp 90/18/3. [BMSiG-26017/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12.06.2018 roku, sygn. akt X GU 365/18/3, ogłoszono upadłość dłużniczki Magdaleny Koperskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, posiadającej numer PESEL 81101503009; Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 90/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26357

Dodano: 2018-06-19 10:27:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Koperska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26357. Koperska Magdalena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 365/18/3, X GUp 90/18/3. [BMSiG-26017/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12.06.2018 roku, sygn. akt X GU 365/18/3, ogłoszono upadłość dłużniczki Magdaleny Koperskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, posiadającej numer PESEL 81101503009; Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 90/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26357

Dodano: 2018-06-19 10:27:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosowska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26358. Kosowska Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 737/18, X GUp 544/18. [BMSiG-25893/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 13 czerwca 2018 r.: 1. ogłoszono upadłość Marzeny Kosowskiej, zamieszkałej w miejscowości Jazgarzewszczyzna (nr PESEL 78060308004), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 737/18), 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (X GUp 544/18), 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (X GUp 544/18), 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69), 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26358

Dodano: 2018-06-19 10:29:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosowska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26358. Kosowska Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 737/18, X GUp 544/18. [BMSiG-25893/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 13 czerwca 2018 r.: 1. ogłoszono upadłość Marzeny Kosowskiej, zamieszkałej w miejscowości Jazgarzewszczyzna (nr PESEL 78060308004), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 737/18), 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (X GUp 544/18), 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (X GUp 544/18), 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69), 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26358

Dodano: 2018-06-19 10:29:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kwiecińska Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26359. Kwiecińska Helena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 392/18, VIII GUp 240/18. [BMSiG-25953/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 392/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Heleny Kwiecińskiej (PESEL 51121113948), zamieszkałej pod adresem: ul. Kluczewska 88, 32-329 Bolesław k. Olkusza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 240/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26359

Dodano: 2018-06-19 10:30:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kwiecińska Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26359. Kwiecińska Helena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 392/18, VIII GUp 240/18. [BMSiG-25953/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 392/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Heleny Kwiecińskiej (PESEL 51121113948), zamieszkałej pod adresem: ul. Kluczewska 88, 32-329 Bolesław k. Olkusza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 240/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26359

Dodano: 2018-06-19 10:30:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Labudda Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26360. Labudda Adam. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 82/18. [BMSiG-25783/2018] Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 roku, sygn. akt VI GU 82/18, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Adama Labudda, zamieszkałego w Główczycach, WS. Lipno 1, 76-220 Lipno, numer ewidencyjny PESEL: 60091709376, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Mariusza Junaka nr licencji 785; V. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26360

Dodano: 2018-06-19 10:32:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Labudda Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26360. Labudda Adam. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 82/18. [BMSiG-25783/2018] Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2018 roku, sygn. akt VI GU 82/18, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Adama Labudda, zamieszkałego w Główczycach, WS. Lipno 1, 76-220 Lipno, numer ewidencyjny PESEL: 60091709376, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Mariusza Junaka nr licencji 785; V. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26360

Dodano: 2018-06-19 10:32:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lazarek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26361. Lazarek Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 234/18. [BMSiG-25818/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24.05.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 234/18 ogłosił upadłość Piotra Lazarka (numer PESEL: 74121812570) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Wiesława Kulawiaka, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26361

Dodano: 2018-06-19 10:33:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lazarek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26361. Lazarek Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 234/18. [BMSiG-25818/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24.05.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 234/18 ogłosił upadłość Piotra Lazarka (numer PESEL: 74121812570) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Wiesława Kulawiaka, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26361

Dodano: 2018-06-19 10:33:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Maksymiec Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26362. Maksymiec Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 815/18, X GUp 553/18. [BMSiG-25859/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 815/18 postanowieniem z dnia 13 czerwca 2018 roku ogłosił upadłość Krzysztofa Maksymiec, (PESEL: 66040807874), zamieszkałego przy ul. Danuty 14 m. 12, 05-400 Otwock, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - X GUp 553/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26362

Dodano: 2018-06-19 10:34:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Maksymiec Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26362. Maksymiec Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 815/18, X GUp 553/18. [BMSiG-25859/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 815/18 postanowieniem z dnia 13 czerwca 2018 roku ogłosił upadłość Krzysztofa Maksymiec, (PESEL: 66040807874), zamieszkałego przy ul. Danuty 14 m. 12, 05-400 Otwock, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - X GUp 553/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26362

Dodano: 2018-06-19 10:34:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Biesaga Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26363. Biesaga Mariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 122/18. [BMSiG-25900/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 maja 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Biesagi, nr PESEL 72080708811, zamieszkałego w Kielcach, przy ul. Hożej 48/42; określił, że upadły Mariusz Biesaga jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kity posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 683; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 122/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26363

Dodano: 2018-06-19 10:36:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Biesaga Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26363. Biesaga Mariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 122/18. [BMSiG-25900/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 maja 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Biesagi, nr PESEL 72080708811, zamieszkałego w Kielcach, przy ul. Hożej 48/42; określił, że upadły Mariusz Biesaga jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kity posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 683; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 122/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26363

Dodano: 2018-06-19 10:36:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Muzyka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26364. Muzyka Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 227/18, VIII GUp 248/18. [BMSiG-25919/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 227/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Magdaleny Muzyki (nr PESEL: 80110409065), zamieszkałej pod adresem: ul. Głowackiego 5, 33-240 Żabno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Klempki, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 697; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344), przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 248/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26364

Dodano: 2018-06-19 10:37:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Muzyka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26364. Muzyka Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 227/18, VIII GUp 248/18. [BMSiG-25919/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 227/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Magdaleny Muzyki (nr PESEL: 80110409065), zamieszkałej pod adresem: ul. Głowackiego 5, 33-240 Żabno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Klempki, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 697; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344), przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 248/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26364

Dodano: 2018-06-19 10:37:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Olek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26365. Olek Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 764/17, VI GUp 107/18. [BMSiG-25813/2018] Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 764/17 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Olek, zamieszkałego w Gdyni przy ul. A. Necla 6/3, nr ewidencyjny PESEL 49061403838, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenia wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach ze wskazaniem sędziego komisarza pod adresem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 107/18; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ewy Kubiak; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zarzyckiego licencja nr 613; V. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgodnie z treścią art. 54a p.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze; VI. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26365

Dodano: 2018-06-19 10:39:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Olek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26365. Olek Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 764/17, VI GUp 107/18. [BMSiG-25813/2018] Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 764/17 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Olek, zamieszkałego w Gdyni przy ul. A. Necla 6/3, nr ewidencyjny PESEL 49061403838, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenia wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach ze wskazaniem sędziego komisarza pod adresem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 107/18; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ewy Kubiak; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zarzyckiego licencja nr 613; V. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgodnie z treścią art. 54a p.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze; VI. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26365

Dodano: 2018-06-19 10:39:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pietraszko Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26366. Pietraszko Andrzej. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 66/18 of, V GUp 82/18 of. [BMSiG-25805/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 66/18 of ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Pietraszko, zamieszkałego: Stary Grodków 39, 48-519 Chróścina Nyska (PESEL 59111214774), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości, o sygn. akt V GUp 82/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26366

Dodano: 2018-06-19 10:40:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pietraszko Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26366. Pietraszko Andrzej. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 66/18 of, V GUp 82/18 of. [BMSiG-25805/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 66/18 of ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Pietraszko, zamieszkałego: Stary Grodków 39, 48-519 Chróścina Nyska (PESEL 59111214774), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości, o sygn. akt V GUp 82/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26366

Dodano: 2018-06-19 10:41:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pietraszko Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26367. Pietraszko Jadwiga. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 65/18 of, V GUp 81/18. [BMSiG-25814/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 65/18 of ogłosił upadłość dłużniczki Jadwigi Pietraszko, zamieszkałej: Stary Grodków 39, 48-519 Chróścina Nyska (PESEL 60101214403), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 81/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26367

Dodano: 2018-06-19 10:42:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pietraszko Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26367. Pietraszko Jadwiga. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 65/18 of, V GUp 81/18. [BMSiG-25814/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 65/18 of ogłosił upadłość dłużniczki Jadwigi Pietraszko, zamieszkałej: Stary Grodków 39, 48-519 Chróścina Nyska (PESEL 60101214403), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 81/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26367

Dodano: 2018-06-19 10:43:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pietraszko Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26367. Pietraszko Jadwiga. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 65/18 of, V GUp 81/18. [BMSiG-25814/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 65/18 of ogłosił upadłość dłużniczki Jadwigi Pietraszko, zamieszkałej: Stary Grodków 39, 48-519 Chróścina Nyska (PESEL 60101214403), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 81/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26367

Dodano: 2018-06-19 10:43:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Pietrzyk Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26368. Pietrzyk Ryszard. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU 35/18 of, V GUp 44/18. [BMSiG-25969/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 35/18 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Ryszarda Pietrzyka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 55040106632, zamieszkałego w Świerzawie (59-540) przy ul. Złotoryjskiej 16/2. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy w osobie SSR Waldemara Bochenka oraz syndyka w osobie Adama Bernackiego nr licencji 19. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, sygn. akt V GUp 44/18. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26368

Dodano: 2018-06-19 10:45:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Pietrzyk Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26368. Pietrzyk Ryszard. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU 35/18 of, V GUp 44/18. [BMSiG-25969/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 35/18 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Ryszarda Pietrzyka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 55040106632, zamieszkałego w Świerzawie (59-540) przy ul. Złotoryjskiej 16/2. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy w osobie SSR Waldemara Bochenka oraz syndyka w osobie Adama Bernackiego nr licencji 19. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, sygn. akt V GUp 44/18. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26368

Dodano: 2018-06-19 10:45:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przewoźniak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26369. Przewoźniak Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 29/18, VIII GUp 115/18. [BMSiG-25827/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt VIII GU 29/18, ogłosił upadłość Andrzeja Przewoźniaka (PESEL 64110605935), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Leona Kruczkowskiego 45, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565). Jednocześnie wskazuje się jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 115/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26369

Dodano: 2018-06-19 10:46:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przewoźniak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26369. Przewoźniak Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 29/18, VIII GUp 115/18. [BMSiG-25827/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt VIII GU 29/18, ogłosił upadłość Andrzeja Przewoźniaka (PESEL 64110605935), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Leona Kruczkowskiego 45, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565). Jednocześnie wskazuje się jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 115/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26369

Dodano: 2018-06-19 10:46:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pustelnik Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26370. Pustelnik Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 285/18, VIII GUp 241/18. [BMSiG-25932/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 285/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Łukasza Pustelnika (PESEL 88103012799), zamieszkałego pod adresem: ul. Łęcka 78, 32-626 Jawiszowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 241/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26370

Dodano: 2018-06-19 10:47:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pustelnik Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26370. Pustelnik Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 285/18, VIII GUp 241/18. [BMSiG-25932/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 285/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Łukasza Pustelnika (PESEL 88103012799), zamieszkałego pod adresem: ul. Łęcka 78, 32-626 Jawiszowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 241/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26370

Dodano: 2018-06-19 10:47:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sawicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26371. Sawicki Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 501/18, X GUp 515/18. [BMSiG-25865/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 501/18 ogłosił upadłość Tomasza Sawickiego, zamieszkałego w Warszawie (00-446), przy ul. Fabrycznej 25 lok. 24, PESEL 74120605690, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Moździerz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Tomasza Sawickiego ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 515/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26371

Dodano: 2018-06-19 10:49:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sawicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26371. Sawicki Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 501/18, X GUp 515/18. [BMSiG-25865/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 501/18 ogłosił upadłość Tomasza Sawickiego, zamieszkałego w Warszawie (00-446), przy ul. Fabrycznej 25 lok. 24, PESEL 74120605690, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Moździerz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Tomasza Sawickiego ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 515/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26371

Dodano: 2018-06-19 10:49:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Senska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-05-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26372. Senska Wiesława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 138/18. [BMSiG-25804/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 138/18 ogłosił upadłość Wiesławy Senska (PESEL: 64090206247) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Wiesława Kulawiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 607), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26372

Dodano: 2018-06-19 10:51:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Senska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26372. Senska Wiesława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 138/18. [BMSiG-25804/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 138/18 ogłosił upadłość Wiesławy Senska (PESEL: 64090206247) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Wiesława Kulawiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 607), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26372

Dodano: 2018-06-19 10:51:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Świątek Eliza w upadłości likwidacyjnej

2018-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26373. Świątek Eliza. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 424/17. [BMSiG-26005/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 424/17 dotyczącej upadłości dłużnika Elizy Świątek, PESEL: 74051908464, z dnia 7 czerwca 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej obejmującej likwidację majątku Elizy Świątek. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Soni Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Piotrowicza. Sąd wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26373

Dodano: 2018-06-19 10:52:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Świątek Eliza w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26373. Świątek Eliza. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 424/17. [BMSiG-26005/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 424/17 dotyczącej upadłości dłużnika Elizy Świątek, PESEL: 74051908464, z dnia 7 czerwca 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej obejmującej likwidację majątku Elizy Świątek. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Soni Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Piotrowicza. Sąd wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26373

Dodano: 2018-06-19 10:52:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzechowiak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-05-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26374. Grzechowiak Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 122/18, XI GU 596/17. [BMSiG-25941/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 596/17 ogłosił upadłość dłużnika Teresy Grzechowiak (PESEL 60073011828), zam. w Gnieźnie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 122/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Edyty Senger-Kałat. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26374

Dodano: 2018-06-19 10:53:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzechowiak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26374. Grzechowiak Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 122/18, XI GU 596/17. [BMSiG-25941/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 596/17 ogłosił upadłość dłużnika Teresy Grzechowiak (PESEL 60073011828), zam. w Gnieźnie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 122/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Edyty Senger-Kałat. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26374

Dodano: 2018-06-19 10:53:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Urbański Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26375. Urbański Leszek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 439/17, XII GUp 208/18. [BMSiG-26008/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 439/17 dotyczącej upadłości dłużnika Leszka Urbańskiego (PESEL 80041809758) dnia 12.06.2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiel. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 208/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26375

Dodano: 2018-06-19 10:54:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Urbański Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26375. Urbański Leszek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 439/17, XII GUp 208/18. [BMSiG-26008/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 439/17 dotyczącej upadłości dłużnika Leszka Urbańskiego (PESEL 80041809758) dnia 12.06.2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiel. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 208/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26375

Dodano: 2018-06-19 10:54:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wójtowicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26376. Wójtowicz Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 947/17, VIII GUp 244/18. [BMSiG-25959/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.06.2018 r., sygn. akt (VIII GU 947/17) postanowił: I. ogłosić upadłość Mariusza Wójtowicza, zamieszkałego: Czarnochowice 264, 32-020 Wieliczka, PESEL: 88073015031 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 244/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26376

Dodano: 2018-06-19 10:55:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wójtowicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26376. Wójtowicz Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 947/17, VIII GUp 244/18. [BMSiG-25959/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.06.2018 r., sygn. akt (VIII GU 947/17) postanowił: I. ogłosić upadłość Mariusza Wójtowicza, zamieszkałego: Czarnochowice 264, 32-020 Wieliczka, PESEL: 88073015031 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 244/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26376

Dodano: 2018-06-19 10:55:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Węgrzynowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26377. Węgrzynowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 78/18 „of”, VII GUp 72/18 „of”. [BMSiG-25993/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r.: 1. ogłosił upadłość Małgorzaty Węgrzynowskiej, zamieszkałej w Szczecinku, ul. 1-go Maja 44/3, 78-400 Szczecinek, numer PESEL 69091602665; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Annę Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 72/18 „of”. Informacja dodatkowa - pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26377

Dodano: 2018-06-19 10:56:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Węgrzynowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26377. Węgrzynowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 78/18 „of”, VII GUp 72/18 „of”. [BMSiG-25993/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r.: 1. ogłosił upadłość Małgorzaty Węgrzynowskiej, zamieszkałej w Szczecinku, ul. 1-go Maja 44/3, 78-400 Szczecinek, numer PESEL 69091602665; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Annę Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 72/18 „of”. Informacja dodatkowa - pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26377

Dodano: 2018-06-19 10:57:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wojcieszak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26378. Wojcieszak Urszula. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 236/17 „of”, V GUp 66/18. [BMSiG-25915/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7.06.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 236/17 „of” ogłosił upadłość Urszuli Wojcieszak, zam. Nowe Skalmierzyce, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka Mirosławę Szóstak-Pestkę (numer licencji 316). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19. t. 1., s. 191. z późn. zm.). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 66/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26378

Dodano: 2018-06-19 10:58:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wojcieszak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26378. Wojcieszak Urszula. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 236/17 „of”, V GUp 66/18. [BMSiG-25915/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7.06.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 236/17 „of” ogłosił upadłość Urszuli Wojcieszak, zam. Nowe Skalmierzyce, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka Mirosławę Szóstak-Pestkę (numer licencji 316). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19. t. 1., s. 191. z późn. zm.). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 66/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26378

Dodano: 2018-06-19 10:58:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zielonka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26379. Zielonka Magdalena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 259/17, XII GUp 207/18. [BMSiG-26013/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 259/17 dotyczącej upadłości dłużnika Magdaleny Zielonki (PESEL 85022213601) dnia 12.06.2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiel. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 207/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26379

Dodano: 2018-06-19 10:59:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zielonka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26379. Zielonka Magdalena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 259/17, XII GUp 207/18. [BMSiG-26013/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 259/17 dotyczącej upadłości dłużnika Magdaleny Zielonki (PESEL 85022213601) dnia 12.06.2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiel. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 207/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26379

Dodano: 2018-06-19 10:59:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Eurocentrum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26380. „EUROCENTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Słubicach. KRS 0000331155. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 czerwca 2009 r., sygn. akt V GUp 10/13. [BMSiG-25782/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy w postępowaniu upadłościowym EUROCENTRUM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Słubicach, informuje o przekazaniu sędziemu komisarzowi V uzupełniającej listy wierzytelności EUROCENTRUM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Słubicach oraz poucza, iż każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu, a wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sygn. akt V GUp 10/13. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26380

Dodano: 2018-06-19 10:59:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

STYROKON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26381. „STYROKON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Koniecpolu. KRS 0000272981, wpis do rejestru 29 stycznia 2007 r., sygn. akt VIII GUp 40/16/Ap 6L. [BMSiG-25785/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Styrokon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koniecpolu, sygn. akt VIII GUp 40/16/Ap 6L, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 29 listopada 2017 roku sędziemu komisarzowi pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności oraz w dniu 7 marca 2018 roku drugiej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury nr 9/11, pok. 105. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26381

Dodano: 2018-06-19 11:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ARTIN - Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26382. ARTIN - ZESPÓŁ KOORDYNACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Piasecznie. KRS 0000217504. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2004 r., sygn. akt X GUp 181/16. [BMSiG-25791/2018] OBWIESZCZENIE O ZMIANIE LISTY WIERZYTELNOŚCI Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Artin - Zespół Koordynacji Inwestycji sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Piasecznie (sygn. akt X GUp 181/16) postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r. Sędzia komisarz z urzędu zmienił listę wierzytelności zatwierdzoną postanowieniem z dnia 17 stycznia 2017 r. w ten sposób, że wykreślił wierzytelność Por-Bud sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 1.742.893,07 zł (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 7/100), wpisaną pod poz. 1, pozostawiając na liście wierzytelność w kwocie 26.235,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych). Poucza się, że na ww. postanowienie przysługuje zażalenie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, stosownie do art. 222, 224 i 261 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26382

Dodano: 2018-06-19 11:00:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Dąbrowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26383. Dąbrowski Dariusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 65/16 Ap-1. [BMSiG-25822/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-5) w postępowaniu upadłościowym Dariusza Dąbrowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Kolonia Zawada, PESEL 73042617091 - sygn. akt V GUp 65/16/Ap-1. Można ją przeglądać w sekretariacie Sądu - czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26383

Dodano: 2018-06-19 11:01:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Błachowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26384. Błachowski Paweł. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 15/18 „of”. [BMSiG-25997/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a to Pawła Błachowskiego, zamieszkałego: 45-701 Opole, ul. Niemodlińska 43, PESEL 90062715057, w sprawie o sygn. akt V GUp 15/18 „of” ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 13 czerwca 2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, Biuro Obsługi Interesanta - tel.: 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - w trybie art. 256, 257 i 258 Prawa upadłościowego. Sprzeciw wnosi się do Sędziego komisarza z powołaniem sygn. akt V GUp 15/18 „of”. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3, lok. 18, tel.: 601 461 377. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26384

Dodano: 2018-06-19 11:01:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bogaczyk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26385. Bogaczyk Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 191/17. [BMSiG-25754/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Elżbiety Bogaczyk, zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 191/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 15 stycznia 2018 r.), którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadła oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26385

Dodano: 2018-06-19 11:02:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Dudek Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26386. Dudek Dariusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 53/17. [BMSiG-25798/2018] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 53/17 w postępowaniu upadłościowym Dariusza Dudka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 61010900791, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 26 kwietnia 2018 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, pokój 105. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26386

Dodano: 2018-06-19 11:02:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bonk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26387. Bonk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 30/17. [BMSiG-25781/2018] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 30/17, w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Bonk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 43031308824, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 19 stycznia 2018 r. drugiej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26387

Dodano: 2018-06-19 11:02:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Hajkowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26388. Hajkowska Barbara. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 64/18. [BMSiG-25807/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w Białymstoku, ogłasza, iż w dniach 23 maja 2018 r. i 6 czerwca 2018 r. złożono komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniająca listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Barbary Hajkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 64/18. Listy wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26388

Dodano: 2018-06-19 11:03:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Hajkowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26389. Hajkowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 63/18. [BMSiG-25802/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w Białymstoku, ogłasza, iż w dniach 23 maja 2018 r. i 6 czerwca 2018 r. złożono komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Andrzejowi Hajkowskiemu, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 63/18. Listy wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26389

Dodano: 2018-06-19 11:03:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Hałas Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26390. Hałas Jerzy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 105/17. [BMSiG-25834/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Hałas, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt XV GUp 105/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 18.04.2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26390

Dodano: 2018-06-19 11:04:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Janaszek Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26391. Janaszek Grażyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 48/16 „of”. [BMSiG-25960/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Grażyny Janaszek, zamieszkałej: ul. Ks. Danielewskiego 8, 20-806 Lublin (sygn. akt IX GUp 48/16 „of”), została sporządzona i przekazana do akt w dniu 25 maja 2018 roku uzupełniająca lista wierzytelności numer 1 dotycząca Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Lublin. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26391

Dodano: 2018-06-19 11:04:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Janaszek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26392. Janaszek Mariusz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 41/16 „of”. [BMSiG-25968/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mariusza Janaszka zamieszkałego: ul. Ks. Danielewskiego 8, 20-806 Lublin (sygn. akt IX GUp 41/16 „of”), została sporządzona i przekazana do akt w dniu 23 maja 2018 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Lublin. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły - o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń - o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26392

Dodano: 2018-06-19 11:04:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Jurewicz Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26393. Jurewicz Mirosław. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lubline z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 84/17/”of”. [BMSiG-25978/2018] Sędzia - komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mirosława Jurewicza zamieszkałego ul. Droga Męczenników Majdanka 17/lok. 6, 20-325 LUBLIN (sygn. akt IX GUp 84/17 „of”) została sporządzona i przekazana do akt w dniu 18 maja 2018 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26393

Dodano: 2018-06-19 11:05:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jurgiel Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26394. Jurgiel Sebastian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 120/18. [BMSiG-25829/2018] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Jurgiela (sygn. akt X GUp 120/18), zamieszkałego przy ul. Sieleckiej 1A m. 4, 00-738 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i dnia 28 maja 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26394

Dodano: 2018-06-19 11:05:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kacprzak Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26395. Kacprzak Wioletta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 3/18/3. [BMSiG-25780/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuję, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 3/18/3 dłużniczki Wioletty Kacprzak posiadającej numer PESEL: 77060305127, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, syndyk masy upadłości w dniu 29.05.2018 r. złożył do akt sprawy listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26395

Dodano: 2018-06-19 11:06:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kautsch-Landorf Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26396. Kautsch-Landorf Justyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 279/17. [BMSiG-25878/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Justyny Kautsch-Landorf, PESEL 69091403105 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 279/17), ogłasza, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26396

Dodano: 2018-06-19 11:06:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kawalerski Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26397. Kawalerscy Maria i Bolesław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 117/17. [BMSiG-25824/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Kawalerskiej i Bolesława Kawalerskiego, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 117/17 sporządzona została przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 17 maja 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca Bolesława Kawalerskiego. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26397

Dodano: 2018-06-19 11:06:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kawalerska Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26397. Kawalerscy Maria i Bolesław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 117/17. [BMSiG-25824/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Kawalerskiej i Bolesława Kawalerskiego, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 117/17 sporządzona została przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 17 maja 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca Bolesława Kawalerskiego. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26397

Dodano: 2018-06-19 11:07:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kaźmierczak Władysława w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26398. Kaźmierczak Władysława. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 54/17 Ap-2. [BMSiG-25820/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 8) w postępowaniu upadłościowym Władysławy Kaźmierczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Wola Moszczenicka, PESEL 48030418226, sygn. akt V GUp 54/17 Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26398

Dodano: 2018-06-19 11:07:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kędzierski Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26399. Kędzierski Waldemar. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 956/17. [BMSiG-25882/2018] W postępowaniu upadłościowym Waldemara Kędzierskiego zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt X GUp 956/17, syndyk w dniu 12.04.2018 r. sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26399

Dodano: 2018-06-19 11:08:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Konieczny Szczepan w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26400. Konieczny Szczepan. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 21/17. [BMSiG-25758/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Szczepana Koniecznego, zam. we Wrześni, nr PESEL 38122004093, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 21/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26400

Dodano: 2018-06-19 11:08:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Konsorcjum Budowlane "Kons-Bud" S.A. w upadłości likwidacyjnej w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26401. KONSORCJUM BUDOWLANE „KONS-BUD” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Suwałkach. KRS 0000058729. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2001 r., sygn. akt V GUp 2/14. [BMSiG-25775/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Konsorcjum Budowlanego KONS BUD SA w Suwałkach, sygn. akt V GUp 2/14, zawiadamia, że została sporządzona i wyłożona dodatkowa lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Suwałkach, ul. Przytorowa 2 p. 15, w godzinach 9-15, tel. 087 566 22 89 w. 12. Każdemu zainteresowanemu przysługuje prawo zgłaszania sprzeciwu odnośnie do umieszczenia na liście wierzytelności oraz odnośnie do odmowy umieszczenia na liście wierzytelności (prawo sprzeciwu przysługuje wówczas temu, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności) - w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o wyłożeniu listy wierzytelności. Sprzeciw należy zgłaszać do Sędziego komisarza w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26401

Dodano: 2018-06-19 11:08:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krawczyk Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26402. Krawczyk Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 732/17. [BMSiG-25877/2018] W postępowaniu upadłościowym Iwony Krawczyk zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt X GUp 732/17, syndyk w dniu 26.04.2018 r. sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26402

Dodano: 2018-06-19 11:09:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kruk Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26403. Kruk Jerzy. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 99/17 of. [BMSiG-25994/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Kruka, zamieszkałego: Opole (45-707), ul. Wrocławska 2c/20, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 99/17 of, zawiadamia, że dnia 8 czerwca 2018 roku syndyk masy upadłości złożył uzupełnienie listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sekcji Upadłościowej w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26403

Dodano: 2018-06-19 11:09:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Napora Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26404. Napora Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 198/17. [BMSiG-25905/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i złożona w dniu 28 maja 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności Krystyny Napory, PESEL 57030802708, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 198/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26404

Dodano: 2018-06-19 11:09:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kuc Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26405. Kuc Helena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 143/17. [BMSiG-26010/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 29 maja 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Heleny Kuc, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 56120104867), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 143/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26405

Dodano: 2018-06-19 11:10:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuchciński Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26406. Kuchciński Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 164/18. [BMSiG-25871/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jerzego Kuchcińskiego, PESEL 41010112013, sygn. akt X GUp 164/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył w dniu 21 maja 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienioną listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26406

Dodano: 2018-06-19 11:12:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lesiczka Marek Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26407. Lesiczka Marek Jan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upałościowych, sygn. akt V GUp 39/18. [BMSiG-25875/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym: Marek Lesiczka, nr ewidencyjny PESEL 68040201351, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam.: ul. Morelowa 11, 37-464 Stalowa Wola, sygn. akt V GUp 39/18. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26407

Dodano: 2018-06-19 11:12:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Michalak Dominik w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26408. Michalak Dominik. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 143/16. [BMSiG-25760/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Dominika Michalaka, zam.: Leszno, nr PESEL 66091904193, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 143/16, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26408

Dodano: 2018-06-19 11:13:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Mielczarek Cecylia w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26409. Mielczarek Cecylia. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/17 Ap-2. [BMSiG-25825/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 12) w postępowaniu upadłościowym Cecylii Mielczarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Piotrków Trybunalski, PESEL 56051109229, sygn. akt V GUp 56/17/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu, czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26409

Dodano: 2018-06-19 11:13:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mikuła Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26410. Mikuła Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 318/16. [BMSiG-25757/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Teresy Mikuły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 318/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 25 września 2017 roku), które można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26410

Dodano: 2018-06-19 11:13:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Newel Marianna Benedykta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26411. Newel Marianna Benedykta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 5/18 „of”. [BMSiG-25971/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Marianny Benedykty Newel zamieszkałej: ul. Władysława Jagiełły (sygn. akt IX GUp 5/18 „of”) została sporządzona i przekazana do akt w dniu 11 maja 2018 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciw: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły - o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń - o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26411

Dodano: 2018-06-19 11:14:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Osica Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26412. Osica Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1021/17. [BMSiG-25819/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Osicy, sygn. akt X GUp 1021/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 15 maja 2018 r. przekazał do akt pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26412

Dodano: 2018-06-19 11:14:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pater Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26413. Pater Joanna i Pater Mirosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 104/15. [BMSiG-25830/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Pater i Mirosława Pater, nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 104/15 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniach 24 stycznia 2018 r. i 11 maja 2018 r. uzupełniające listy wierzytelności Mirosława Pater i Joanny Pater, nieprowadzących działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełniające listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26413

Dodano: 2018-06-19 11:15:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pater Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26413. Pater Joanna i Pater Mirosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 104/15. [BMSiG-25830/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Pater i Mirosława Pater, nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 104/15 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniach 24 stycznia 2018 r. i 11 maja 2018 r. uzupełniające listy wierzytelności Mirosława Pater i Joanny Pater, nieprowadzących działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełniające listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26413

Dodano: 2018-06-19 11:15:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Petrykowska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26414. Petrykowska Janina. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/18. [BMSiG-25863/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Janiny Petrykowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 47071210343), sygn. akt V GUp 11/18 syndyk w dniu 4.06.2018 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26414

Dodano: 2018-06-19 11:16:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Piórkowska Iwona Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26415. Piórkowska Iwona. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 114/17. [BMSiG-25857/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Iwony Piórkowskiej (PESEL 75062514301) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 114/17, syndyk sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26415

Dodano: 2018-06-19 11:16:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

POLPLAST W. Zych Sp. z o.o. Sp. K.-A. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26416. POLPLAST W.ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku-Białej. KRS 0000410227. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2012 r., sygn. akt VI GUp 111/17 lik. [BMSiG-25979/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego POLPLAST W. Zych sp. z o.o. sp. kom. Akcyjna w Bielsku-Białej, sygn. akt VI GUp 111/17 lik, zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26416

Dodano: 2018-06-19 11:17:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26417. POT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000629643. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2016 r., sygn. akt X GUp 1080/17. [BMSiG-25799/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym POT Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1080/17, informuje, że sporządził i przekazał Sędziemu listę wierzytelności złożoną do akt dnia 25 maja 2018 r. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26417

Dodano: 2018-06-19 11:17:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pruchniewicz Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26418. Pruchniewicz Ewelina. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 266/17. [BMSiG-25755/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Eweliny Pruchniewicz, zam. Leszno, nr PESEL 80041204881, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 266/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26418

Dodano: 2018-06-19 11:18:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Rajewska Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26419. Rajewska Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 90/17 „of”. [BMSiG-25987/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Rajewskiej zam.: Kościelna Wieś, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 90/17, syndyk masy upadłości złożył dnia 17.05.2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, ul. Asnyka 56a pok. 1, a w terminie 2 tygodniowym od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych od niego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26419

Dodano: 2018-06-19 11:18:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Suchowierska Emilia w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26420. Suchowierska Emilia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 166/17. [BMSiG-25794/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 30.04.2018 r. przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 w postępowaniu upadłościowym dot. Emilii Suchowierskiej, PESEL 74032913483, sygn. akt GUp 166/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26420

Dodano: 2018-06-19 11:18:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Reszczyński Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26421. Reszczyński Jarosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 171/17. [BMSiG-25821/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Reszczyńskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 171/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 26 kwietnia 2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26421

Dodano: 2018-06-19 11:19:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ruciński Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26422. Ruciński Jan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 128/17. [BMSiG-25756/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Jana Rucińskiego, zam. w Koninie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 128/17, zawiadamia że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 17 stycznia 2018 r.), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26422

Dodano: 2018-06-19 11:19:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

SALUTEO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26423. SALUTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Żywcu. KRS 0000396054. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2011 r., sygn. akt VI GUp 192/16 lik. [BMSiG-25890/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego SALUTEO sp. z o.o. w Żywcu sygn. akt VI GUp 192/16 lik zawiadamia, iż została sporządzona III uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26423

Dodano: 2018-06-19 11:20:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Celeja Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26424. Celeja Stanisław. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 96/17 „of”. [BMSiG-25954/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Stanisława Celeja, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 96/17 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 23 kwietnia 2018 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26424

Dodano: 2018-06-19 11:20:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Toruń Sylwester w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26426. Toruń Sylwester. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 8/17 „of”. [BMSiG-25912/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem sędziego komisarza z dnia 2 maja 2018 roku, wydanym w sprawie sygn. akt IX GUp 8/17 „of” dokonano zmiany na liście wierzytelności Sylwestra Torunia jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ten sposób, że z poz. 1 (zgłoszenie wierzytelności 1/1) wykreślono wierzyciela ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach, zaś z poz. 2 (zgłoszenie wierzytelności nr 3) wykreślono wierzyciela Gminę Lublin. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które można wnieść do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodnia od obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26426

Dodano: 2018-06-19 11:23:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Trochowska Anna i Trochowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26427. Trochowscy Anna i Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 176/16. [BMSiG-25796/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Trochowskiej, Andrzeja Trochowskiego, nieprowadzących działalność gospodarczą ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 176/16 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane w dniu 16 lutego 2018 r. i 16 maja 2018 r. uzupełnienie listy wierzytelności Anny Trochowskiej. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jed. Dz. U. z 2006., poz. 2171 ze zm.) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26427

Dodano: 2018-06-19 11:23:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wolak Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26428. Wolak Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 281/17. [BMSiG-25866/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bożeny Wolak, nr ewidencyjny PESEL 47101205662, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. ul. Popiełuszki 25/17, 37-450 Stalowa Wola, sygn. akt V GUp 281/17. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26428

Dodano: 2018-06-19 11:24:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zawal Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26429. Zawal Jolanta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 326/16. [BMSiG-25759/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 326/16 dot. upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jolanty Zawal, zamieszkałej w Poznaniu, PESEL: 57092314320, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 15 września 2017 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter) wejście przez pokój 45, ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26429

Dodano: 2018-06-19 11:24:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zechman Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26430. Zechman Magdalena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 72/18. [BMSiG-25797/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 25.05.2018 r. listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Zechman, sygn. akt VIII GUp 72/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26430

Dodano: 2018-06-19 11:25:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zuch Jan Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26431. Zuch Jan. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 11/17 „of”. [BMSiG-25950/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jana Zucha (sygn. akt IX GUp 11/17 „of”) została sporządzona i przekazana w dniu 27 kwietnia 2018 roku uzupełniająca lista wierzytelności nr 2 obejmująca wierzytelność HORYZONT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie. Uzupełniającą listę wierzytelności obejmującej wierzytelność HORYZONT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły może wieść sprzeciw - o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26431

Dodano: 2018-06-19 11:25:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Końka Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26432. Końka Zygmunt. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 124/17 „of”. [BMSiG-25937/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zygmunta Końki, zamieszkałego: ul. Partyzantów 11/12, w miejscowości Łuków, 21-400 Łuków, PESEL 33121203955 (sygn. akt IX GUp 124/17 „of”), została sporządzona i przekazana do akt w dniu 18 maja uzupełniająca lista wierzytelności numer 1. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do Sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26432

Dodano: 2018-06-19 11:25:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Żaglewski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26433. Żaglewski Jacek. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 45/17. [BMSiG-25860/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jacka Żaglewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 80063000654), sygn. akt V GUp 45/17, syndyk w dniu 4.06.2018 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26433

Dodano: 2018-06-19 11:26:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Borowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26434. Borowska Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 61/16. [BMSiG-25925/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że Syndyk masy upadłości Upadłej Anny Borowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 56020707548, sygn. akt V GUp 61/16), sporządził i złożył do akt w dniu 28 maja 2018 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26434

Dodano: 2018-06-19 11:26:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Ciszek Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26435. Ciszek Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 91/16. [BMSiG-25894/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż został sporządzony i złożony w dniu 28 maja 2018 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Arkadiusza Ciszka, PESEL 71032411799, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 91/16. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Punkt Obsługi Interesanta (parter), oraz w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26435

Dodano: 2018-06-19 11:26:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Suwałkach

BUDOMEX PUZA Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26436. BUDOMEX PUZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gołdapi. KRS 0000420936, wpis do rejestru: 29 maja 2012 r., sygn. akt V GUp 2/15. [BMSiG-25769/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Budomex Puza sp.k. w Gołdapi, w upadłości likwidacyjnej, zawiadamia, że został wyłożony plan podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Suwałkach, ul. Przytorowa 2 p. 15, i w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia w MSiG wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26436

Dodano: 2018-06-19 11:27:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

DOOR FINANCIAL POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26437. DOOR FINANCIAL POLSKA SPÓŁKA W OGRANICZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W UPADŁOŚCI w Wałbrzychu. KRS 0000462697. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2013 r., sygn. akt VI GUp 67/17. [BMSiG-25873/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Door Financial Polska sp. z o.o. w likwidacji w Wałbrzychu, sygn. akt VI GUp 67/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26437

Dodano: 2018-06-19 11:27:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kraft-Sarama Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26438. Kraft-Sarama Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 316/16. [BMSiG-25870/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Kraft-Sarama - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 316/16, PESEL: 50111504144), ogłasza, że został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący częściowe zaspokojenie należności wierzycieli kategorii II. Sędzia komisarz wskazuje, iż niniejszy plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26438

Dodano: 2018-06-19 11:27:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pater Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26439. Pater Joanna i Pater Mirosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 104/15. [BMSiG-25826/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Pater i Mirosława Pater, nieprowadzących działalności gospodarczej w sprawie o sygn. akt XV GUp 104/15 informuje, że dnia 5 kwietnia 2018 r. sporządzony został ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczego, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w trzech egzemplarzach zarzut przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26439

Dodano: 2018-06-19 11:28:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pater Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26439. Pater Joanna i Pater Mirosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 104/15. [BMSiG-25826/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Pater i Mirosława Pater, nieprowadzących działalności gospodarczej w sprawie o sygn. akt XV GUp 104/15 informuje, że dnia 5 kwietnia 2018 r. sporządzony został ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczego, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w trzech egzemplarzach zarzut przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26439

Dodano: 2018-06-19 11:28:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Przedsiębiorstwo Drobiarskie "Mives" Sp. z o.o. w upadłości układowej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26440. PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE „MIVES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ławach. KRS 0000241040. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2005 r., sygn. akt V GUp 11/13/Ap-9. [BMSiG-25817/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony I częściowy plan podziału w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Drobiarskiego MIVES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ławach, sygn. akt V GUp 11/13/Ap-9. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu, czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26440

Dodano: 2018-06-19 11:29:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Fiołka Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 26441. Fiołka Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 102/16. [BMSiG-25864/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Fiołki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 102/16, PESEL 72031008762), ogłasza, że sporządzony przez syndyka masy upadłości ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwutygodniowym od obwieszczenia postanowienia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26441

Dodano: 2018-06-19 11:29:29 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK