Informacje

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzezińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10847. Brzezińska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2183/17, X GUp 183/18. [BMSiG-10155/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 roku, sygn. akt X GU 2183/17, została ogłoszona upadłość dłużnika Ewy Brzezińskiej, zamieszkałej w Piasecznie przy ul. Puławskiej 21 m. 36, 05-500 Piaseczno, PESEL 44101701969, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Artura Ziobro (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1035). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Cezaremu Zalewskiemu, pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości X GUp 183/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10847

Dodano: 2018-03-16 07:45:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzezińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10847. Brzezińska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2183/17, X GUp 183/18. [BMSiG-10155/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 roku, sygn. akt X GU 2183/17, została ogłoszona upadłość dłużnika Ewy Brzezińskiej, zamieszkałej w Piasecznie przy ul. Puławskiej 21 m. 36, 05-500 Piaseczno, PESEL 44101701969, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Artura Ziobro (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1035). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Cezaremu Zalewskiemu, pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości X GUp 183/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10847

Dodano: 2018-03-16 07:45:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Czajczyńska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10848. Czajczyńska Krystyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 244/17 „of”, V GUp 27/18. [BMSiG-10034/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27.02.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 244/17 „of” ogłosił upadłość Krystyny Czajczyńskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Górnośląska 13/8a, 62-800 Kalisz (numer PESEL: 55010601783). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego (numer licencji 287). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 27/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10848

Dodano: 2018-03-16 07:46:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Czajczyńska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10848. Czajczyńska Krystyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 244/17 „of”, V GUp 27/18. [BMSiG-10034/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27.02.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 244/17 „of” ogłosił upadłość Krystyny Czajczyńskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Górnośląska 13/8a, 62-800 Kalisz (numer PESEL: 55010601783). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego (numer licencji 287). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 27/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10848

Dodano: 2018-03-16 07:46:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Grodzki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10850. Grodzki Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 593/17 of, VIII GUp 39/18 of. [BMSiG-10023/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 marca 2018 r., sygn. akt VIII GU 593/17 of, ogłosił upadłość Tomasza Grodzkiego, numer PESEL 78071005758, zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 107/2c, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 39/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10850

Dodano: 2018-03-16 07:48:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Grodzki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10850. Grodzki Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 593/17 of, VIII GUp 39/18 of. [BMSiG-10023/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 marca 2018 r., sygn. akt VIII GU 593/17 of, ogłosił upadłość Tomasza Grodzkiego, numer PESEL 78071005758, zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 107/2c, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 39/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10850

Dodano: 2018-03-16 07:48:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Horbaj Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10851. Horbaj Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 200/18. [BMSiG-10076/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Horbaja, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 84121502735, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Dec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt X GUp 200/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10851

Dodano: 2018-03-16 07:49:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Horbaj Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10851. Horbaj Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 200/18. [BMSiG-10076/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Horbaja, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 84121502735, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Dec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt X GUp 200/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10851

Dodano: 2018-03-16 07:49:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łażewska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10852. Łażewska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 215/18. [BMSiG-10074/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 7 marca 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Barbary Łażewskiej zamieszkałej w Warszawie, PESEL 58010707909, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Dec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt X GUp 215/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10852

Dodano: 2018-03-16 07:50:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łażewska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10852. Łażewska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 215/18. [BMSiG-10074/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 7 marca 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Barbary Łażewskiej zamieszkałej w Warszawie, PESEL 58010707909, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Dec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt X GUp 215/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10852

Dodano: 2018-03-16 07:50:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kara Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10853. Kara Wiesława. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 587/17/11, X GUp 37/18/11. [BMSiG-10112/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 marca 2018 r. pod sygn. akt X GU 587/17/11 ogłoszona została upadłość Wiesławy Kary (Wiesława Kara), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL: 69032307044, zamieszkałej w Jaworznie (43-608), przy ul. Dąb 69. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 37/18/11. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Tuks, a syndykiem Wojciecha Zymka (Wojciech Zymek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10853

Dodano: 2018-03-16 07:51:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kara Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10853. Kara Wiesława. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 587/17/11, X GUp 37/18/11. [BMSiG-10112/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 marca 2018 r. pod sygn. akt X GU 587/17/11 ogłoszona została upadłość Wiesławy Kary (Wiesława Kara), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL: 69032307044, zamieszkałej w Jaworznie (43-608), przy ul. Dąb 69. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 37/18/11. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Tuks, a syndykiem Wojciecha Zymka (Wojciech Zymek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10853

Dodano: 2018-03-16 07:52:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Michalczuk Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-02-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10854. Michalczuk Lidia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2123/17, X GUp 170/18. [BMSiG-10158/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2123/17 ogłosił upadłość Lidii Michalczuk, zamieszkałej przy Al. Jerozolimskich 42 lok. 11, 00-024 Warszawa, PESEL 55082911041, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 170/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10854

Dodano: 2018-03-16 07:53:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Michalczuk Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10854. Michalczuk Lidia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2123/17, X GUp 170/18. [BMSiG-10158/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2123/17 ogłosił upadłość Lidii Michalczuk, zamieszkałej przy Al. Jerozolimskich 42 lok. 11, 00-024 Warszawa, PESEL 55082911041, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 170/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10854

Dodano: 2018-03-16 07:53:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marecka Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10855. Marecka Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 76/18, X GUp 209/18. [BMSiG-10147/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 76/18 ogłosił upadłość Hanny Mareckiej zamieszkałej w Warszawie (PESEL 58022100046) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Mariana Korusa (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 199). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt X GUp 209/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10855

Dodano: 2018-03-16 07:54:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marecka Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10855. Marecka Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 76/18, X GUp 209/18. [BMSiG-10147/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 76/18 ogłosił upadłość Hanny Mareckiej zamieszkałej w Warszawie (PESEL 58022100046) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Mariana Korusa (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 199). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt X GUp 209/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10855

Dodano: 2018-03-16 07:54:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Pinkosz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10856. Pinkosz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 2/18, V GUp 17/18. [BMSiG-10019/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 marca 2018 r., sygn. akt V GU 2/18, ogłosił upadłość Elżbiety Pinkosz (PESEL: 74072103129), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Legnicy, obejmującą likwidację jej majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenka i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określają charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344), Sędziemu komisarzowi, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 17/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10856

Dodano: 2018-03-16 07:55:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Pinkosz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10856. Pinkosz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 2/18, V GUp 17/18. [BMSiG-10019/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 marca 2018 r., sygn. akt V GU 2/18, ogłosił upadłość Elżbiety Pinkosz (PESEL: 74072103129), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Legnicy, obejmującą likwidację jej majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenka i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określają charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344), Sędziemu komisarzowi, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 17/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10856

Dodano: 2018-03-16 07:55:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Piotrowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10857. Piotrowski Jacek. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 4/18 „of”, V GUp 21/18. [BMSiG-10032/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26.02.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 4/18 „of” ogłosił upadłość Jacka Piotrowskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: os. Mieszka I 17/11, 63-300 Pleszew (numer PESEL: 69090513670). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Mariusza Jeziorskiego (numer licencji 991). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 21/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10857

Dodano: 2018-03-16 07:56:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Piotrowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10857. Piotrowski Jacek. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 4/18 „of”, V GUp 21/18. [BMSiG-10032/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26.02.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 4/18 „of” ogłosił upadłość Jacka Piotrowskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: os. Mieszka I 17/11, 63-300 Pleszew (numer PESEL: 69090513670). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Mariusza Jeziorskiego (numer licencji 991). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 21/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10857

Dodano: 2018-03-16 07:57:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Radelbach Anelia w upadłości likwidacyjnej

2018-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10858. Radelbach Anelia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2035/17, X GUp 180/18. [BMSiG-10156/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2035/17 ogłosił upadłość Anelii Radelbach, zamieszkałej w Warszawie (02-495) przy ul. Apartamentowej 9 m. 10, PESEL 79112617727, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 180/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10858

Dodano: 2018-03-16 07:58:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Radelbach Anelia w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10858. Radelbach Anelia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2035/17, X GUp 180/18. [BMSiG-10156/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2035/17 ogłosił upadłość Anelii Radelbach, zamieszkałej w Warszawie (02-495) przy ul. Apartamentowej 9 m. 10, PESEL 79112617727, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 180/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10858

Dodano: 2018-03-16 07:58:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Swirydowicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10859. Swirydowicz Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 14/18, VIII GUp 47/18. [BMSiG-10038/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 14/18, postanowieniem z dnia 2 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Małgorzata Swirydowicz, zam.: 15-370 Białystok, ul. gen. Józfa Bema 93/77, PESEL 68021103360, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966). 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 47/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10859

Dodano: 2018-03-16 07:59:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Swirydowicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10859. Swirydowicz Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 14/18, VIII GUp 47/18. [BMSiG-10038/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 14/18, postanowieniem z dnia 2 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Małgorzata Swirydowicz, zam.: 15-370 Białystok, ul. gen. Józfa Bema 93/77, PESEL 68021103360, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966). 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 47/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10859

Dodano: 2018-03-16 07:59:23 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 07:59:33

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Ziętek Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10861. Ziętek Tadeusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 628/17, XII GUp 75/18. [BMSiG-10142/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 628/17 dotyczącej upadłości dłużnika Tadeusza Ziętka, numer PESEL 71041502598, dnia 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiel. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 75/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10861

Dodano: 2018-03-16 08:00:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Ziętek Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10861. Ziętek Tadeusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 628/17, XII GUp 75/18. [BMSiG-10142/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 628/17 dotyczącej upadłości dłużnika Tadeusza Ziętka, numer PESEL 71041502598, dnia 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiel. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 75/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10861

Dodano: 2018-03-16 08:00:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Tarasiak Agnieszka i Tarasiak Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10992. Tarasiak Agnieszka i Tarasiak Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 54/18. [BMSiG-10248/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.03.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 54/18 ogłosił upadłość Agnieszki Tarasiak (PESEL: 76050803542) i Macieja Tarasiak (PESEL: 69080804654), nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Haliny Kwiecień (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 644), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10992

Dodano: 2018-03-16 08:03:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Tarasiak Agnieszka i Tarasiak Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10992. Tarasiak Agnieszka i Tarasiak Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 54/18. [BMSiG-10248/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.03.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 54/18 ogłosił upadłość Agnieszki Tarasiak (PESEL: 76050803542) i Macieja Tarasiak (PESEL: 69080804654), nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Haliny Kwiecień (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 644), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10992

Dodano: 2018-03-16 08:03:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sierokosz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10993. Sierokosz Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 32/18. [BMSiG-10279/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 31 stycznia 2018 roku ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Sierokosz, nr PESEL 70031502620, zamieszkałej: ul. Opatowska 1 m. 10, 27-600 Sandomierz; określił, że upadła Barbara Sierokosz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz syndyka masy upadłości w osobie Radosława Gąski, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 539; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 32/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10993

Dodano: 2018-03-16 08:05:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sierokosz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10993. Sierokosz Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 32/18. [BMSiG-10279/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 31 stycznia 2018 roku ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Sierokosz, nr PESEL 70031502620, zamieszkałej: ul. Opatowska 1 m. 10, 27-600 Sandomierz; określił, że upadła Barbara Sierokosz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz syndyka masy upadłości w osobie Radosława Gąski, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 539; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 32/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10993

Dodano: 2018-03-16 08:05:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Chodorowski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10994. Chodorowski Wiesław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1/18. [BMSiG-10273/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2018 roku, sygn. akt VI GU 1/18, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanawia: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Wiesława Chodorowskiego, zamieszkałego w Wałbrzychu (58-306), ul. Lisia 21, PESEL 53071606932; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10994

Dodano: 2018-03-16 08:06:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Chodorowski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10994. Chodorowski Wiesław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1/18. [BMSiG-10273/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2018 roku, sygn. akt VI GU 1/18, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanawia: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Wiesława Chodorowskiego, zamieszkałego w Wałbrzychu (58-306), ul. Lisia 21, PESEL 53071606932; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10994

Dodano: 2018-03-16 08:06:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fibich Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10995. Fibich Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 50/18, X GUp 206/18. [BMSiG-10270/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 50/18 ogłosił upadłość Andrzeja Fibicha zamieszkałego w Kadach przy ul. Środkowej 12 (kod pocztowy: 05-825), PESEL 59051801757, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Andrzeja Michalczyka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 536). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt X GUp 206/18. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10995

Dodano: 2018-03-16 08:07:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fibich Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10995. Fibich Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 50/18, X GUp 206/18. [BMSiG-10270/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 50/18 ogłosił upadłość Andrzeja Fibicha zamieszkałego w Kadach przy ul. Środkowej 12 (kod pocztowy: 05-825), PESEL 59051801757, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Andrzeja Michalczyka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 536). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt X GUp 206/18. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10995

Dodano: 2018-03-16 08:07:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Galik Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10996. Galik Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1920/17. [BMSiG-10249/2018] Sygn. akt X GU 1920/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt X GU 1920/17, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Anny Galik zamieszkałej w Warszawie, PESEL: (53070407886), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. doradcy restrukturyzacyjnego 846); 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 czerwca 2000 r.). Syndyk Adrian Jobda MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10996

Dodano: 2018-03-16 08:08:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Galik Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10996. Galik Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1920/17. [BMSiG-10249/2018] Sygn. akt X GU 1920/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt X GU 1920/17, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Anny Galik zamieszkałej w Warszawie, PESEL: (53070407886), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. doradcy restrukturyzacyjnego 846); 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 czerwca 2000 r.). Syndyk Adrian Jobda MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10996

Dodano: 2018-03-16 08:08:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hajdasz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10997. Hajdasz Iwona. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 828/17, VIII GUp 105/18. [BMSiG-10239/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.03.2018 roku, sygn. akt (VIII GU 828/17), Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Iwony Hajdasz (NR PESEL: 66062612847), zamieszkałej pod adresem: ul. Majora 7/30, 31-422 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Romana Kuśnierza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 977; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 105/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10997

Dodano: 2018-03-16 08:09:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hajdasz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10997. Hajdasz Iwona. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 828/17, VIII GUp 105/18. [BMSiG-10239/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.03.2018 roku, sygn. akt (VIII GU 828/17), Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Iwony Hajdasz (NR PESEL: 66062612847), zamieszkałej pod adresem: ul. Majora 7/30, 31-422 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Romana Kuśnierza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 977; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 105/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10997

Dodano: 2018-03-16 08:10:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kaniewski Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10998. Kaniewski Józef. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 52/18, V GUp 50/18. [BMSiG-10222/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 27 lutego 2018 roku, sygn. akt V GU 52/18, ogłosił upadłość Pana Józefa Kaniewskiego, nr PESEL 36100111973, zamieszkałego w Waśniowie, ulica Nowy Skoszyn, numer domu 20, kod pocztowy 27-425; określił, że upadły Józef Kaniewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Artura Fijałkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 970; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 roku Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadły Józef Kaniewski ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt V GUp 50/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10998

Dodano: 2018-03-16 08:11:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kaniewski Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10998. Kaniewski Józef. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 52/18, V GUp 50/18. [BMSiG-10222/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 27 lutego 2018 roku, sygn. akt V GU 52/18, ogłosił upadłość Pana Józefa Kaniewskiego, nr PESEL 36100111973, zamieszkałego w Waśniowie, ulica Nowy Skoszyn, numer domu 20, kod pocztowy 27-425; określił, że upadły Józef Kaniewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Artura Fijałkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 970; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 roku Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadły Józef Kaniewski ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt V GUp 50/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10998

Dodano: 2018-03-16 08:11:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kaczmarczyk Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10999. Kaczmarczyk Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 665/17, VIII GUp 109/18. [BMSiG-10234/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.03.2018 r., sygn. akt VIII GU 665/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Moniki Kaczmarczyk (NR PESEL 74013103566), zamieszkałej pod adresem: os. Piastów 18/84, 31-623 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Tatary - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 109/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10999

Dodano: 2018-03-16 08:12:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kaczmarczyk Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10999. Kaczmarczyk Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 665/17, VIII GUp 109/18. [BMSiG-10234/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.03.2018 r., sygn. akt VIII GU 665/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Moniki Kaczmarczyk (NR PESEL 74013103566), zamieszkałej pod adresem: os. Piastów 18/84, 31-623 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Tatary - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 109/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 10999

Dodano: 2018-03-16 08:12:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kątny Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11000. Kątny Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 197/17 „of”, V GUp 23/18 „of”. [BMSiG-10176/2018] Postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 197/17 „of” ogłosił upadłość dłużniczka Krzysztofa Kątnego, PESEL: 81051602137, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego Komisarza SSR Jana Mateckiego. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mirosławę Szóstak-Pestka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. U E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 194, z późn. zm.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000. Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 23/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11000

Dodano: 2018-03-16 08:13:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kątny Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11000. Kątny Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 197/17 „of”, V GUp 23/18 „of”. [BMSiG-10176/2018] Postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 197/17 „of” ogłosił upadłość dłużniczka Krzysztofa Kątnego, PESEL: 81051602137, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego Komisarza SSR Jana Mateckiego. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mirosławę Szóstak-Pestka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. U E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 194, z późn. zm.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000. Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 23/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11000

Dodano: 2018-03-16 08:13:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kmieć Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11001. Kmieć Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 330/18, X GUp 194/18. [BMSiG-10345/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 2 marca 2017 roku, sygn. akt X GU 330/18, ogłosił upadłość Grażyny Kmieć, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 11 m. 51 (PESEL 54072601124), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 194/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na sędziego komisarza SSR Pawła Stosio, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11001

Dodano: 2018-03-16 08:14:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kmieć Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11001. Kmieć Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 330/18, X GUp 194/18. [BMSiG-10345/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 2 marca 2017 roku, sygn. akt X GU 330/18, ogłosił upadłość Grażyny Kmieć, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 11 m. 51 (PESEL 54072601124), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 194/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na sędziego komisarza SSR Pawła Stosio, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11001

Dodano: 2018-03-16 08:15:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołodziejczak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11002. Kołodziejczak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2067/17, X GUp 218/18. [BMSiG-10333/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2067/17, w dniu 8 marca 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Małgorzaty Kołodziejczak, zamieszkałej w Warszawie 02-397, przy ul. Urbanistów 8 m. 4, nr PESEL 57120503922, 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Pawła Stosio na sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 218/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11002

Dodano: 2018-03-16 08:18:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołodziejczak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11002. Kołodziejczak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2067/17, X GUp 218/18. [BMSiG-10333/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2067/17, w dniu 8 marca 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Małgorzaty Kołodziejczak, zamieszkałej w Warszawie 02-397, przy ul. Urbanistów 8 m. 4, nr PESEL 57120503922, 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Pawła Stosio na sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 218/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11002

Dodano: 2018-03-16 08:18:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Płaziński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11003. Płaziński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 7/18. [BMSiG-10280/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 marca 2018 roku, sygn. akt VI GU 7/18, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Grzegorza Płazińskiego, zamieszkałego: 58-240 Piława Górna, ulica Staszica 54/4, PESEL 71111010310; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11003

Dodano: 2018-03-16 08:19:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Płaziński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11003. Płaziński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 7/18. [BMSiG-10280/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 marca 2018 roku, sygn. akt VI GU 7/18, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Grzegorza Płazińskiego, zamieszkałego: 58-240 Piława Górna, ulica Staszica 54/4, PESEL 71111010310; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11003

Dodano: 2018-03-16 08:19:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Krzyżostaniak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11004. Krzyżostaniak Danuta. Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 220/17 „of”, V GUp 24/18 „of”. [BMSiG-10174/2018] Postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 220/17 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Danuty Krzyżostaniak, PESEL: 51101112709, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego Komisarza SSR Jana Mateckiego. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Mariana Sztamburskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 287. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. U E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 194, z późn. zm.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000; Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 24/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11004

Dodano: 2018-03-16 08:20:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Krzyżostaniak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11004. Krzyżostaniak Danuta. Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 220/17 „of”, V GUp 24/18 „of”. [BMSiG-10174/2018] Postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 220/17 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Danuty Krzyżostaniak, PESEL: 51101112709, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego Komisarza SSR Jana Mateckiego. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Mariana Sztamburskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 287. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. U E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 194, z późn. zm.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000; Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 24/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11004

Dodano: 2018-03-16 08:20:37 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 08:20:52

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Łuczkowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-10-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11005. Łuczkowski Tomasz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 100/17, VI GUp 205/17. [BMSiG-10323/2018] Postanowienie o ogłoszeniu upadłości OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z dnia 27 października 2017 r.: 1. ogłoszono upadłość dłużnika Tomasza Łuczkowskiego, zamieszkałego: 80-287 Gdańsk, ul. Migowska 69A, nr ewidencyjny PESEL 92111902638, nieprowadzącego działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego (sygn. akt VI GU 100/17, VI GUp 205/17), 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk (sygn. akt VI GUp 205/17), 3. wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Ewy Kubiak oraz syndyka w osobie Grant Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Baninie (numery licencji doradcy restrukturyzacyjnego członków zarządu: Bartłomiej Domagalski - 944, Michał Figura - 815), 4. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny, 5. kosztami postępowania obciążono dłużnika, uznając je za uiszczone w całości. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11005

Dodano: 2018-03-16 08:22:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Łuczkowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11005. Łuczkowski Tomasz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 100/17, VI GUp 205/17. [BMSiG-10323/2018] Postanowienie o ogłoszeniu upadłości OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z dnia 27 października 2017 r.: 1. ogłoszono upadłość dłużnika Tomasza Łuczkowskiego, zamieszkałego: 80-287 Gdańsk, ul. Migowska 69A, nr ewidencyjny PESEL 92111902638, nieprowadzącego działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego (sygn. akt VI GU 100/17, VI GUp 205/17), 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk (sygn. akt VI GUp 205/17), 3. wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Ewy Kubiak oraz syndyka w osobie Grant Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Baninie (numery licencji doradcy restrukturyzacyjnego członków zarządu: Bartłomiej Domagalski - 944, Michał Figura - 815), 4. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny, 5. kosztami postępowania obciążono dłużnika, uznając je za uiszczone w całości. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11005

Dodano: 2018-03-16 08:22:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Marchlewska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11006. Marchlewska Magdalena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 518/17, VI GUp 18/18. [BMSiG-10289/2018] Marchlewska Magdalena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 518/17. Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 23.02.2018 r., sygn. akt VI GU 518/17, została ogłoszona upadłość Magdaleny Marchlewskiej, zam. w Gdyni, PESEL 78021207360, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Morawskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka, nr licencji 996 (siedziba biura: Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2, tel. (58) 671 20 06). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GU 518/17 (sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 18/18). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11006

Dodano: 2018-03-16 08:23:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Marchlewska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11006. Marchlewska Magdalena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 518/17, VI GUp 18/18. [BMSiG-10289/2018] Marchlewska Magdalena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 518/17. Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 23.02.2018 r., sygn. akt VI GU 518/17, została ogłoszona upadłość Magdaleny Marchlewskiej, zam. w Gdyni, PESEL 78021207360, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Morawskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka, nr licencji 996 (siedziba biura: Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2, tel. (58) 671 20 06). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GU 518/17 (sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 18/18). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11006

Dodano: 2018-03-16 08:23:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zarzecki Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-02-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11007. Zarzecki Marek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 46/18. [BMSiG-10205/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 46/18, ogłosił upadłość dłużnika Marka Zarzeckiego, nr PESEL 70111407438, zamieszkałego w Bartkowie numer domu 104, 26-050 Zagnańsk, określił, że upadły Marek Zarzecki jest osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałonskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563, wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia, określił, że upadły Marek Zarzecki ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 (trzydziestu) dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11007

Dodano: 2018-03-16 08:24:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zarzecki Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11007. Zarzecki Marek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 46/18. [BMSiG-10205/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 46/18, ogłosił upadłość dłużnika Marka Zarzeckiego, nr PESEL 70111407438, zamieszkałego w Bartkowie numer domu 104, 26-050 Zagnańsk, określił, że upadły Marek Zarzecki jest osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałonskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563, wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia, określił, że upadły Marek Zarzecki ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 (trzydziestu) dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11007

Dodano: 2018-03-16 08:24:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jungiewicz Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11008. Jungiewicz Marzena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 342/17, V GUp 45/18. [BMSiG-10278/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 342/17, ogłosił upadłość dłużnika Marzeny Jungiewicz, nr PESEL 77031713160, zamieszkałej w Oleśnicy, ul. Wiejska 7; określił, że Upadła Marzena Jungiewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jana Młynarczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 243; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 45/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11008

Dodano: 2018-03-16 08:26:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jungiewicz Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11008. Jungiewicz Marzena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 342/17, V GUp 45/18. [BMSiG-10278/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 342/17, ogłosił upadłość dłużnika Marzeny Jungiewicz, nr PESEL 77031713160, zamieszkałej w Oleśnicy, ul. Wiejska 7; określił, że Upadła Marzena Jungiewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jana Młynarczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 243; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 45/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11008

Dodano: 2018-03-16 08:26:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Młynarczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11009. Młynarczyk Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 127/17 „of”, V GUp 28/18 „of”. [BMSiG-10173/2018] Postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 127/17 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Marii Młynarczyk, PESEL: 40081307766, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego Komisarza SSR Jana Mateckiego. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Mirosławę Szóstak-Pestkę, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. U E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 194, z późn. zm.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000; Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 28/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11009

Dodano: 2018-03-16 08:27:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Młynarczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11009. Młynarczyk Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 127/17 „of”, V GUp 28/18 „of”. [BMSiG-10173/2018] Postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 127/17 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Marii Młynarczyk, PESEL: 40081307766, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego Komisarza SSR Jana Mateckiego. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Mirosławę Szóstak-Pestkę, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. U E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 194, z późn. zm.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000; Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 28/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11009

Dodano: 2018-03-16 08:27:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Nierada Adriana Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11010. Nierada Adriana Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 226/17 „of”, V GUp 22/18 „of”. [BMSiG-10172/2018] Postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 226/17 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Adriany Elżbiety Nierady, PESEL: 75101409984, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego Komisarza SSR Jana Mateckiego. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Mirosławę Szóstak-Pestkę, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. U E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 194, z późn. zm.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000; Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 22/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11010

Dodano: 2018-03-16 08:30:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Nierada Adriana Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11010. Nierada Adriana Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 226/17 „of”, V GUp 22/18 „of”. [BMSiG-10172/2018] Postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 226/17 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Adriany Elżbiety Nierady, PESEL: 75101409984, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego Komisarza SSR Jana Mateckiego. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Mirosławę Szóstak-Pestkę, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. U E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 194, z późn. zm.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000; Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 22/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11010

Dodano: 2018-03-16 08:30:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kuczyńska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11011. Kuczyńska Urszula. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 11/18 of, VI GUp 22/18 of. [BMSiG-10305/2018] Syndyk masy upadłości Mariusz Kamiński, nr licencji 646, informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydziału Gospodarczego, z dnia 21 lutego 2018 roku, sygn. akt VI GU 11/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Urszuli Kuczyńskiej, nr PESEL 45072807849, zam.: Osiedle Zgoda 52, 34-300 Żywiec, obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 22/18 of. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11011

Dodano: 2018-03-16 08:32:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kuczyńska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11011. Kuczyńska Urszula. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 11/18 of, VI GUp 22/18 of. [BMSiG-10305/2018] Syndyk masy upadłości Mariusz Kamiński, nr licencji 646, informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydziału Gospodarczego, z dnia 21 lutego 2018 roku, sygn. akt VI GU 11/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Urszuli Kuczyńskiej, nr PESEL 45072807849, zam.: Osiedle Zgoda 52, 34-300 Żywiec, obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 22/18 of. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11011

Dodano: 2018-03-16 08:32:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pietkun Wacław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11012. Pietkun Wacław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2012/17, X GUp 207/18. [BMSiG-10314/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2012/17 ogłosił upadłość Wacława Pietkuna, zamieszkałego w Konstancinie-Jeziornie (05-520) przy ul. Wilanowskiej 9B, PESEL 55061204935, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Wacława Pietkuna ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 207/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11012

Dodano: 2018-03-16 08:33:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pietkun Wacław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11012. Pietkun Wacław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2012/17, X GUp 207/18. [BMSiG-10314/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2012/17 ogłosił upadłość Wacława Pietkuna, zamieszkałego w Konstancinie-Jeziornie (05-520) przy ul. Wilanowskiej 9B, PESEL 55061204935, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Wacława Pietkuna ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 207/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11012

Dodano: 2018-03-16 08:34:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pluta Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11013. Pluta Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 744/17, VIII GUp 107/18. [BMSiG-10256/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.03.2018 roku, sygn. akt VIII GU 744/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Grzegorza Pluty (NR PESEL: 72111509554), zamieszkałego pod adresem: ul. Partyzantów 33/44, 32-100 Proszowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Romana Kuśnierza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 977; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 107/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11013

Dodano: 2018-03-16 08:35:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pluta Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11013. Pluta Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 744/17, VIII GUp 107/18. [BMSiG-10256/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.03.2018 roku, sygn. akt VIII GU 744/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Grzegorza Pluty (NR PESEL: 72111509554), zamieszkałego pod adresem: ul. Partyzantów 33/44, 32-100 Proszowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Romana Kuśnierza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 977; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 107/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11013

Dodano: 2018-03-16 08:35:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pluta Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11014. Pluta Marzena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 745/17, VIII GUp 106/18. [BMSiG-10244/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.03.2018 roku, sygn. akt (VIII GU 745/17), Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Marzeny Pluty (NR PESEL: 74060512908), zamieszkałej pod adresem: os. Oświecenia 7/5, 31-635 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Romana Kuśnierza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 977; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 106/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11014

Dodano: 2018-03-16 08:36:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pluta Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11014. Pluta Marzena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 745/17, VIII GUp 106/18. [BMSiG-10244/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.03.2018 roku, sygn. akt (VIII GU 745/17), Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Marzeny Pluty (NR PESEL: 74060512908), zamieszkałej pod adresem: os. Oświecenia 7/5, 31-635 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Romana Kuśnierza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 977; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 106/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11014

Dodano: 2018-03-16 08:36:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Śmigielski Bernard w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11016. Śmigielski Bernard. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2281/17, X GUp 214/18. [BMSiG-10331/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2281/17, w dniu 7 marca 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Bernarda Śmigielskiego zamieszkałego w Warszawie 01-231, przy ul. Płockiej 2B lok. 10, nr PESEL 64011305039; 2) określić, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Marcina Krawczyka na sędziego komisarza; 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038; 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 214/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11016

Dodano: 2018-03-16 08:40:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Śmigielski Bernard w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11016. Śmigielski Bernard. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2281/17, X GUp 214/18. [BMSiG-10331/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2281/17, w dniu 7 marca 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Bernarda Śmigielskiego zamieszkałego w Warszawie 01-231, przy ul. Płockiej 2B lok. 10, nr PESEL 64011305039; 2) określić, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Marcina Krawczyka na sędziego komisarza; 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038; 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 214/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11016

Dodano: 2018-03-16 08:40:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Urbański Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11017. Urbański Marek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 225/17, V GUp „of” 28/18. [BMSiG-10337/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 225/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marka Urbańskiego zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Zamenhofa 12 m. 25, PESEL 65102800518, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 28/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11017

Dodano: 2018-03-16 08:47:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Urbański Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11017. Urbański Marek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 225/17, V GUp „of” 28/18. [BMSiG-10337/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 225/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marka Urbańskiego zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Zamenhofa 12 m. 25, PESEL 65102800518, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 28/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11017

Dodano: 2018-03-16 08:47:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Chęcina Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11018. Chęcina Teresa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 43/18. [BMSiG-10272/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 22 lutego 2018 roku ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Chęcina, PESEL 61070911227, zamieszkałej w Kielcach, ulica Rzeszowska, numer domu 13, kod pocztowy 25-140; określił, że upadła Teresa Chęcina jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 600. Sąd postanawia wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd postanawia wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Sąd określił, że upadły Teresa Chęcina ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GU 43/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11018

Dodano: 2018-03-16 08:48:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Chęcina Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11018. Chęcina Teresa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 43/18. [BMSiG-10272/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 22 lutego 2018 roku ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Chęcina, PESEL 61070911227, zamieszkałej w Kielcach, ulica Rzeszowska, numer domu 13, kod pocztowy 25-140; określił, że upadła Teresa Chęcina jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 600. Sąd postanawia wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd postanawia wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Sąd określił, że upadły Teresa Chęcina ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GU 43/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11018

Dodano: 2018-03-16 08:48:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Dereniewicz Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11019. Dereniewicz Wiesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 19/18, V GUp 49/18. [BMSiG-10218/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r. ogłosił upadłość dłuż- niczki Wiesławy Dereniewicz, nr PESEL 55061300761, zamieszkałej w Kielcach, ul. Malików nr 150 lok. 406, 25- 639; określił, że upadła Wiesława Dereniewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 968; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11019

Dodano: 2018-03-16 08:49:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Dereniewicz Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11019. Dereniewicz Wiesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 19/18, V GUp 49/18. [BMSiG-10218/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r. ogłosił upadłość dłuż- niczki Wiesławy Dereniewicz, nr PESEL 55061300761, zamieszkałej w Kielcach, ul. Malików nr 150 lok. 406, 25- 639; określił, że upadła Wiesława Dereniewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 968; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11019

Dodano: 2018-03-16 08:49:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zakrzewska Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11020. Zakrzewska Marta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 831/17, VIII GUp 108/18. [BMSiG-10237/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.03.2018 r., sygn. akt VIII GU 831/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Marty Zakrzewskiej (NR PESEL 71030409109), zamieszkałej pod adresem: ul. Słowackiego 38/8, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Tatary - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 108/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11020

Dodano: 2018-03-16 08:50:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zakrzewska Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11020. Zakrzewska Marta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 831/17, VIII GUp 108/18. [BMSiG-10237/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.03.2018 r., sygn. akt VIII GU 831/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Marty Zakrzewskiej (NR PESEL 71030409109), zamieszkałej pod adresem: ul. Słowackiego 38/8, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Tatary - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 108/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11020

Dodano: 2018-03-16 08:50:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zaroda Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11021. Zaroda Janina. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 648/17, VI GUp 22/18. [BMSiG-10255/2018] Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Janina Zaroda, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt VI GU 648/17, VI GUp 22/18 OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdań- sku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 2 marca 2018 r.: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Janiny Zaroda, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 2, PESEL 48041307287; II. wezwano wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Justyny Sosnowy; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Grant Finance spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baninie (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego członków Zarządu: Michała Figura - 815 i Bartłomieja Domagalskiego - 944); VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 141 str. 19) i określono, że postępowanie to ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11021

Dodano: 2018-03-16 08:52:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zaroda Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11021. Zaroda Janina. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 648/17, VI GUp 22/18. [BMSiG-10255/2018] Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Janina Zaroda, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt VI GU 648/17, VI GUp 22/18 OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdań- sku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 2 marca 2018 r.: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Janiny Zaroda, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 2, PESEL 48041307287; II. wezwano wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Justyny Sosnowy; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Grant Finance spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baninie (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego członków Zarządu: Michała Figura - 815 i Bartłomieja Domagalskiego - 944); VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 141 str. 19) i określono, że postępowanie to ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11021

Dodano: 2018-03-16 08:52:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Adamowicz Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11180. Adamowicz Marek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp XII GU 18/18, XII GUp 26/18. [BMSiG-10524/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 marca 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Adamowicza, zamieszkałego przy ul. Kochanowskiego 4/1, 73-200 Choszczno, PESEL 62031000031, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 26/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Piotra Długopolskiego, nr licencji 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11180

Dodano: 2018-03-16 08:55:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Adamowicz Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11180. Adamowicz Marek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp XII GU 18/18, XII GUp 26/18. [BMSiG-10524/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 marca 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Adamowicza, zamieszkałego przy ul. Kochanowskiego 4/1, 73-200 Choszczno, PESEL 62031000031, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 26/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Piotra Długopolskiego, nr licencji 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11180

Dodano: 2018-03-16 08:55:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Krajcarz-Wojdalska Anna Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11181. Krajcarz-Wojdalska Anna Aleksandra. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 90/17, V GUp 7/18. [BMSiG-10574/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt V GU 90/17: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Anny Aleksandry Krajcarz-Wojdalskiej, zamieszkałej w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 26, PESEL 49080802340; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Anna Aleksandra Krąjcarz-Wojdalska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Anny Aleksandry Krajcarz-Wojdalskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Anny Aleksandry Krajcarz-Wojdalskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie Alfonsa Chodzińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 576. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 7/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11181

Dodano: 2018-03-16 08:57:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Krajcarz-Wojdalska Anna Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11181. Krajcarz-Wojdalska Anna Aleksandra. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 90/17, V GUp 7/18. [BMSiG-10574/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt V GU 90/17: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Anny Aleksandry Krajcarz-Wojdalskiej, zamieszkałej w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 26, PESEL 49080802340; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Anna Aleksandra Krąjcarz-Wojdalska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Anny Aleksandry Krajcarz-Wojdalskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Anny Aleksandry Krajcarz-Wojdalskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie Alfonsa Chodzińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 576. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 7/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11181

Dodano: 2018-03-16 08:58:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Augustyn Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11182. Augustyn Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 619/17, XII GUp 81/18. [BMSiG-10561/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt XII GU 619/17, ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Augustyn, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju, numer PESEL 76082416749, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (lic. 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 81/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11182

Dodano: 2018-03-16 08:59:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Augustyn Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11182. Augustyn Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 619/17, XII GUp 81/18. [BMSiG-10561/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt XII GU 619/17, ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Augustyn, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju, numer PESEL 76082416749, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (lic. 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 81/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11182

Dodano: 2018-03-16 08:59:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Glińska Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11184. Glińska Maria. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 11/18, VIII GUp 51/18. [BMSiG-10510/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 11/18, postanowieniem z dnia 2 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marii Glińskiej, zam. ul. Pietkiewicza 5 m. 2, 15-689 Białystok, PESEL 38121008609, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należą- cej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi - którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy - przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnatura akt VIII GUp 51/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11184

Dodano: 2018-03-16 09:01:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Glińska Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11184. Glińska Maria. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 11/18, VIII GUp 51/18. [BMSiG-10510/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 11/18, postanowieniem z dnia 2 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marii Glińskiej, zam. ul. Pietkiewicza 5 m. 2, 15-689 Białystok, PESEL 38121008609, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należą- cej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi - którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy - przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnatura akt VIII GUp 51/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11184

Dodano: 2018-03-16 09:01:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gliński Arseniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11185. Gliński Arseniusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 10/18, VIII GUp 50/18. [BMSiG-10503/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 10/18 postanowieniem z dnia 2 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Arseniusza Glińskiego, zam. ul. Pietkiewicza 5 m. 2, 15-689 Białystok, PESEL 33031511795, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnatura akt VIII GUp 50/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11185

Dodano: 2018-03-16 09:02:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gliński Arseniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11185. Gliński Arseniusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 10/18, VIII GUp 50/18. [BMSiG-10503/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 10/18 postanowieniem z dnia 2 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Arseniusza Glińskiego, zam. ul. Pietkiewicza 5 m. 2, 15-689 Białystok, PESEL 33031511795, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnatura akt VIII GUp 50/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11185

Dodano: 2018-03-16 09:02:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Judkowiak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11186. Judkowiak Jacek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 707/16, XI GUp 56/17. [BMSiG-10358/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 marca 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 707/16 ogłosił upadłość dłużnika Jacka Judkowiaka (PESEL: 68111800115), zam. w Przeźmierowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niniejsze postanowienie zostało sprostowane w zakresie nr PESEL oraz miejsca zamieszkania postanowieniem z dnia 30 maja 2017 r. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 56/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Jatczaka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11186

Dodano: 2018-03-16 09:04:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Judkowiak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11186. Judkowiak Jacek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 707/16, XI GUp 56/17. [BMSiG-10358/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 marca 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 707/16 ogłosił upadłość dłużnika Jacka Judkowiaka (PESEL: 68111800115), zam. w Przeźmierowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niniejsze postanowienie zostało sprostowane w zakresie nr PESEL oraz miejsca zamieszkania postanowieniem z dnia 30 maja 2017 r. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 56/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Jatczaka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11186

Dodano: 2018-03-16 09:04:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kasprzyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11187. Kasprzyk Teresa. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 30/18/1, X GUp 31/18/1. [BMSiG-10580/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku o sygn. akt X GU 30/18/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Teresy Kasprzyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bieruniu, posiadającej numer PESEL 87100215440. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 31/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie w osobie Anny Dudy. Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 31/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11187

Dodano: 2018-03-16 09:05:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kasprzyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11187. Kasprzyk Teresa. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 30/18/1, X GUp 31/18/1. [BMSiG-10580/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku o sygn. akt X GU 30/18/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Teresy Kasprzyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bieruniu, posiadającej numer PESEL 87100215440. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 31/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie w osobie Anny Dudy. Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 31/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11187

Dodano: 2018-03-16 09:05:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kobierska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11188. Kobierska Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 178/18/1, X GUp 35/18/1. [BMSiG-10584/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 roku o sygn. akt X GU 178/18/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Elżbiety Kobierskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu, posiadającej numer PESEL 50032206167. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 35/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie w osobie Adama Laskowskiego. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 35/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11188

Dodano: 2018-03-16 09:06:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kobierska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11188. Kobierska Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 178/18/1, X GUp 35/18/1. [BMSiG-10584/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 roku o sygn. akt X GU 178/18/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Elżbiety Kobierskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu, posiadającej numer PESEL 50032206167. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 35/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie w osobie Adama Laskowskiego. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 35/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11188

Dodano: 2018-03-16 09:06:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kornacka Anna Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11189. Kornacka Anna Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/18 of, V GUp 16/18. [BMSiG-10398/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20.02.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 18/18 „of” ogłosił upadłość Anny Marii Kornackiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Czaszkowska 14/6, 62-800 Kalisz (numer PESEL: 54012302067). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Mariusza Jeziorskiego (numer licencji 991). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 16/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11189

Dodano: 2018-03-16 09:07:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kornacka Anna Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11189. Kornacka Anna Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/18 of, V GUp 16/18. [BMSiG-10398/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20.02.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 18/18 „of” ogłosił upadłość Anny Marii Kornackiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Czaszkowska 14/6, 62-800 Kalisz (numer PESEL: 54012302067). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Mariusza Jeziorskiego (numer licencji 991). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 16/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11189

Dodano: 2018-03-16 09:07:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kozłowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-02-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11190. Kozłowski Marcin. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 101/17, V GUp 10/18. [BMSiG-10525/2018] Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wlkp., postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 r. (sygn. akt V GU 101/17), po rozpoznaniu sprawy z wniosku Marcina Kozłowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanowił ogłosić upadłość dłużnika Marcina Kozłowskiego, PESEL 82063001994, zamieszkałego przy ul. Sikorskiego 43/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Rafała Ziółkowskiego (numer licencji 389). Jednocześnie Sąd postanowił wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego na ręce Sędziego komisarza oraz wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp 10/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11190

Dodano: 2018-03-16 09:09:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kozłowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11190. Kozłowski Marcin. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 101/17, V GUp 10/18. [BMSiG-10525/2018] Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wlkp., postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 r. (sygn. akt V GU 101/17), po rozpoznaniu sprawy z wniosku Marcina Kozłowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanowił ogłosić upadłość dłużnika Marcina Kozłowskiego, PESEL 82063001994, zamieszkałego przy ul. Sikorskiego 43/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Rafała Ziółkowskiego (numer licencji 389). Jednocześnie Sąd postanowił wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego na ręce Sędziego komisarza oraz wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp 10/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11190

Dodano: 2018-03-16 09:09:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kuc Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11191. Kuc Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 71/18, V GUp 62/18. [BMSiG-10401/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 71/18, ogłosił upadłość Bożeny Kuc, PESEL: 65041010562, zam.: 39-300 Mielec, ul. Kędziora 3/12, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie - SSR Jerzego Młynarskiego, oraz syndyka masy upadłości w osobie - Olgierd Ortyl. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 62/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11191

Dodano: 2018-03-16 09:10:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kuc Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11191. Kuc Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 71/18, V GUp 62/18. [BMSiG-10401/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 71/18, ogłosił upadłość Bożeny Kuc, PESEL: 65041010562, zam.: 39-300 Mielec, ul. Kędziora 3/12, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie - SSR Jerzego Młynarskiego, oraz syndyka masy upadłości w osobie - Olgierd Ortyl. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 62/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11191

Dodano: 2018-03-16 09:10:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kuchar Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11192. Kuchar Magdalena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 153/17, V GUp 16/18. [BMSiG-10577/2018] Syndyk masy upadłości informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy w Legnicy, z dnia 1 marca 2018 roku, sygn. akt V GU 153/17 ogłoszona została upadłość Magdaleny Kuchar zamieszkałej w Legnicy, PESEL 79040900683, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - obejmująca likwidację jej majątku. Na Sędziego komisarza został wyznaczony Sędzia Sądu Rejonowego Edyta Zaczkowska, na syndyka masy upadłości Mariola Frydryszak-Gerłowicz (nr licencji 360). Wraz z niniejszym zawiadomieniem wzywa się wierzycieli upadłej o zgłoszenie Sędziemu komisarzowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach swojej wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia należy adresować do Sądu Rejonowego, Wydział V Gospodarczy w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 19, sygn. akt V GUp 16/18. Osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej wzywa się, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postę- powaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11192

Dodano: 2018-03-16 09:11:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kuchar Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11192. Kuchar Magdalena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 153/17, V GUp 16/18. [BMSiG-10577/2018] Syndyk masy upadłości informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy w Legnicy, z dnia 1 marca 2018 roku, sygn. akt V GU 153/17 ogłoszona została upadłość Magdaleny Kuchar zamieszkałej w Legnicy, PESEL 79040900683, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - obejmująca likwidację jej majątku. Na Sędziego komisarza został wyznaczony Sędzia Sądu Rejonowego Edyta Zaczkowska, na syndyka masy upadłości Mariola Frydryszak-Gerłowicz (nr licencji 360). Wraz z niniejszym zawiadomieniem wzywa się wierzycieli upadłej o zgłoszenie Sędziemu komisarzowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach swojej wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia należy adresować do Sądu Rejonowego, Wydział V Gospodarczy w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 19, sygn. akt V GUp 16/18. Osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej wzywa się, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postę- powaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11192

Dodano: 2018-03-16 09:11:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuchciński Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-02-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11193. Kuchciński Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1970/17, X GUp 164/18. [BMSiG-10477/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1970/17 ogłosił upadłość Jerzego Kuchcińskiego, zamieszkałego w Warszawie (01-576), przy ul. Kossaka 6 m. 1, PESEL 41010112013, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Moździerz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Dariusza Wolskiego ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 164/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11193

Dodano: 2018-03-16 09:12:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuchciński Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11193. Kuchciński Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1970/17, X GUp 164/18. [BMSiG-10477/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1970/17 ogłosił upadłość Jerzego Kuchcińskiego, zamieszkałego w Warszawie (01-576), przy ul. Kossaka 6 m. 1, PESEL 41010112013, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Moździerz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Dariusza Wolskiego ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 164/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11193

Dodano: 2018-03-16 09:13:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Łysiak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11194. Łysiak Teresa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 248/17 „of”, V GUp 14/18. [BMSiG-10395/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19.02.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 248/17 „of” ogłosił upadłość Teresy Łysiak - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Hoża 16/29, 62-800 Kalisz (numer PESEL: 51082515766). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Mariusza Jeziorskiego (numer licencji 991). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 14/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11194

Dodano: 2018-03-16 09:14:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Łysiak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11194. Łysiak Teresa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 248/17 „of”, V GUp 14/18. [BMSiG-10395/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19.02.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 248/17 „of” ogłosił upadłość Teresy Łysiak - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Hoża 16/29, 62-800 Kalisz (numer PESEL: 51082515766). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Mariusza Jeziorskiego (numer licencji 991). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 14/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11194

Dodano: 2018-03-16 09:14:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Nawrot Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11195. Nawrot Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 2/18/of, V GUp 29/18. [BMSiG-10393/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2.03.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 2/18 „of” ogłosił upadłość Arkadiusza Nawrot - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Modrzewskiego 2a/1, 63-400 Ostrów Wlkp. (numer PESEL: 86031000792). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestki (numer licencji 316). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 29/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11195

Dodano: 2018-03-16 09:15:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Nawrot Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11195. Nawrot Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 2/18/of, V GUp 29/18. [BMSiG-10393/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2.03.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 2/18 „of” ogłosił upadłość Arkadiusza Nawrot - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Modrzewskiego 2a/1, 63-400 Ostrów Wlkp. (numer PESEL: 86031000792). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestki (numer licencji 316). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 29/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11195

Dodano: 2018-03-16 09:15:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Niziołek Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11196. Niziołek Olga. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 20/18, V GUp 47/18. [BMSiG-10497/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 20/18, - ogłosił upadłość dłużniczki Olgi Niziołek, nr PESEL 89092801689, zamieszkałej w Połańcu, ul. Witosa 6 m. 5; określił, że Upadła Olga Niziołek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka w osobie Anny Garbacz, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; - wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należą- cej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (t.j z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 47/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11196

Dodano: 2018-03-16 09:16:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Niziołek Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11196. Niziołek Olga. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 20/18, V GUp 47/18. [BMSiG-10497/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 20/18, - ogłosił upadłość dłużniczki Olgi Niziołek, nr PESEL 89092801689, zamieszkałej w Połańcu, ul. Witosa 6 m. 5; określił, że Upadła Olga Niziołek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka w osobie Anny Garbacz, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; - wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należą- cej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (t.j z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 47/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11196

Dodano: 2018-03-16 09:16:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Patyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11197. Patyk Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 927/17, VIII GUp 110/18. [BMSiG-10530/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.03.2018 r., sygn. akt VIII GU 927/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Marii Patyk (NR PESEL 46032515088), zamieszkałej pod adresem: ul. Armii Krajowej 69, 32-590 Libiąż, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenka-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz radcy prawnego Jana Basisty kwotę 2.214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej dłużniczce z urzędu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 110/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11197

Dodano: 2018-03-16 09:18:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Patyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11197. Patyk Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 927/17, VIII GUp 110/18. [BMSiG-10530/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.03.2018 r., sygn. akt VIII GU 927/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Marii Patyk (NR PESEL 46032515088), zamieszkałej pod adresem: ul. Armii Krajowej 69, 32-590 Libiąż, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenka-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz radcy prawnego Jana Basisty kwotę 2.214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej dłużniczce z urzędu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 110/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11197

Dodano: 2018-03-16 09:18:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pastuszka Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11198. Pastuszka Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 50/18, V GUp 51/18. [BMSiG-10475/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłości i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 50/18, ogłosił upadłość dłużnika Piotra Pastuszki, nr PESEL 84010607598, zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Osiedle Stawki nr domu 49, nr lokalu 14, kod pocztowy 27-400; określił, że upadły Piotr Pastuszka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Jacka Kluźniaka, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr licencji 814, wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, s. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadły Piotr Pastuszka ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11198

Dodano: 2018-03-16 09:19:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pastuszka Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11198. Pastuszka Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 50/18, V GUp 51/18. [BMSiG-10475/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłości i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 50/18, ogłosił upadłość dłużnika Piotra Pastuszki, nr PESEL 84010607598, zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Osiedle Stawki nr domu 49, nr lokalu 14, kod pocztowy 27-400; określił, że upadły Piotr Pastuszka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Jacka Kluźniaka, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr licencji 814, wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, s. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadły Piotr Pastuszka ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11198

Dodano: 2018-03-16 09:19:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piotrowicz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11199. Piotrowicz Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 81/18, VIII GUp 111/18. [BMSiG-10522/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.03.2018 r., sygn. akt VIII GU 81/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Magdaleny Piotrowicz (NR PESEL 91120109863), zamieszkałej pod adresem: ul. Spółdzielców 11/54, 30-682 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Dariusza Sitka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 111/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11199

Dodano: 2018-03-16 09:21:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piotrowicz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11199. Piotrowicz Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 81/18, VIII GUp 111/18. [BMSiG-10522/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.03.2018 r., sygn. akt VIII GU 81/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Magdaleny Piotrowicz (NR PESEL 91120109863), zamieszkałej pod adresem: ul. Spółdzielców 11/54, 30-682 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Dariusza Sitka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 111/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11199

Dodano: 2018-03-16 09:21:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Skawińska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11200. Skawińska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Naprawczych, sygn. akt V GU 43/18, V GUp 68/18. [BMSiG-10361/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 43/18 z wniosku Dłużniczki - Elżbiety Skawińskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na posiedzeniu w dniu 7 marca 2018 r. postanowił: 1. Ogłosić upadłość Elżbiety Skawińskiej, zamieszkałej: ul. Bohaterów Getta 6/14; 37-700 Przemyśl, numer PESEL 69020811924 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie - Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 68/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11200

Dodano: 2018-03-16 09:22:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Skawińska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11200. Skawińska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Naprawczych, sygn. akt V GU 43/18, V GUp 68/18. [BMSiG-10361/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 43/18 z wniosku Dłużniczki - Elżbiety Skawińskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na posiedzeniu w dniu 7 marca 2018 r. postanowił: 1. Ogłosić upadłość Elżbiety Skawińskiej, zamieszkałej: ul. Bohaterów Getta 6/14; 37-700 Przemyśl, numer PESEL 69020811924 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie - Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 68/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11200

Dodano: 2018-03-16 09:22:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Solarska-Gad Violetta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11201. Solarska-Gad Violetta. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 49/18/1, X GUp 49/18/1. [BMSiG-10586/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 marca 2018 roku o sygn. akt X GU 49/18/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Violetty Solarskiej-Gad - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, posiadającej numer PESEL 70052703725. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 49/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie w osobie Franciszka Caga. Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. akt X GUp 49/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11201

Dodano: 2018-03-16 09:23:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Solarska-Gad Violetta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11201. Solarska-Gad Violetta. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 49/18/1, X GUp 49/18/1. [BMSiG-10586/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 marca 2018 roku o sygn. akt X GU 49/18/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Violetty Solarskiej-Gad - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, posiadającej numer PESEL 70052703725. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 49/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie w osobie Franciszka Caga. Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. akt X GUp 49/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11201

Dodano: 2018-03-16 09:23:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Strauss Jan Hubert w upadłości likwidacyjnej

2018-02-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11202. Strauss Jan Hubert. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/18. [BMSiG-10417/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie V GUp 16/18 (V GU 118/17) ogłoszona została upadłość dłużnika - Jana Huberta Straussa, zamieszkałego przy ul. św. Józefa 72/31, 87-100 Toruń, numer PESEL 50122805979, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Kołodziejskiego urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobies. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11202

Dodano: 2018-03-16 09:24:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Strauss Jan Hubert w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11202. Strauss Jan Hubert. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/18. [BMSiG-10417/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie V GUp 16/18 (V GU 118/17) ogłoszona została upadłość dłużnika - Jana Huberta Straussa, zamieszkałego przy ul. św. Józefa 72/31, 87-100 Toruń, numer PESEL 50122805979, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Kołodziejskiego urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobies. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11202

Dodano: 2018-03-16 09:24:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szmejchel Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11203. Szmejchel Krzysztof. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 24/18. [BMSiG-10422/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 lutego 2018 r. sprawie V GUp 24/18 ogłoszona została upadłość dłużnika Krzysztofa Szmejchel, zamieszkałego w Toruniu przy ul. Letniej 15B/6, numer PESEL 75061114199, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Dziurlikowskiego urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Kamila Dobiesa. Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191 z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11203

Dodano: 2018-03-16 09:28:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szmejchel Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11203. Szmejchel Krzysztof. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 24/18. [BMSiG-10422/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 lutego 2018 r. sprawie V GUp 24/18 ogłoszona została upadłość dłużnika Krzysztofa Szmejchel, zamieszkałego w Toruniu przy ul. Letniej 15B/6, numer PESEL 75061114199, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Dziurlikowskiego urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Kamila Dobiesa. Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191 z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11203

Dodano: 2018-03-16 09:28:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szmejchel Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11204. Szmejchel Monika. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/18. [BMSiG-10432/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 lutego 2018 r. sprawie V GUp 23/18 ogłoszona została upadłość dłużnika Moniki Szmejchel, zamieszkałej w Toruniu przy ul. Letniej 15B/6, numer PESEL 77112911803, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Dziurlikowskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Kamila Dobiesa. Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191 z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11204

Dodano: 2018-03-16 09:30:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szmejchel Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11204. Szmejchel Monika. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/18. [BMSiG-10432/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 lutego 2018 r. sprawie V GUp 23/18 ogłoszona została upadłość dłużnika Moniki Szmejchel, zamieszkałej w Toruniu przy ul. Letniej 15B/6, numer PESEL 77112911803, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Dziurlikowskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Kamila Dobiesa. Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191 z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11204

Dodano: 2018-03-16 09:30:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Szut Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11205. Szut Dorota. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 15/18, XII GUp 27/18. [BMSiG-10520/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 marca 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Doroty Szut, zamieszkałej przy ul. Konopnickiej 63/3, 71-132 Szczecin, PESEL 71060807764, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 27/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Bartosza Raczyńskiego, nr licencji 103. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należą- cej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11205

Dodano: 2018-03-16 09:31:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Szut Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11205. Szut Dorota. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 15/18, XII GUp 27/18. [BMSiG-10520/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 marca 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Doroty Szut, zamieszkałej przy ul. Konopnickiej 63/3, 71-132 Szczecin, PESEL 71060807764, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 27/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Bartosza Raczyńskiego, nr licencji 103. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należą- cej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11205

Dodano: 2018-03-16 09:31:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Świerz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-03-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11206. Świerz Barbara. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 15/18 of, V GUp 19/18 of. [BMSiG-10570/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 15/18 of ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku wobec dłużnika Barbary Świerz, PESEL 50111705026, zamieszkałej w miejscowości Wąsosz (56-210), ul. Pocztowa 15A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 19/18 of. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy - Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Jaworskiego, nr licencji 474. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11206

Dodano: 2018-03-16 09:33:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Świerz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11206. Świerz Barbara. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 15/18 of, V GUp 19/18 of. [BMSiG-10570/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 15/18 of ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku wobec dłużnika Barbary Świerz, PESEL 50111705026, zamieszkałej w miejscowości Wąsosz (56-210), ul. Pocztowa 15A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 19/18 of. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy - Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Jaworskiego, nr licencji 474. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11206

Dodano: 2018-03-16 09:33:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Tomczyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11207. Tomczyk Janina. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 586/17/9, X GUp 32/18/9. [BMSiG-10589/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 586/17/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Janiny Tomczyk (PESEL nr 54050520085), zamieszkałej pod adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Lubelska 20/30. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Mozdżenia (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 106). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 32/18/9. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11207

Dodano: 2018-03-16 09:35:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Tomczyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11207. Tomczyk Janina. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 586/17/9, X GUp 32/18/9. [BMSiG-10589/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 586/17/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Janiny Tomczyk (PESEL nr 54050520085), zamieszkałej pod adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Lubelska 20/30. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Mozdżenia (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 106). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 32/18/9. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11207

Dodano: 2018-03-16 09:35:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pawlus Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2018-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11410. Pawlus Bolesław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 15/18 of, VI GUp 28/18. [BMSiG-10772/2018] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt VI GU 15/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bolesława Pawlus - numer PESEL 47051104291 - obejmującej likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 28/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11410

Dodano: 2018-03-16 10:42:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pawlus Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11410. Pawlus Bolesław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 15/18 of, VI GUp 28/18. [BMSiG-10772/2018] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt VI GU 15/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bolesława Pawlus - numer PESEL 47051104291 - obejmującej likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 28/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11410

Dodano: 2018-03-16 10:42:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Budzichowska Róża w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11412. Budzichowska Róża. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 29/18, V GUp 60/18. [BMSiG-10790/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20.02.2018 r., sygn. akt V GU 29/18, ogłosił upadłość w stosunku do Róży Budzichowskiej, zam. Rzeszów PESEL: 53010413827, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandę oraz syndyka masy upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. o.o. w Rzeszowie (numer KRS 0000476408). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 60/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11412

Dodano: 2018-03-16 10:54:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Budzichowska Róża w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11412. Budzichowska Róża. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 29/18, V GUp 60/18. [BMSiG-10790/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20.02.2018 r., sygn. akt V GU 29/18, ogłosił upadłość w stosunku do Róży Budzichowskiej, zam. Rzeszów PESEL: 53010413827, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandę oraz syndyka masy upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. o.o. w Rzeszowie (numer KRS 0000476408). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 60/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11412

Dodano: 2018-03-16 10:54:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Herman Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11413. Herman Danuta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 339/17 of, VI GUp 35/18. [BMSiG-10775/2018] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt VI GU 339/17 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Herman - numer PESEL 58082713187 - obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 35/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11413

Dodano: 2018-03-16 10:56:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Herman Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11413. Herman Danuta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 339/17 of, VI GUp 35/18. [BMSiG-10775/2018] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt VI GU 339/17 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Herman - numer PESEL 58082713187 - obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 35/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11413

Dodano: 2018-03-16 10:56:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Drożdż Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11415. Drożdż Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2101/17, X GUp 229/18. [BMSiG-10748/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 marca 2018 r. (sygnatura akt X GU 2101/17) ogłosił upadłość Elżbiety Drożdż zamieszkałej w Warszawie przy ul. Elbląskiej 45 m. 19 (PESEL 53100101304) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sędzią Komisarzem ustanowił SSR Agnieszkę Kraszewską, syndykiem masy upadłości ustanowił Maksymiliana Wrzesińskiego (sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt: X GUp 229/18). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty publikacji obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a nadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11415

Dodano: 2018-03-16 10:57:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Drożdż Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11415. Drożdż Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2101/17, X GUp 229/18. [BMSiG-10748/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 marca 2018 r. (sygnatura akt X GU 2101/17) ogłosił upadłość Elżbiety Drożdż zamieszkałej w Warszawie przy ul. Elbląskiej 45 m. 19 (PESEL 53100101304) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sędzią Komisarzem ustanowił SSR Agnieszkę Kraszewską, syndykiem masy upadłości ustanowił Maksymiliana Wrzesińskiego (sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt: X GUp 229/18). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty publikacji obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a nadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11415

Dodano: 2018-03-16 10:57:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Hupa Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11416. Hupa Beata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 82/17, V GUp 3/18. [BMSiG-10704/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie V GU 82/17 ogłosił upadłość Beaty Hupa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Wiśniowej 30/11, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 65070704382. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Biskupa. Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 351. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 3/18 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 3/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11416

Dodano: 2018-03-16 10:59:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Hupa Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11416. Hupa Beata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 82/17, V GUp 3/18. [BMSiG-10704/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie V GU 82/17 ogłosił upadłość Beaty Hupa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Wiśniowej 30/11, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 65070704382. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Biskupa. Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 351. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 3/18 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 3/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11416

Dodano: 2018-03-16 10:59:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jakubowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11417. Jakubowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2220/17, X GUp 221/18. [BMSiG-10785/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 8 marca 2018 r., sygn. akt X GU 2220/17, postanowił 1. ogłosić upadłość Katarzyny Jakubowskiej, zamieszkałej: 01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 25 m. 30, PESEL 77052800025; 2. określić, że Katarzyna Jakubowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 221/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11417

Dodano: 2018-03-16 11:00:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jakubowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11417. Jakubowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2220/17, X GUp 221/18. [BMSiG-10785/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 8 marca 2018 r., sygn. akt X GU 2220/17, postanowił 1. ogłosić upadłość Katarzyny Jakubowskiej, zamieszkałej: 01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 25 m. 30, PESEL 77052800025; 2. określić, że Katarzyna Jakubowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 221/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11417

Dodano: 2018-03-16 11:00:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kempa Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11418. Kempa Iwona. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 32/18. [BMSiG-10656/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 32/18 ogłosił upadłość Iwony Kempy (PESEL: 76040116722), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11418

Dodano: 2018-03-16 11:02:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kempa Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11418. Kempa Iwona. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 32/18. [BMSiG-10656/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 32/18 ogłosił upadłość Iwony Kempy (PESEL: 76040116722), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11418

Dodano: 2018-03-16 11:02:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krystecka Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2018-02-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11419. Krystecka Ewelina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 509/17, XIV GUp 26/18. [BMSiG-10626/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 roku ogłosił upadłość Eweliny Krysteckiej, numer PESEL 84122410905, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Majtczaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 818. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37, adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 26/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11419

Dodano: 2018-03-16 11:03:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krystecka Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11419. Krystecka Ewelina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 509/17, XIV GUp 26/18. [BMSiG-10626/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 roku ogłosił upadłość Eweliny Krysteckiej, numer PESEL 84122410905, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Majtczaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 818. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37, adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 26/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11419

Dodano: 2018-03-16 11:03:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krystecki Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-02-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11420. Krystecki Jarosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 508/17, XIV GUp 25/18. [BMSiG-10624/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 roku ogłosił upadłość Jarosława Krysteckiego, numer PESEL 76061613879, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Majtczaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 818. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37, adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 25/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11420

Dodano: 2018-03-16 11:06:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krystecki Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11420. Krystecki Jarosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 508/17, XIV GUp 25/18. [BMSiG-10624/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 roku ogłosił upadłość Jarosława Krysteckiego, numer PESEL 76061613879, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Majtczaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 818. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37, adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 25/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11420

Dodano: 2018-03-16 11:06:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łazar Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11421. Łazar Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1982/17, X GUp 225/18. [BMSiG-10799/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 9 marca 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1982/17 ogłoszono upadłość Beaty Łazar (PESEL: 81090500089), zamieszkałej w Warszawie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt X GUp 225/18. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 225/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11421

Dodano: 2018-03-16 11:07:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łazar Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11421. Łazar Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1982/17, X GUp 225/18. [BMSiG-10799/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 9 marca 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1982/17 ogłoszono upadłość Beaty Łazar (PESEL: 81090500089), zamieszkałej w Warszawie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt X GUp 225/18. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 225/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11421

Dodano: 2018-03-16 11:07:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Malinowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11422. Malinowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 586/17. [BMSiG-10670/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 586/17 ogłosił upadłość Tomasza Malinowskiego zamieszkałego w miejscowości Nowe k. Świecia (PESEL: 70022106433), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11422

Dodano: 2018-03-16 11:08:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Malinowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11422. Malinowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 586/17. [BMSiG-10670/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 586/17 ogłosił upadłość Tomasza Malinowskiego zamieszkałego w miejscowości Nowe k. Świecia (PESEL: 70022106433), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11422

Dodano: 2018-03-16 11:08:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mróz Henryka w upadłości likwidacyjnej

2018-02-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11424. Mróz Henryka. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 243/17 of, V GUp 31/18 of. [BMSiG-10598/2018] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 243/17 of ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Henryki Mróz, zamieszkałej: ul. Grota-Roweckiego 9c/11, 45-256 Opole, PESEL 52033009862, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 31/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11424

Dodano: 2018-03-16 11:09:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mróz Henryka w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11424. Mróz Henryka. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 243/17 of, V GUp 31/18 of. [BMSiG-10598/2018] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 243/17 of ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Henryki Mróz, zamieszkałej: ul. Grota-Roweckiego 9c/11, 45-256 Opole, PESEL 52033009862, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 31/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11424

Dodano: 2018-03-16 11:09:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Nowak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11425. Nowak Ewa. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 85/17, V GUp 13/18. [BMSiG-10708/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie V GU 85/17 ogłosił upadłość Ewy Nowak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Lisiej 55/82, 65-093 Zielona Góra, numer PESEL 56100203601. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 13/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 13/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11425

Dodano: 2018-03-16 11:11:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Nowak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11425. Nowak Ewa. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 85/17, V GUp 13/18. [BMSiG-10708/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie V GU 85/17 ogłosił upadłość Ewy Nowak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Lisiej 55/82, 65-093 Zielona Góra, numer PESEL 56100203601. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 13/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 13/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11425

Dodano: 2018-03-16 11:11:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Radomek Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11427. Radomek Wojciech. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 46/18. [BMSiG-10802/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Wojciecha Radomka, nr PESEL 51042218092, zamieszkałego w Michałowie 34; określił, że upadły Wojciech Radomek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie spółki TS Restrukturyzacje sp. z o.o., nr KRS 0000499447; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t. j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 46/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11427

Dodano: 2018-03-16 11:12:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Radomek Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11427. Radomek Wojciech. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 46/18. [BMSiG-10802/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Wojciecha Radomka, nr PESEL 51042218092, zamieszkałego w Michałowie 34; określił, że upadły Wojciech Radomek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie spółki TS Restrukturyzacje sp. z o.o., nr KRS 0000499447; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t. j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 46/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11427

Dodano: 2018-03-16 11:12:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Rybczyński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11428. Rybczyński Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 44/18. [BMSiG-10641/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 44/18 ogłosił upadłość Piotra Rybczyńskiego (PESEL: 69112503434) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopci (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11428

Dodano: 2018-03-16 11:13:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Rybczyński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11428. Rybczyński Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 44/18. [BMSiG-10641/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 44/18 ogłosił upadłość Piotra Rybczyńskiego (PESEL: 69112503434) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopci (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11428

Dodano: 2018-03-16 11:13:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sołkowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11429. Sołkowska Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2271/17, X GUp 222/18. [BMSiG-10635/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2271/17 ogłosił upadłość Krystyny Sołkowskiej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 01-517) przy ul. Mickiewicza 23 m. 10 (PESEL 53040404828), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 222/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 222/18. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11429

Dodano: 2018-03-16 11:14:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sołkowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11429. Sołkowska Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2271/17, X GUp 222/18. [BMSiG-10635/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2271/17 ogłosił upadłość Krystyny Sołkowskiej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 01-517) przy ul. Mickiewicza 23 m. 10 (PESEL 53040404828), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 222/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 222/18. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11429

Dodano: 2018-03-16 11:14:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kuriata Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11430. Kuriata Henryk. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 237/17. [BMSiG-10617/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku, sygn. akt VI GU 237/17, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidacje majątku nieprowadzącego działalnościgospodarczej dłużnika Henryka Kuriaty, zamieszkałego: ulica Lipowa 10, 58-214 Oleszna, PESEL 62060510996; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Włodzimierza Bernackiego; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11430

Dodano: 2018-03-16 11:15:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kuriata Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11430. Kuriata Henryk. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 237/17. [BMSiG-10617/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku, sygn. akt VI GU 237/17, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidacje majątku nieprowadzącego działalnościgospodarczej dłużnika Henryka Kuriaty, zamieszkałego: ulica Lipowa 10, 58-214 Oleszna, PESEL 62060510996; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Włodzimierza Bernackiego; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11430

Dodano: 2018-03-16 11:15:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Szwęch Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11431. Szwęch Ryszard. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 33/18 „of”. [BMSiG-10719/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. postanawia: 1. ogłosić upadłość Ryszarda Szwęcha zamieszkałego w Ząbrowie 15, 78-120 Ząbrowo, numer PESEL 60041418891; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Izabelę Tomala, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 8. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 33/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11431

Dodano: 2018-03-16 11:17:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Szwęch Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11431. Szwęch Ryszard. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 33/18 „of”. [BMSiG-10719/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. postanawia: 1. ogłosić upadłość Ryszarda Szwęcha zamieszkałego w Ząbrowie 15, 78-120 Ząbrowo, numer PESEL 60041418891; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Izabelę Tomala, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 8. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 33/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11431

Dodano: 2018-03-16 11:17:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Turkot Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11432. Turkot Małgorzata. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 166/17 of, V GUp 13/18 of. [BMSiG-10690/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 7 marca 2018 r., sygn. akt V GU 166/17 of, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Małgorzaty Turkot, PESEL 74061611408, zamieszkałej w Karpaczu, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Joanny Skowron i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 13/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11432

Dodano: 2018-03-16 11:18:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Turkot Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11432. Turkot Małgorzata. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 166/17 of, V GUp 13/18 of. [BMSiG-10690/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 7 marca 2018 r., sygn. akt V GU 166/17 of, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Małgorzaty Turkot, PESEL 74061611408, zamieszkałej w Karpaczu, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Joanny Skowron i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 13/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11432

Dodano: 2018-03-16 11:18:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Garbacz Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11433. Garbacz Władysław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 23/18 of, VI GUp 30/18. [BMSiG-10784/2018] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt VI GU 23/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzą- cej działalności gospodarczej - Władysław Garbacz - numer PESEL 49060407659 - obejmującej likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 30/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11433

Dodano: 2018-03-16 11:19:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Garbacz Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11433. Garbacz Władysław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 23/18 of, VI GUp 30/18. [BMSiG-10784/2018] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt VI GU 23/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzą- cej działalności gospodarczej - Władysław Garbacz - numer PESEL 49060407659 - obejmującej likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 30/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11433

Dodano: 2018-03-16 11:19:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zachara Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11434. Zachara Wojciech. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 416/17, VIII GUp 41/18. [BMSiG-10683/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt VIII GU 416/17, ogłosił upadłość Wojciecha Zachary (PESEL: 76092013558), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Drohobyckiej 5/10 (54-620 Wrocław), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Pawła Miłka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 126). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 41/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11434

Dodano: 2018-03-16 11:20:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zachara Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11434. Zachara Wojciech. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 416/17, VIII GUp 41/18. [BMSiG-10683/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt VIII GU 416/17, ogłosił upadłość Wojciecha Zachary (PESEL: 76092013558), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Drohobyckiej 5/10 (54-620 Wrocław), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Pawła Miłka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 126). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 41/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11434

Dodano: 2018-03-16 11:20:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Żmich Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11435. Żmich Maria. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 32/18 „of”. [BMSiG-10728/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2018 r. postanawia: 1. ogłosić upadłość Marii Żmich zamieszkałej przy ul. Jałowcowej 2, 78-132 Grzybowo, numer PESEL 50011307687; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Izabelę Tomala, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 32/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11435

Dodano: 2018-03-16 11:21:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Żmich Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11435. Żmich Maria. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 32/18 „of”. [BMSiG-10728/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2018 r. postanawia: 1. ogłosić upadłość Marii Żmich zamieszkałej przy ul. Jałowcowej 2, 78-132 Grzybowo, numer PESEL 50011307687; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Izabelę Tomala, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 32/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11435

Dodano: 2018-03-16 11:22:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

REWEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10862. „REWEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Wałbrzychu. KRS 0000134426. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2002 r., sygn. akt VI GUp 57/16. [BMSiG-10067/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „REWEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, sygn. akt VI GUp 57/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10862

Dodano: 2018-03-16 16:34:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dobosz Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10863. Dobosz Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 489/17. [BMSiG-10163/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU DRUGIEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grażyny Dobosz, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 489/17), syndyk sporządził i przekazał w dniu 22.02.2018 r. Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10863

Dodano: 2018-03-16 16:35:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bota Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10864. Bota Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 162/17. [BMSiG-10084/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 162/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marii Bota syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10864

Dodano: 2018-03-16 16:35:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Cybuchowska Kamila w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10865. Cybuchowska Kamila. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 138/17. [BMSiG-10134/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 138/17 dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Kamili Cybuchowskiej, zamieszkałej w Januszewicach, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10865

Dodano: 2018-03-16 16:36:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czekaj Jan Jakub w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10866. Czekaj Jan Jakub. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 217/17. [BMSiG-10106/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jana Jakuba Czekaja, PESEL 67061607113, zamieszkałego Siercza 281, 32-020 Wieliczka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 217/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon K. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10866

Dodano: 2018-03-16 21:49:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Fengler Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10867. Fengler Rafał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 55/17. [BMSiG-10144/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 55/17 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Rafała Fenglera zam. w Rawiczu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na I uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10867

Dodano: 2018-03-16 21:50:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

FREZPOL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10868. FREZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Siedlcach. KRS 0000041276. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 września 2001 r., sygn. akt VI GUp 49/16. [BMSiG-10062/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Frezpol sp. z o.o. w Siedlcach, sygn. akt VI GUp 49/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10868

Dodano: 2018-03-16 21:50:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jakowczuk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10869. Jakowczuk Ewa. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 86/17. [BMSiG-10021/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Jakowczuk (PESEL 68062409384), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 86/17), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 16 lutego 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10869

Dodano: 2018-03-16 21:51:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

INOX GROUP Sp. z o.o. Sp. K.A. dawniej NOVUM Management Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10870. INOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Kaliszu. KRS 0000322264. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2009 r., sygn. akt V GUp 3/17. [BMSiG-10037/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości dłużnika Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Kaliszu, KRS 0000322264, sygn. akt V GUp 3/17, przekazał w dniu 26.02.2018 r. Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10870

Dodano: 2018-03-16 21:52:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10871. Kowalska Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 263/15. [BMSiG-10125/2018] W ramach toczącego się postępowania upadłościowego Karoliny Kowalskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 263/15), została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, w godzinach urzędowania Sądu. Ponadto, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10871

Dodano: 2018-03-16 21:52:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Krause Gertruda w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10872. Krause Gertruda. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 43/17 „of”. [BMSiG-10028/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Gertrudy Krause, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 63071105904, sygn. akt V GUp 43/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 27 lutego 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10872

Dodano: 2018-03-16 21:53:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kukułka Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10873. Kukułka Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 129/17. [BMSiG-10161/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłej Bożeny Kukułki, zam. Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 129/17) zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10873

Dodano: 2018-03-16 21:54:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kuplicka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10874. Kuplicka Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 125/17. [BMSiG-10162/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU PIERWSZEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Kuplickiej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 125/17) syndyk sporządził i przekazał w dniu 2.03.2018 r. Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ- remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10874

Dodano: 2018-03-16 21:54:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lubaszka Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10875. Lubaszka Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 766/17. [BMSiG-10146/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Lubaszka w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 766/17) syndyk sporządził i przekazał w dniu 25 stycznia 2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10875

Dodano: 2018-03-16 21:55:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Marciniak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10876. Marciniak Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 102/16. [BMSiG-10135/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Marciniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 102/16), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. 89 676-03-03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10876

Dodano: 2018-03-16 21:55:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Medisword Plus S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10877. MEDISWORD PLUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kiełczówku. KRS 0000420363. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2012 r., sygn. akt VIII GUp 48/14. [BMSiG-10022/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Medisword Plus S.A. w Kiełczówku, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 48/14), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 17 stycznia 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10877

Dodano: 2018-03-16 21:56:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mikołajewski Artur w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10878. Mikołajewski Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 661/17, X GUp 507/17. [BMSiG-10166/2018] Artur Mikołajewski, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 661/17, X GUp 507/17. Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 30 czerwca 2017 r. w spr. o sygn. akt X GU 661/17 ogłaszającego upadłość Artura Mikołajewskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona II uzupełniająca lista wierzytelności, która została przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 13 lutego 2018 r. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10878

Dodano: 2018-03-16 21:56:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ogrodowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10879. Ogrodowski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 787/17. [BMSiG-10077/2018] Sprostowanie Syndyk wnosi o sprostowanie omyłki w ogłoszeniu w MSiG Nr 26/2018 (5414) z dnia 6 lutego 2018 r., poz. 5423. Jest: Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Ogrodowskiego, PESEL: 73070413999, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał dnia 15.01.2018 r. Sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt GUp 787/17. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 P.u). Powinno być: Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Ogrodowskiego, PESEL: 73070413999, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał dnia 15.01.2018 Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt GUp 787/17. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 P.u). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10879

Dodano: 2018-03-16 21:57:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przybylak Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10880. Przybylak Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 139/16. [BMSiG-10140/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt XI GUp 139/16 dot. Michała Przybylaka, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. Listę można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10880

Dodano: 2018-03-16 21:57:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rabiej Stanisław Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10881. Rabiej Stanisław Zygmunt. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 550/16. [BMSiG-10159/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU PIERWSZEJ I DRUGIEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława Zygmunta Rabieja w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 550/16) syndyk sporządził i przekazał w dniu 22.01.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę pierwszą uzupeł- niającą listę wierzytelności, oraz w dn. 25.01.2018 drugą uzupełniającą listę wierzytelności, które może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10881

Dodano: 2018-03-16 22:08:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rowiński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10882. Rowiński Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 758/17. [BMSiG-10115/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że syndyk w dniu 22.01.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Rowińskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Warszawie przy ul. J. Kochanowskiego 11 m. 22, PESEL: 72101900538, sygn. akt X GUp 758/17. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10882

Dodano: 2018-03-16 22:09:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Samek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10883. Samek Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 269/17. [BMSiG-10091/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Samka (Samek), PESEL 57052806313 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 269/17), ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10883

Dodano: 2018-03-16 22:09:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sobecki Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10884. Sobecki Bartosz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 820/17. [BMSiG-10068/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bartosza Sobeckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 820/17, w dniu 2 lutego 2018 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10884

Dodano: 2018-03-16 22:10:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Tobiasz Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10885. Tobiasz Jerzy. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 91/17 „of”. [BMSiG-10033/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jerzego Tobiasza, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 57092717239, sygn. akt V GUp 91/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 2 marca 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10885

Dodano: 2018-03-16 22:10:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Tobiasz Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10886. Tobiasz Renata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 82/17 „of”. [BMSiG-10031/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Renaty Tobiasz nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 63121511282, sygn. akt V GUp 82/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 2 marca 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10886

Dodano: 2018-03-16 22:11:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Treder Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10887. Treder Renata. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 187/17/9. [BMSiG-10114/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Renaty Treder (numer PESEL 69032912983) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 187/17/9), syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglą- dać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10887

Dodano: 2018-03-16 22:12:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Tyczyńska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10888. Tyczyńska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 172/17, VIII GUp 111/17. [BMSiG-10164/2018] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 31 sierpnia 2017 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 172/17 ogłaszającego upadłość Anny Tyczyńskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej syndyk zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10888

Dodano: 2018-03-16 22:13:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Worwąg-Żydołowicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10889. Worwąg-Żydołowicz Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/17. [BMSiG-10024/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Worwąg-Żydołowicz (PESEL: 73041704826), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 13/17), zawiadamia, że w dniu 15.01.2018 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10889

Dodano: 2018-03-16 22:13:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Zakłady Meblarskie Spółdzielnia Pracy "Dąb" w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10890. ZAKŁADY MEBLARSKIE SPÓŁDZIELNIA PRACY „DĄB” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000046116. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2001 r., sygn. akt V GUp 2/13. [BMSiG-10040/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zakładów Meblarskich Spółdzielnia Pracy „Dąb”, KRS 0000046116, sygn. akt V GUp 2/13, syndyk masy upadłości złożył dnia 14.02.2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10890

Dodano: 2018-03-16 22:14:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Żeromska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10891. Żeromska Monika. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 62/17. [BMSiG-10124/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. w sprawie o sygn. akt XI GUp 62/17 dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Żeromskiej: zam. w Koninie, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10891

Dodano: 2018-03-16 22:15:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Allux Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 10892. ALLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Oświęcimiu. KRS 0000327889. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt VIII GUp 19/12/S. [BMSiG-10045/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec ALLUX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oświęcimiu (sygn. akt VIII GUp 19/12/S) ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10892

Dodano: 2018-03-16 22:16:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

FIRMA HANDLOWA 'KAMA" Kazimierz Machul w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 10893. Machul Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa KAMA Kazimierz Machul w upadłości likwidacyjnej w Pasłęku. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/15. [BMSiG-10073/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Kazimierza Machul - prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „KAMA” w Pasłęku w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 3/15, zawiadamia, iż został wyłożony ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10893

Dodano: 2018-03-16 22:18:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Siuta Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 10894. Siuta Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 17/16. [BMSiG-10141/2018] Syndyk postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Upadłego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Andrzej Siuta, zam. Rzeszów, PESEL 71060402839, sygn. akt V GUp 17/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi oddzielnego i częściowego plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oraz ostatecznego planu podziału masy upadłości, które może przeglądać każdy zainteresowany w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, oraz wnosić zarzuty do planów w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10894

Dodano: 2018-03-16 22:19:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polczyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10895. Polczyk Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 42/17. [BMSiG-10089/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 marca 2018 r., sygn. akt VIII GUp 42/17, umorzono postępowanie upadłościowe Teresy Polczyk (PESEL 58100312840) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10895

Dodano: 2018-03-16 22:20:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

"Kompas" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10896. „KOMPAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Elblągu. KRS 0000267346. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 listopada 2006 r., sygn. akt V GUp 6/13. [BMSiG-10075/2018] Sędzia komisarz Masy Upadłości KOMPAS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 6/13, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie V GUp 6/13 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego KOMPAS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej. Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10896

Dodano: 2018-03-16 22:21:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Silesia Personal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10897. SILESIA PERSONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Raciborzu. KRS 0000211595. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 czerwca 2004 r., sygn. akt XII GUp 22/15. [BMSiG-10043/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 r., sygn. akt XII GUp 22/15, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Silesia Personal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000211595). Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10897

Dodano: 2018-03-16 22:21:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Juśko Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10900. Juśko Henryk. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 274/17. [BMSiG-10039/2018] Syndyk masy upadłości konsumenckiej Henryk Juśko, PESEL 58040716751, zamieszkałego: ul. Ogrodowa 23, 39-415 Zaleszany, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej z prawem własności. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości, którą stanowi: budynek jednokondygnacyjny murowany, częściowo wykończony, posiada 4 pokoje, kuchnię, łazienkę i pomieszczenie gospodarcze, o łącznej powierzchni użytkowej 83,70 m2 , posadowiony jest na działce nr ewid. 1420, o powierzchni 30 arów, posiadającą Księgę Wieczystą KW nr TBlS/00039741/8, na której posadowiony jest również oddzielny budynek gospodarczy z wiatą o powierzchni użytkowej 166,55 m2 , w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę oszacowania w kwocie: 125.376,50 zł, słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych, 50/100. Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (kwota 12.538,00 zł) na konto masy upadłości w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli nr 10 9430 0006 0007 8504 3000 0001 w terminie do 13 kwietnia 2018 r. 2. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg - VI GUp 274/17 - nie otwierać”, w Sekretariacie Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, w terminie do 13 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu w Sądzie). 3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2018 r., o godz. 915, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie (sala nr 29). Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład oferowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz dodatkowych warunków związanych z ich zakupem, zainteresowani mogą zasięgnąć w biurze syndyka, w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 25 p. 217, oraz telefonicznie 661 116 426. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10900

Dodano: 2018-03-16 22:23:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Juśko Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10901. Juśko Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 273/17. [BMSiG-10036/2018] Syndyk masy upadłości konsumenckiej Marii Juśko, PESEL 56071606469, zamieszkałej: ul. Ogrodowa 23, 39-415 Zaleszany, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej z prawem własności. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości którą stanowi: budynek jednokondygnacyjny murowany, częściowo wykończony, posiada 4 pokoje, kuchnię, łazienkę i pomieszczenie gospodarcze, o łącznej powierzchni użytkowej 83,70 m2 , posadowiony jest na działce nr ewid. 1420 o powierzchni 30 arów, posiadającą Księgę Wieczystą KW nr TBlS/00039741/8, na której posadowiony jest również oddzielny budynek gospodarczy z wiatą o powierzchni użytkowej 166,55 m2 , w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę oszacowania w kwocie: 125.376,50 zł, słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych, 50/100. Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (kwota 12.538,00 zł) na konto masy upadłości w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli nr 10 9430 0006 0007 8504 3000 0001 w terminie do 13 kwietnia 2018 r. 2. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg - VI GUp 273/17 - nie otwierać”, w Sekretariacie Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, w terminie do 13 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu w Sądzie). 3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2018 r., o godz. 900, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie (sala nr 29). Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład oferowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz dodatkowych warunków związanych z ich zakupem, zainteresowani mogą zasięgnąć w biurze syndyka, w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 25 p. 217, oraz telefonicznie 661 116 426. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10901

Dodano: 2018-03-16 22:24:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Sieradzu

Kucharska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10902. Kucharska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Sieradzu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/16 „of”. [BMSiG-10054/2018] Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomość gruntową o pow. 807 m2 , zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 128 m2 , położoną w Zduńskiej Woli przy ul. Bocznej 29. Nieruchomość należy do trzech osób fizycznych posiadających udziały 1/6, 1/6 i 4/6 w nieruchomości, wobec których ogłoszona została upadłość w trybie art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Dla nieruchomości tej prowadzona jest Księga Wieczysta SR1Z/00004385/9. Cena wywoławcza wynosi 192 000 zł. Pisemne oferty powinny zawierać: 1. firmę i siedzibę (osoby fizycznej - imię, nazwisko i adres zamieszkania) oferenta, wraz z nr telefonu kontaktowego, 2. proponowaną cenę nie niższą od wywoławczej, sposób i termin jej uiszczenia, dowód wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej (9.600 zł) na rachunek bankowy syndyka 24 1160 2202 0000 0002 9799 6497, 3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości, 4. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę, 5. w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi, aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 513 901 705. Informacje o nieruchomości udzielane są telefonicznie pod nr. telefonu 502 633 252 lub można zapoznać się z opisem i oszacowaniem nieruchomości w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 73. Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” do godz. 1500 dnia 12.04.2018 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz (Biuro Archiwum Sieradzkiego „ARCHIWISTA”). Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Jawne otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w dniu 13.04.2018 r., o godz. 930. Sygn. akt V GUp 1/16 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10902

Dodano: 2018-03-16 22:25:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Rokicka Violetta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 10903. Rokicka Violetta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 105/16. [BMSiG-10151/2018] Sędzia komisarz w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Violetty Rokickiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 105/16) syndyk ukończył i złożył do akt aktualny opis i oszacowanie nieruchomości upadłego - nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 5 położonej w Ornecie przy ul. 1 Maja 60B wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 106/21, dla której jest prowadzona KW nr OL1L/00028967/8. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10903

Dodano: 2018-03-16 22:26:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kulmińska Martyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10904. Kulmińska Martyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 410/17. [BMSiG-10160/2018] Syndyk masy upadłości Martyny Kulmińskiej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 410/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w zabudowie bliźniaczej oraz murowanym budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Okuniew, gmina Halinów, powiat miński, woj. mazowieckie, działka nr ew. 1059/2 o powierzchni 686 m2 , obręb 0019, dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1M/00107343/1. Przedmiot przetargu jest obciążany służebnością osobistą w kwocie 269.357,00 zł oraz służebnością gruntową w kwocie 10.565,00. Służebność osobista zostanie pokryta z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Minimalna cena sprzedaży wynosi 421.500,00 zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2018 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Wadium należy wpłacić w wysokości 42.000,00 zł (czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) na konto zamieszczone w warunkach przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 26.03.2018 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w sali nr 120, o godz. 1100. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A. Dodatkowo informacje na temat warunków przetargu można uzyskać drogą e-mailową: kancelaria-mgn@o2.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10904

Dodano: 2018-03-16 22:26:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szybko Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 10906. Szybko Wioletta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 819/17. [BMSiG-10149/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt X GUp 819/17 dotyczącej upadłości Wioletty Szybko [PESEL 80031701721], zamieszkałej w Warszawie, został sporządzony opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości składającej się z położonej w Jabłonnie przy ul. Sadowej 10 lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z miejscem postojowym, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00046833/5. Z opisem i oszacowaniem można zapoznać się w siedzibie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść na nie zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10906

Dodano: 2018-03-16 22:27:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Torjinschi Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10909. Torjinschi Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 725/17 [BMSiG-10111/2018] OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH I GRUNTOWYCH Syndyk masy upadłości Elżbiety Torjinschi nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 725/17) ogłasza trzy odrębne przetargi na sprzedaż udziałów w 1/2 części w prawie własności trzech odrębnych nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości: 1. lokalu mieszkalnego nr 252, znajdującego się przy al. Niepodległości 46/50F w Warszawie, o pow. użytkowej 58,15 m2 , KW WA2M/00124334/6, 2. lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się przy ul. L. Berensona 32D w Warszawie, o pow. użytkowej 193,08 m2 , KW WA3M/00478726/4, 3. nieruchomości gruntowej o pow. 600 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, o pow. całkowitej 148 m2 , położonej przy ul. Żaglowej 12A, w miejscowości Marynino, gm. Serock, powiat legionowski, KW WA1L/00048889/6. Przetargi mają charakter pisemnych nieograniczonych przetargów ofertowych, oferty w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 roku. Dowód wpłaty wadium winien być okazany najpóźniej przy otwarciu ofert w dniu 27 marca 2018 roku. Otwarcie ofert nastąpi w sali 120, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w dniu 27 marca 2018 roku o godzinie: - dla nieruchomości wskazanej w pkt 1 - 10.15, - dla nieruchomości wskazanej w pkt 2 - 10.00, - dla nieruchomości wskazanej w pkt 3 - 10.30. Cena wywoławcza udziału w 1/2 części w prawi własności wynosi: - dla nieruchomości wskazanej w pkt 1 - 187 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), - dla nieruchomości wskazanej w pkt 2 - 335 000,00 PLN (słownie; trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), - dla nieruchomości wskazanej w pkt 3 - 161 000,00 PLN (słownie; sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Regulaminy przetargów zawierające warunki dotyczące składania ofert dostępne są w kancelarii syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (608 590 035) oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 725/17 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10909

Dodano: 2018-03-16 22:28:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Załęcka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10911. Załęcka Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 734/17. [BMSiG-10148/2018] Syndyk masy upadłości Jolanty Załęckiej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 734/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 40, położonego na ósmej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pileckiego, dzielnica Ursynów w Warszawie, o powierzchni 51,70 m2 , do którego przynależy komórka lokatorska. o powierzchni 3,60 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA2M/00433745/9, oraz prawa do korzystania z miejsca postojowego nr 210 w ramach udziału w garażu podziemnym, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą, o numerze WA2M/00432612/1. Minimalna cena sprzedaży wynosi 388.280,00 zł brutto (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2018 r. włącznie, osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00- 454), ul. Czerniakowska 100A, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Wadium należy wpłacić w wysokości 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) na konto zamieszczone w warunkach przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 26.03.2018 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w sali nr 120, o godzinie 1030. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A. Dodatkowo informacje na temat warunków przetargu można uzyskać drogą e-mailową: kancelaria-mgn@o2.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10911

Dodano: 2018-03-16 22:29:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Danuta Wodniok DA-NET

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 10955. Wodniok Danuta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Danuta Wodniok DA-NET w Nowym Chechle. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 1/17. [BMSiG-10133/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym Danuty Wodniok prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Danuta Wodniok „DA-NET” w Nowym Chechle, NIP 6451883128, REGON 278336517, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach pod sygnaturą XII GRp 1/17, na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 7 marca 2018 roku: I. Został zatwierdzony spis wierzytelności. II. Przyjęto układ częściowy według propozycji układowych o następującej treści: 1) Grupa 1 - wierzyciele zabezpieczeni na majątku dłużnika, których wierzytelności znajdują pokrycie w wartości przedmiotów zabezpieczenia w całości lub częściowo: a) Spłata zobowiązań znajdujących pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia w 180 rat miesięcznych, przy czym pierwsza rata będzie płatna do dnia 31 października 2018 r., a wysokość każdej z miesięcznych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następujący sposób: - Raty 1-30 - 0,3% (trzy dziesiąte procenta) [łącznie 9%], - Raty 31-60 - 0,4% (cztery dziesiąte procenta) [łącznie 12%], - Raty 61-90 - 0,5% (pięć dziesiątych procenta) [łącznie 15%], - Raty 91-120 - 0,6% (sześć dziesiątych procenta) [łącznie 18%], - Raty 121-150 - 0,7% (siedem dziesiąte procenta) [łącznie 21%], - Raty 151-180 - 0,833% (osiemset trzydzieści trzy tysięczne procenta) [łącznie 25%]. b) Wierzytelności wierzycieli zabezpieczonych w części niezabezpieczonej lub nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotów zabezpieczenia zostaną zrestrukturyzowane stosownie do swojej wartości według zasad zastosowanych dla grup 3-7. c) Umorzenie wszystkich odsetek od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 2) Grupa 2 - wierzyciel w osobie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego wierzytelność wynika z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez Dłużnika [jako pracodawcy], składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika, a także zobowiązań akcesoryjnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: a) Spłata zobowiązań w 40 kwartalnych ratach, przy czym pierwsza rata będzie płatna do dnia 31 października 2018 r., a wysokość każdej z kwartalnych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następujący sposób: - Raty 1-5 - 1,6% (jeden i sześć dziesiątych procenta) [łącznie 8,0%], - Raty 6-10 - 1,9% (jeden i dziewięć dziesiątych procenta) [łącznie 9,5%], - Raty 11-15 - 2,1% (dwa i jeden dziesiątych procenta) [łącznie 10,5%], - Raty 16-20 - 2,4% (dwa i cztery dziesiąte procenta) [łącznie 12,0%], - Raty 21-25 - 2,6% (dwa i sześć dziesiątych procenta) [łącznie 13,0%], - Raty 26-30 - 2,9% (dwa i dziewięć dziesiątych procenta) [łącznie 14,5%], - Raty 31-35 - 3,1% (trzy i jeden dziesiątych procenta) [łącznie 15,5%], - Raty 36-40 - 3,4% (trzy i cztery dziesiąte procenta) [łącznie 17,0%]. 3) Grupa 3 - wierzyciele publicznoprawni, poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: a) Redukcja 40% wartości wierzytelności głównej, 95% odsetek powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i 95% pozostałych wierzytelności [kosztów procesowych, kosztów egzekucji etc.], b) Spłata niezredukowanych wierzytelności w 20 kwartalnych ratach płatnych na koniec każdego kwartału, przy czym pierwsza rata będzie płatna do dnia 31 października 2018 r., a wysokość każdej z kwartalnych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następujący sposób: - Raty 1-4 - 4,2% (cztery i dwie dziesiąte procenta) [łącznie 16,8%], - Raty 5-8 - 4,6% (cztery i sześć dziesiątych procenta) [łącznie 18,4%], - Raty 9-12 - 5,0% (pięć procent) [łącznie 20,0%], - Raty 13-16 - 5,4% (pięć i cztery dziesiąte procenta) [łącznie 21,6%], - Raty 17-20 - 5,8% (pięć i osiem dziesiątych procenta) [łącznie 23,2%]. c) Oprocentowanie wierzytelności począwszy od 13 raty w wysokości odpowiadającej 75% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. 4) Grupa 4 - wierzyciele posiadający wierzytelności niezabezpieczone na majątku dłużnika [albo nieznajdujące pokrycia w wartości przedmiotów zabezpieczenia] w wysokości od 5.000,01 PLN do 20.000,00 PLN i niekwalifikujący się do grup 2, 3 i 7: a) Redukcja 40% wartości wierzytelności głównej, 95% odsetek powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i 95% pozostałych wierzytelności [kosztów procesowych, kosztów zastępstwa adwokackiego etc.], b) Spłata niezredukowanych wierzytelności w 10 kwartalnych ratach płatnych na koniec każdego kwartału, przy czym pierwsza rata będzie płatna do dnia 31 października 2018 r., a wysokość każdej z kwartalnych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następujący sposób: - Raty 1-2 - 9,2% (dziewięć i dwie dziesiąte procenta) [łącznie 18,4%], - Raty 3-4 - 9,6% (dziewięć i sześć dziesiątych procenta) [łącznie 19,2%], - Raty 5-6 - 10,0% (dziesięć procent) [łącznie 20,0%], - Raty 7-8 - 10,4% (dziesięć i cztery dziesiąte procenta) [łącznie 20,8%], - Raty 9-10 - 10,8% (dziesięć i osiem dziesiątych procenta) [łącznie 21,6%]. c) Umorzenie wszystkich odsetek od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 5) Grupa 5 - wierzyciele posiadający wierzytelności niezabezpieczone na majątku dłużnika [albo nieznajdujące pokrycia w wartości przedmiotów zabezpieczenia] w wysokości od 20.000,01 PLN do 40.000,00 PLN i niekwalifikujący się do grup 2, 3 i 7: a) Redukcja 65% wartości wierzytelności głównej, 95% odsetek powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i 95% pozostałych wierzytelności [kosztów procesowych, kosztów zastępstwa adwokackiego etc.], b) Spłata niezredukowanych wierzytelności w 60 kwartalnych ratach płatnych na koniec każdego kwartału, przy czym pierwsza rata będzie płatna do dnia 31 października 2018 r., a wysokość każdej z kwartalnych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następujący sposób: - Raty 1-10 - 0,8% (osiem dziesiątych procenta) [łącznie 8%], - Raty 11-20 - 1,2% (jeden i dwie dziesiąte procenta) [łącznie 12%], - Raty 21-30 - 1,5% (jeden i pół procenta) [łącznie 15%], - Raty 31-40 - 1,8% (jeden i osiem dziesiątych procenta) [łącznie 18%] - Raty 41-50 - 2,2% (dwa i dwie dziesiąte procenta) [łącznie 22%], - Raty 51-60 - 2,5% (dwa i pół procenta) [łącznie 25%]. c) Umorzenie wszystkich odsetek od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 6) Grupa 6 - wierzyciele posiadający wierzytelności niezabezpieczone na majątku dłużnika [albo nieznajdujące pokrycia w wartości przedmiotów zabezpieczenia] w wysokości powyżej 40.000,01 PLN i niekwalifikujący się do grup 2, 3 i 7: a) Redukcja 65% wartości wierzytelności głównej, 95% odsetek powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i 95% pozostałych wierzytelności [kosztów procesowych, kosztów zastępstwa adwokackiego etc.], b) Spłata niezredukowanych wierzytelności w 60 kwartalnych ratach płatnych na koniec każdego kwartału, przy czym pierwsza rata będzie płatna do dnia 31 października 2018 r., a wysokość każdej z kwartalnych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następujący sposób: - Raty 1-10 - 0,8% (osiem dziesiątych procenta) [łącznie 8%], - Raty 11-20 - 1,2% (jeden i dwie dziesiąte procenta) [łącznie 12%], - Raty 21-30 - 1,5% (jeden i pół procenta) [łącznie 15%], - Raty 31-40 - 1,8% (jeden i osiem dziesiątych procenta) [łącznie 18%], - Raty 41-50 - 2,2% (dwa i dwie dziesiąte procenta) [łącznie 22%], - Raty 51-60 - 2,5% (dwa i pół procenta) [łącznie 25%]. c) Umorzenie wszystkich odsetek od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 7) Grupa 7 - wierzyciele, którzy nabyli wierzytelność w drodze cesji: a) Redukcja 90% wartości wierzytelności głównej, 95% odsetek powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i 95% pozostałych wierzytelności [kosztów procesowych, kosztów zastępstwa adwokackiego etc.], b) Spłata niezredukowanych wierzytelności w 60 kwartalnych ratach płatnych na koniec każdego kwartału, przy czym pierwsza rata będzie płatna do dnia 31 października 2018 r., a wysokość każdej z kwartalnych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następujący sposób: - Raty 1-10 - 0,8% (osiem dziesiątych procenta) [łącznie 8%], - Raty 11-20 - 1,2% (jeden i dwie dziesiąte procenta) [łącznie 12%], - Raty 21-30 - 1,5% (jeden i pół procenta) [łącznie 15%], - Raty 31-40 - 1,8% (jeden i osiem dziesiątych procenta) [łącznie 18%] - Raty 41-50 - 2,2% (dwa i dwie dziesiąte procenta) [łącznie 22%], - Raty 51-60 - 2,5% (dwa i pół procenta) [łącznie 25%]. c) Umorzenie wszystkich odsetek od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 8) Wysokość rat układowych wszystkich grup zaokrągla się do pełnych złotych w górę. III. W głosowaniu nad układem oddano ogółem 20 ważnych głosów (co stanowi 80% uprawnionych do głosowania nad układem w zgromadzeniu wierzycieli). Za przyjęciem układu w oparciu o powyższe propozycje układowe opowiedziało się 15 głosujących (75% głosujących) reprezentujących 69,96% sumy wierzytelności przysługującej wierzycielom objętym układem częściowym i uprawnionym do głosowania. IV. Rozprawa w celu zatwierdzenia układu wyznaczona została na dzień 20 marca 2018 roku, na godzinę 1430 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, sala 112). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10955

Dodano: 2018-03-16 22:32:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

APART-HOUSE Agata Siry

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10956. Siry Agata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APART-HOUSE Agata Siry w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GRp 6/16. [BMSiG-10035/2018] Postanowieniem z dnia 20.02.2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie przyśpieszonego postępowania układowego dłużnika Agaty Siry APART-HOUSE w Rzeszowie, prowadzonego pod sygn. akt V GRp 6/16, umorzył przyśpieszone postępowania układowe. W związku z powyższym informuje się, iż osoby uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ww. dłużnika zgodnie z przepisami Prawo restrukturyzacyjne (art. 334 pr. r.) mogą złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu ww. postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10956

Dodano: 2018-03-16 22:34:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

PST TRANSPORT Sp. z o.o.

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 10957. PST TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radymnie. KRS 0000439180. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2012 r., sygn. akt V GRp 2/17. [BMSiG-10071/2018] Nadzorca sądowy spółki PST Transport sp. z o.o. w Radymnie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 lutego 2018 roku nadzorca sądowy spółki PST Transport sp. z o.o. w Radymnie złożył do akt przyspieszonego postępowania układowego o sygn. akt GRp 2/17 spółki PST Transport sp. z o.o. w Radymnie spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10957

Dodano: 2018-03-16 22:35:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe SIERADEX Józef Królak Sp. J.

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 10959. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE „SIERADEX” JÓZEF KRÓLAK SPÓŁKA JAWNA W RESTRUKTURYZACJI w Sieradzu. KRS 0000096818. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2002 r., sygn. akt XIV GRp 1/16. [BMSiG-10061/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2018 r. nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe „SIERADEX” Józef Królak spółkę jawną w restrukturyzacji z siedzibą w Sieradzu z jego wierzycielami złożył sprawozdanie dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 1 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., sygn. akt GRp 1/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10959

Dodano: 2018-03-16 22:36:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o.

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 10960. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE „INTERBUD-WEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000152748. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2003 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-10145/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego Interbud-West sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w restrukturyzacji (sygn. akt V GRp 1/17) postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 r. Sędzia komisarz postanowił stwierdzić zawarcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego Interbud-West sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w restrukturyzacji na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 06 lutego 2018 r. o następującej treści: 1. Warunki ogólne 1.1. Wierzytelności wierzycieli Spółki objęte układem będą zaspokajane przez Spółkę w obrębie grupy („Grupa”), do któ- rej należy dany wierzyciel. 1.2. Grupy obejmują kategorie interesów, do których zostaną przyporządkowani wszyscy wierzyciele. Jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności zostaje zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy. 2. Świadczenia pieniężne 2.1. Wszystkie świadczenia pieniężne należne wierzycielom tytułem zaspokojenia wierzytelności objętych układem będą spełniane przez Spółkę w ratach w wysokości określonej w propozycji układowej adresowanej do danej Grupy wierzycieli („Raty Układowe”). 2.2. Spłata Rat Układowych rozpocznie się od końca drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. 2.3. Wierzytelności wierzycieli zależne od warunku, które staną się wymagalne po dacie rozpoczęcia spłat, będą spłacane w terminach płatności kolejnych Rat Układowych, przypadających po dacie, w której wierzytelność warunkowa stała się wymagalna. Wysokość każdej Raty Układowej będzie zgodna co do wysokości z wysokością Rat Układowych przewidzianych dla danej Grupy, jakakolwiek część pozostała do spłaty, zostanie zaspokojona w dacie płatności ostatniej Raty Układowej. 2.4. Przyjęcie układu przez wierzycieli oznacza wyrażenie zgody na warunki spłaty w formie świadczeń pieniężnych dla wszystkich uprawnionych wierzycieli zgodnie z treścią układu. 3. Podział na Grupy 3.1. Wyodrębnia się 3 Grupy wierzycieli według poniższych założeń: 1) Grupa nr 1 - obejmująca wierzycieli nie zaliczonych do grupy 3 posiadających wierzytelności nieprzekraczające kwoty 7.000,00 zł (grupa tzw. małych wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z tytułu dostaw i usług oraz z innych tytułów), grupa ta obejmuje 269 wierzycieli na łączną kwotę wierzytelności w wysokości 629.872,45 zł, 2) Grupa nr 2 - obejmująca wierzycieli nie zaliczonych do grupy 3 posiadających wierzytelności w wysokości od 7.000,00 zł (grupa tzw. średnich i dużych wierzycieli niezabezpieczonych i nieuprzywilejowanych, którym przysługują wierzytelności z tytułu dostaw i usług oraz z innych tytułów), grupa ta obejmuje 237 wierzycieli na łączną kwotę 58.716.509,48 zł, 3) Grupa nr 3 - obejmująca wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku Spółki w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia oraz wierzytelności wobec ZUS objętych układem z mocy prawa (grupa tzw. wierzycieli zabezpieczonych lub uprzywilejowanych z mocy prawa) grupa ta obejmuje 3 wierzycieli na łączną kwotę 6.637.290,84 zł. 4. Warunki układu 4.1. W stosunku do tak określonych grup wierzycieli ustanawia się następujące warunki restrukturyzacji: A) umorzenie 100% odsetek zarówno należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po tym dniu, jak również całości należności ubocznych (jak koszty, opłaty etc.) od wszystkich rodzajów zobowiązań - dotyczy to wszystkich wierzytelności przysługujących wierzycielom zaliczonym do Grup 1-2, z wyłączeniem wierzycieli z Grupy 3. B) spłata 80% wierzytelności z grupy nr 1 przysługujących, tzw. małym wierzycielom handlowym, w 18 miesięcznych Ratach Układowych, redukcja (umorzenie) pozostałych 20% wierzytelności. C) w stosunku do wierzytelności zaliczonych do grupy 2 przysługujących tzw. średnim i dużym wierzycielom niezabezpieczonym i nieuprzywilejowanym - redukcja 80% wierzytelności oraz spłata pozostałej części w 120 miesięcznych Ratach Układowych. D) w stosunku do wierzycieli zaliczonych do grupy 3 - spłata 100% wierzytelności głównych wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami płatna w 72 miesięcznych Ratach Układowych. Jednocześnie Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że na dzień 28 marca 2018 r., godz. 900, sala 119, budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52, blok 10, w Gorzów Wlkp., została wyznaczona rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego Interbud-West sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w restrukturyzacji (sygn. akt V GRp 1/17). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10960

Dodano: 2018-03-16 22:37:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cieślak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 11022. Cieślak Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 718/16. [BMSiG-10221/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 marca 2018 r., w sprawie sygn. akt X GUp 718/16, zapadłym na zgromadzeniu wierzycieli, stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu upadłościowym Pani Jolanty Cieślak, PESEL: 66012111204. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11022

Dodano: 2018-03-16 22:40:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bartkowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11023. Bartkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 21/17. [BMSiG-10275/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Katarzyny Bartkowskiej, zam. w Murowanej Goślinie, nr PESEL 83112617205, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 21/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11023

Dodano: 2018-03-17 11:34:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Budrewicz Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11024. Budrewicz Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 744/17. [BMSiG-10329/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Budrewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESESL 73060101015, sygn. akt X GUp 744/17, ogłasza że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 22.02.2018 r. listę wierzytelności sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, (art. 256 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz. U. 2017, poz. 2344). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11024

Dodano: 2018-03-17 11:34:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gierczyńska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11025. Gierczyńska Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/17. [BMSiG-10204/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 19 lutego 2018 r. lista wierzytelności Beaty Gierczyńskiej, PESEL 72081301884, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 18/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11025

Dodano: 2018-03-17 11:35:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Staszewska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11026. Staszewska Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 9/17. [BMSiG-10220/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 21 lutego 2018 roku uzupełniająca lista wierzytelności Beaty Staszewskiej, PESEL 63111508346, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 9/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe - sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11026

Dodano: 2018-03-17 11:35:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Berkowski Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11027. Berkowski Władysław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/17. [BMSiG-10186/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Władysława Berkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 44110904593), sygn. akt V GUp 13/17, syndyk w dniu 16.02.2018 r. złożyła trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11027

Dodano: 2018-03-17 11:35:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Janas Bernardyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11028. Janas Bernardyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 87/17. [BMSiG-10212/2018] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 16 lutego 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności Bernardyny Janas, PESEL 41071508644, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 87/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe - sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11028

Dodano: 2018-03-17 11:36:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Domżał Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11029. Domżał Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 3/16. [BMSiG-10332/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r., została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 28 listopada 2017 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Domżała PESEL 84042805317 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 3/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11029

Dodano: 2018-03-17 11:36:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Domżał Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11030. Domżał Urszula. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 4/16. [BMSiG-10335/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r., została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 28 listopada 2017 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Urszuli Domżał PESEL 81090504762 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 4/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11030

Dodano: 2018-03-17 11:37:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piwowarczuk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11031. Piwowarczuk Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 446/15. [BMSiG-10301/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Piwowarczuk, sygn. akt X GUp 446/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 23 stycznia 2018 roku przekazał do akt drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11031

Dodano: 2018-03-17 11:37:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Jażdżewska Izabela Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11032. Jażdżewska Izabela Natalia. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/17. [BMSiG-10175/2018] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Izabeli Natalii Jażdżewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 37/17, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejonowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11032

Dodano: 2018-03-17 11:38:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FORKLIFT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11033. FORKLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Piasecznie. KRS 0000119859 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2002 r., sygn. akt X GUp 570/17. [BMSiG-10215/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Forklift sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt X GUp 570/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11032

Dodano: 2018-03-17 11:38:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Głowienka Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11034. Głowienka Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 71/17. [BMSiG-10214/2018] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej Jarosława GŁOWIENKI, nr ewidencyjny PESEL 62011211969, nieprowadzącej działalności gospodarczej - została sporządzona w dniu 22 stycznia 2018 roku Uzupełniająca Lista Wierzytelności i została ona przekazana Sędziemu komisarzowi. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu Uzupełniającej Listy Wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać Uzupełniającą Listę Wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku - w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11034

Dodano: 2018-03-17 11:39:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Frąc Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11035. Frąc Jolanta. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VI GUp 108/17. [BMSiG-10357/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jolanty Frąc, PESEL 50051202043, prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 108/17 została sporządzona i przekazana w dniu 4.10.2017 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę można przeglądać zgodnie z art. 255 Prawa upadłościowego w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Każdy uczestnik postępowania zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego może w terminie dwóch tygodni od daty publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może zgłosić upadły. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11035

Dodano: 2018-03-17 11:39:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jeglińska-Moskal Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11036. Jeglińska-Moskal Danuta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 100/15. [BMSiG-10208/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Danuty Jeglińskiej-Moskal, zam. we Wrześni, nr PESEL 57013002868, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 100/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 17 lipca 2017 r.), którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11036

Dodano: 2018-03-17 11:40:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jantosz Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11037. Jantosz Sławomir. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 90/17. [BMSiG-10225/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 90/17 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Sławomira Jantosza, zam. w Słupcy, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11037

Dodano: 2018-03-17 11:40:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Firma Handlowo-Usługowa "Transblach" Gaik Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11038. Gaik Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. TRANSBLACH Jan Gaik w upadłości likwidacyjnej w Tymbarku. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 6/12, V GUp 6/12/Ap-14. [BMSiG-10211/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Jana Gaika w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 6/12, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył IV uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt tel. 18 53 17 394. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11038

Dodano: 2018-03-17 11:40:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Grzybowski Andrzej wspólnik "Ekocentr" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Andrzej Grzybowski Wojciech Penkala Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11039. Grzybowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/11. [BMSiG-10169/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Grzybowskiego, NIP: 617-150-71-28, sygn. akt V GUp 11/11, syndyk masy upadłości złożył dnia 7.02.2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11039

Dodano: 2018-03-17 11:42:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kotwica Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11040. Kotwica Karol. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 170/17/12. [BMSiG-10344/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Karola Kotwicy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Chorzowie, nr PESEL 87020914157, prowadzonym pod sygn. X GUp 170/17/12 zawiadamia, że w dniu 27.02.2018 r. syndyk masy upadłości złożył do akt listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11040

Dodano: 2018-03-17 11:42:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kotyrba Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11041. Kotyrba Zbigniew. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 140/17. [BMSiG-10286/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 140/17, dotyczącej upadłości Zbigniewa Kotyrby, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 24 stycznia 2018 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11041

Dodano: 2018-03-17 11:42:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kuc Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11042. Kuc Helena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 143/17. [BMSiG-10276/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 19 lutego 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości Heleny Kuc, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 56120104867), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 143/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11042

Dodano: 2018-03-17 11:43:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Leszczyński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11043. Leszczyński Maciej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/17. [BMSiG-10210/2018] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 1 lutego 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości Macieja Leszczyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 48022406013, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 1/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11043

Dodano: 2018-03-17 11:43:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szwedek Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11044. Szwedek Mirosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 148/17. [BMSiG-10216/2018] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 26 stycznia 2018 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Mieczysława Szwedka, nr PESEL 52031617997, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 148/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11044

Dodano: 2018-03-17 11:44:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Misiak Jakub w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11045. Misiak Jakub. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 306/17. [BMSiG-10304/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jakuba Misiaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Krakowie (PESEL: 90092302735) (sygn. akt VIII GUp 306/17) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11045

Dodano: 2018-03-17 11:45:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Muszyńska Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11046. Muszyńska Lidia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 270/16. [BMSiG-10243/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 270/16 dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Lidii Muszyńska, zam. w Pępowie, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na I uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11046

Dodano: 2018-03-17 11:45:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Niedbała Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11047. Niedbała Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 342/17. [BMSiG-10246/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zofii Niedbała, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 342/17, PESEL 76060702408), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon K. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11047

Dodano: 2018-03-17 11:46:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Nowicka Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11048. Nowicka Karolina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 167/17. [BMSiG-10334/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 5.03.2018 roku przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dot. Karoliny Nowickiej, PESEL 89111703406, sygn. akt GUp 167/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11048

Dodano: 2018-03-17 11:46:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Peryt Sylwester i Peryt Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11049. Peryt Sylwester. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 411/17. [BMSiG-10347/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 20 lutego 2018 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sylwestra Peryt osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 411/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11049

Dodano: 2018-03-17 11:47:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Ramotowska Dominika i Ramotowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11050. Ramotowska Dominika i Ramotowski Grzegorz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 135/17. [BMSiG-10226/2018] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych: Dominiki RAMOTOWSKIEJ, nr ewidencyjny PESEL 79121904441, i Grzegorza RAMOTOWSKIEGO, nr ewidencyjny PESEL 77081100518, obydwoje nieprowadzący działalności gospodarczej, zamieszkali: ul. Zielone Wzgórze 4, 83-031 Łęgowo - została sporządzona przez syndyka w dniu 15 listopada 2017 roku Lista Wierzytelności Dominiki Ramotowskiej oraz w dniu 7 stycznia 2018 roku Lista Wierzytelności Grzegorza Ramotowskiego. Pierwsza wskazana lista wierzytelności została przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 21 listopada 2017 roku, druga lista w dniu 15 lutego 2018 roku. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu List Wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać Listy Wierzytelności w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku - w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11050

Dodano: 2018-03-17 11:47:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rau Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11051. Rau Magdalena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 249/16. [BMSiG-10287/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Magdaleny Rau, zam. w Szamotułach, nr PESEL 92011107924, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 249/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11051

Dodano: 2018-03-17 11:48:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11052. Szwejda Radosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w Zduńskiej Woli. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 168/17. [BMSiG-10300/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Radosława Szwejdy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w Zduńskiej Woli. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 168/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11052

Dodano: 2018-03-17 11:48:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Stara Polana Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11053. STARA POLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zakopanem. KRS 0000263832. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2006 r., sygn. akt V GUp 3/12, V GUp 3/12/Ap-95. [BMSiG-10207/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Stara Polana spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem, sygn. akt V GUp 3/12, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył VIII uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt: tel. 18 53 17 394. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11053

Dodano: 2018-03-17 11:48:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Piernicka Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11054. Piernicka Renata. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 47/17. [BMSiG-10308/2018] Postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 r. wydanym w toku postępowania upadłościowego Renaty Piernickiej (PESEL 69110105041) - sygn. akt VI GUp 47/17, sędzia komisarz na mocy art. 261 w zw. z art. 491[2] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., Nr 2171 z późn. zm.) dokonał zmiany na liście wierzytelności z dnia 28 września 2017 r. (k. 145) zatwierdzonej postanowieniem z dnia 4 grudnia 2017 r. (k. 201), w ten sposób, że: a) w l.p. 4 ww. listy uznać wierzytelność Raiffeisen Bank Polska S.A. W Warszawie w łącznej kwocie „166.061,64” zł w miejsce kwoty: „181.781,17”, w tym: - w II kategorii zaspokojenia - w łącznej sumie: „119.105,03” zł w miejsce: „121.774,69 zł”, na którą składa się kwota: „114.778,25” zł należności głównej zastępująca „121.774,69” zł oraz kwota: „4.316,78” zł kosztów ubocznych zastępująca: „0” zł; - w III kategorii zaspokojenia - w łącznej sumie: „46.956,61” zł stanowiącej koszty uboczne w miejsce: „60.006,48” zł; b) w l.p. 4 w kolumnie zat. „istnienie i rodzaj zabezpieczenia” dotychczasową treść zastąpić następującą treścią: „1) Hipoteka umowna w kwocie 27.500 zł oraz hipoteka umowna łączna w kwocie 178.000 zł ustanowione na: działkach gruntu położonych w miejscowości Nowa Dęba, gm. Cygany (stanowiących własność upadłej), objętych księgą wieczystą o nr TB1T/00020702/8; 2) Powyższa hipoteka umowna łączna w kwocie 178.000 zł obciąża również zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Leśniewie (należącą do Renaty i Lubomira Piernickich) objętą księgą wieczystą o nr KW GD2W/00029975/8; 3) Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 60.000 zł ustanowiona na nieruchomości o nr. KW GD2W/00029975/8”; c) w l.p. 4 w kolumnie zat. „stan postępowania sądowego lub administracyjnego w sprawie (...)” po słowach: „Upadła jest dłużnikiem solidarnym wierzyciela wraz z Lubomirem Piernickim” dopisać: „W zakresie wierzytelności zabezpieczonej na nieruchomości w Leśniewie (wchodzącej również w skład masy upadłości ww. męża upadłej, sygn. akt VI GUp 31/16), dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD2W/00029975/8”; d) w ostatnim wersie tabeli zat. „razem wierzytelność zgłoszona/uznana”: - w kolumnie II uznanej wierzytelności w miejsce kwoty: „634.789,27” zł wpisać: „632.119,61” zł, - w kolumnie III uznanej wierzytelności w miejsce kwoty: „271.030,82” zł wpisać: „257.980,95” zł, - w kolumnie zat. „razem” w miejsce kwoty: „905.820,09” zł wpisać: „890.100,56” zł. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11054

Dodano: 2018-03-17 11:49:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rejman Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11055. Rejman Monika. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 156/17. [BMSiG-10251/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt XI GUp 156/17 dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Rejman zamieszkałej w Rakoniewicach, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1 a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11055

Dodano: 2018-03-17 11:49:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Surmacewicz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11056. Surmacewicz Łukasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 134/17. [BMSiG-10341/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 2.03.2018 r. uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Łukasza Surmacewicza, sygn. akt VIII GUp 134/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11056

Dodano: 2018-03-17 11:50:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Suchanek Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11057. Suchanek Paweł. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 185/17/4. [BMSiG-10198/2018] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 2.03.2018 roku syndyk złożył listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Suchanka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Bytomskiej 32a/1, posiadającego numer PESEL 80062813619, sygn. akt X GUp 185/17/4. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 101, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka listy wierzytelności, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11057

Dodano: 2018-03-17 11:50:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szymańska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11058. Szymańska Ewa. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 54/17. [BMSiG-10339/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Szymańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 54/17, zawiadamia, że syndyk sporządził dnia 20 lutego 2018 r. i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 255-257 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11058

Dodano: 2018-03-17 11:51:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Śmiałkowski Adam Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11059. Śmiałkowski Adam Radosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 103/17. [BMSiG-10268/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 19.02.2018 r. syndyk masy upadłości Adama Radosława Śmiałkowskiego, numer PESEL 79031308694, złożył sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 103/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11059

Dodano: 2018-03-17 11:51:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojdak Góźdź Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11060. Wojdak Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 776/17. [BMSiG-10330/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Wojdak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 79110703002, sygn. akt X GUp 776/17, ogłasza że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 26.01.2018 r. listę wierzytelności sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz. U. 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11060

Dodano: 2018-03-17 11:52:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zawadzki Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11061. Zawadzki Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 651/16. [BMSiG-10188/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Zawadzkiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 54121700013), sygn. akt XGUp 651/16, syndyk w dniu 23.02.2018 r. złożył piątą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11061

Dodano: 2018-03-17 11:52:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gawroński Sebastian Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11062. Gawroński Sebastian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzcyjnych, sygn. akt XIV GUp 26/17. [BMSiG-10285/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2018 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Sebastiana Gawrońskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109 90-928 Łódź, sygn. akt XIV GUp 26/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11062

Dodano: 2018-03-17 11:53:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dziewońska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11063. Dziewońska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 459/15. [BMSiG-10303/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Małgorzaty Dziewońskiej sygn. akt X GUp 459/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał do akt ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11063

Dodano: 2018-03-17 11:54:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dziewoński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11064. Dziewoński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 459/15. [BMSiG-10309/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Dziewońskiego, sygn. akt X GUp 459/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał do akt ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11064

Dodano: 2018-03-17 11:54:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

IRB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11065. „IRB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ogrodzieńcu. KRS 0000246386. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2005 r., sygn. akt VIII GUp 3/12/Ap-4P. [BMSiG-10259/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu IRB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ogrodzieńcu obejmują- cym likwidację majątku spółki, sygn. akt VIII GUp 3/12/Ap-4P, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka w dniu 28 listopada 2017 roku ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzycieli kategorii II oraz o możliwości przeglądania planu w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, pok. 105, i wnoszenia w terminie dwóch tygodni zarzutów przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11065

Dodano: 2018-03-17 11:55:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jura Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11066. Jura Krystyna. Sąd Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 81/16. [BMSiG-10352/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Krystyny Jury (PESEL 48020109086), obejmujący II i III kategorię wierzytelności. Plan ten upadła i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 81/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11066

Dodano: 2018-03-17 11:55:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

H1 Szymon Kosiński w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11067. Kosiński Szymon prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą H1 Szymon Kosiński w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 33/17. [BMSiG-10336/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje, że syndyk w postępowaniu upadłościowym Szymona Kosińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą H1 Szymon Kosiński, sygn. akt VIII GUp 33/17, w dniu 2.03.2018 r. złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt) i w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11067

Dodano: 2018-03-17 11:56:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jeziorska Kamila Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11068. Jeziorska Kamila Joanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/17, V GUp 49/16. [BMSiG-10382/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony plan podziału w postępowaniu upadłościowym Kamili Joanny Jeziorskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 49/16), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, pokój nr 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11068

Dodano: 2018-03-17 11:56:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Hydrogeo-Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11069. „HYDROGEO - POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000333505. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2009 r., sygn. akt X GUp 88/14. [BMSiG-10196/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 marca 2018 roku zostało umorzone postępowanie upadłościowe wobec Hydrogeo-Polska S.A. w Warszawie (KRS: 0000333505), prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 88/14. Wierzycielom służy zażalenie w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11069

Dodano: 2018-03-17 11:57:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuklewicz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11070. Kuklewicz Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 839/16. [BMSiG-10219/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 marca 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GUp 839/16, w postępowaniu upadłościowym Pani Barbary Kuklewicz, PESEL: 62050614187, umorzył przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 49110 ust. 2 Prawa upadłościowego oraz na podstawie art. 49110 ust. 3 w związku z art. 4914 ust. 4 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11070

Dodano: 2018-03-17 11:58:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kowalewska Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11071. Kowalewska Natalia. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 151/17, XII GUp 16/18. [BMSiG-10306/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 1 marca 2018 r. umorzono postępowanie upadłościowe Natalii Kowalewskiej - sygn. akt XII GUp 16/18. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11071

Dodano: 2018-03-17 11:59:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Józef Bartos Zakład Rzeźniczo - Wędliniarski w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11072. Bartos Józef prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski w upadłości likwidacyjnej w Piekoszowie. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 3/13. [BMSiG-10295/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 r. w Kielcach na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym Józefa Bartosa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski w upadłości likwidacyjnej w Piekoszowie z wniosku syndyka o umorzenie postępowania upadłościowego postanawia umorzyć postępowanie upadłościowe Józefa Bartosa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski w upadłości likwidacyjnej w Piekoszowie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11072

Dodano: 2018-03-17 12:00:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Zakład Cukierniczy KAROLCIA Krzysztof Krzysztofik w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11073. Krzysztofik Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Cukierniczy KAROLCIA Krzysztof Krzysztofik w upadłości w Sicienku. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 159/17. [BMSiG-10262/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.03.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GUp 159/17 umorzył postępowanie upadłościowe Krzysztofa Krzysztofik, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Cukierniczy „Karolcia” Krzysztof Krzysztofik (PESEL: 80042415994). Wierzycielowi przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. Zażalenie wnosi się w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia, na piśmie w trzech egzemplarzach, do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11073

Dodano: 2018-03-17 12:00:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

STOLPLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11074. „STOLPLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Szalejowie Górnym. KRS 0000178841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2003 r., sygn. akt VI GUp 15/16. [BMSiG-10195/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku, sygn. akt VI GUp 15/16, postanawia stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego „STOLPLAST” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szalejowie Górnym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11074

Dodano: 2018-03-17 12:25:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

AVART Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11075. AVART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000382843. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt VIII GU 130/16, VIII GUp 52/16. [BMSiG-10199/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 lutego 2018 r. (sygn. akt VIII GUp 52/16) stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego wobec upadłego AVART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Suwałkach. Poucza się, że od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11075

Dodano: 2018-03-17 12:27:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Procner Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11077. Procner Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 137/17 lik „of”. [BMSiG-10320/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Arkadiusza Procner (nr PESEL 79051814218) - sygn. akt VI GUp 137/17 lik „of” - zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie rynkowego spół- dzielczego własnościowego prawa do lokalu o pow. 43,70 m2 znajdującego się przy ul. Andrychowskiej 10/42 w Bielsku-Białej. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr, 5 i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11077

Dodano: 2018-03-17 12:27:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Chaliman Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 11080. Chaliman Magdalena. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 32/15. [BMSiG-10297/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 32/15 dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Magdaleny Chaliman, zamieszkałej w Swarzędzu, umorzył powstałe przez ogłoszeniem upadłości zobowiązania upadłego Magdaleny Chaliman, w całości bez ustalania planu spłaty, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd, jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11080

Dodano: 2018-03-17 12:29:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Fedorowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11081. Federowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 71/17. [BMSiG-10184/2018] W postępowaniu upadłościowym Ewy Federowicz, zam.: ul. Żochowo 36, 09-200 Sierpc (PESEL 56082201589), ukończony został opis i oszacowanie nieruchomości upadłej zlokalizowanej w Żochowie, gmina Sierpc, stanowiącej działkę o nr. ewidencyjnym 61/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest Księga Wieczysta nr PL1E/00010112/5. Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11081

Dodano: 2018-03-17 12:30:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jeglińska-Moskal Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 11083. Jeglińska-Moskal Danuta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 100/15. [BMSiG-10200/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 100/15 dot. upadłości Danuty Jeglińskiej-Moskal, zam. we Wrześni, nr PESEL 57013002868, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r. postanowił zmienić syndyka w ten sposób, że w miejsce Marcina Rojszczaka wyznaczyć syndyka Annę Zubkowską-Rojszczak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 848. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11083

Dodano: 2018-03-17 12:31:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

IHOUSE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11085. IHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000474129. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2013 r., sygn. akt X GUp 4/18. [BMSiG-10194/2018] Obwieszczenie Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym iHouse sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Andrzeja Krzyckiego 6, 02-052 Warszawa, sygn. akt X GUp 4/18, zawiadamia, że przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie przedsiębiorstwa iHouse sp. z o.o. w upadłości, KRS 0000474129. Wgląd do opisu i oszacowania tego przedsiębiorstwa jest dostępny w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Zgodnie z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie przedsiębiorstwa można wnosić do sędziego komisarza w terminie tygodnia od daty tego obwieszczenia, podając sygn. akt X GUp 4/18. Zarzuty rozpoznaje sędzia komisarz. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11085

Dodano: 2018-03-17 12:32:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosela-Pałaszewska Teresa Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 11086. Kosela-Pałaszewska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 170/16. [BMSiG-10271/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Teresy Koseli-Pałaszewskiej w upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki udział wynoszący 3/4 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Siestrzeni, gmina Żabia Wola, przy ul. Szyszkowej 8, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1Z/00029296/2, za cenę nie niższą niż 49.665,00 zł. Operat szacunkowy dostępny w aktach sprawy o sygn. X GUp 170/16 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A. Dodatkowe informacje u syndyka pod numerem telefonu: 604 410 114 oraz elektronicznie: danuta.kurkiewicz@op.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11086

Dodano: 2018-03-17 12:32:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Langanka Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 11087. Langanki Sławomir. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 946/17. [BMSiG-10338/2018] OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk masy upadłości Sławomira Langanki (PESEL 66101702153), sygn. akt X GUp 946/17, ogłasza przetarg sądowy na nabycie przysługującego Sławomirowi Langanki w upadłości udziału (1/5) w nieruchomości położonej w miejscowości Stefanowo (05-552) ul. Graniczna, gmina Lesznowola. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00026473/4. ** Cena wywoławcza przedmiotu przetargu (1/5 udziału) wynosi 52.275,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych). ** Pisemne oferty należy składać do dnia 26 marca 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. ** Wymagane wadium w wysokości 5.230,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek w Banku BZW BK S.A. 04 1090 1030 0000 0001 3552 3389 najpóźniej do dnia 26 marca 2018 r. ** Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 28 marca 2018 r., o godz. 1245, sala A14. ** Operat szacunkowy jest dostępny w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. ** Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu 574 667 248. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11087

Dodano: 2018-03-17 12:33:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11090. Szwejda Radosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w Zduńskiej Woli. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 168/17. [BMSiG-10291/2018] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Radosława Szwejdy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w Zduńskiej Woli, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Podleśnej 58, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą nr SR1Z/00001732/6. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia syndyk, upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie powyższego prawa do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, Łódź. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 168/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11090

Dodano: 2018-03-17 12:34:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Niedziela-Foksińska Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11091. Niedziela-Foksińska Renata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 146/17 lik „of”. [BMSiG-10311/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Renaty Niedziela-Foksińskiej (nr PESEL 59021601927) - sygn. akt VI GUp 146/17 lik „of” - zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jastrzębie -Zdrój, w obrębie 0004 Bzie Zameckie przy ul. Sportowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w bryle budynku o nr. porządkowym 1, o pow. użytkowej 142,70 m2 (KW nr GL1J/00032969/3). Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11091

Dodano: 2018-03-17 12:35:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rutkowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11092. Rutkowski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 470/16. [BMSiG-10266/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Rutkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 470/16, informuje, iż opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości Macieja Rutkowskiego: 1. prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/15, powierzchni 2.020 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00064597/3 - cz; 2. prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/14 powierzchni 2.020 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00064597/3 - cz; 3. prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 498/4, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8, o łącznej powierzchni 0,4309 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1O/00067321/9; 4. prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 468/2, 468/3, 468/4, 468/5, 468/6, 468/8, 468/9, 468/10, 468/11. 468/12, 468/15, o łącznej powierzchni 0,7348 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00067320/2; 5. prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 467/11, 467/12, 467/13, 467/14, 467/15, 467/16 i 467/19, o łącznej powierzchni 0,3864 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00067837/9; 6. prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 495/10, 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 495/15 i 495/18, o łącznej powierzchni 0,3594 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1O/00067132/7; 7. udziału 1/5 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/12 o powierzchni 978 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00052326/6; 8. prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 467/10, 468/7 i 495/9, o łącznej powierzchni 0,4034 ha (na upadłego przypada udział wynoszący 6/7 części w prawie własności), dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00068682/4; został ukończony i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11092

Dodano: 2018-03-17 12:36:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

WSÓŁ SPORT Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11093. WSÓŁ SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Kielcach. KRS 0000389884. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 czerwca 2011 r., sygn. akt V GUp 216/17. [BMSiG-10282/2018] Syndyk masy upadłości „Wsół Sport sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach zawiadamia o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi opisu i oszacowania przedsiębiorstwa Upadłego „Wsół Sport sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach. Zarzuty na wyżej wymieniony opis i oszacowanie można wnosić w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, z oznaczeniem sygn. akt V GUp 216/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11093

Dodano: 2018-03-17 12:37:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

SENSUS INWESTYCJE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 11094. SENSUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000445602. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2012 r., sygn. akt V GUp 25/17. [BMSiG-10171/2018] WARUNKI PRZETARGU Działając w imieniu masy upadłości Syndyk Masy upadłości przedkłada propozycję warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości: a) prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 53/18, o powierzchni użytkowej 1765 m2, położonej w Ostródzie przy ul. Mrongowiusza, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 6 lokalami mieszkalnymi każdy, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi KW nr EL1O/000410023/3, b) prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 53/5, o powierzchni użytkowej 344 m2, oraz działkę nr 53/6, o powierzchni użytkowej 336 m2, położonej w Ostródzie przy ul. Mrongowiusza, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 7 lokalami mieszkalnymi, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi KW nr EL1O/00020264/7 i EL1O/00020275/7, c) Prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 121/3, o powierzchni użytkowej 528 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o projektowanej powierzchni użytkowej 191,00 m2 i kubaturze 467,22 m2 , z czterema lokalami mieszkalnymi w trakcie przebudowy, położonej w Ostródzie przy ul. Mrongowiusza 3, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi KW nr EL1O/00007486/2, wskazując, iż sprzedaż nie może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż: - 243.300,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100) netto dla nieruchomości wymienionej w punkcie a), - 93.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) netto dla nieruchomości wymienionej w punkcie b), - 132.946,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100) netto dla nieruchomości wymienionej w punkcie c). 1. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić oddzielnie, cena wywołania jest równa 100% wartości oszacowania, tj: a) za cenę nie niższą niż 243.300,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100), b) za cenę nie niższą niż 93.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), c) za cenę nie niższą niż 132.946,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100), tj. 100% oszacowania. 2. Oferty nabycia podpisane (zgodnie z KRS) należy składać w zapieczętowanej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa „SENSUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą przy ul. Mrongowiusza w Ostródzie” z podaniem nr KW na adres: Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowo-Naprawcza, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 8-12, w terminie do 9 kwietnia 2018 r. (wraz z dowodem wpłaty wadium; przy ofertach nadanych pocztą decyduje data faktycznego wpływu do Sądu). Składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy upadłego „SENSUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą przy al. Lipowej 9B lok. 2 w Ostródzie (14-100)”, numer 76 1090 2617 0000 0001 3480 6294, najpóźniej do w terminie do 9 kwietnia 2018 r. roku wadium w wysokości 10% (dziesięciu procent) ceny wywoławczej określonej w punkcie 1 warunków przetargu, dla poszczególnych nieruchomości oraz dołączyć dowód wpłaty do składanej oferty 2.2. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 12 kwietnia 2018 r., o godz. 1300, w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 w sali nr 333;. 2.3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby będące udziałowcami upadłej lub kiedykolwiek zasiadające w zarządzie przedsiębiorstwa, którego przetarg dotyczy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11094

Dodano: 2018-03-17 12:38:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Wojarski Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11096. Wojarski Zdzisław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 40/17 lik „of”. [BMSiG-10317/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Zdzisława Wojarskiego (nr PESEL 77012604458) - sygn. akt VI GUp 40/17 lik „of” - zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Prostej 12 w Cieszynie. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11096

Dodano: 2018-03-17 12:39:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MAŁPKA S.A.

2018-01-31 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 11145. „MAŁPKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000363985. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2010 r., sygn. akt X GRp 2/18. [BMSiG-10202/2018] Postanowieniem z dnia 31.01.2018 r. Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe Małpka S.A., KRS 0000363985; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt: X GRp 2/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11145

Dodano: 2018-03-17 12:45:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MAŁPKA S.A.

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 11145. „MAŁPKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000363985. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2010 r., sygn. akt X GRp 2/18. [BMSiG-10202/2018] Postanowieniem z dnia 31.01.2018 r. Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe Małpka S.A., KRS 0000363985; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt: X GRp 2/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11145

Dodano: 2018-03-17 12:45:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

KMK LOGISTYKA Sp. z o.o.

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 11146. „KMK LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Borku. KRS 0000366239. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 października 2010 r., sygn. akt V GRp 3/17. [BMSiG-10170/2018] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne „KMK logistyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Borku, KRS 0000366239, sygn. akt V GRp 3/17, zostało zakończone. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11146

Dodano: 2018-03-17 12:46:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

BUMECH S.A.

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 11147. BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000291379. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 paź- dziernika 2007 r., sygn. akt X GRp 17/17/4. [BMSiG-10224/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że w dniu 8.01.2018 roku nadzorca sądowy - w przyspieszonym postępowaniu układowym w celu zawarcia układu częściowego - BUMECH Spółki Akcyjnej z s. w Katowicach, sygn. akt X GRp 17/17/4, złożył spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11147

Dodano: 2018-03-17 12:46:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FASHION CONNECTION Sp. z o.o.

2018-03-01 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 11148. FASHION CONNECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000338212. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2009 r., sygn. akt X GRp 8/18. [BMSiG-10201/2018] Fashion Connection Sp. z o.o., ul. Poleczki 23, budynek H, 02-822 Warszawa, KRS 0000338212. Postanowieniem z dnia 1.03.2018 r. Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe Fashion Connection Sp. z o.o., KRS 0000338212; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt X GRp 8/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11148

Dodano: 2018-03-17 12:50:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FASHION CONNECTION Sp. z o.o.

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 11148. FASHION CONNECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000338212. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2009 r., sygn. akt X GRp 8/18. [BMSiG-10201/2018] Fashion Connection Sp. z o.o., ul. Poleczki 23, budynek H, 02-822 Warszawa, KRS 0000338212. Postanowieniem z dnia 1.03.2018 r. Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe Fashion Connection Sp. z o.o., KRS 0000338212; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt X GRp 8/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11148

Dodano: 2018-03-17 12:51:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

FZ Sp. z o.o.

2018-02-20 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 11149. FZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Będzinie. KRS 0000518041. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2014 r., sygn. akt X GR 27/17/5. [BMSiG-9977/2018] Postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 r. o sygn. akt X GR 27/17/5 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika FZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Będzinie (42-500 Sosnowiec, ul. Kościuszki 112), wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518041, posiadającego numer NIP: 6252451395, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Klepacza (Klepacz), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209, wskazał, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.), a otwarte postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11149

Dodano: 2018-03-17 12:54:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

FZ Sp. z o.o.

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 11149. FZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Będzinie. KRS 0000518041. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2014 r., sygn. akt X GR 27/17/5. [BMSiG-9977/2018] Postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 r. o sygn. akt X GR 27/17/5 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika FZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Będzinie (42-500 Sosnowiec, ul. Kościuszki 112), wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518041, posiadającego numer NIP: 6252451395, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Klepacza (Klepacz), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209, wskazał, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.), a otwarte postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11149

Dodano: 2018-03-17 12:54:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

HAWE TELEKOM Sp. z o.o.

2018-03-14 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 11150. HAWE TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000108425. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2002 r., sygn. akt X GRs 1/16. [BMSiG-10342/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym spółki postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 roku Sędzia komisarz zatwierdził spis wierzytelności HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GRs 1/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11150

Dodano: 2018-03-17 12:54:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Eco-Armatura Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11209. „ECO-ARMATURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stargardzie. KRS 0000104274. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 kwietnia 2002 r., sygn. akt XII GUp 13/14. [BMSiG-10534/2018] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 15 listopada 2017 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ECO-ARMATURA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie - sygn. akt XII GUp 13/14 - sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11209

Dodano: 2018-03-17 13:20:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Augustyniak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11210. Augustyniak Jolanta. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 89/17. [BMSiG-10529/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 11 grudnia 2017 roku uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Jolanty Augustyniak, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 89/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11210

Dodano: 2018-03-17 13:21:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Eurocentrum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11211. „EUROCENTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Słubicach. KRS 0000331155. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 czerwca 2009 r., sygn. akt V GUp 10/13. [BMSiG-10448/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym EUROCENTRUM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Słubicach, informuje o przekazaniu sędziemu komisarzowi III uzupełniającej listy wierzytelności EUROCENTRUM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Słubicach oraz poucza, iż każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu, a wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sygn. akt V GUp 10/13. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11211

Dodano: 2018-03-17 13:21:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

GLOBAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11212. „GLOBAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kołobrzegu. KRS 0000234467. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2005 r., sygn. akt VII GUp 126/17. [BMSiG-10499/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego „Global” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu, sygn. akt VII GUp 126/17, ogłasza, że syndyk w dniu 1 marca 2018 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11212

Dodano: 2018-03-17 13:22:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Kasiorkiewicz Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11213. Kasiorkiewicz Alicja. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/17 „of”. [BMSiG-10552/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Alicji Kasiorkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 9/17 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11213

Dodano: 2018-03-17 13:22:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Domagała Dominika w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11214. Domagała Dominika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 81/16. [BMSiG-10569/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 31 stycznia 2018 r. złożone przez syndyka masy upadłości upadłego Dominiki Domagały, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 80112509244), uzupełnienie listy wierzytelności (sygn. akt V GUp 81/16 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11214

Dodano: 2018-03-17 13:23:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wróbel Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11215. Wróbel Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 133/17. [BMSiG-10485/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 13 lutego 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności Elż- biety Wróbel, nr PESEL 71020802062, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 133/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11215

Dodano: 2018-03-17 13:23:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Falfus Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11216. Falfus Wanda. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 179/17. [BMSiG-10413/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wandy Falfus, zam.: Rzeszów, PESEL 39040901367, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 179/17, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11216

Dodano: 2018-03-17 13:24:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Fiodorów Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11217. Fiodorów Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 163/17. [BMSiG-10381/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Fiodorów (nr PESEL 73102701807), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 8T/3 (sygn. akt VIII GUp 163/17), ogłasza, że w dniu 23 października 2017 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznań- skiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11217

Dodano: 2018-03-17 13:25:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gierańczyk Jolanta Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11218. Gierańczyk Jolanta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 24/17. [BMSiG-10518/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 30.01.2017 r. syndyk masy upadłości Jolanty Marii Gierańczyk, numer PESEL 63080204445, złożył sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107 /109, sygn. akt XIV GUp 24/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11218

Dodano: 2018-03-17 13:27:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gruszczyńska Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11219. Gruszczyńska Renata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 117/15. [BMSiG-10380/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 roku została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Renaty Gruszczyńskiej (PESEL 71011804987). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 117/15. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11219

Dodano: 2018-03-17 13:27:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Hadziewicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11220. Hadziewicz Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 323/17. [BMSiG-10378/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Hadziewicza (sygn. akt X GUp 323/17) zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2018 roku została sporządzona i złożona przez syndyka masy upadłości II uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11220

Dodano: 2018-03-17 13:28:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jakubowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11221. Jakubowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 462/17 Ap1. [BMSiG-10572/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Jakubowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 26 lutego 2018 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciwy do listy wierzytelności adresowane do sędziego komisarza można składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 462/17 Ap 1. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11221

Dodano: 2018-03-17 13:28:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jatczak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11222. Jatczak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUP 180/17. [BMSiG-10376/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 8.02.2018 r. syndyk masy upadłości Małgorzaty Jatczak, numer PESEL 79061008108, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 180/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11222

Dodano: 2018-03-17 13:29:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Małysz Jerzy Drukarnia Małysz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11223. Małysz Jerzy prowadzący działałność gospodarczą pod nazwą Drukarnia Małysz w Górkach Wielkich. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 25/14 lik. [BMSiG-10425/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Jerzego Małysz prowadzącego działalność pod nazwą Drukarnia Małysz, sygn. akt GUp 25/14 lik, zawiadamia, iż została sporządzona 7 uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11223

Dodano: 2018-03-17 13:29:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Klimek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11224. Klimek Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 580/17. [BMSiG-10567/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Klimek w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 580/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 2.02.2018 r. przez syndyka pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11224

Dodano: 2018-03-17 13:30:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kosela Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11225. Kosela Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 178/16. [BMSiG-10494/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zbigniewa Koseli (Kosela), PESEL 58030311733, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 178/16, ogłasza, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11225

Dodano: 2018-03-17 13:30:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kropka Sylwester w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11226. Kropka Sylwester. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 171/17/12. [BMSiG-10508/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwestra Kropki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Bronowie, nr PESEL 87092912235, prowadzonym pod sygn. X GUp 171/17/12 zawiadamia, że w dniu 2.03.2018 r. syndyk masy upadłości złożył do akt listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11226

Dodano: 2018-03-17 13:31:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krzyżkowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11227. Krzyżkowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 216/17. [BMSiG-10404/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Krzyżkowskiego (PESEL 66011202798), zam. w Ciężkowicach - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt (VIII GUp 216/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11227

Dodano: 2018-03-17 13:31:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kucharski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11228. Kucharski Paweł. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 134/16. [BMSiG-10531/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Pawła Kucharskiego (numer PESEL: 89090402097), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Hermanowskiej 47/34 (sygn. akt VIII GUp 134/16) ogłasza, że w dniu 8 grudnia 2017 r. została mu przekazana uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11228

Dodano: 2018-03-17 13:32:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kwiatkowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11229. Kwiatkowska Marta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII Gup 164/17/of. [BMSiG-10430/2018] Sędzia komisarz nadzorujący (konsumenckie) postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII Gup 164/17of upadłej Marty Kwiatkowskiej (PESEL 88062306924), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 15.12.2017 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko nim sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11229

Dodano: 2018-03-17 13:32:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łukaszewska Jowita w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11230. Łukaszewska Jowita. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 802/17. [BMSiG-10563/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jowity Łukaszewskiej (PESEL: 78061103363), zamieszkałej w Warszawie (01-164) przy ul. Radziwie 7 m. 484 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności i pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, które można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, oraz o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, sygn. akt X GUp 802/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11230

Dodano: 2018-03-17 13:33:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Marczewski Henryk Wacław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11231. Marczewski Henryk. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 117/17. [BMSiG-10372/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Henryka Marczewskiego (PESEL 47071511697), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list złożyć do sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 117/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11231

Dodano: 2018-03-17 13:33:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Miczke Lech w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11232. Miczke Lech. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 85/17/2. [BMSiG-10575/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Lecha Miczke - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu, posiadającego numer PESEL 55051414498, w sprawie o sygn. akt X GUp 85/17/2 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lutego 2018 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11232

Dodano: 2018-03-17 13:34:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Mostmar S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11233. MOSTMAR SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zarzeczu. KRS 0000374828. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2010 r., sygn. akt VI GUp 24/12 lik. [BMSiG-10418/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego MOSTMAR S.A. w Zarzeczu, sygn. akt GUp 24/12 lik, zawiadamia, iż została sporządzona V uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11233

Dodano: 2018-03-17 13:34:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Nowak Kamila w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11234. Nowak Kamila. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 171/16. [BMSiG-10472/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamili Nowak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 171/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11234

Dodano: 2018-03-17 13:35:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Nowakowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11235. Nowakowski Paweł. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 31/17 „of”. [BMSiG-10556/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Pawła Nowakowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 31/17 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11235

Dodano: 2018-03-17 13:35:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pelczarska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11236. Pelczarska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 775/17. [BMSiG-10554/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Pelczarskiej (PESEL: 78010103529), zamieszkałej w Piasecznie (05-500) przy ul. Karolinki 7A, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności, które można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, oraz o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sygn. akt X GUp 775/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11236

Dodano: 2018-03-17 13:35:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

POLPLAST W. Zych Sp. z o.o. Sp. K.-A. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11237. POLPLAST W. ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku-Białej. KRS 0000410227. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2012 r., sygn. akt VI GUp 111/17 lik. [BMSiG-10394/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego POLPLAST W. Zych sp. z o.o. sp. komandytowo akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, sygn. akt GUp 111/17 lik, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11237

Dodano: 2018-03-17 13:36:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe PAPIRUS II Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11238. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „PAPIRUS II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Stargardzie. KRS 0000148115. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2003 r., sygn. akt XII GUp 33/16. [BMSiG-10540/2018] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 18 grudnia 2017 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego „Papirus II” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 33/16 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11238

Dodano: 2018-03-17 13:36:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane KPRB S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11239. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE „KPRB” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stargardzie. KRS 0000138472. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2002 r., sygn. akt XII GUp 4/15. [BMSiG-10544/2018] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 17 maja 2017 roku i w dniu 15 września 2017 roku uzupełniających list wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego KPRB Spółki Akcyjnej w Stargardzie w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 4/15 - sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniających list wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11239

Dodano: 2018-03-17 13:37:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przewoźniak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11240. Przewoźniak Piotr. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 169/17/11. [BMSiG-10566/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Przewoźniaka (Piotr Przewoźniak), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL: 94081302191, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 169/17/11, podaje do wiadomości, że syndyk sporządził i złożył w dniu 7.03.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11240

Dodano: 2018-03-17 13:37:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Przybylski Grzegorz Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11241. Przybylski Grzegorz Paweł. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 108/17. [BMSiG-10386/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 16.01.2018 r. syndyk masy upadłości Grzegorza Pawła Przybylskiego, numer PESEL 80042507075, złożył sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 108/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11241

Dodano: 2018-03-17 13:38:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11242. Pucek Karolina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/17. [BMSiG-10541/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Karoliny Pucek (PESEL 92092809366), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziałem V Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 22/17 obwieszcza, że syndyk masy upadłości w dniu 14 lutego 2018 r. przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału w nieruchomościach położonych w Drezdenku, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr GW1K/00029188/8 oraz GW1K/00023460/7. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11242

Dodano: 2018-03-17 13:38:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Sochala Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11243. Sochal Radosław. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/17 „of”. [BMSiG-10538/2018] Sędzia Komisarz masy upadłości Radosława Sochal - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 48/17 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11243

Dodano: 2018-03-17 13:39:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Rembielak Natasza w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11244. Rembielak Natasza. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 360/17. [BMSiG-10480/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Nataszy Rembielak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 360/17, PESEL 77040213181) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11244

Dodano: 2018-03-17 13:39:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rychel Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11245. Rychel Robert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 203/17. [BMSiG-10450/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Roberta Rychel, nr ewidencyjny PESEL 70112002731, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam.: ul. Wojska Polskiego 28/39, 37-450 Stalowa Wola, sygn. akt V GUp 203/17. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11245

Dodano: 2018-03-17 13:40:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sylwanowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11246. Sylwanowski Robert. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 146/17. [BMSiG-10490/2018] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 19 lutego 2018 r. lista wierzytelności Roberta Sylwanowskiego, PESEL 85020201776, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 146/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11246

Dodano: 2018-03-17 13:40:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rucińska Anna Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11247. Rucińska Anna Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 447/15. [BMSiG-10535/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Ewy Rucińskiej, sygn. akt X GUp 447/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 18 stycznia 2018 roku przekazał do akt drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11247

Dodano: 2018-03-17 13:41:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sitarz Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11248. Sitarz Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 195/17. [BMSiG-10443/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Stanisława Sitarz, PESEL 56101014990, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 195/17), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11248

Dodano: 2018-03-17 13:41:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Słonimski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11249. Słonimski Piotr. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 114/16. [BMSiG-10555/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Słonimskiego - sygn. akt V GUp 114/16 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności oraz uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11249

Dodano: 2018-03-17 13:42:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Solanowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11250. Solanowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 208/17. [BMSiG-10387/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Solanowskiej (sygn. akt. X GUp 208/17) zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2018 roku została sporządzona i złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11250

Dodano: 2018-03-17 13:42:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stasiak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11251. Stasiak Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 417/17. [BMSiG-10573/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Stasiak w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 417/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 22 lutego 2018 r. przez syndyka drugiej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11251

Dodano: 2018-03-17 13:43:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szczęch Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11252. Szczęch Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 134/17. [BMSiG-10384/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmują- cym likwidację majątku Upadłej Doroty Szczęch, zam.: Rudna Wielka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 153/17, sygnatura z połączenia spraw V GUp 134/17, postanowienie z dnia 17.07.2017 r.), zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11252

Dodano: 2018-03-17 13:44:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szczęch Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11253. Szczęch Rafał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 134/17. [BMSiG-10370/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłego Rafała Szczęch, zam. Rudna Wielka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 134/17) zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11253

Dodano: 2018-03-17 13:45:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szumilas Jakub w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11254. Szumilas Jakub. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 316/17. [BMSiG-10484/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jakuba Szumilasa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Tarnowie (PESEL: 96082810756) (sygn. akt VIII GUp 316/17) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11254

Dodano: 2018-03-17 13:45:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szumilas Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11255. Szumilas Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 318/17. [BMSiG-10489/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Magdaleny Szumilas - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tarnowie (PESEL: 92021112008) (sygn. akt VIII GUp 318/17) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11255

Dodano: 2018-03-17 13:46:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szumilas Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11256. Szumilas Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 317/17. [BMSiG-10492/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Renaty Szumilas - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tarnowie (PESEL: 63073008601) (sygn. akt VIII GUp 317/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11256

Dodano: 2018-03-17 13:46:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szweda Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11257. Szweda Wojciech. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 220/17. [BMSiG-10429/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Szweda, zam. Tajęcina, PESEL 74042112357, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 220/17, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11257

Dodano: 2018-03-17 13:47:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Świetlicki Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11258. Świetlicki Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 769/17. [BMSiG-10548/2018] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tadeusza Świetlickiego, zamieszkałego w Nowym Dworze Mazowieckim, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 769/17, syndyk sporządził i w dniu 20 lutego 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11258

Dodano: 2018-03-17 13:47:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Uściński Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11259. Uściński Janusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 161/17. [BMSiG-10364/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłego Janusza Uścińskiego, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 161/17), zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11259

Dodano: 2018-03-17 13:48:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wieczorkiewicz Sylwester w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11260. Wieczorkiewicz Sylwester. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 182/17. [BMSiG-10578/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwestra Wieczorkiewicza w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 182/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 21 lutego 2018 r. przez syndyka trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11260

Dodano: 2018-03-17 13:48:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Siedlecka Wioletta Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11261. Siedlecka Wioletta Małgorzata. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/16. [BMSiG-10562/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Wioletty Małgorzaty Siedleckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości, sygn. akt V GUp 21/16, zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11261

Dodano: 2018-03-17 13:49:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wlazińska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11262. Wlazińska Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 115/17. [BMSiG-10399/2018] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Wlazińskiej, PESEL 84072714360 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 115/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11262

Dodano: 2018-03-17 13:49:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wojciechowski Czesław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11263. Wojciechowski Czesław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 35/17. [BMSiG-10433/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Czesława Wojciechowskiego, PESEL 43060604559, sygn. akt V GUp 35/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11263

Dodano: 2018-03-17 13:49:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Zawiślak Magdalena Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11264. Zawiślak Magdalena. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/17. [BMSiG-10439/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Magdaleny Zawiślak, PESEL 77021408863, sygn. akt V GUp 11/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11264

Dodano: 2018-03-17 13:50:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ziętek Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11265. Ziętek Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 94/17. [BMSiG-10469/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Zbigniewa Ziętka (numer PESEL: 59031404811), zamieszkałego w Strzelcach 43, 56-410 Dobroszyce (sygn. akt VIII GUp 94/17) ogłasza, że w dniu 1 grudnia 2017 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11265

Dodano: 2018-03-17 13:50:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Ziomek Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11266. Ziomek Janusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 74/17. [BMSiG-10397/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Ziomek (sygn. akt V GUp 74/17) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości sprostowana lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11266

Dodano: 2018-03-17 13:51:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Ziomek Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11267. Ziomek Justyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 63/17. [BMSiG-10392/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Justyny Ziomek, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 63/17), zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelność MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11267

Dodano: 2018-03-17 13:51:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Jankowska Joanna Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11268. Ejankowska Joanna Maria. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 28/15. [BMSiG-10542/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Marii Ejankowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 28/15) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący kategorii 4. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pokój 109 (tel. 089 676 03 03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty zgodnie z art. 350 p.u.i.n. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11268

Dodano: 2018-03-17 14:00:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Strzemiecki Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11269. Strzemiecki Jacek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/16. [BMSiG-10568/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jacka Strzemieckiego, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt V GUp 30/16 (V GU 17/16), postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Jacka Strzemieckiego poprzez obwieszczenie o przekazaniu sędziemu komisarzowi tego planu w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z pouczeniem, iż plan może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11269

Dodano: 2018-03-17 14:01:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Janeczek Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11270. Janeczek Paweł. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 139/17/9. [BMSiG-10512/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Janeczka (nr PESEL 82032320776) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Bytomiu (sygn. akt X GUp 139/17/9) został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11270

Dodano: 2018-03-17 14:01:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Olszewska Agnieszka Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11271. Olszewska Agnieszka Beata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 61/16. [BMSiG-10403/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Beaty Olszewskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 61/16), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, pokój nr 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11271

Dodano: 2018-03-17 14:02:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego w Lublinie "EXKOL" Przedsiębiorstwo Państwowe w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11272. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO W LUBLINIE „EXKOL” - PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE w Lublinie. KRS 0000008742. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2001 r., sygn. akt IX GUp 7/2011. [BMSiG-10377/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego EXKOL Przedsiębiorstwo Państwowe w Lublinie (sygn. akt IX GUp 7/11) został sporządzony ósmy częściowy plan podziału funduszów masy upadłości złożony w dniu 20 grudnia 2017 r. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia dotyczącego wyłożenia planu podziału wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11272

Dodano: 2018-03-17 14:03:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Jakona Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11273. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE JAKONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ustroniu. KRS 0000129987. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2002 r., sygn. akt VI GUp 5/11 lik. [BMSiG-10421/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane JAKONA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu (nr KRS 0000129987), sygn. akt VI GUp 5/11 lik., zawiadamia, iż w dniu 7 lutego 2018 r. syndyk przedłożył do Sądu ostateczny częściowy plan podziału dla wierzycieli zaliczanych do IV kategorii zaspokojenia. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11273

Dodano: 2018-03-17 14:03:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rena Łódź Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11274. RENA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000166254. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lipca 2003 r., sygn. akt XIV GUp 11/14. [BMSiG-10545/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2017 r. został złożony przez syndyka trzeci częściowy plan podziału funduszów masy upadłości RENA-ŁÓDŹ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, obejmujący wierzytelności, które zostały uznane na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności. Plan ten syndyk, upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37 pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 11/14. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11274

Dodano: 2018-03-17 14:04:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

FB Kusak Firma Budowlana Róża Kusak w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11275. Kusak Róża prowadząca działalność pod nazwą FB Kusak Firma Budowlana Róża Kusak w Jaworzu. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 132/16 lik. [BMSiG-10431/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku FB Kusak Firma Budowlana Róża Kusak w Jaworzu (nr NIP 5471348225) prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 132/16 lik zawiadamia, iż w dniu 13 lutego 2018 r. syndyk przedłożył do Sądu ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11275

Dodano: 2018-03-17 14:04:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Siwczak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11276. Siwczak Danuta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 36/16. [BMSiG-10486/2018] Postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r., sygn. akt V GUp 36/16, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Anna Kuśnierz-Milczarek ogłosiła, że został sporządzony odrębny plan podziału funduszów masy upadłości dłużnika Danuty Siwczak uzyskanych ze sprzedaży udziału w wysokości 1/2 działki o pow. 0,19 ha, numer 47/3 objętej KW GW1G/00035096/7 Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Każdy zainteresowany może plan ten przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a środki zaskarżenia do planu może wnosić upadły oraz osoby uprawnione do zaspokojenia się z sumy uzyskanej z likwidacji rzeczy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11276

Dodano: 2018-03-17 14:05:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Siwczak Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11277. Siwczak Janusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolski, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/16. [BMSiG-10483/2018] Postanowieniem z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. akt V GUp 37/16, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Anna Kuśnierz-Milczarek ogłosiła, że został sporządzony odrębny plan podziału funduszów masy upadłości dłużnika Janusza Siwczaka uzyskanych ze sprzedaży udziału w wysokości 1/2 działki o pow. 0,19 ha, numer 47/3 objętej KW GW1G/00035096/7 Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Każdy zainteresowany może plan ten przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a środki zaskarżania do planu może wnosić upadły oraz osoby uprawnione do zaspokojenia się z sumy uzyskanej z likwidacji rzeczy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11277

Dodano: 2018-03-17 14:07:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

TRADE TRANS KARYA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11278. TRADE TRANS KARYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000193578. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2004 r., sygn. akt IX GUp 10/17. [BMSiG-10527/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Trade Trans Karya spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie (sygn. akt IX GUp 10/17) został sporządzony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie, IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11278

Dodano: 2018-03-17 14:08:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Daro Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11279. DARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000039175. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2001 r., sygn. akt X GUp 60/15. [BMSiG-10491/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 roku (sygn. akt X GUp 60/15) stwierdził w trybie art. 368 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zakończenie postępowania upadłościowego wobec „Daro” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w upadłości likwidacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie tygodniowym, licząc od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11279

Dodano: 2018-03-17 14:08:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

OMNIX Grzegorz Kropiewnicki w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11280. Kropiewnicki Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OMNIX Grzegorz Kropiewnicki w Mońkach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 25/15. [BMSiG-10515/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Kropiewnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OMNIX Grzegorz Kropiewnicki, ul. Wyzwolenia 8A m. 16, 19-100 Mońki, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 25/15 w dniu 22 stycznia 2018 roku postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego dłużnika Grzegorza Kropiewnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OMNIX Grzegorz Kropiewnicki w Mońkach. Na postanowienie stwierdzające zakończenie postępowania upadłościowego służy zażalenie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11280

Dodano: 2018-03-17 14:09:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Walkowiak Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 11281. Walkowiak Sylwia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 62/16 of. [BMSiG-10464/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 20.05.2017 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 12.05.2017 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłego Sylwii Walkowiak, numer PESEL 91071203728, zamieszkałej we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 62/16 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11281

Dodano: 2018-03-17 14:10:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Częścik Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11286. Częścik Agata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 5/17 „of”. [BMSiG-10558/2018] SSR Katarzyna Sacharuk - Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agaty Częścik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, iż został sporządzony i złożony do akt opis i oszacowanie majątku upadłej, tj. udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym przy ul. Wojska Polskiego 54B w Terespolu, dla którego Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod numerem LU1B/00096853/4, oraz udziału 1/3 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Terespolu przy ul. Wiejskiej 47, składającej się z działki ewidencyjnej numer 1047, dla którego Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod numerem LU1B/00004084/1. Operat można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik. Zarzuty do opisu i oszacowania można złożyć do Sędziego komisarza w terminie siedmiu dni od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11286

Dodano: 2018-03-17 14:11:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Dawidowski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 11287. Dawidowski Ryszard. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/17. [BMSiG-10551/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ryszarda Dawidowskiego, sygn. akt V GUp 19/17 (V GU 93/16), dokonał zmiany Sędziego komisarza, wyznaczając ASR Gabrielę Sieniuć na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego wobec Ryszarda Dawidowskiego, V GUp 19/17, w miejsce SSR Katarzyny Stępień. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11287

Dodano: 2018-03-17 14:12:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dubrowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11288. Dubrowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 996/17. [BMSiG-10435/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Dubrowskiego, zam. w Warszawie, sygn. akt X GUp 996/17, sporządził i złożył do akt opis i oszacowanie udziału nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postaci udziału 1/2 w lokalu mieszkalnego nr 207E o powierzchni 31,50 m2 , położonego w Warszawie przy ul. Górczewskiej 181, KW o nr WA4M/00415301/7, oraz stanowiska postojowego nr 363, KW nr WA4M/00414088/0, znajdującego się w tym samym budynku. Opis i oszacowanie są do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Zgodnie z art. 319 ust. 5 Pu zarzuty na opis i oszacowanie można składać do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11288

Dodano: 2018-03-17 14:13:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Barbuszyńska Edyta Kinga w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 11289. Barbuszyńska Edyta Kinga. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/16. [BMSiG-10502/2018] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Edyty Barbuszyńskiej zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 r. zmienił treść punktu II postanowienia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, z dnia 27 maja 2016 r., V GU 19/16 (V GUp 23/16), w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużniczki w ten sposób, że w miejsce wyznaczonego Sędziego Komisarza SSR Katarzyny Stępień wyznaczył Sędziego komisarza ASR Gabrielę Sieniuć. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11289

Dodano: 2018-03-17 14:13:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

MIASTECZKO MULTIMEDIALNE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11291. MIASTECZKO MULTIMEDIALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Nowym Sączu. KRS 0000285344. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2007 r., sygn. akt VIII GUp 392/17. [BMSiG-10400/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec MIASTECZKO MULTIMEDIALNE sp. z o.o. w Nowym Sączu z siedzibą: ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000285344, sygn. akt (VIII GUp 392/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi sporządzony przez biegłego opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz że ten opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu opisu i oszacowania sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11291

Dodano: 2018-03-17 14:14:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Naus Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11292. Naus Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 170/15. [BMSiG-10537/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Naus, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 170/15, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 26 lutego 2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 36 położonego przy ul. Grójeckiej 77 w Warszawie. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11292

Dodano: 2018-03-17 14:15:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piontek Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 11293. Piontek Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 600/17. [BMSiG-10582/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krystyny Piontek, w sprawie o sygn. akt X GUp 600/17, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. S. Mikołajczyka 8 m. 1 o powierzchni 64,53 m2, wraz z komórką lokatorską 3,6 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00154897/7, wraz z udziałem wynoszą- cym 6813/214729 w prawie użytkowania wieczystego terenu, na którym znajduje się budynek z zastrzeżeniem ceny minimalnej 326.025 złotych brutto. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2018 roku, do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu oferty do Sądu nie zaś data nadania oferty). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 600/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Krystyna Piontek” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Zainteresowani zobowiązani są do wpłaty wadium, w wysokości 32.603 zł na rachunek masy upadłości w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2018 roku, godz. 2359. Termin otwarcia ofert w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, wyznaczony został na dzień 4 kwietnia 2018 roku, godz. 1400, sala 119. Wszelkich informacji o warunkach przetargu udziela biuro syndyka pod nr. tel. 22-354-64-14 lub adresem e-mail: k.kanecka@kanecki.pl, od poniedziałku do piątku, w godz. 830-1630. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11293

Dodano: 2018-03-17 14:16:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Iwona Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11294. Pucek Iwona. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/17. [BMSiG-10547/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Pucek (PESEL 71090607749), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziałem V Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 23/17 obwieszcza, że syndyk masy upadłości w dniu 14 lutego 2018 r. przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału w nieruchomościach położonych w Drezdenku, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr GW1K/00029188/8 oraz GW1K/00023460/7. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11294

Dodano: 2018-03-17 14:16:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Maja w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11295. Pucek Maja. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/17. [BMSiG-10533/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mai Pucek (PESEL 97111705861), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziałem V Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 21/17 obwieszcza, że syndyk masy upadłości w dniu 14 lutego 2018 r. przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału w nieruchomościach położonych w Drezdenku, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr GW1K/00029188/8 oraz GW1K/00023460/7. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11295

Dodano: 2018-03-17 14:17:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Słonimska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11297. Słonimska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/15. [BMSiG-10564/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Słonimskiej - sygn. akt V GUp 19/15 - informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Głogowie przy ul. Jaskółczej 2A. W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można składać do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11297

Dodano: 2018-03-17 14:17:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

GRILL-POL Sylwester Kowalski w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 11298. Kowalski Sylwester prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRILL - POL w Chełmie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt IX GUp 82/17. [BMSiG-10391/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill - Pol w Chełmie (sygn. akt IX GUp 82/17) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 24, o powierzchni 53.80 m2 , z udziałem w częściach wspólnych niesłużących do indywidualnego wykorzystania przez właścicieli, położonego na poziomie I piętra w budynku mieszkalnym przy ul. Dożynkowej 13A w Lublinie, objętej KW nr LU11/00296514/5. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2017 r., godzina 1530, do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziału Gospodarczego dla sprawy Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. k. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w terminie (biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy czym liczy się data wpływu oferty do sądu), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia przez sędziego komisarza wyboru oferty odbędzie się dnia 27 marca 2018 roku, godz. 1000, s. XXIV, w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11298

Dodano: 2018-03-17 14:18:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tomaszewska Marzena Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 11299. Tomaszewska Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 617/15. [BMSiG-10506/2018] Syndyk masy upadłości Marzeny Tomaszewskiej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 617/15, obwieszcza o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ulicy Pana Tadeusza 12A, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA1M/00029672/4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 841.630,00 zł brutto (osiemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium na rachunek masy upadłości w wysokości 85.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi 5 kwietnia 2018 roku o godz. 1100 w gmachu Sądu w sali nr 119. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 lok. U1, w godzinach od 900 do 1600, adres e-mail: oferty@ wydrzynski.com.pl MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11299

Dodano: 2018-03-17 14:19:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Lemax Tadeusz Warszawski w upadłości likwidacyjnej

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 11300. Warszawski Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LEMAX Tadeusz Warszawski w upadłości likwidacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolski, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 32/12, V GUp 9/12. [BMSiG-10442/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym z urzędu w przedmiocie zmiany Sędziego Komisarza w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Warszawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LEMAX w Gorzowie Wlkp. obejmującej likwidację majątku, postanawia zmienić treść punktu II postanowienia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydziału V Gospodarczego, z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt V GU 32/12, w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w ten sposób, że w miejsce wyznaczonego Sędziego Komisarza SSR Katarzyny Stępień wyznaczyć Sędziego Komisarza ASR Gabrielę Sieniuć. Sygn. akt V GUp 9/12 (V GU 32/12). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11300

Dodano: 2018-03-17 14:20:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

BM KOBYLIN Sp. z o.o.

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 11371. BM KOBYLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zdunach. KRS 0000265094. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2006 r., sygn. akt V GRs 1/16. [BMSiG-10458/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym BM Kobylin Sp. z o.o. z s. w Zdunach, KRS 0000265094, sygn. akt V GRs 1/16, postanowieniem z dnia 12.03.2018 r. stwierdzono przyjęcie układu sanacyjnego przez wierzycieli upadłego o następującej treści: A. Wierzytelności objęte układem objęte zostały następującymi kategoriami interesów: I. Wierzytelności publicznoprawne (wierzytelności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne). II. Wierzytelności z tytułu umów faktoringowych, o wartości do 30.000.000,00 zł włącznie. III. Wierzytelności z tytułu umów faktoringowych o wartości powyżej 30.000.000,01 zł. IV. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia - w część nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczania i z tego względu objęte z mocy prawa układem do kwoty 6.500.000,00 zł włącznie. V. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia - w część nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczania i z tego względu objęte z mocy prawa układem powyżej kwoty 6.500.000,01 zł. VI. Pozostałe wierzytelności o wartości do 24.000,00 zł włącznie. VII. Pozostałe wierzytelności o wartości od 24.000,01 zł do 6.500.000,00 zł włącznie. VIII. Pozostałe wierzytelności o wartości powyżej 6.500.000,01 zł. B. W ramach powyżej wskazanych kategorii interesów wierzytelności zostaną zrestrukturyzowane w następujący sposób: I. Wierzytelności publicznoprawne (wierzytelności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne) Spłata całości wierzytelności w terminie do 6 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. II. Wierzytelności z tytułu umów faktoringowych o wartości do 30.000.000,00 zł. 1. Spłata kwoty 24.000,00 zł oraz 5% różnicy pomiędzy kwotą należności a kwotą 24.000,00 zł w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych 2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności 3. Spłata nieumorzonej kwoty wierzytelności podlega rozłożeniu na 10 półrocznych nieoprocentowanych raty, w ten sposób, że spłata: a. pierwszej raty nastąpi w terminie 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, b. drugiej raty nastąpi w terminie 24 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, c. trzeciej raty nastąpi w terminie 30 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, d. czwartej raty nastąpi w terminie 36 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, e. piątej raty nastąpi w terminie 42 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, f. szóstej raty nastąpi w terminie 48 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, g. siódmej raty nastąpi w terminie 54 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, h. ósmej raty nastąpi w terminie 60 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, i. dziewiątej raty nastąpi w terminie 66 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, j. dziesiątej raty nastąpi w terminie 72 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. III. Wierzytelności z tytułu umów faktoringowych o wartości powyżej 30.000.000,01 zł. 1. Wierzytelności podlegają redukcji o 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) przy zaokrągleniu w dół do pełnego tysiąca. 2. Pozostała nieumorzona kwota wierzytelności podlega konwersji na udziały w spółce dłużnika na następujących zasadach: a. za każde 1.000,00 zł wierzyciel obejmuje jeden udział w kapitale zakładowym spółki dłużnika, b. konwersją będą objęte następujące wierzytelności przysługujące MFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości po redukcji 10.512.000,00 zł, na skutek konwersji kapitał zakładowy spółki dłużnika podwyższony zostanie o kwotę 10.512.000,00 zł poprzez utworzenie 10.512,00 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy. c. nowo powstałe udziały objęte zostaną w następujący sposób MFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie obejmie 10.512 udziałów, d. objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia udziałów przez dotychczasowych udziałowców spółki. IV. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia - w część nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczania i z tego względu objęte z mocy prawa układem do kwoty 6.500.000,00 zł: 1. Spłata 5% (pięć procent) wierzytelności przy zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności 3. Spłata nieumorzonej kwoty, podlega rozłożeniu na 10 półrocznych nieprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: a. pierwszej raty nastąpi w terminie 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, b. drugiej raty nastąpi w terminie 24 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, c. trzeciej raty nastąpi w terminie 30 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, d. czwartej raty nastąpi w terminie 36 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, e. piątej raty nastąpi w terminie 42 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, f. szóstej raty nastąpi w terminie 48 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, g. siódmej raty nastąpi w terminie 54 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, h. ósmej raty nastąpi w terminie 60 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, i. dziewiątej raty nastąpi w terminie 66 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, j. dziesiątej raty nastąpi w terminie 72 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. V. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia - w część nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczania i z tego względu objęte z mocy prawa układem, powyżej kwoty 6.500.000,01 zł. 1. Wierzytelności podlegają redukcji o 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) przy zaokrągleniu w dół do pełnego tysiąca. 2. Pozostała nieumorzona kwota wierzytelności podlega konwersji na udziały w spółce dłużnika na następujących zasadach: a. za każde 1.000,00 zł wierzyciel obejmuje jeden udział w kapitale zakładowym spółki dłużnika, b. konwersją będą objęte wierzytelności przysługujące Bankowi BPS S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości po redukcji 6.311.000,00 zł, c. na skutek konwersji kapitał zakładowy spółki dłużnika podwyższony zostanie o kwotę 6.311.000,00 zł poprzez utworzenie 6.311 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy. d. nowo powstałe udziały objęte zostaną w następujący sposób: Bank BPS S.A. z siedzibą w Warszawie obejmie 6.311 udziałów, e. objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia udziałów przez dotychczasowych udziałowców spółki VI. Pozostałe wierzytelności o wartości do 24.000,00 zł włącznie. 1. Umorzenie w całości odsetek i innych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych. 2. Spłata całości wierzytelności głównej w terminie do 9 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. VII. Pozostałe wierzytelności o wartości od 24.000,01 zł do 6.500.000,00 zł włącznie. 1. Umorzenie w całości odsetek i innych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych 2. Spłata kwoty 24.000,00 zł oraz 5% różnicy pomiędzy kwotą należności głównej a kwotą 24.000,00 zł w zaokrągleniu w górę do pełnego złotego 3. Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej 4. Spłata nieumorzonej kwoty wierzytelności podlega rozłożeniu na 10 półrocznych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: a. pierwszej raty nastąpi w terminie 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, b. drugiej raty nastąpi w terminie 24 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, c. trzeciej raty nastąpi w terminie 30 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, d. czwartej raty nastąpi w terminie 36 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, e. piątej raty nastąpi w terminie 42 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, f. szóstej raty nastąpi w terminie 48 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, g. siódmej raty nastąpi w terminie 54 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, h. ósmej raty nastąpi w terminie 60 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, i. dziewiątej raty nastąpi w terminie 66 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, j. dziesiątej raty nastąpi w terminie 72 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. VIII. Pozostałe wierzytelności o wartości od 6.500.000,01 zł. 1. Wierzytelności podlegają redukcji o 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) przy zaokrągleniu w dół do pełnego tysiąca. 2. Pozostała nieumorzona kwota wierzytelności podlega konwersji na udziały w spółce dłużnika na następujących zasadach: a. za każde 1.000,00 zł wierzyciel obejmuje jeden udział w kapitale zakładowym spółki dłużnika, b. konwersją będą objęte następujące wierzytelności: b1. przysługujące BARTER S.A. z siedzibą w Białymstoku w wysokości po redukcji 8.386.000,00 zł, b2. przysługujące Biotel Sp. z o.o. z siedzibą w Kąkolewie w wysokości po redukcji 1.973.000,00 zł, c. na skutek konwersji kapitał zakładowy spółki dłużnika podwyższony zostanie o kwotę 10.359.000,00 zł poprzez utworzenie 10.359,00 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy. d. nowo powstałe udziały objęte zostaną w następujący sposób: d1. BARTER S.A. z siedzibą w Białymstoku obejmie 8.386 udziałów, d2. Biotel Sp. z o.o. z siedzibą Kąkolewie w obejmie 1.973 udziały, e. objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia udziałów przez dotychczasowych udziałowców spółki. C. Układu obejmuje następujące kwestie dotyczące zarządu i nadzorem nad majątkiem dłużnika. 1. Nadzorca wykonania układu: Na podstawie art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, ustanawia się radcę prawnego Macieja Paluszyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 575) nadzorcą wykonania układu („Nadzorca”). Nadzorca wyrażać będzie zgodę na dokonanie przez zarządcę przymusowego czynności, o których mowa w art. 129 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego. Nadzorca wyda majątek i dokumenty przedsiębiorstwa BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji („Dłużnik”) w dniu prawomocnego zatwierdzenia układu („Dzień Układu”) Zarządcy Przymusowemu. Nadzorca otrzymuje wynagrodzenie od Dłużnika w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy złotych) miesięcznie na podstawie umowy zlecenia. 2. Zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem Dłużnika: Na podstawie art. 169 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego ustanawia się zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem Dłużnika, obejmujący dokonywanie wszystkich czynności faktycznych i prawnych, zarówno czynności zwykłego zarządu jak i po uzyskaniu stosownych zgód, przekraczających ten zakres, w związku z wdrożeniem podstawowych założeń planu restrukturyzacyjnego, na czas 2 (dwóch) lat, licząc od Dnia Układu. Wniosek o wpisanie ustanowienia zarządu przymusowego do akt rejestrowych złoży do właściwego sądu Nadzorca. Powierza się wykonanie zarządu przymusowego radcy prawnemu Adamowi Pawluciowi (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 553) („Zarządca Przymusowy”). Zarządca Przymusowy otrzymuje wynagrodzenie od Dłużnika w wysokości 15.000,00 (piętnaście tysięcy złotych) miesięcznie. Do uprawnień i obowiązków Zarządcy Przymusowego stosuje się odpowiednio przepisy artykułów 10641 - 106411 Kodeksu postępowania cywilnego z uwzględnieniem celu i zasad związanych z wykonywaniem układu oraz przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego. Zobowiązuje się Zarządcę Przymusowego do powołania komitetu doradczego („Komitet Doradczy”) spośród osób legitymujących się doświadczeniem w prowadzeniu działalności w zakresie produkcji rolnej i zwierzęcej, który służyć będzie pomocą w dokonywaniu czynności zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Dłużnika w ramach działalności produkcyjnej tego przedsiębiorstwa. Zarządca Przymusowy udzieli pełnomocnictw członkom Komitetu Doradczego w zakresie czynności związanych z czynnościami zwykłego zarządu. Zarządca Przymusowy składać będzie na ręce Nadzorcy sprawozdanie z przebiegu wykonania układu na pięć dni roboczych przed terminem złożenia przez Nadzorcę sprawozdania do sądu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego.” Rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Kaliszu, ul. A. Asnyka 56a, w dniu 6.04.2018 r., o godzinie 1000, sala nr 11. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11371

Dodano: 2018-03-17 14:21:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Andrzej Podbielski Skład Budowlany PODBIELSKI

2018-03-15 Obwieszczenie w MSiG o nie przyjęciu układu

Poz. 11373. Podbielski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Podbielski Skład Budowlany Podbielski w Łomży. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRs 1/17. [BMSiG-10517/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym Andrzeja Podbielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Podbielski Skład Budowlany Podbielski w Łomży, ul. Poznańska 103, 18-400 Łomża, w sprawie o sygn. akt: VIII GRs 1/17 w dniu 16 lutego 2018 roku postanowił odmówić zatwierdzenia układu w przyspieszonym postępowaniu sanacyjnym Andrzeja Podbielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Podbielski Skład Budowlany Podbielski w Łomży. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 53/2018 (5441) z dnia 15 marca 2018 r. → Pozycja 11373

Dodano: 2018-03-17 14:23:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Apteka PARACELSUS mgr farm. Hanna Gulczewska w upadłości likwidacyjnej

2018-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11411. Gulczewska Hanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Apteka PARACELSUS mgr farm. Hanna Gulczewska w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 8/18. [BMSiG-10623/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 8/18 ogłosił upadłość dłużnika Hanny Gulczewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Apteka „Paracelsus” mgr farm. Hanna Gulczewska (numer PESEL: 61080206405), wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopci (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11411

Dodano: 2018-03-17 14:28:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Apteka PARACELSUS mgr farm. Hanna Gulczewska w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11411. Gulczewska Hanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Apteka PARACELSUS mgr farm. Hanna Gulczewska w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 8/18. [BMSiG-10623/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 8/18 ogłosił upadłość dłużnika Hanny Gulczewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Apteka „Paracelsus” mgr farm. Hanna Gulczewska (numer PESEL: 61080206405), wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopci (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11411

Dodano: 2018-03-17 14:29:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

DROMOST PLUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11414. DROMOST PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000579197. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 paź- dziernika 2015 r., sygn. akt XI GU 811/16, XI GUp 179/17. [BMSiG-10636/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 811/16, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika DROMOST PLUS sp. z o.o. (nr KRS 0000579197), z siedzibą w Poznaniu, ul. Zygmunta Noskowskiego 22, 61-705 Poznań. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 179/17. Wskazuje się, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich w niniejszej sprawie jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Stróżyka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11414

Dodano: 2018-03-17 14:33:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

DROMOST PLUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11414. DROMOST PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000579197. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 paź- dziernika 2015 r., sygn. akt XI GU 811/16, XI GUp 179/17. [BMSiG-10636/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 811/16, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika DROMOST PLUS sp. z o.o. (nr KRS 0000579197), z siedzibą w Poznaniu, ul. Zygmunta Noskowskiego 22, 61-705 Poznań. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 179/17. Wskazuje się, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich w niniejszej sprawie jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Stróżyka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11414

Dodano: 2018-03-17 14:33:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

MEDIAN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11423. MEDIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Świętochłowicach. KRS 0000284180. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 września 2007 r., sygn. akt X GU 887/17/3, VIII GUp 34/18/3. [BMSiG-10796/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.03.2018 roku, sygn. akt X GU 887/17/3, ogłoszono upadłość dłużnika Median sp. z o.o. w Świętochłowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000284180. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Jacka Pietrzeli. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sygn. akt X GUp 34/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11423

Dodano: 2018-03-17 14:37:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

MEDIAN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11423. MEDIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Świętochłowicach. KRS 0000284180. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 września 2007 r., sygn. akt X GU 887/17/3, VIII GUp 34/18/3. [BMSiG-10796/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.03.2018 roku, sygn. akt X GU 887/17/3, ogłoszono upadłość dłużnika Median sp. z o.o. w Świętochłowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000284180. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Jacka Pietrzeli. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sygn. akt X GUp 34/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11423

Dodano: 2018-03-17 14:37:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Handlowe CARBO-STAL G. Przybyłek, M. Polak Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11426. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CARBO-STAL” G. PRZYBYŁEK, M. POLAK SPÓŁKA JAWNA w Wojkowicach. KRS 0000160928. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2003 r., sygn. akt X GU 716/17/3, X GUp 27/18/3. [BMSiG-10794/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.02.2018 roku, sygn. akt X GU 716/17/3, ogłoszono upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Handlowego „CARBO-STAL” G. Przybyłek, M. Polak sp.j. w Wojkowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS 0000160928. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, sygn. akt X GUp 27/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11426

Dodano: 2018-03-17 14:42:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Handlowe CARBO-STAL G. Przybyłek, M. Polak Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11426. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CARBO-STAL” G. PRZYBYŁEK, M. POLAK SPÓŁKA JAWNA w Wojkowicach. KRS 0000160928. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2003 r., sygn. akt X GU 716/17/3, X GUp 27/18/3. [BMSiG-10794/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.02.2018 roku, sygn. akt X GU 716/17/3, ogłoszono upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Handlowego „CARBO-STAL” G. Przybyłek, M. Polak sp.j. w Wojkowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS 0000160928. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, sygn. akt X GUp 27/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11426

Dodano: 2018-03-17 14:42:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Borowiec Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11436. Borowiec Aleksandra. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 142/16. [BMSiG-10770/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i złożona w dniu 9 marca 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności Aleksandry Borowiec, nr PESEL 59121510246, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 142/16). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11436

Dodano: 2018-03-17 15:16:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11437. ASBUD TECHNIKA GRZEWCZA KAPSA, ŁUKASIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Koszalinie. KRS 0000009997. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2001 r., sygn. akt VII GUp 82/17. [BMSiG-10759/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Asbud Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz Spółka jawna w upadłości, sygn. akt VII GUp 82/17, ogłasza, że w dniu 7 marca 2018 r. syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11437

Dodano: 2018-03-17 15:16:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bryła Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11438. Bryła Sylwia. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/17 „of”. [BMSiG-10595/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sylwii Bryły, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 81101412424, sygn. akt V GUp 4/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 14 lutego 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11438

Dodano: 2018-03-17 15:17:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Cholewa Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11439. Cholewa Bolesław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 56/17 „of”. [BMSiG-10594/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bolesława Cholewy, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 36042408632, sygn. akt V GUp 56/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 1 marca 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11439

Dodano: 2018-03-17 15:18:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Chrząszczyk Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11440. Chrząszczyk Bożena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 91/17. [BMSiG-10619/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bożeny Chrząszczyk (PESEL 58062611520) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 91/17, syndyk sporządził listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11440

Dodano: 2018-03-17 15:18:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ciosińska Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11441. Ciosińska Patrycja. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 186/17. [BMSiG-10781/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Patrycji Ciosińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 186/17 - zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi Głównej Listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11441

Dodano: 2018-03-17 15:19:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czerniecki Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11442. Czerniecki Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 644/17. [BMSiG-10777/2018] Obwieszcza się, że w dniu 1 lutego 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Stanisława Czernieckiego, zamieszkałego: Grodzisk Mazowiecki 05-825, ul. Kilińskiego 3 m. 39, PESEL 73042915557, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 644/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11442

Dodano: 2018-03-17 15:20:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Drożdżowski Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11443. Drożdżowski Lucjan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 160/16. [BMSiG-10696/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Lucjana Drożdżowskiego, zam. w Mielcu - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 150/16), przekazał II uzupełniającą listę wierzytelności. II uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11443

Dodano: 2018-03-17 15:20:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Dybus Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11444. Dybus Olga. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 49/16. [BMSiG-10658/2018] Zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Olgi Dybus, sygn. akt V GUp 49/16, ogłasza, że Syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1 pok. 2.047. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11444

Dodano: 2018-03-17 15:21:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wróbel Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11445. Wróbel Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 133/17. [BMSiG-10801/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 13 lutego 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności Elżbiety Wróbel, nr PESEL 71020802062, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 133/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11445

Dodano: 2018-03-17 15:21:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gębska Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11446. Gębska Halina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 446/17. [BMSiG-10800/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Haliny Gębskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 52090604783, zawiadamia, iż syndyk sporządził i w dniu 19 lutego 2018 roku przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Upadłej (sygn. akt X GUp 446/17). Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11446

Dodano: 2018-03-17 15:22:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gęśla Adriana w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11447. Gęśla Adriana. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 206/17. [BMSiG-10761/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adriany Gęśla - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 206/17 - zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11447

Dodano: 2018-03-17 15:22:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Dzimira-Dadak Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11448. Dzimira-Dadak Jadwiga. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 50/17 „of”. [BMSiG-10739/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jadwigi Dzimira-Dadak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 50/17 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11448

Dodano: 2018-03-17 15:23:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Jaroszek-Rólka Regina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11449. Jaroszek-Rólka Regina. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 110/17 „of”. [BMSiG-10596/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Reginy Jaroszek-Rólka, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53091207340, sygn. akt V GUp 110/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 1 marca 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11449

Dodano: 2018-03-17 15:23:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jasiński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11450. Jasiński Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 782/17. [BMSiG-10754/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 22 lutego 2018 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Jasińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 782/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11450

Dodano: 2018-03-17 15:24:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jenda Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11451. Jenda Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 296/17. [BMSiG-10711/2018] Ogłasza się, iż syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 28 lutego 2018 r. IV uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 296/17) Jana Jendy (PESEL 49062003174), tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Informuje się ponadto, iż ww. IV uzupełniającą listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Ponadto poucza się, iż zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11451

Dodano: 2018-03-17 19:05:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Dusza-Kumor Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11452. Dusza-Kumor Justyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 91/17. [BMSiG-10798/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i złożona w dniu 5 lutego 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości Justyny Duszy-Kumor, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 86080408084), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 91/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11452

Dodano: 2018-03-17 19:05:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołodziejek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11453. Kołodziejek Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 404/17. [BMSiG-10795/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kołodziejka (PESEL: 56051608759), zamieszkałego w Warszawie prowadzonym pod sygn. akt X GUp 404/17, złożona została w dniu 5.02.2018 r. lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11453

Dodano: 2018-03-17 19:06:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Komorek Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11454. Komorek Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 984/17. [BMSiG-10782/2018] Obwieszcza się, że w dniu 7 marca 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marii Komorek, zamieszkałej: Warszawa 00-712, ul. Bluszczańska 74 m. 63, PESEL 72032306487, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 984/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11454

Dodano: 2018-03-17 19:06:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kondratiuk Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11455. Kondratiuk Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 843/17. [BMSiG-10771/2018] W postępowaniu upadłościowym Zofii Kondratiuk, zamieszkałej w Baniosze, sygn. akt X GUp 843/17, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11455

Dodano: 2018-03-17 19:07:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kosewska Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11456. Kosewska Marta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 160/17. [BMSiG-10778/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt GUp 160/17 Marty Kosewskiej, zam. Jackowo Dworskie 27, 05-190 Nasielsk, PESEL 48061614129, w upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że w dniu 2 marca 2018 r. złożył do Sędziego komisarza uzupełniającą listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11456

Dodano: 2018-03-17 19:07:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kosior Kinga w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11457. Kosior Kinga. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 39/17of. [BMSiG-10640/2018] Zarządzeniem z dnia 8 marca 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Kingi Kosior (numer PESEL 84071401524) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11457

Dodano: 2018-03-17 19:08:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kubik Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11458. Kubik Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 136/17. [BMSiG-10647/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Upadłego: Andrzeja Kubik, zam. w Dębicy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 136/17, ogłasza na podstawie art. 255 pr. up., że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256 - 258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11458

Dodano: 2018-03-17 19:08:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lewandowski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11459. Lewandowski Radosław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 194/17. [BMSiG-10651/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Radosława Lewandowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 194/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11459

Dodano: 2018-03-17 19:09:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Lewicki Paweł Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11460. Lewicki Paweł Marcin. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 38/17 of. [BMSiG-10694/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Lewickiego, PESEL 82052901379, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 38/17 of), ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany możne przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu, i w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 pu i art. 256 pu). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11460

Dodano: 2018-03-17 19:09:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Łukasik Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11461. Łukasik Marta. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 39/16. [BMSiG-10755/2018] W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem sędziemu komisarzowi w dniu 14 lutego 2018 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marty Łukasik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 39/16, sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11461

Dodano: 2018-03-17 19:10:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kamińska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11462. Kamińska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 132/16. [BMSiG-10756/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 16 lutego 2018 r. złożone przez syndyka masy upadłości drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Małgorzaty Kamińskiej (nr PESEL 73011207067), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 132/16). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11462

Dodano: 2018-03-17 19:10:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

DELIKATESY MONOPOLOWE Marta Muszyńska w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11463. Muszyńska Marta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Delikatesy Monopolowe Marta Muszyńska w Tczewie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 28/17. [BMSiG-10705/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużnika Marty Muszyńskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Delikatesy Monopolowe Marta Muszyńska z siedzibą w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 17, nr ewidencyjny PESEL 80042915685, zawiadamia, że sporządzoną przez syndyka i przekazaną sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 z dnia 20 lutego 2018 roku, każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10 w dniach i godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11463

Dodano: 2018-03-17 19:11:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mysior Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11464. Mysior Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 85/17. [BMSiG-10620/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Mysior (PESEL 58070507987) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 85/17, syndyk sporządził pierwsza uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11464

Dodano: 2018-03-17 19:11:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Niechaj Łucja i Niechaj Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11465. Niechaj Łucja. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 51/17. [BMSiG-10793/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Łucji Niechaj - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - (sygn. akt V GUp „of” 51/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjskiej 3C pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11465

Dodano: 2018-03-17 19:12:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Niechaj Łucja i Niechaj Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11466. Niechaj Marek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp „of” 51/17. [BMSiG-10789/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Niechaj - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 51/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11466

Dodano: 2018-03-17 19:12:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Opolska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11467. Opolska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 716/17. [BMSiG-10731/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Opolskiej (PESEL: 57121803649), zamieszkałej w Michałowicach, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 716/17, sporządzona została lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11467

Dodano: 2018-03-17 19:12:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Słupsku

Pączek (Ogrodniczuk) Dagmara dawniej Gołda w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11468. Pączek Dagmara. Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 3/16 of. [BMSiG-10650/2018] Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości Dagmary Pączek (Ogrodniczuk), zam. Słupsk, ul. Batalionów Chłopskich 1/30, sygn. akt VI GUp of 3/16, ogłasza o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności złożonej przez syndyka w dniu 27.02.2018 r. Sąd informuje, że listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 13 oraz poucza o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni sprzeciwu przez każdego zainteresowanego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11468

Dodano: 2018-03-17 19:14:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pec Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11469. Pec Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 158/17. [BMSiG-10727/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Marii Pec, PESEL 45091009749, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 158/17 Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr.up.in. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenie i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11469

Dodano: 2018-03-17 19:15:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pluta Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11470. Pluta Karol. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 855/17. [BMSiG-10732/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Karola Pluty (PESEL: 91042302218), zamieszkałego w Nowych Grocholicach, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 855/17, sporządzona została lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11470

Dodano: 2018-03-17 19:16:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pomykała-Chojnacka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11471. Pomykała-Chojnacka Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 960/17. [BMSiG-10780/2018] Obwieszcza się, że w dniu 27 lutego 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grażyny Pomykała-Chojnackiej, zamieszkałej: Warszawa 01-944, ul. Gajcego 7 m. 165, PESEL 54080202960, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 960/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11471

Dodano: 2018-03-17 19:17:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Poneta Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11472. Poneta Krystyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 190/17. [BMSiG-10632/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Ponety (PESEL 52111706724), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 190/17), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 6 lutego 2018 r. i 20 lutego 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11472

Dodano: 2018-03-17 19:18:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Budopol" S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11473. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE „BUDOPOL” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bydgoszczy. KRS 0000034571. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierpnia 2001 r., sygn. akt XV GUp 5/13. [BMSiG-10616/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego BUDOPOL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że w sprawie XV GUp 5/13 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 8.02.2018 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11473

Dodano: 2018-03-17 19:18:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

RAN INVESTMENT Anna Niemczewska w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11474. Niemczewska Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RAN INVESTMENT Anna Niemczewska w upadłości w Koronowie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 58/17. [BMSiG-10634/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Niemczewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ran Investment Anna Niemczewska w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 58/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 15.02.2018 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11474

Dodano: 2018-03-17 19:19:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Reszko Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11475. Reszko Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 614/17. [BMSiG-10661/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Andrzeja Reszko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt X GUp 614/17 obwieszcza, iż Syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności Andrzeja Reszko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą można przeglądać w Czytelni Akt X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu list wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11475

Dodano: 2018-03-17 19:19:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Sawczak Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11476. Sawczak Anna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 80/17 of. [BMSiG-10684/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Anny Sawczak informuje, że w dniu 17 października 2017 roku została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłej Anny Sawczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 80/17 of), zamieszkałej 83-011 Wiślinka, ul. Szkolna 62, nr ewidencyjny PESEL: 68121604468. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, w Gdańsku, w godzinach pracy Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11476

Dodano: 2018-03-17 19:20:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Słonimski Benedykt Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11477. Słonimski Benedykt Jerzy. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/15. [BMSiG-10703/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Benedykta Słonimskiego - sygn. akt V GUp 20/15 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności oraz uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11477

Dodano: 2018-03-17 19:21:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sroka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11478. Sroka Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 803/16. [BMSiG-10653/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jolanty Sroki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt X GUp 803/16, obwieszcza, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności Jolanty Sroki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11478

Dodano: 2018-03-17 19:21:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pulut Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11479. Pulut Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 168/17. [BMSiG-10792/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i złożona w dniu 22 lutego 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Stanisława Puluta, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 52091806252) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 168/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. Z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11479

Dodano: 2018-03-17 19:22:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stefańska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11480. Stefańska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 747/17. [BMSiG-10744/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Stefańskiej (PESEL: 91072012985), zamieszkałej w Warszawie, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 747/17, sporządzona została lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11480

Dodano: 2018-03-18 11:24:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sliwińska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11481. Śliwińska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 12/16. [BMSiG-10717/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Śliwińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 12/16), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11481

Dodano: 2018-03-18 11:24:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Światłowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11482. Światłowski Wojciech. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 3/17. [BMSiG-10689/2018] Dnia 24.07.2017 r. została sporządzona przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności upadłego Wojciecha Światłowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i przekazana Sędziemu komisarzowi (sygn. akt VI GUp 3/17). W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG można wnieść względem niej sprzeciw zgodnie z art. 256 pu. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 pu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11482

Dodano: 2018-03-18 11:25:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Trybulski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11483. Trybulski Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 165/17/2. [BMSiG-10758/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Tomasza Trybulskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Wyszyńskiego 6/10, posiadającego numer PESEL: 51092315510, w sprawie o sygn. akt X GUp 165/17/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2018 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11483

Dodano: 2018-03-18 11:25:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Węgrzyn Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11484. Węgrzyn Edyta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 31/17. [BMSiG-10692/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Edyty Węgrzyn, zam. w Mielcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: V GUp 31/17) przekazał I uzupełniającą listę wierzytelności. I uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11484

Dodano: 2018-03-18 11:26:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wielobranżowa Firma SPECJALISTYCZNA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11485. WIELOBRANŻOWA FIRMA „SPECJALISTYCZNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000134710. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 października 2002 r., sygn. akt X GUp 431/17. [BMSiG-10714/2018] Obwieszczenie Sędzia Komisarz zawiadamia, że dnia 28 lutego 2018 roku została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Wielobranżowej Firmy „Specjalistyczna” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (sygn. akt X GUp 431/17). Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia wnieść sprzeciw stosownie do art. 255 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11485

Dodano: 2018-03-18 11:26:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wroński Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11486. Wroński Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 246/17. [BMSiG-10687/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Marcina Wrońskiego, zam. w Mielcu - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 246/17), przekazał główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11486

Dodano: 2018-03-18 11:27:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Zakład Usług Chemiczno-Technicznych "Aqua" Cz.D.A. Teresa Wróbel-Rzepiela w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11487. Wróbel-Rzepiela Teresa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Chemiczno-Technicznych AQUA CZ.D.A. Teresa Wróbel-Rzepiela w upadłości likwidacyjnej w Przylepie. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/13. [BMSiG-10729/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Wróbel-Rzepieli zamieszkałej w Przylepie prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Chemiczno-Technicznych „AQUA” CZ.D.A Teresa Wróbel-Rzepiela w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 4/13, zawiadamia, że w dniu 7.12.2017 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 5, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może składać sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11487

Dodano: 2018-03-18 11:27:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Zięciak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11488. Zięciak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 70/17. [BMSiG-10686/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Zięciak nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 70/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 13.12.2017 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11488

Dodano: 2018-03-18 11:28:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Żylewicz Mirela Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11489. Żylewicz Mirela Grażyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 129/17 „of”. [BMSiG-10738/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Mireli Grażyny Żylwicz, sygn. akt VII GUp 129/17 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 19 lutego 2018 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11489

Dodano: 2018-03-18 11:29:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

FBC TEAM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11490. FBC TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Mszanie. KRS 0000427094. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2012 r., sygn. akt V GUp 145/17. [BMSiG-10720/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika FBC TEAM spółka z o. o. w upadłości z siedzibą: Mszana, prowadzonego pod sygn. akt V GUp 145/17 zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności kategorii drugiej i trzeciej, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter), i poucza o prawie złożenia zarzutów co do częściowego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11490

Dodano: 2018-03-18 11:30:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Salwiczek Jagoda w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11491. Salwiczek Jagoda. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 25/17/2. [BMSiG-10678/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jagody Salwiczek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, pod sygn. akt X GUp 25/17/2 podaje do publicznej wiadomości, że syndyk złożył odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w Mikołowie przy ul. Podleskiej 11, dla którego Sąd Rejonowy w Mikołowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00070261/2. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia, można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11491

Dodano: 2018-03-18 11:30:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Euroimplant S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11492. „EUROIMPLANT” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rybiu. KRS 0000293364. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 listopada 2007 r., sygn. akt X GUp 76/14. [BMSiG-10691/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GUp 76/14 postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Euroimplant S.A. z siedzibą w Rybiu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11492

Dodano: 2018-03-18 11:31:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 11493. BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI „EKOPROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Zielonej Górze. KRS 0000047487. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 października 2001 r., sygn. akt V GUp 1/16. [BMSiG-10715/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zielonej Górze, sygn. akt V GUp 1/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11493

Dodano: 2018-03-18 11:31:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Banasik Jerzy wspólnik Usługi Wielobranżowe s.c. Jacek Kubik, Jerzy Banasik w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11495. Banasik Jerzy wspólnik spółki cywilnej Usługi Wielobranżowe s.c. Jacek Kubik, Jerzy Banasik w Poraju. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 76/17. [BMSiG-10764/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym sprawy w postępowaniu upadłościowym Jerzego Banasika, sygn. akt VIII GUp 76/17, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 14 grudnia 2017 r. opisu i oszacowania nieruchomości upadłego oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11495

Dodano: 2018-03-18 11:34:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bolejko Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11496. Bolejko Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 64/17. [BMSiG-10606/2018] Sędzia komisarz w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Bolejko - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 64/17), syndyk ukończył i złożył do akt aktualny opis i oszacowanie 1/6 udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 174/44 o powierzchni 0,1060 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 299 o powierzchni użytkowej 130,7 m2 , położonej w Dorotowie, gm. Stawiguda. Stan prawny nieruchomości reguluje KW nr OL1O/00112240/5 prowadzona przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11496

Dodano: 2018-03-18 11:35:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Milner Damian w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 11498. Milner Damian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 123/16. [BMSiG-10749/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 r. w postępowaniu upadłościowym Damiana Milnera (PESEL 79111008496) prowadzonym pod sygn. akt V GUp 123/16 umorzył powstałe przed dniem 24 października 2016 r. zobowiązania upadłego Damiana Milnera, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11498

Dodano: 2018-03-18 11:35:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

EKONOVA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 11499. EKONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS 0000360510. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lipca 2010 r., sygn. akt VI GUp 29/17. [BMSiG-10476/2018] Syndyk masy upadłości EKONOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, w rozumieniu art. 551 k.c. W skład przedsiębiorstwa wchodzą min: a) Samochód osobowy Audi A6, MR 2007 r., b) Majątek ruchomy (wyposażenie i urządzenia budowlane i biurowe) według wykazu, c) Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, d) Prawa wynikające z umów ochrony, ubezpieczenia oraz umowy o pobór czynników energetycznych, e) Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), f) Nieściągnięte przez syndyka wierzytelności masy upadłości od jej dłużników istniejące przed ogłoszeniem upadłości, tj. przed dniem 22 lutego 2017 r. Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 113.036,00 (słownie: sto trzynaście tysięcy trzydzieści sześć 00/100) złotych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz określenie jego wartości rynkowej zawiera „Oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa EKONOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w upadłości” z dnia 12.03.2018 r. Na opis i oszacowanie można wnieść zarzuty w terminie tygodnia od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu. Oferty oraz wadium należy składać w terminie do dnia 6.04.2018 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10.04.2018 r., o godzinie 1345, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, budynek B, sala B65. Regulamin przetargu wyłożony jest w sekretariacie sądu oraz jest dostępny wraz ze szczegółowymi dodatkowymi informacjami w dni powszednie w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 14 (pokój 2/17), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem, nr tel. 602 628 329. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11499

Dodano: 2018-03-18 11:37:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kmieciak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11501. Kmieciak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 91/17. [BMSiG-10762/2018] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kmieciak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w dniu 14 lutego 2018 r. złożony został opis i oszacowanie nieruchomości upadłej. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania, wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 91/17. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Z podaniem sygnatury akt XIV GUp 91/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11501

Dodano: 2018-03-18 11:38:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krawczyk-Kraska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11502. Krawczyk-Kraska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 999/17. [BMSiG-10742/2018] Sędzia komisarz ogłasza, że w dniu 13 marca 2018 roku złożono uzupełniony opis i oszacowanie majątku upadłej Moniki Krawczyk-Kraskiej (PESEL: 77092900620), w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GUp 999/17. Opis i oszacowanie może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11502

Dodano: 2018-03-18 11:38:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Lewandowska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 11503. Lewandowska Wioletta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-10628/2018] Syndyk masy upadłości Wioletty Lewandowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 20/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siecień 1, gmina Brudzeń Duży. Nieruchomość stanowi działka o pow. 3504,00 m2 , nr ew. 51/1, w obrębie 0030 Siecień. Na nieruchomości znajdują się dwa budynki gospodarcze: stodoła o powierzchni 205 m2 z wiatą o powierzchni 58 m2 i obora o powierzchni 89,96 m2 z przybudówką o powierzchni 21,45 m2 oraz fundament po spalonym budynku mieszkalnym. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00053022/1. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 55.300,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r., do godziny 1300, osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 10 kwietnia 2018 r., o godz. 1400, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11503

Dodano: 2018-03-18 11:39:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wielobranżowa Firma SPECJALISTYCZNA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 11505. WIELOBRANŻOWA FIRMA „SPECJALISTYCZNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000134710. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 października 2002 r., sygn. akt X GUp 431/17. [BMSiG-10721/2018] Wielobranżowa Firma „Specjalistyczna” Sp. z o.o. w upadłości. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 431/17 Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Wielobranżowej Firmy „Specjalistycznej” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej. 1. Przedmiotem przetargu jest: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 5 z obrębu 01-20, o pow. 686 m2 , zabudowanej budynkiem biurowo-administracyjnym o pow. użytkowej 558,45 m2 , zlokalizowanej w Ząbkach, powiat wołomiński, przy ulicy Wojska Polskiego 1, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00003078/0 2. Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 2 października 2017 roku oraz warunki przetargu dostępne są w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu (22 864-85-87, 22 497-06-58) oraz w aktach sprawy pod sygn. akt X GUp 431/17 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 3. Cena wywoławcza przedmiotu niniejszego przedmiotu przetargu wynosi 3.138.200 zł netto (słownie: trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście zł), tj. 3.859.986 zł z podatkiem VAT. 4. Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, na której winna być wskazana sygnatura akt X GUp 431/17 z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA” wraz z oznaczeniem składającego oraz wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Regulaminie przetargu. 5. Wymagane wadium w wysokości 313.820 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia zł) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Wielobranżowej Firmy „Specjalistycznej” Sp. z o.o. w upadłości w banku PKO BP S.A. o numerze 04 1020 1013 0000 0602 0363 2668 z dopiskiem „przetarg - sygn. akt X GUp 431/17” najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2018 r. (liczy się faktyczny termin uznania ww. kwoty na rachunku). 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 r., o godz. 1000, w sali nr 14. 7. Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11505

Dodano: 2018-03-18 11:40:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Zielińska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 11506. Zielińska Hanna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/17. [BMSiG-10630/2018] Syndyk masy upadłości Hanny Zielińskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 78/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Bukowej 3, w miejscowości Działki, gmina Wiskitki. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1722 m2 - nr ew. 98/18. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1Z/00031997/3. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 216,90 m2 oraz dwa budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej 28 m2 każdy. Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 428.000,00 zł (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 43.000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r., do godziny 1300, osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 10 kwietnia 2018 r., o godz. 1330, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11506

Dodano: 2018-03-18 11:41:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Doering Sławomir

2018-03-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 11589. Doering Sławomir. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 5/17. [BMSiG-10698/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, prowadzący przyspieszone postępowanie układowe pod sygnaturą VI GRp 5/17, otwarte wobec dłużnika w osobie Sławomira Doering w restrukturyzacji (PESEL 67080410316), informuje, że z dniem 15 września 2017 r. uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu i zakończono postępowanie restrukturyzacyjne. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 54/2018 (5442) z dnia 16 marca 2018 r. → Pozycja 11589

Dodano: 2018-03-18 11:41:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Bajowska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11626. Bajowska Edyta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 162/17 of, V GUp 15/18 of. [BMSiG-10931/2018] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 162/17 of, postanowił: I. ogłosić upadłość Edyty Bajowskiej zamieszkałej w Złotoryi, PESEL 73083005769, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Machate (numer licencji 975); IV. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 15/18 of. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, 59-220 Legnica, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11626

Dodano: 2018-03-19 09:08:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Bajowska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11626. Bajowska Edyta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 162/17 of, V GUp 15/18 of. [BMSiG-10931/2018] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 162/17 of, postanowił: I. ogłosić upadłość Edyty Bajowskiej zamieszkałej w Złotoryi, PESEL 73083005769, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Machate (numer licencji 975); IV. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 15/18 of. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, 59-220 Legnica, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11626

Dodano: 2018-03-19 09:08:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Tworkowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11627. Tworkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 599/17. [BMSiG-10878/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 599/17 dotyczącej upadłości dłużnika Katarzyny Tworkowskiej, PESEL 90020513561, dnia 8 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Katarzyny Tworkowskiej, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona SSR Małgorzata Popiół, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11627

Dodano: 2018-03-19 09:09:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Tworkowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11627. Tworkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 599/17. [BMSiG-10878/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 599/17 dotyczącej upadłości dłużnika Katarzyny Tworkowskiej, PESEL 90020513561, dnia 8 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Katarzyny Tworkowskiej, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona SSR Małgorzata Popiół, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11627

Dodano: 2018-03-19 09:09:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Drzyżdżyk Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11628. Drzyżdżyk Józef. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 920/17, VIII GUp 114/18. [BMSiG-10945/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt (VIII GU 920/17), Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Józefa Drzyżdżyka (nr PESEL 57083100730), zamieszkałego pod adresem: ul. Oświęcimska 29/2, 32-640 Zator, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 114/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11628

Dodano: 2018-03-19 09:10:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Drzyżdżyk Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11628. Drzyżdżyk Józef. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 920/17, VIII GUp 114/18. [BMSiG-10945/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt (VIII GU 920/17), Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Józefa Drzyżdżyka (nr PESEL 57083100730), zamieszkałego pod adresem: ul. Oświęcimska 29/2, 32-640 Zator, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 114/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11628

Dodano: 2018-03-19 09:10:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Fiedur Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11629. Fiedur Stanisław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 771/17of/AS, VI GUp 26/18. [BMSiG-10890/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, postanowieniem z dnia 7 marca 2018 roku wydanym w sprawie pod sygnaturą akt VI GU 771/17/of/AS ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Fiedur, zamieszkałego w Zwonowicach przy alei Wolności 1, nr ewidencyjny PESEL 62050801857, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym w dwóch egzemplarzach, wyznaczonemu Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Pół- noc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, podając wskazaną sygn. akt. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Justyny Sosnowy, syndyka w osobie Jacka Ryncarz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 372). Jako podstawę jurysdykcji Sąd wskazuje art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VI GUp 26/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11629

Dodano: 2018-03-19 09:11:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Fiedur Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11629. Fiedur Stanisław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 771/17of/AS, VI GUp 26/18. [BMSiG-10890/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, postanowieniem z dnia 7 marca 2018 roku wydanym w sprawie pod sygnaturą akt VI GU 771/17/of/AS ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Fiedur, zamieszkałego w Zwonowicach przy alei Wolności 1, nr ewidencyjny PESEL 62050801857, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym w dwóch egzemplarzach, wyznaczonemu Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Pół- noc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, podając wskazaną sygn. akt. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Justyny Sosnowy, syndyka w osobie Jacka Ryncarz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 372). Jako podstawę jurysdykcji Sąd wskazuje art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VI GUp 26/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11629

Dodano: 2018-03-19 09:11:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Grudnik Brygida w upadłości likwidacyjnej

2018-03-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11630. Grudnik Brygida. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 47/18 „of”, VII GUp 34/18 „of”. [BMSiG-10923/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 47/18 „of”, w dniu 9 marca 2018 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Brygidy Grudnik, nr PESEL 61080401886, zamieszkałej: ul. Łopuskiego 56B/3, 78-100 Kołobrzeg; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 132, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 34/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11630

Dodano: 2018-03-19 09:12:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Grudnik Brygida w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11630. Grudnik Brygida. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 47/18 „of”, VII GUp 34/18 „of”. [BMSiG-10923/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 47/18 „of”, w dniu 9 marca 2018 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Brygidy Grudnik, nr PESEL 61080401886, zamieszkałej: ul. Łopuskiego 56B/3, 78-100 Kołobrzeg; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 132, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 34/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11630

Dodano: 2018-03-19 09:12:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Ptaszny Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11631. Ptaszny Marian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 611/17. [BMSiG-10916/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 611/17 ogłosił upadłość dłużnika Mariana Ptaszny, zamieszkałego w Gliwicach, PESEL 50110916353, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy (lic. 191). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11631

Dodano: 2018-03-19 09:14:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Ptaszny Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11631. Ptaszny Marian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 611/17. [BMSiG-10916/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 611/17 ogłosił upadłość dłużnika Mariana Ptaszny, zamieszkałego w Gliwicach, PESEL 50110916353, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy (lic. 191). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11631

Dodano: 2018-03-19 09:14:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Walicka Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11632. Walicka Agata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 541/17, XIV GUp 21/18. [BMSiG-10884/2018] Sygn. akt XIV GU 541/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 roku ogłosił upadłość Agaty Walickiej, numer PESEL 68031604947, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Jacka Kalinowskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 21/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11632

Dodano: 2018-03-19 09:15:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Walicka Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11632. Walicka Agata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 541/17, XIV GUp 21/18. [BMSiG-10884/2018] Sygn. akt XIV GU 541/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 roku ogłosił upadłość Agaty Walickiej, numer PESEL 68031604947, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Jacka Kalinowskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 21/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11632

Dodano: 2018-03-19 09:15:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żarczyńska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11633. Żarczyńska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1820/17, X GUp 213/18. [BMSiG-10925/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1820/17 ogłosił upadłość Katarzyny Żarczyńskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Belgradzkiej 18 lok. 89 (kod pocztowy: 02-793), PESEL 83050805641, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Michała Górnickiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 213/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11633

Dodano: 2018-03-19 09:16:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żarczyńska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11633. Żarczyńska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1820/17, X GUp 213/18. [BMSiG-10925/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1820/17 ogłosił upadłość Katarzyny Żarczyńskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Belgradzkiej 18 lok. 89 (kod pocztowy: 02-793), PESEL 83050805641, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Michała Górnickiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 213/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11633

Dodano: 2018-03-19 09:16:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Banach-Skowrońska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11634. Banach-Skowrońska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 22/18 of, V GUp 38/18 of. [BMSiG-10809/2018] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt V GU 22/18 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Agnieszki Banach-Skowrońskiej, numer PESEL 71122305061, zamieszkałej: Opole (45-716), ul. Spychalskiego 19/14, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 38/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11634

Dodano: 2018-03-19 09:17:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Banach-Skowrońska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11634. Banach-Skowrońska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 22/18 of, V GUp 38/18 of. [BMSiG-10809/2018] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt V GU 22/18 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Agnieszki Banach-Skowrońskiej, numer PESEL 71122305061, zamieszkałej: Opole (45-716), ul. Spychalskiego 19/14, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 38/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11634

Dodano: 2018-03-19 09:17:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Hundrieser Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11635. Hundrieser Justyna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 790/17, VI GUp 28/18. [BMSiG-10816/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 8 marca 2018 roku o sygn. akt VI GU 790/17 ogłoszono upadłość dłużnika Justyny Hundrieser (PESEL 76041406026), zamieszkałej w Gdyni, ul. Sokola 6A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Gdańsk-Północ w Gdańsku Justyny Sosnowy. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Banasika. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości wobec upadłego. W postanowieniu jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach z podaniem sygn. akt VI GUp 28/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11635

Dodano: 2018-03-19 09:18:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Hundrieser Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11635. Hundrieser Justyna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 790/17, VI GUp 28/18. [BMSiG-10816/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 8 marca 2018 roku o sygn. akt VI GU 790/17 ogłoszono upadłość dłużnika Justyny Hundrieser (PESEL 76041406026), zamieszkałej w Gdyni, ul. Sokola 6A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Gdańsk-Północ w Gdańsku Justyny Sosnowy. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Banasika. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości wobec upadłego. W postanowieniu jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach z podaniem sygn. akt VI GUp 28/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11635

Dodano: 2018-03-19 09:18:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jagła Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11636. Jagła Helena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 884/17, VIII GUp 113/18. [BMSiG-10879/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.03.2018 r., sygn. akt VIII GU 884/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Heleny Jagły (nr PESEL 52012811787), zamieszkałej pod adresem: ul. Wolska 4/37, 30-663 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenka-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 113/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11636

Dodano: 2018-03-19 09:20:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jagła Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11636. Jagła Helena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 884/17, VIII GUp 113/18. [BMSiG-10879/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.03.2018 r., sygn. akt VIII GU 884/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Heleny Jagły (nr PESEL 52012811787), zamieszkałej pod adresem: ul. Wolska 4/37, 30-663 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenka-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 113/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11636

Dodano: 2018-03-19 09:20:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jochem Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11637. Jochem Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 473/17. [BMSiG-10874/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 473/17 ogłosił upadłość dłużniczki Moniki Jochem, zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim, nr PESEL 87112309409, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (licencja 361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 141), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11637

Dodano: 2018-03-19 09:21:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jochem Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11637. Jochem Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 473/17. [BMSiG-10874/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 473/17 ogłosił upadłość dłużniczki Moniki Jochem, zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim, nr PESEL 87112309409, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (licencja 361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 141), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11637

Dodano: 2018-03-19 09:21:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majdański Kamil w upadłości likwidacyjnej

2018-02-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11638. Majdański Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1973/17, X GUp 176/18. [BMSiG-10865/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 1973/17 postanowił: 1. ogłosić upadłość Kamila Majdańskiego, zam. w Pruszkowie przy ul. Wojska Polskiego 74, m. 28, PESEL: 87030806419, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 176/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11638

Dodano: 2018-03-19 09:22:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majdański Kamil w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11638. Majdański Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1973/17, X GUp 176/18. [BMSiG-10865/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 1973/17 postanowił: 1. ogłosić upadłość Kamila Majdańskiego, zam. w Pruszkowie przy ul. Wojska Polskiego 74, m. 28, PESEL: 87030806419, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 176/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11638

Dodano: 2018-03-19 09:22:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szafrański Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11639. Szafrański Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 761/17of/AS, VI GUp 25/18. [BMSiG-10811/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 5.03.2018 r., sygn. akt VI GU 761/17/of/AS, została ogłoszona upadłość Piotra Szafrańskiego, zam.: Gdynia, ul. Morska 27/7, PESEL 62060210933, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidacje majątku dłużnika. Na Syndyka masy upadłości został powołany Krzysztof Popiel (siedziba biura: Gdańsk, ul. Wilka Krzyżanowskiego 11/3, tel. 58 341-36-36), a na Sędziego Komisarza SSR Justyna Sosnowy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili do masy upadłości swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GUp 25/18. Jednocześnie wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, o ile nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11639

Dodano: 2018-03-19 09:24:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szafrański Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11639. Szafrański Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 761/17of/AS, VI GUp 25/18. [BMSiG-10811/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 5.03.2018 r., sygn. akt VI GU 761/17/of/AS, została ogłoszona upadłość Piotra Szafrańskiego, zam.: Gdynia, ul. Morska 27/7, PESEL 62060210933, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidacje majątku dłużnika. Na Syndyka masy upadłości został powołany Krzysztof Popiel (siedziba biura: Gdańsk, ul. Wilka Krzyżanowskiego 11/3, tel. 58 341-36-36), a na Sędziego Komisarza SSR Justyna Sosnowy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili do masy upadłości swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GUp 25/18. Jednocześnie wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, o ile nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11639

Dodano: 2018-03-19 09:24:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szner Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11641. Szner Helena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 588/17. [BMSiG-10876/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 588/17 dotyczącej upadłości dłużnika Heleny Szner, PESEL 44040116622, dnia 8 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Heleny Szner, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona SSR Małgorzata Popiół, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11641

Dodano: 2018-03-19 09:25:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szner Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11641. Szner Helena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 588/17. [BMSiG-10876/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 588/17 dotyczącej upadłości dłużnika Heleny Szner, PESEL 44040116622, dnia 8 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Heleny Szner, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona SSR Małgorzata Popiół, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11641

Dodano: 2018-03-19 09:25:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ślusarczyk Domicelina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11642. Ślusarczyk Domicelina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1030/17, VIII GUp 112/18. [BMSiG-10888/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 marca 2018 roku, sygn. akt (VIII GU 1030/17), postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużniczki Domiceliny Ślusarczyk (PESEL 57070914742), zamieszkałej pod adresem: ul. Kolejowa 5, 32-005 Niepołomice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 112/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11642

Dodano: 2018-03-19 09:26:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ślusarczyk Domicelina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11642. Ślusarczyk Domicelina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1030/17, VIII GUp 112/18. [BMSiG-10888/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 marca 2018 roku, sygn. akt (VIII GU 1030/17), postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużniczki Domiceliny Ślusarczyk (PESEL 57070914742), zamieszkałej pod adresem: ul. Kolejowa 5, 32-005 Niepołomice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 112/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11642

Dodano: 2018-03-19 09:26:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wicha Hanna Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11643. Wicha Hanna Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 192/17. [BMSiG-10835/2018] Sygn. akt X GUp 192/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2018 r. ogłosił upadłość Hanny Alicji Wicha, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Skalbmierskiej 18 m. 15, 01-848 Warszawa (PESEL: 53062800846), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 192/17. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11643

Dodano: 2018-03-19 09:28:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wicha Hanna Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11643. Wicha Hanna Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 192/17. [BMSiG-10835/2018] Sygn. akt X GUp 192/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2018 r. ogłosił upadłość Hanny Alicji Wicha, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Skalbmierskiej 18 m. 15, 01-848 Warszawa (PESEL: 53062800846), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 192/17. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11643

Dodano: 2018-03-19 09:28:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wicha Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11644. Wicha Natalia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 193/17. [BMSiG-10837/2018] Sygn. akt X GUp 193/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2018 r. ogłosił upadłość Natalii Wicha, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Skalbmierskiej 18 m. 15, 01-848 Warszawa (PESEL: 90011606764), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 193/17. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11644

Dodano: 2018-03-19 09:29:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wicha Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11644. Wicha Natalia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 193/17. [BMSiG-10837/2018] Sygn. akt X GUp 193/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2018 r. ogłosił upadłość Natalii Wicha, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Skalbmierskiej 18 m. 15, 01-848 Warszawa (PESEL: 90011606764), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 193/17. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11644

Dodano: 2018-03-19 09:29:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zakulska Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11645. Zakulska Marta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 881/17, XI GUp 6/18. [BMSiG-10807/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 881/17 ogłosił upadłość dłużniczki Marty Zakulskiej, zamieszkałej w Wizjanach, nr PESEL: 59012302703; osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 6/18. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Natalii Leitgeber. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11645

Dodano: 2018-03-19 09:30:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zakulska Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11645. Zakulska Marta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 881/17, XI GUp 6/18. [BMSiG-10807/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 881/17 ogłosił upadłość dłużniczki Marty Zakulskiej, zamieszkałej w Wizjanach, nr PESEL: 59012302703; osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 6/18. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Natalii Leitgeber. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11645

Dodano: 2018-03-19 09:30:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Żakowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11646. Żakowski Tomasz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 171/17, VI GUp 24/18. [BMSiG-10820/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 7 marca 2018 roku o sygn. akt VI GU 171/17 ogłoszono upadłość dłużnika Tomasza Żakowskiego (PESEL 79102407392), zamieszkałego w Gdańsku, ul. Bobrowa 7/17, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Gdańsk-Północ w Gdańsku Justyny Sosnowy. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Banasika. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości wobec upadłego. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. W postanowieniu jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazano art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach z podaniem sygn. akt VI GUp 24/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11646

Dodano: 2018-03-19 09:31:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Żakowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11646. Żakowski Tomasz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 171/17, VI GUp 24/18. [BMSiG-10820/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 7 marca 2018 roku o sygn. akt VI GU 171/17 ogłoszono upadłość dłużnika Tomasza Żakowskiego (PESEL 79102407392), zamieszkałego w Gdańsku, ul. Bobrowa 7/17, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Gdańsk-Północ w Gdańsku Justyny Sosnowy. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Banasika. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości wobec upadłego. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. W postanowieniu jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazano art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach z podaniem sygn. akt VI GUp 24/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11646

Dodano: 2018-03-19 09:31:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bakun Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11647. Bakun Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 226/18. [BMSiG-10975/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 marca 2018 r. ogłosił upadłość Marty Bakun - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 56051007084). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Marty Bakun, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt X GUp 226/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11647

Dodano: 2018-03-19 09:32:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bakun Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11647. Bakun Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 226/18. [BMSiG-10975/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 marca 2018 r. ogłosił upadłość Marty Bakun - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 56051007084). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Marty Bakun, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt X GUp 226/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11647

Dodano: 2018-03-19 09:32:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gąsior Malwina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11648. Gąsior Malwina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 29/18 „of”. [BMSiG-10960/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2018 roku: 1. ogłosił upadłość Malwiny Gąsior, zamieszkałej przy ul. Świdwińskiej 24/4, 78-200 Białogard, nr PESEL 86010908365; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wzywa wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 6. wyznaczył Aleksandrę Włodarczyk, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 832, na syndyka; 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 29/18 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11648

Dodano: 2018-03-19 09:34:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gąsior Malwina w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11648. Gąsior Malwina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 29/18 „of”. [BMSiG-10960/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2018 roku: 1. ogłosił upadłość Malwiny Gąsior, zamieszkałej przy ul. Świdwińskiej 24/4, 78-200 Białogard, nr PESEL 86010908365; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wzywa wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 6. wyznaczył Aleksandrę Włodarczyk, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 832, na syndyka; 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 29/18 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11648

Dodano: 2018-03-19 09:34:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Tobor Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11649. Tobor Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 487/17, XII GUp 82/18. [BMSiG-10872/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 487/17 ogłosił upadłość dłużnika Adama Tobora (Tobor), PESEL 68070704819, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka w osobie Tomasza Biela. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 82/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11649

Dodano: 2018-03-19 09:35:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Tobor Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11649. Tobor Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 487/17, XII GUp 82/18. [BMSiG-10872/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 487/17 ogłosił upadłość dłużnika Adama Tobora (Tobor), PESEL 68070704819, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka w osobie Tomasza Biela. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 82/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11649

Dodano: 2018-03-19 09:35:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skrzycki Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-03-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11650. Skrzycki Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 224/18. [BMSiG-10973/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 marca 2018 r. ogłosił upadłość Michała Skrzyckiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 75112303134). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Michała Skrzyckiego, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt X GUp 224/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11650

Dodano: 2018-03-19 09:36:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skrzycki Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11650. Skrzycki Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 224/18. [BMSiG-10973/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 marca 2018 r. ogłosił upadłość Michała Skrzyckiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 75112303134). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Michała Skrzyckiego, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt X GUp 224/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11650

Dodano: 2018-03-19 09:36:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Słowiński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11651. Słowiński Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 805/17, VI GUp 28/18. [BMSiG-10972/2018] Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Krzysztof Słowiński. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt VI GU 805/17, VI GUp 29/18. OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 8 marca 2018 r.: I. ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Słowińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: 80-298 Gdańsk, ul. Klukowska 7a, PESEL 74030806518; II. wezwano wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Justyny Sosnowy; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Grant Finance spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baninie (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego członków Zarządu: Michała Figura - 815 i Bartłomieja Domagalskiego - 944). Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 141 str. 19) i określono, że postępowanie to ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11651

Dodano: 2018-03-19 09:37:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Słowiński Krzysztof