Informacje

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ataman Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1832. Ataman Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 425/17, V GUp 3/18. [BMSiG-1125/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 425/17, postanawia: I. ogłosić upadłość Anny Ataman zam.: Leżajsk, numer PESEL 44011400323 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie - SSR Paweł Janda, III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - SANATORS Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, numer KRS 0000679438; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. W przedmiotowej sprawie proszę o powoływanie się na nową sygnaturę sprawy o numerze V GUp 3/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1832

Dodano: 2018-01-15 09:17:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ataman Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1832. Ataman Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 425/17, V GUp 3/18. [BMSiG-1125/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 425/17, postanawia: I. ogłosić upadłość Anny Ataman zam.: Leżajsk, numer PESEL 44011400323 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie - SSR Paweł Janda, III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - SANATORS Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, numer KRS 0000679438; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. W przedmiotowej sprawie proszę o powoływanie się na nową sygnaturę sprawy o numerze V GUp 3/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1832

Dodano: 2018-01-15 09:17:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Biały Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1833. Biały Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 830/17, VIII GUp 2/18. [BMSiG-1155/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.01.2018 r., sygn. akt VIII GU 830/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Anety Biały (NR PESEL 82070317905), zamieszkałej pod adresem: ul. Kosynierów 4/31, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Sitka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 2/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1833

Dodano: 2018-01-15 09:19:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Biały Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1833. Biały Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 830/17, VIII GUp 2/18. [BMSiG-1155/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.01.2018 r., sygn. akt VIII GU 830/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Anety Biały (NR PESEL 82070317905), zamieszkałej pod adresem: ul. Kosynierów 4/31, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Sitka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 2/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1833

Dodano: 2018-01-15 09:19:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Czarnecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-12-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1834. Czarnecki Krzysztof. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 120/17. [BMSiG-1222/2018] Sygn. akt V GUp 120/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Czarneckiego zamieszkałego w Mławie, ul. J. Tuwima 4, 06-500 Mława (PESEL: 67050201973), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4b, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GUp 120/17. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1834

Dodano: 2018-01-15 09:20:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Czarnecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1834. Czarnecki Krzysztof. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 120/17. [BMSiG-1222/2018] Sygn. akt V GUp 120/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Czarneckiego zamieszkałego w Mławie, ul. J. Tuwima 4, 06-500 Mława (PESEL: 67050201973), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4b, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GUp 120/17. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1834

Dodano: 2018-01-15 09:20:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gudel Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-01-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1835. Gudel Urszula. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 288/17, VIII GUp 4/18. [BMSiG-1289/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 288/17 postanowieniem z dnia 4 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Urszuli Gudel, zam. ul. Porzeczkowa 13 m. 40, 15-815 Białystok, PESEL 89050109303, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 4/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1835

Dodano: 2018-01-15 09:22:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gudel Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1835. Gudel Urszula. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 288/17, VIII GUp 4/18. [BMSiG-1289/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 288/17 postanowieniem z dnia 4 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Urszuli Gudel, zam. ul. Porzeczkowa 13 m. 40, 15-815 Białystok, PESEL 89050109303, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 4/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1835

Dodano: 2018-01-15 09:22:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dudek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-12-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1836. Dudek Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 225/17/ of, V GUp 126/17/of. [BMSiG-1329/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 225/17 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Piotra Dudek zam. w Opolu, PESEL: 76040202852, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Reinharda Wróbla. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt: V GUp 126/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1836

Dodano: 2018-01-15 09:23:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dudek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1836. Dudek Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 225/17/ of, V GUp 126/17/of. [BMSiG-1329/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 225/17 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Piotra Dudek zam. w Opolu, PESEL: 76040202852, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Reinharda Wróbla. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt: V GUp 126/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1836

Dodano: 2018-01-15 09:23:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jabłoński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-01-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1837. Jabłoński Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 310/17, VIII GUp 7/18. [BMSiG-1278/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Piotra Jabłońskiego, sygn. akt VIII GU 310/17, 5 stycznia 2018 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Jabłońskiego, zam.: ul. Sikorskiego 28 m. 8, 18-100 Łapy, PESEL 85101813537, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwinę Hulko, a na syndyka masy upadłości Józefa Glińskiego (nr licencji 100). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 7/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1837

Dodano: 2018-01-15 09:24:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jabłoński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1837. Jabłoński Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 310/17, VIII GUp 7/18. [BMSiG-1278/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Piotra Jabłońskiego, sygn. akt VIII GU 310/17, 5 stycznia 2018 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Jabłońskiego, zam.: ul. Sikorskiego 28 m. 8, 18-100 Łapy, PESEL 85101813537, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwinę Hulko, a na syndyka masy upadłości Józefa Glińskiego (nr licencji 100). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 7/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1837

Dodano: 2018-01-15 09:24:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwiatkowska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2017-12-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1838. Kwiatkowska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1182/17, X GUp 1091/17. [BMSiG-1327/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1182/17, ogłosił upadłość Hanny Kwiatkowskiej zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 01-843) przy ul. Kazimierza Grodeckiego 4 m. 54 (PESEL 57102500048), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1091/17. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 1091/17. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1838

Dodano: 2018-01-15 09:26:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwiatkowska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1838. Kwiatkowska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1182/17, X GUp 1091/17. [BMSiG-1327/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1182/17, ogłosił upadłość Hanny Kwiatkowskiej zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 01-843) przy ul. Kazimierza Grodeckiego 4 m. 54 (PESEL 57102500048), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1091/17. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 1091/17. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1838

Dodano: 2018-01-15 09:26:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Matan Artur w upadłości likwidacyjnej

2018-01-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1839. Matan Artur. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 191/17, VIII GUp 1/18. [BMSiG-1286/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 191/17 postanowieniem z dnia 4 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Artura Matana, zam. ul. Traugutta 12 lokal 1, 15-145 Białystok, PESEL 85063010959, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnatura akt VIII GUp 1/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1839

Dodano: 2018-01-15 09:27:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Matan Artur w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1839. Matan Artur. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 191/17, VIII GUp 1/18. [BMSiG-1286/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 191/17 postanowieniem z dnia 4 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Artura Matana, zam. ul. Traugutta 12 lokal 1, 15-145 Białystok, PESEL 85063010959, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnatura akt VIII GUp 1/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1839

Dodano: 2018-01-15 09:27:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szwagierczak Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2017-12-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1840. Szwagierczak Mateusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 280/17, V GUp 208/17. [BMSiG-1241/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2017 roku, sygn. akt V GU 280/17, ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Szwagierczaka, nr PESEL 85063006631, zamieszkałego w Zagnańsku, osiedle Kaniów, ulica Klonowa 13; określił, że upadły Mateusz Szwagierczak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postepowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 208/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1840

Dodano: 2018-01-15 09:28:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szwagierczak Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1840. Szwagierczak Mateusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 280/17, V GUp 208/17. [BMSiG-1241/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2017 roku, sygn. akt V GU 280/17, ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Szwagierczaka, nr PESEL 85063006631, zamieszkałego w Zagnańsku, osiedle Kaniów, ulica Klonowa 13; określił, że upadły Mateusz Szwagierczak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postepowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 208/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1840

Dodano: 2018-01-15 09:28:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Omeljaniuk Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-01-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1841. Omeljaniuk Barbara. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 268/17, VIII GUp 5/18. [BMSiG-1316/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 268/17 postanowieniem z dnia 5 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Barbary Omeljaniuk zam. ul. Wrocławska 69/7, 15-644 Białystok, PESEL 73060809487, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 5/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1841

Dodano: 2018-01-15 09:30:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Omeljaniuk Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1841. Omeljaniuk Barbara. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 268/17, VIII GUp 5/18. [BMSiG-1316/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 268/17 postanowieniem z dnia 5 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Barbary Omeljaniuk zam. ul. Wrocławska 69/7, 15-644 Białystok, PESEL 73060809487, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 5/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1841

Dodano: 2018-01-15 09:30:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Omeljaniuk Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-01-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1842. Omeljaniuk Waldemar. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 269/17, VIII GUp 6/18. [BMSiG-1314/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 269/17 postanowieniem z dnia 5 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Waldemara Omeljaniuka, zam. ul. Wrocławska 69/7, 15-644 Białystok, PESEL: 72101208711, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 6/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1842

Dodano: 2018-01-15 09:31:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Omeljaniuk Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1842. Omeljaniuk Waldemar. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 269/17, VIII GUp 6/18. [BMSiG-1314/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 269/17 postanowieniem z dnia 5 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Waldemara Omeljaniuka, zam. ul. Wrocławska 69/7, 15-644 Białystok, PESEL: 72101208711, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 6/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1842

Dodano: 2018-01-15 09:31:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przymierska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-01-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1843. Przymierska Bożena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 263/17, VIII GUp 3/18. [BMSiG-1307/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Bożeny Przymierskiej, sygn. akt VIII GU 263/17, 4 stycznia 2018 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bożeny Przymierskiej, zam. ul. Pileckiego 6 m. 9, 15-687 Białystok, PESEL 65112303166, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Józefa Glińskiego (nr licencji 100), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 3/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1843

Dodano: 2018-01-15 09:33:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przymierska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1843. Przymierska Bożena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 263/17, VIII GUp 3/18. [BMSiG-1307/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Bożeny Przymierskiej, sygn. akt VIII GU 263/17, 4 stycznia 2018 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bożeny Przymierskiej, zam. ul. Pileckiego 6 m. 9, 15-687 Białystok, PESEL 65112303166, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Józefa Glińskiego (nr licencji 100), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 3/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1843

Dodano: 2018-01-15 09:33:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Różański Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1844. Różański Leszek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1724/17, X GUp 18/18. [BMSiG-1320/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1724/17 ogłosił upadłość Leszka Różańskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 49B lok. 74, 03-301 (PESEL 65052814319), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej, oraz syndyka w osobie Jana Nosowicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 759). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Uznaje się postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 18/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1844

Dodano: 2018-01-15 09:34:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Różański Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1844. Różański Leszek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1724/17, X GUp 18/18. [BMSiG-1320/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1724/17 ogłosił upadłość Leszka Różańskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 49B lok. 74, 03-301 (PESEL 65052814319), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej, oraz syndyka w osobie Jana Nosowicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 759). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Uznaje się postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 18/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1844

Dodano: 2018-01-15 09:34:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Smurawska Gertruda w upadłości likwidacyjnej

2017-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1845. Smurawska Gertruda. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 289/17, XI GUp 254/17. [BMSiG-1133/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 289/17, ogłosił upadłość dłużnika Gertrudy Smurawskiej (PESEL: 51070611364), zam. w Czarnkowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 254/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Forszpaniaka. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1845

Dodano: 2018-01-15 09:36:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Smurawska Gertruda w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1845. Smurawska Gertruda. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 289/17, XI GUp 254/17. [BMSiG-1133/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 289/17, ogłosił upadłość dłużnika Gertrudy Smurawskiej (PESEL: 51070611364), zam. w Czarnkowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 254/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Forszpaniaka. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1845

Dodano: 2018-01-15 09:36:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stachów Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-12-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1846. Stachów Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1670/17. [BMSiG-1143/2018] Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Stachów zamieszkałej w Piasecznie przy ul. Lechitow 39A, PESEL 68112310327, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SRR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego syndyka nr 861; V. określić, iż postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1846

Dodano: 2018-01-15 09:37:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stachów Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1846. Stachów Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1670/17. [BMSiG-1143/2018] Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Stachów zamieszkałej w Piasecznie przy ul. Lechitow 39A, PESEL 68112310327, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SRR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego syndyka nr 861; V. określić, iż postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1846

Dodano: 2018-01-15 09:37:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wosławska Kinga w upadłości likwidacyjnej

2017-12-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1847. Wosławska Kinga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1729/17, X GUp 1087/17. [BMSiG-1321/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1729/17 ogłosił upadłość Kingi Wosławskiej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 01-963) przy ul. Wrzeciono 36 m. 42 (PESEL 85122211428), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1087/17. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 1087/17. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1847

Dodano: 2018-01-15 09:38:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wosławska Kinga w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1847. Wosławska Kinga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1729/17, X GUp 1087/17. [BMSiG-1321/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1729/17 ogłosił upadłość Kingi Wosławskiej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 01-963) przy ul. Wrzeciono 36 m. 42 (PESEL 85122211428), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1087/17. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 1087/17. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1847

Dodano: 2018-01-15 09:38:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Różańska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1848. Różańska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1724/17, X GUp 19/18. [BMSiG-1325/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1724/17 ogłosił upadłość Ewy Różańskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 49B lok. 74, 03-301 (PESEL 65101709467), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej, oraz syndyka w osobie Jana Nosowicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 759). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Uznaje się postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 19/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1848

Dodano: 2018-01-15 09:40:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Różańska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1848. Różańska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1724/17, X GUp 19/18. [BMSiG-1325/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1724/17 ogłosił upadłość Ewy Różańskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 49B lok. 74, 03-301 (PESEL 65101709467), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej, oraz syndyka w osobie Jana Nosowicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 759). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Uznaje się postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 19/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1848

Dodano: 2018-01-15 09:40:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Sobczyński Rafał w upadłości likwidacyjnej

2017-12-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1849. Sobczyński Rafał. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 124/17 of, V GUp 66/17 of. [BMSiG-1264/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt V GU 124/17 of: - ogłoszono upadłość Rafała Sobczyńskiego, zamieszkałego w miejscowości Polkowice, nr ewidencyjny PESEL 74061005452, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenek oraz syndyka masy upadłości w osobie Alicji Perzanowskiej, - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 66/17 of. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Alicja Perzanowska, licencja nr 728. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1849

Dodano: 2018-01-15 09:41:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Sobczyński Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1849. Sobczyński Rafał. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 124/17 of, V GUp 66/17 of. [BMSiG-1264/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt V GU 124/17 of: - ogłoszono upadłość Rafała Sobczyńskiego, zamieszkałego w miejscowości Polkowice, nr ewidencyjny PESEL 74061005452, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenek oraz syndyka masy upadłości w osobie Alicji Perzanowskiej, - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 66/17 of. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Alicja Perzanowska, licencja nr 728. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1849

Dodano: 2018-01-15 09:41:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Woźnica Izabela w upadłości likwidacyjnej

2017-12-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1850. Woźnica Izabela. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 387/17 of/ AS, VI GUp 227/17. [BMSiG-1130/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. akt VI GU 387/17/of/AS, ogłosił upadłość dłużnika Izabeli Woźnica (PESEL 70111404688), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tczewie, ul. Wiślana 25. Wzywa się wierzycieli upadłej Izabeli Woźnica, aby w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wyznaczono SSR Jacka Werengowskiego. Na syndyka wyznaczono Wiesławę Szumlak-Dziewońską, nr licencji 429. Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oznaczając zgłoszenie sygn. akt VI GUp 227/17. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1850

Dodano: 2018-01-15 09:43:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Woźnica Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1850. Woźnica Izabela. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 387/17 of/ AS, VI GUp 227/17. [BMSiG-1130/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. akt VI GU 387/17/of/AS, ogłosił upadłość dłużnika Izabeli Woźnica (PESEL 70111404688), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tczewie, ul. Wiślana 25. Wzywa się wierzycieli upadłej Izabeli Woźnica, aby w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wyznaczono SSR Jacka Werengowskiego. Na syndyka wyznaczono Wiesławę Szumlak-Dziewońską, nr licencji 429. Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oznaczając zgłoszenie sygn. akt VI GUp 227/17. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1850

Dodano: 2018-01-15 09:43:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wróblewska Angelika w upadłości likwidacyjnej

2017-12-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1851. Wróblewska Angelika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1606/17. [BMSiG-1136/2018] Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość Angeliki Wróblewskiej zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grenadierów 44B/6, PESEL 80031102140, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SRR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego syndyka nr 861; V. określić, iż postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 1015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1851

Dodano: 2018-01-15 09:44:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wróblewska Angelika w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1851. Wróblewska Angelika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1606/17. [BMSiG-1136/2018] Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość Angeliki Wróblewskiej zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grenadierów 44B/6, PESEL 80031102140, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SRR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego syndyka nr 861; V. określić, iż postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 1015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1851

Dodano: 2018-01-15 09:44:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ALMIX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1831. ALMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gliwicach. KRS 0000526769. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2014 r., sygn. akt XII GU 592/17, XII GUp 1/18. [BMSiG-1140/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2018 r., sygn. akt XII GU 592/17, ogłosił upadłość Almix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, KRS 0000526769. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Gizeli Jamróz i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 802). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy - ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, do sygn. akt XII GUp 1/18. Poucza się, że stosownie do art. 54a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1831

Dodano: 2018-01-15 14:52:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ALMIX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1831. ALMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gliwicach. KRS 0000526769. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2014 r., sygn. akt XII GU 592/17, XII GUp 1/18. [BMSiG-1140/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2018 r., sygn. akt XII GU 592/17, ogłosił upadłość Almix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, KRS 0000526769. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Gizeli Jamróz i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 802). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy - ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, do sygn. akt XII GUp 1/18. Poucza się, że stosownie do art. 54a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1831

Dodano: 2018-01-15 14:52:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bogmar Sp. z o.o. SPK + Bogma rSp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1852. „BOGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Straszynie. KRS 0000429042. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2012 r., sygn. akt VI GUp 26/16. [BMSiG-1124/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego BOGMAR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Straszynie oraz BOGMAR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, sygn. akt VI GUp 26/16, ogłasza, że 14 sierpnia 2017 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Zgodnie z treścią art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze każdy zainteresowany może w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw. Listę wierzytelności, zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, przeglądać można w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1852

Dodano: 2018-01-15 16:48:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Huta Buczek Sp. z o.o. KRS 0000369625 w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1853. „HUTA BUCZEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Sosnowcu. KRS 0000369625. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 listopada 2010 r., sygn. akt X GUp 4/15/3. [BMSiG-1262/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika „Huty Buczek” sp. z o.o. w Sosnowcu, KRS 0000369625, sygn. akt X GUp 4/15/3 syndyk masy upadłości w złożył do akt sprawy II uzupełniającą listę wierzytelności, listę można przeglądać w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do listy wierzytelności. Nadto informuję, iż postanowieniem z dnia 5.01.2018 r. zmieniono II uzupełniającą listę wierzytelności w trybie art. 261 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1853

Dodano: 2018-01-15 16:49:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Adamus Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1854. Adamus Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 41/17. [BMSiG-1142/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zofii Adamus - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 41/17, PESEL 44031514886), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1854

Dodano: 2018-01-15 16:49:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pokładek Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1855. Pokładek Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 154/17. [BMSiG-1213/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 13 grudnia 2017 r. złożone przez syndyka masy upadłości upadłej Anny Pokładek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 78012813062) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 154/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1855

Dodano: 2018-01-15 16:50:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Borcuch Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1856. Borcuch Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 116/17. [BMSiG-1148/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Borcuch (PESEL 55120210446), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 116/17) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 30.10.2017 r., uzupełniona 8.11.2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1856

Dodano: 2018-01-15 17:02:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Brylok Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1857. Brylok Bogdan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 27/16. [BMSiG-1237/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 27/16 dotyczącej upadłości Bogdana Bryloka, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1857

Dodano: 2018-01-15 17:02:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Cichoń Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1858. Cichoń Henryk i Cichoń Magdalena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 56/17. [BMSiG-1322/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu list wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Henryka Cichonia oraz Magdaleny Cichoń, sygn. akt VI GUp 56/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1858

Dodano: 2018-01-15 17:03:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Cichoń Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1858. Cichoń Henryk i Cichoń Magdalena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 56/17. [BMSiG-1322/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu list wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Henryka Cichonia oraz Magdaleny Cichoń, sygn. akt VI GUp 56/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1858

Dodano: 2018-01-15 17:03:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Domoszczycka Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1859. Domoszczycka Edyta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 310/16. [BMSiG-1323/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Edyty Domoszczyckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie (PESEL: 70041004086) (sygn. akt VIII GUp 310/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 7) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1859

Dodano: 2018-01-15 17:04:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Działo Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1860. Działo Agnieszka. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 38/17. [BMSiG-1188/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Działo, sygn. akt VI GUp 38/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1860

Dodano: 2018-01-15 17:05:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

EWMAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1861. EWMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gliwicach. KRS 0000260984. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lipca 2006 r., sygn. akt XII GU 40/15, XII GUp 21/15. [BMSiG-1151/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 21/15 (sygn. akt XII GU 40/15) dotyczącej upadłości „EWMAR” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w upadłości likwidacyjnej” (KRS 0000260984) syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 22 grudnia 2017 r., którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1861

Dodano: 2018-01-15 17:06:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Firadza Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1862. Firadza Małgorzata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 57/17 „of”. [BMSiG-1283/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Małgorzaty Firadza, sygn. akt VII GUp 57/17 „of”, ogłasza, że syndyk 27 grudnia 2017 r. złożył czwarte uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1862

Dodano: 2018-01-15 17:07:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gawlik Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1863. Gawlik Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 92/17. [BMSiG-1246/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Gawlik (PESEL 64030410624), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 92/17) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 4 września 2017 r. i uzupełniona dnia 6 listopada 2017 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1863

Dodano: 2018-01-15 17:08:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Grudziński Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1864. Grudziński Mirosław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 41/17. [BMSiG-1145/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mirosława Grudzińskiego, sygn. akt VI GUp 41/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1864

Dodano: 2018-01-15 17:08:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gołdyn Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1865. Gołdyn Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 240/17. [BMSiG-1147/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Gołdyn - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 240/17, PESEL 58100114022), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1865

Dodano: 2018-01-15 17:09:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Grabowska Bożena P.P.H.U. GASTRO-BUD w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1866. Grabowska Bożena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Gastro-Bud w upadłości likwidacyjnej w Brodach. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 55/15. [BMSiG-1205/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzącego wobec Bożeny Grabowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. GASTRO-BUD w upadłości likwidacyjnej w Brodach (sygn. akt VIII GUp 55/15) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 16); listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 p.u.in. w zw. z art. 449 pr. restr., w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1866

Dodano: 2018-01-15 17:09:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Agnieszka Jarosz AGRO-FARM w upadłości układowej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1867. Jarosz Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agrofarm w upadłości układowej w Cimoszkach. Sąd Rejonowy w Suwałkach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/17. [BMSiG-1123/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu Agnieszki Jarosz, sygn. akt V GUp 2/17, zawiadamia, że została sporządzona i wyłożona dodatkowa lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Suwałkach, ul. Przytorowa 2 p. 15, w godzinach 900-1500, tel. 087 566 22 89 w. 12. Każdemu zainteresowanemu przysługuje prawo zgłaszania sprzeciwu odnośnie do umieszczenia na liście wierzytelności oraz odnośnie do odmowy umieszczenia na liście wierzytelności (prawo sprzeciwu przysługuje wówczas temu, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności) - w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o wyłożeniu listy wierzytelności. Sprzeciw należy zgłaszać do Sędziego komisarza w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1867

Dodano: 2018-01-15 17:12:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kaźmierczak Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1868. Kaźmierczak Zofia. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 89/17. [BMSiG-1281/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 89/17 dotyczącej upadłości Zofii Kaźmierczak, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1868

Dodano: 2018-01-15 17:13:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Klarzyński Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1869. Klarzyński Zygmunt. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 66/17. [BMSiG-1170/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 66/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Zygmunta Klarzyńskiego (Klarzyński), zam. w Gliwicach, syndyk w dniu 22 września 2017 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1869

Dodano: 2018-01-15 17:14:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kowerczuk Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1870. Kowerczuk Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 29/17. [BMSiG-1243/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 29/17 dotyczącej upadłości Moniki Kowerczuk, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1870

Dodano: 2018-01-15 17:14:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Krzemiński Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1871. Krzemiński Marek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 107/17. [BMSiG-1219/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 5 grudnia 2017 roku listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Marka Krzemińskiego, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 107/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1871

Dodano: 2018-01-15 17:15:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Leśniewski Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1872. Leśniewski Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 211/17. [BMSiG-1285/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 18 grudnia 2017 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Michała Leśniewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 211/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1872

Dodano: 2018-01-15 17:15:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Olszewska Ilona w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1873. Olszewska Ilona. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 6/17. [BMSiG-1168/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ilony Olszewskiej (PESEL 79022209023) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 6/17 syndyk sporządził drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1873

Dodano: 2018-01-15 17:16:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Palichleb Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1874. Palichleb Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 365/16. [BMSiG-1336/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zofii Palichleb - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 365/16, PESEL 48100119400) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1874

Dodano: 2018-01-15 17:16:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pięta Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1875. Pięta Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 111/17. [BMSiG-1126/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Barbary Pięty, PESEL 42110408147, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 111/17), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1875

Dodano: 2018-01-15 17:17:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piórkowski Adrian Kamil w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1876. Piórkowski Adrian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 606/17. [BMSiG-1216/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adriana Piórkowskiego zamieszkałego w Lisowie k. Jedlińska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 94091513992 (sygn. akt X GUp 606/17), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 14.12.2017 r. listę wierzytelności Upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 255 ust. 2 w zw. art. 4912 ust. 1 p.u. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1876

Dodano: 2018-01-15 17:48:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Płóciennik Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1877. Płóciennik Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 106/16. [BMSiG-1187/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 106/16, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Płóciennik, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 8 listopada 2017 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1877

Dodano: 2018-01-15 17:48:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Płóciennik Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1878. Płóciennik Władysław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 134/16. [BMSiG-1184/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 134/16, dotyczącej upadłości Władysława Płóciennika, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gliwicach syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1878

Dodano: 2018-01-15 17:49:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Rączka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1879. Rączka Jolanta Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 186/16. [BMSiG-1328/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jolanty Ewy Rączki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 186/16, PESEL 76052707424) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1879

Dodano: 2018-01-15 17:49:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Redo Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1880. Redo Elżbieta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 92/17. [BMSiG-1284/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w Białymstoku, ogłasza, że w dniu 9 listopada 2017 r. została sporządzona i złożona komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności nr 3 w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Redo, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 92/17. Listy wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1880

Dodano: 2018-01-15 17:50:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

REMBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1881. REMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rybniku. KRS 0000012475. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2001 r., sygn. akt XII GUp 4/17. [BMSiG-1217/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 4/17 dotyczącej upadłości Rembud spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, syndyk w dniu 24 listopada 2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, które przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1881

Dodano: 2018-01-15 17:51:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rewers Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1882. Rewers Marcin. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 167/16. [BMSiG-1121/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Marcina Rewersa, zam. Poznań, nr PESEL 88061905056, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 167/16, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1882

Dodano: 2018-01-15 17:52:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rosiak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1883. Rosiak Zbigniew. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 114/17 „of”. [BMSiG-1287/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zbigniewa Rosiaka z Rzepowa, sygn. akt VII GUp 114/17 ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 3 stycznia 2018 r. przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1883

Dodano: 2018-01-15 17:52:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sajdak Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1884. Sajdak Irena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 170/17. [BMSiG-1303/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłej Ireny Sajdak, zam.: Bratkowice, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 170/17), zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. u. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1884

Dodano: 2018-01-15 17:52:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stasiak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1885. Stasiak Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 417/17. [BMSiG-1209/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Stasiak w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 417/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 22 grudnia 2017 r. przez syndyka pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1885

Dodano: 2018-01-15 17:53:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tarka Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1886. Tarka Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 612/16. [BMSiG-1211/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Tarki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 612/16, zawiadamia, iż postanowił dokonać z urzędu zmian na liście wierzytelności z dnia 10 kwietnia 2017 roku w ten sposób, że wierzytelność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 4 381,81 zł (czterech tysięcy trzystu osiemdziesięciu jeden złotych i osiemdziesięciu jeden groszy) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne przesunąć do II kategorii zaspokojenia. Na postanowienie sędziego komisarza w przedmiocie sprostowania listy wierzytelności przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1886

Dodano: 2018-01-15 19:00:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tyblewska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1887. Tyblewska Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 585/17. [BMSiG-1229/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Izabeli Tyblewskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt. X GUp 585/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1887

Dodano: 2018-01-15 19:01:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wawrzyniak Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1888. Wawrzyniak Aleksander. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 493/17. [BMSiG-1295/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Aleksandra Wawrzyniaka (PESEL 88042608659), zamieszkałego w Warszawie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 493/17, zawiadamia, że syndyk, w dniu 28 grudnia 2017 roku, złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1888

Dodano: 2018-01-15 19:02:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wilczyński Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1889. Wilczyński Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 607/17. [BMSiG-1214/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Wilczyńskiego w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 607/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. przez syndyka pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1889

Dodano: 2018-01-15 19:03:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wróblewska-Nazorek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1890. Wróblewska-Nazorek Elżbieta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 190/16. [BMSiG-1165/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 190/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Elżbiety Wróblewskiej-Nazorek, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 25 października 2017 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1890

Dodano: 2018-01-15 19:03:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Partyka Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1891. Partyka Zbigniew. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-1195/2018] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 15 listopada 2017 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Zbigniewa Partyki, nr PESEL 63092102810, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 26/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1891

Dodano: 2018-01-15 19:03:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zielińska Emilia w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1892. Zielińska Emilia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 416/17. [BMSiG-1215/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Emilii Zielińskiej (wcześniej: Święcickiej) w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 416/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 15 grudnia 2017 r. przez syndyka drugiej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1892

Dodano: 2018-01-15 19:04:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Żmuda Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1893. Żmuda Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 135/17. [BMSiG-1138/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Żmudy, numer PESEL 62052311709, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 135/17), ogłasza, że sporządzone zostało uzupełnienie listy wierzytelności, przekazane przez syndyka sędziemu komisarzowi 21 grudnia 2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1893

Dodano: 2018-01-15 19:04:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

EFECT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 1894. „EFECT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Opolu. KRS 0000262124. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 sierpnia 2006 r., sygn. akt V GUp 15/16. [BMSiG-1334/2018] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym Efect Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 262124), sygn. akt V GUp 15/16, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości nr 1 (jeden). Plan podziału można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o planie podziału można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1894

Dodano: 2018-01-15 19:05:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Inparco Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 1895. INPARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYNEJ w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000050295. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 października 2001 r., sygn. akt V GUp 13/14. [BMSiG-1332/2018] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym Inparco Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 50295), sygn. akt V GUp 13/14, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości nr 5 (pięć). Plan podziału można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o planie podziału można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1895

Dodano: 2018-01-15 19:05:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Lange Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 1896. Lange Dariusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 123/16 „of”. [BMSiG-1302/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Lange, sygn. akt VII GUp 123/16 „of”, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości upadłego można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1896

Dodano: 2018-01-15 19:06:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wójcik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 1897. Wójcik Krystyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 29/15. [BMSiG-1226/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Krystyny Wójcikm osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawa o sygnaturze akt V GUp 29/15 zawiadamia, iż został sporządzony i przekazany Sędziemu Komisarzowi plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności kategorii IV. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1897

Dodano: 2018-01-15 19:06:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Grocholska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 1898. Grocholska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 194/17. [BMSiG-1200/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Grocholskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie wniosku upadłej o umorzenie postępowania postanowieniem z dnia 18 grudnia 2017 roku umorzył postępowanie upadłościowe dłużniczki Agnieszki Grocholskiej, nr PESEL 72021012980, zamieszkałej w: 28-340 Sędziszów, Mstyczów 112. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1898

Dodano: 2018-01-15 19:07:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Monto-Tras S.A. w upadłości układowej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 1899. MONTO-TRAS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Sosnowcu. KRS 0000321209. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2009 r., sygn. akt X GUp 34/13/12. [BMSiG-1190/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GUp 34/13/12, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika Monto-Tras S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą Sosnowcu (KRS numer 0000321209). Na powyższe postanowienie uczestnikom postępowania służy zażalenie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty publikacji niniejszego obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1899

Dodano: 2018-01-15 19:07:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

COPERNIC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 1900. „COPERNIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000047798. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2001 r., sygn. akt X GUp 275/15. [BMSiG-1173/2018] I. Syndyk masy upadłości Spółki Copernic Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Pustelnik, gmina Stanisławów, powiat miński, województwo mazowieckie. Nieruchomość stanowi działka o pow. 8.900 m2 , nr ew. 206/3 w obrębie 0017 Pustelnik. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1M/00030350/2. Na nieruchomości znajduje się budynek magazynowy z częścią biurową, budynek magazynowy, dwa hangary magazynowe łukowe metalowe, portiernia oraz hydrofornia. Cena minimalna sprzedaży nieruchomości określona została na kwotę 999.000,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto plus należny podatek VAT w stawce 23%, tj. na łączną kwotę 1.228.770,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) brutto. II. Zainteresowani winni składać oferty najpóźniej do dnia 13 lutego 2018 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-450 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres tegoż Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu. III. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do wyżej wymienionego Sądu, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt „X GUp 275/15” umieścić dopisek „OFERTA NA PRZETARG” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w budynku Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w dniu 15 lutego 2018 r., o godzinie 915, w gmach Sądu w sali nr 120. IV. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia upływu terminu składania ofert wpłacą wadium w kwocie 99.000,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 87 1940 1076 3149 9981 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy. V. Każdy z oferentów ma obowiązek zapoznania się z warunkami przetargu dostępnymi w biurze syndyka przy ul. Lipowej 14, 09-400 Płock lub na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 602-415-326. VI. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w części lub w całości. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1900

Dodano: 2018-01-15 19:08:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

RUSTYKAL-GRANIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 1903. „RUSTYKAL-GRANIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zebrzydowie. KRS 0000161486. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2003 r. [BMSiG-1218/2018] Syndyk masy upadłości „RUSTYKAL-GRANIT” Sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w postaci prawa własności zabudowanych działek gruntu nr 218/16, nr 218/19 i nr 218/21 oraz prawa własności niezabudowanej działki gruntu nr 218/20 o łącznej powierzchni nieruchomości 5,6961 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00027034/8, za cenę nie niższą niż 415.000,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych). Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest: 1. Złożenie w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r. w biurze podawczym Sądu lub listem poleconym na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych (decyduje data wpływu), pisemnej oferty w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej jej otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem „Przetarg dotyczący nieruchomości „RUSTYKAL-GRANIT” Sp. z o.o. w Zebrzydowie, sygn. akt VI GUp 58/17 - nie otwierać”. Oferta powinna odpowiadać wymogom określonym w warunkach przetargu zatwierdzonych przez Sędziego komisarza. 2. Wpłata wadium w wysokości w 41.500,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych), pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, na rachunek bankowy masy upadłości: „RUSTYKAL-GRANIT” Sp. z o.o. w upadłości, prowadzony w Bank Millennium S.A. nr 58 1160 2202 0000 0000 8272 5919, w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r. (obowiązuje data uznania rachunku). Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 30 stycznia 2018 r., o godz. 1330, adres Sądu: 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 11a, sala nr 102. Warunki przetargu zatwierdzone przez Sędziego komisarza udostępnione są w Biurze Syndyka, ul. B. Chrobrego 6/5, 58-100 Świdnica. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu w godzinach od 900 do 1500. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela syndyk - tel. +48 608 587 371. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1903

Dodano: 2018-01-15 19:47:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BANK SPÓŁDZIELCZY w Nadarzynie w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 1905. BANK SPÓŁDZIELCZY W NADARZYNIE W UPADŁOŚCI w Nadarzynie. KRS 0000088670. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lutego 2002 r., sygn. akt X GUp 835/16. [BMSiG-1149/2018] Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 r. (sygn. akt X GUp 835/16) Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, w upadłości, z siedzibą w Nadarzynie, zatwierdził następujące warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości wraz z ruchomościami zlokalizowanymi na przedmiotowej nieruchomości: § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest (i) prawa własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi i gminie Żabia Wola, powiat grodziski, ul. Warszawska 12, obręb 0039 Żabia Wola, woj. mazowieckie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 242/8 o powierzchni 1.300 m2 , zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 277,8 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr PL1Z/00008938/2 oraz (ii) ruchomości zlokalizowanych na rzeczonej nieruchomości, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 835/16 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 624.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 2 lutego 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 835/16 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Banku Spółdzielczego w Nadarzynie - nr KW PL1Z/00008938/2” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i ruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków; n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w upadłości w banku BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze: 24 1600 1462 1836 0672 4000 0001, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 835/16 - nr KW PL1Z/00008938/2”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 7 lutego 2018 roku, o godzinie 1030, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w upadłości Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala, które oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem. f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano, podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 Nr 60, poz. 535 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1905

Dodano: 2018-01-15 19:48:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Olszewska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 1909. Olszewska Danuta. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 70/15 of. [BMSiG-1139/2018] Syndyk masy upadłości Danuty Olszewskiej - osoby fizycznej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości: 1. nieruchomość lokalowa stanowiąca prawo własności lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 51,09 m2 zlokalizowana w miejscowości Suchy Dąb przy ul. Sportowej nr 17A wraz z: - udziałem wynoszącym 1/12 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 357 obszaru 1.271 m2 oraz prawo współwłasności części budynku i urządzeń niesłużących wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w ramach którego Właściciele lokalu nr 5 korzystają z piwnicy o powierzchni ponad 25 m2 mieszczącej się w budynku, - udziałem wynoszącym 1/108 części w prawie współwłasności działki gruntu nr 365 obszaru 4.927 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym, w ramach którego Właściciele lokalu 5 korzystają z boksu nr 5 o powierzchni 13,49 m2 , - udziałem wynoszącym 1/24 części w prawie współwłasności działki gruntu nr 360 obszaru 7.623 m2 stanowiącej ogród przydomowy. Dla nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 5 położonej w Suchym Dębie przy ul. Sportowej 17A prowadzona jest przez III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku księga wieczysta o nr GD1G/00111588/9. Sprzedaż przez Syndyka wyżej wymienionej nieruchomości wraz z przynależnościami nastąpi za najwyżej oferowaną cenę. Z regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym można zapoznać się w biurze Syndyka w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 96. W celu umówienia spotkania, jak i uzyskania informacji na temat przedmiotowej nieruchomości oraz procedury przetargowej należy kontaktować się z Biurem Syndyka pod numerem. (58) 76 67 111 lub bezpośrednio z Syndykiem pod numerem 600 287 655. Oferty należy składać w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, VI Wydział Gospodarczy, do dnia 21.02.2018 r., godz. 1530, w zamkniętych kopertach opisanych: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, S.S.R. Anna Morawska, sygn. akt VI GUp 70/15 Danuta Olszewska - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej PRZETARG Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2018 r., o godz. 1400, sala B65 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku adres jw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1909

Dodano: 2018-01-15 19:49:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Samarcew Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 1914. Samarcew Jan. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 1/17. [BMSiG-1251/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym upadłego Jana Samarcewa (Samarcew) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie, posiadającego numer PESEL 45020103492, obejmującym likwidację jego majątku, sygn. akt X GUp 1/17, wydał w dniu 29 listopada 2017 roku postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego Jana Samarcewa bez ustalania planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1914

Dodano: 2018-01-15 19:51:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Baran Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 1915. Baran Sławomir. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 76/16. [BMSiG-1234/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt V GUp 76/16, umorzył powstałe przed dniem 3 sierpnia 2016 roku zobowiązania podlegające umorzeniu w toku postępowania upadłościowego upadłego Sławomira Barana, nr PESEL 78092609717, bez ustalania planu spłaty wobec wierzycieli. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1915

Dodano: 2018-01-15 19:51:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stawida Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 1917. Stawida Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 90/15, X GUp 776/16. [BMSiG-1150/2018] Syndyk masy upadłości Agnieszki Stawidy w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 90/15, obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łomiankach Dolnych przy al. Chopina 92F, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Księgę Wieczystą nr WA4M/00405955/3 wraz z udziałem (1/24) w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę drogową, położonej w Łomiankach Dolnych, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Księgę Wieczystą nr WA4M/00405956/0, z zastrzeżeniem łącznej ceny sprzedaży wynoszącej równowartość ceny zaoferowanej przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana w ramach przetargu na sprzedaż udziałów w powyższych nieruchomościach wchodzących w skład masy upadłości męża Upadłej - Marka Stawidy - wobec którego powyższy Sąd prowadzi postępowanie upadłościowe o sygn. akt X GUp 776/16. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2018 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł, (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 lok. U1, w godzinach od 0900 do 1600, adres email: oferty@ wydrzynska.com.pl MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1917

Dodano: 2018-01-15 20:04:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stawida Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 1918. Stawida Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 776/16. [BMSiG-1156/2018] Syndyk masy upadłości Marka Stawidy w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 776/16, obwieszcza o przetargu na sprzedaż udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łomiankach Dolnych, gminie Łomianki, przy al. Chopina 92F, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Księgę Wieczystą nr WA4M/00405955/3, wraz z udziałem (1/24) w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę drogową, położonej w Łomiankach Dolnych, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Księgę Wieczystą nr WA4M/00405956/0. Minimalna łączna cena sprzedaży wynosi 120.408,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy czterysta osiem złotych) brutto, przy czym na udziały przypada odpowiednio 120.000,00 zł (KW WA4M/00405955/3) oraz 408,00 zł (KW WA4M/00405956/0). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2018 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesyłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Do 26 lutego 2018 roku należy dokonać wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł, (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2018 roku, o godz. 1400, w gmachu Sądu w sali nr 120. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 lok. U1, w godzinach od 0900 do 1600, adres e-mail: oferty@wydrzynska.com.pl MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1918

Dodano: 2018-01-15 20:05:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Strzałka Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 1919. Strzałka Beata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 204/17. [BMSiG-1271/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt XII GUp 204/17, dotyczącej upadłości Beaty Strzałki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości złożył do akt opis i oszacowanie prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Knurowie przy ul. gen. Sikorskiego 8b/2, objętego księgą wieczystą nr GL 1G/00105980/6. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w MSiG do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1919

Dodano: 2018-01-15 20:06:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

TCM COMPANY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 1920. TCM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Osielsku. KRS 0000383692. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt XV GUp 52/17. [BMSiG-1199/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym TCM Company sp. z o.o. w Osielsku w sprawie o sygn. akt XV GUp 52/17, informuje, że sporządzone zostało oszacowanie wraz z opisem przysługującego upadłej składnika masy upadłości w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karmelita, Gmina Kcynia, powiat nakielski, stanowiącej działkę gruntu nr 423/20, dla którego Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1U/00014750/8 oraz wycena wraz z opisem ruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Z treścią opisów i oszacowań można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w dwóch egzemplarzach zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1920

Dodano: 2018-01-15 20:06:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Torjinschi Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 1921. Torjinschi Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GUp 725/17. [BMSiG-1305/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Torjinschi, nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Warszawie przy ul. Berensona 32D/2, obejmującym likwidację majątku upadłej(sygn. akt X GUp 725/17), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 i art. 491(2) ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, że Syndyk ukończył opis i oszacowanie objętych masą upadłości składników w postaci: 1. Udziału w 1/2 części w prawie własności w nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 252 położony przy Al. Niepodległości 46/50F w Warszawie o powierzchni użytkowej 58,15 m2 , dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00124334/6. 2. Udziału w 1/2 części w prawie własności w nieruchomości lokalowej stanowiący samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. L. Berensona 32D w Warszawie o powierzchni 193,08 m2 wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oraz udziałami w drodze dojazdowej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00478726/4. 3. Udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 148 m2 wraz z działką gruntu i udziałem w drodze dojazdowej położonej przy ul. Żaglowej 12A w Maryninie, gm. Serock, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00059330/3. Złożone do akt postępowania operaty szacunkowe można oglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1921

Dodano: 2018-01-15 20:07:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

MAX COMPUTERS Sp. z o.o.

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 2005. „MAX COMPUTERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000015862. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 czerwca 2001 r., sygn. akt VIII GRs 6/17. [BMSiG-1178/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym „MAX COMPUTERS” sp. z o.o. we Wrocławiu, nr KRS: 0000015862 (sygn. akt VIII GRs 6/17), obwieszcza, że sporządzony został spis wierzytelności, złożony przez zarządcę do akt postępowania w dniu 3 października 2017 r., skorygowany 20 grudnia 2017 r., który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 2005

Dodano: 2018-01-15 20:08:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

OSTROSZOWICKA FABRYKA MEBLI S.A.

2018-01-15 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania wykonania układu

Poz. 2006. OSTROSZOWICKA FABRYKA MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA w Ostroszowicach. KRS 0000137679. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2002 r., sygn. akt VI GRp 1/17. [BMSiG-1210/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu sprawozdania nadzorcy sądowego wykonania planu restrukturyzacyjnego Ostroszowickiej Fabryki Mebli SA w Ostroszowicach, sygn. akt VI GRp 1/17 (art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 2006

Dodano: 2018-01-15 20:09:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Babula Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2017-12-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2050. Babula Zygmunt. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 394/17, V GUp 349/17. [BMSiG-1446/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 r. (sygn. akt V GU 394/17) została ogłoszona upadłość Zygmunta Babuli, PESEL 53050908835, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Króla Augusta 23/30, 35-210 Rzeszów, obejmująca likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja nr 1085). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 349/17. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2050

Dodano: 2018-01-16 09:38:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Babula Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2050. Babula Zygmunt. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 394/17, V GUp 349/17. [BMSiG-1446/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 r. (sygn. akt V GU 394/17) została ogłoszona upadłość Zygmunta Babuli, PESEL 53050908835, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Króla Augusta 23/30, 35-210 Rzeszów, obejmująca likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja nr 1085). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 349/17. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2050

Dodano: 2018-01-16 09:38:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Grądzka Monika w upadłości likwidacyjnej

2017-12-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2051. Grądzka Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 435/17. [BMSiG-1442/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 14 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt XII GU 435/17 ogłosił upadłość Moniki Grądzkiej, nr ewidencyjny PESEL 87070613587, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zam.: ul Tysiąclecia 14/6, 44-300 Wodzisław Śląski, obejmującą likwidację majątku upadłej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół i syndyka masy upadłości w osobie Radosława Paulewicza. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiście ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Małgorzacie Popiół, pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2051

Dodano: 2018-01-16 09:39:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Grądzka Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2051. Grądzka Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 435/17. [BMSiG-1442/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 14 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt XII GU 435/17 ogłosił upadłość Moniki Grądzkiej, nr ewidencyjny PESEL 87070613587, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zam.: ul Tysiąclecia 14/6, 44-300 Wodzisław Śląski, obejmującą likwidację majątku upadłej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół i syndyka masy upadłości w osobie Radosława Paulewicza. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiście ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Małgorzacie Popiół, pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2051

Dodano: 2018-01-16 09:39:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bocianiak Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-01-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2052. Bocianiak Zygmunt. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 254/17, VIII GUp 2/18. [BMSiG-1549/2018] Sad Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Zygmunta Bocianiaka, sygn. akt VIII GU 254/17, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Zygmunta Bocianiaka, zam.: ul. gen. Władysława Sikorskiego 45 m. 3, 07-410 Ostrołęka, PESEL 56092814076, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236); 5. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 2/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2052

Dodano: 2018-01-16 09:40:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bocianiak Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2052. Bocianiak Zygmunt. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 254/17, VIII GUp 2/18. [BMSiG-1549/2018] Sad Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Zygmunta Bocianiaka, sygn. akt VIII GU 254/17, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Zygmunta Bocianiaka, zam.: ul. gen. Władysława Sikorskiego 45 m. 3, 07-410 Ostrołęka, PESEL 56092814076, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236); 5. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 2/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2052

Dodano: 2018-01-16 09:40:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Niewęgłowski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2017-12-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2053. Niewęgłowski Bogdan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 285/17, V GUp 210/17. [BMSiG-1481/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2017 r., sygn. akt V GU 285/17, ogłosił upadłość dłużnika Bogdana Niewęgłowskiego, nr PESEL 47100301359, zamieszkałego w Końskich przy ulicy Fabrycznej 11, kod pocztowy 26-200; określił, że Upadły Bogdan Niewęgłowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 584, wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 210/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2053

Dodano: 2018-01-16 09:41:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Niewęgłowski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2053. Niewęgłowski Bogdan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 285/17, V GUp 210/17. [BMSiG-1481/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2017 r., sygn. akt V GU 285/17, ogłosił upadłość dłużnika Bogdana Niewęgłowskiego, nr PESEL 47100301359, zamieszkałego w Końskich przy ulicy Fabrycznej 11, kod pocztowy 26-200; określił, że Upadły Bogdan Niewęgłowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 584, wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 210/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2053

Dodano: 2018-01-16 09:42:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Boho Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-12-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2054. Boho Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 410/17, V GUp 346/17. [BMSiG-1380/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 27 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 410/17 postanowił: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Boho, zam.: Rzeszów, numer PESEL 72121601332 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Paweł Janda; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Piotr Sitko, numer licencji 816; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni, liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 346/17 - pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2054

Dodano: 2018-01-16 09:43:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Boho Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2054. Boho Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 410/17, V GUp 346/17. [BMSiG-1380/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 27 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 410/17 postanowił: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Boho, zam.: Rzeszów, numer PESEL 72121601332 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Paweł Janda; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Piotr Sitko, numer licencji 816; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni, liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 346/17 - pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2054

Dodano: 2018-01-16 09:43:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dzierża Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2055. Dzierża Alicja. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1000/17, VIII GUp 9/18. [BMSiG-1536/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. (sygn. akt VIII GU 1000/17): I. ogłoszono upadłość Alicji Dzierża (PESEL: 47030306364), zamieszkałej w Miechowie, ul. Jagiellońska nr 15 nr lokalu 17/36, 32-200, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja - numer doradcy restrukturyzacyjnego 836; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postę- powania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 9/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2055

Dodano: 2018-01-16 09:44:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dzierża Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2055. Dzierża Alicja. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1000/17, VIII GUp 9/18. [BMSiG-1536/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. (sygn. akt VIII GU 1000/17): I. ogłoszono upadłość Alicji Dzierża (PESEL: 47030306364), zamieszkałej w Miechowie, ul. Jagiellońska nr 15 nr lokalu 17/36, 32-200, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja - numer doradcy restrukturyzacyjnego 836; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postę- powania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 9/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2055

Dodano: 2018-01-16 09:44:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gleń Marcelina w upadłości likwidacyjnej

2018-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2056. Gleń Marcelina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 956/17, VIII GUp 5/18. [BMSiG-1521/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 956/17: I. ogłoszono upadłość Marceliny Gleń (PESEL: 75092410723), zamieszkałej w Krakowie, ul. Łużycka nr 47/21, 30-658, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi - numer doradcy restrukturyzacyjnego 781; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 5/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2056

Dodano: 2018-01-16 09:45:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gleń Marcelina w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2056. Gleń Marcelina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 956/17, VIII GUp 5/18. [BMSiG-1521/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 956/17: I. ogłoszono upadłość Marceliny Gleń (PESEL: 75092410723), zamieszkałej w Krakowie, ul. Łużycka nr 47/21, 30-658, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi - numer doradcy restrukturyzacyjnego 781; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 5/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2056

Dodano: 2018-01-16 09:45:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jurkowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2057. Jurkowska Beata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 575/17, XII GUp 3/18. [BMSiG-1515/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem, wydanym w dniu 4 stycznia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 575/17, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku Beaty Jurkowskiej, PESEL 84120214440, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół, na syndyka wyznaczono Klaudię Jakubiec. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, do sygn. akt XII GUp 3/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2057

Dodano: 2018-01-16 09:46:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jurkowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2057. Jurkowska Beata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 575/17, XII GUp 3/18. [BMSiG-1515/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem, wydanym w dniu 4 stycznia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 575/17, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku Beaty Jurkowskiej, PESEL 84120214440, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół, na syndyka wyznaczono Klaudię Jakubiec. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, do sygn. akt XII GUp 3/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2057

Dodano: 2018-01-16 09:46:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Janiak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2017-12-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2058. Janiak Grażyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 186/17 „of”, V GUp 114/17 OF. [BMSiG-1387/2018] Postanowieniem z dnia 28.12.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy w Kaliszu, w sprawie o sygnaturze akt V GU 186/17 „of” ogłosił upadłość dłużnika Grażyny Janiak zamieszkałej w Kaliszu przy ul. Rajskowskiej 21, PESEL: 54052817385, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Jana Mateckiego. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Kurc, nr licencji 982. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 114/17 OF). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2058

Dodano: 2018-01-16 09:48:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Janiak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2058. Janiak Grażyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 186/17 „of”, V GUp 114/17 OF. [BMSiG-1387/2018] Postanowieniem z dnia 28.12.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy w Kaliszu, w sprawie o sygnaturze akt V GU 186/17 „of” ogłosił upadłość dłużnika Grażyny Janiak zamieszkałej w Kaliszu przy ul. Rajskowskiej 21, PESEL: 54052817385, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Jana Mateckiego. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Kurc, nr licencji 982. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 114/17 OF). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2058

Dodano: 2018-01-16 09:48:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Juda Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-12-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2059. Juda Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 91/16, V GUp 134/17. [BMSiG-1457/2018] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 29.12.2017 r., sygn. akt V GU 91/16, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Judy, zam.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, al. Jana Pawła II 13/1, identyfikującej się nr PESEL 67112008393, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyn, 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa , 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2059

Dodano: 2018-01-16 09:49:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Juda Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2059. Juda Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 91/16, V GUp 134/17. [BMSiG-1457/2018] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 29.12.2017 r., sygn. akt V GU 91/16, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Judy, zam.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, al. Jana Pawła II 13/1, identyfikującej się nr PESEL 67112008393, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyn, 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa , 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2059

Dodano: 2018-01-16 09:49:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kaftański Marian w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2060. Kaftański Marian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 556/17, XI GUp 196/17. [BMSiG-1363/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 września 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 556/17, ogłosił upadłość dłużnika Mariana Kaftańskiego, PESEL: 50100814834, zam. w Koziegłowach, os. Leśne 6A/3, 62-028 Koziegłowy, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 196/17. Wzywa się wierzycieli upadłego Mariana Kaftańskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Mariana Kaftańskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka w osobie Mai Szymczak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1145). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2060

Dodano: 2018-01-16 09:50:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kaftański Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2060. Kaftański Marian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 556/17, XI GUp 196/17. [BMSiG-1363/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 września 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 556/17, ogłosił upadłość dłużnika Mariana Kaftańskiego, PESEL: 50100814834, zam. w Koziegłowach, os. Leśne 6A/3, 62-028 Koziegłowy, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 196/17. Wzywa się wierzycieli upadłego Mariana Kaftańskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Mariana Kaftańskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka w osobie Mai Szymczak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1145). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2060

Dodano: 2018-01-16 09:50:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kaźmierska Gertruda w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2061. Kaźmierska Gertruda. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 350/17, VI GUp 2/18. [BMSiG-1400/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 9 stycznia 2018 r., sygn. akt VI GU 350/17, ogłosił upadłość dłużnika Gertrudy Kaźmierskiej, PESEL 48111008768, zamieszkałej w Rumi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 2/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Stankiewicz i syndyka w osobie Brygidy Tamary Wasilewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 720). Podstawą jurysdykcji Sądu jest art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie ma charakter główny. Adres do korespondencji dla Upadłego - adres syndyka: Brygida Wasilewska, ul. Waldorffa 3/4, 80-283 Gdańsk, e-mail: b.wasilewska-syndyk@wp.pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2061

Dodano: 2018-01-16 09:51:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kaźmierska Gertruda w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2061. Kaźmierska Gertruda. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 350/17, VI GUp 2/18. [BMSiG-1400/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 9 stycznia 2018 r., sygn. akt VI GU 350/17, ogłosił upadłość dłużnika Gertrudy Kaźmierskiej, PESEL 48111008768, zamieszkałej w Rumi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 2/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Stankiewicz i syndyka w osobie Brygidy Tamary Wasilewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 720). Podstawą jurysdykcji Sądu jest art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie ma charakter główny. Adres do korespondencji dla Upadłego - adres syndyka: Brygida Wasilewska, ul. Waldorffa 3/4, 80-283 Gdańsk, e-mail: b.wasilewska-syndyk@wp.pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2061

Dodano: 2018-01-16 09:51:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Klefas Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2062. Klefas Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2033/17, X GUp 9/18. [BMSiG-1527/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2033/17, w dniu 8 stycznia 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Renaty Klefas zamieszkałej przy ul. Leśnej 10 m. 17, nr PESEL 59061003167; 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Arkdiusza Zagrobelnego na sędziego komisarza; 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038; 7) uznać postępowanie upadłościowe Renaty Klefas za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 9/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2062

Dodano: 2018-01-16 09:52:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Klefas Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2062. Klefas Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2033/17, X GUp 9/18. [BMSiG-1527/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2033/17, w dniu 8 stycznia 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Renaty Klefas zamieszkałej przy ul. Leśnej 10 m. 17, nr PESEL 59061003167; 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Arkdiusza Zagrobelnego na sędziego komisarza; 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038; 7) uznać postępowanie upadłościowe Renaty Klefas za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 9/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2062

Dodano: 2018-01-16 09:52:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Czesław Włodarczyk wspólnik PHU "Tommi" Czesław Włodarczyk Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2017-12-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 48055. Włodarczyk Czesław w upadłości likwidacyjnej wspólnik PHU Tommi Czesław Włodarczyk Spółka Jawna w Opolu. Sąd Rejonowy w Opoli, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/13. [BMSiG-48067/2017] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 r. (sygn. akt V GUp 8/13) stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego dłużnika Czesława Włodarczyka jako wspólnika PHU TOMMI Czesław Włodarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Opolu. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia publikacji obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 247/2017 (5384) z dnia 21 grudnia 2017 r. → Pozycja 48055

Dodano: 2018-01-16 09:53:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Niewęgłowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2017-12-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2063. Niewęgłowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 284/17, V GUp 209/17. [BMSiG-1485/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2017 r., sygn. akt V GU 284/17, ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Niewęgłowskiej, nr PESEL 44120200768, zamieszkałej w Końskich przy ulicy Fabrycznej 11, kod pocztowy 26-200; określił, że Upadły Krystyna Niewęgłowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 584, wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 209/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2063

Dodano: 2018-01-16 09:54:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Niewęgłowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2063. Niewęgłowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 284/17, V GUp 209/17. [BMSiG-1485/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2017 r., sygn. akt V GU 284/17, ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Niewęgłowskiej, nr PESEL 44120200768, zamieszkałej w Końskich przy ulicy Fabrycznej 11, kod pocztowy 26-200; określił, że Upadły Krystyna Niewęgłowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 584, wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 209/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2063

Dodano: 2018-01-16 09:54:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lewański Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-01-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2064. Lewański Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1850/17, X GUp 26/18. [BMSiG-1490/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1850/17 ogłosił upadłość Krzysztofa Lewańskiego, zamieszkałego przy al. Wyzwolenia 10 m. 122, 00-570 Warszawa, PESEL 70020111310, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 26/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2064

Dodano: 2018-01-16 09:55:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lewański Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2064. Lewański Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1850/17, X GUp 26/18. [BMSiG-1490/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1850/17 ogłosił upadłość Krzysztofa Lewańskiego, zamieszkałego przy al. Wyzwolenia 10 m. 122, 00-570 Warszawa, PESEL 70020111310, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 26/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2064

Dodano: 2018-01-16 09:55:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mikołajczak Janusz w upadłości likwidacyjnej

2017-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2065. Mikołajczak Janusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 600/17, XI GUp 257/17. [BMSiG-1362/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 600/17, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Mikołajczaka - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL: 87022011036. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 257/17. Wzywa się wierzycieli upadłego Janusza Mikołajczaka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Janusza Mikołajczaka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Klaudyny Knitter-Zalewskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Kociołka. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2065

Dodano: 2018-01-16 09:57:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mikołajczak Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2065. Mikołajczak Janusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 600/17, XI GUp 257/17. [BMSiG-1362/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 600/17, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Mikołajczaka - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL: 87022011036. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 257/17. Wzywa się wierzycieli upadłego Janusza Mikołajczaka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Janusza Mikołajczaka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Klaudyny Knitter-Zalewskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Kociołka. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2065

Dodano: 2018-01-16 09:57:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Noworyta Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2018-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2066. Noworyta Ewelina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 948/17, VIII GUp 7/18. [BMSiG-1531/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 948/17: I. ogłoszono upadłość Eweliny Noworyta (PESEL: 81061715308), zamieszkałej w Oświęcimiu, ul. Tysiąclecia nr 29/2, 32-600, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą VIII GUp 7/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2066

Dodano: 2018-01-16 09:58:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Noworyta Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2066. Noworyta Ewelina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 948/17, VIII GUp 7/18. [BMSiG-1531/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 948/17: I. ogłoszono upadłość Eweliny Noworyta (PESEL: 81061715308), zamieszkałej w Oświęcimiu, ul. Tysiąclecia nr 29/2, 32-600, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą VIII GUp 7/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2066

Dodano: 2018-01-16 09:58:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ostręga Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2018-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2067. Ostręga Kazimiera. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 877/17, VIII GUp 6/18. [BMSiG-1522/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 877/17: I . ogłoszono upadłość Kazimiery Ostręgi (PESEL: 59110207447), zamieszkałej w miejscowości Śmigno nr 80, 33-140, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Zyguckiego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 995; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 6/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2067

Dodano: 2018-01-16 09:59:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ostręga Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2067. Ostręga Kazimiera. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 877/17, VIII GUp 6/18. [BMSiG-1522/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 877/17: I . ogłoszono upadłość Kazimiery Ostręgi (PESEL: 59110207447), zamieszkałej w miejscowości Śmigno nr 80, 33-140, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Zyguckiego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 995; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 6/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2067

Dodano: 2018-01-16 09:59:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Samiec Jan Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2017-12-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2068. Samiec Jan Zbigniew. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 215/17 „of”, VII GUp 146/17 „of”. [BMSiG-1391/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 215/17 „of”, w dniu 11 grudnia 2017 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Jana Zbigniewa Samca, zamieszkałego: Malechowo 10, kod 76-142 Malechowo, nr PESEL 61052512752; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą VII GUp 146/17 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2068

Dodano: 2018-01-16 10:00:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Samiec Jan Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2068. Samiec Jan Zbigniew. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 215/17 „of”, VII GUp 146/17 „of”. [BMSiG-1391/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 215/17 „of”, w dniu 11 grudnia 2017 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Jana Zbigniewa Samca, zamieszkałego: Malechowo 10, kod 76-142 Malechowo, nr PESEL 61052512752; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą VII GUp 146/17 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2068

Dodano: 2018-01-16 10:00:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojdyga Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2069. Wojdyga Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1156/17, X GUp 13/18. [BMSiG-1346/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 1156/17 postanowił: 1. Ogłosić upadłość Janusza Wojdygi zamieszkałego przy ul. Odyńca 61 m. 2, 02-644 Warszawa, PESEL 64081402733, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 13/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2069

Dodano: 2018-01-16 10:02:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojdyga Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2069. Wojdyga Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1156/17, X GUp 13/18. [BMSiG-1346/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 1156/17 postanowił: 1. Ogłosić upadłość Janusza Wojdygi zamieszkałego przy ul. Odyńca 61 m. 2, 02-644 Warszawa, PESEL 64081402733, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 13/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2069

Dodano: 2018-01-16 10:02:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Żmuda Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2070. Żmuda Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 952/17, VIII GUp 4/18. [BMSiG-1534/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 952/17: I. ogłoszono ogłosić upadłość Stanisława Żmudy (PESEL: 62042207438), zamieszkałego w miejscowości Zgłobice, ul. Słoneczna nr 36, 33-113, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Zyguckiego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 995; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 4/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2070

Dodano: 2018-01-16 10:03:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Żmuda Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2070. Żmuda Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 952/17, VIII GUp 4/18. [BMSiG-1534/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 952/17: I. ogłoszono ogłosić upadłość Stanisława Żmudy (PESEL: 62042207438), zamieszkałego w miejscowości Zgłobice, ul. Słoneczna nr 36, 33-113, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Zyguckiego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 995; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 4/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2070

Dodano: 2018-01-16 10:03:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sporczyk Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2071. Sporczyk Sławomir. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1531/17. [BMSiG-1392/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1531/17 ogłosił upadłość Sławomira Sporczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Otwocku (kod pocztowy: 05-400) przy ul. Górnej 6 m. 17, PESEL 80110204837, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Patrycji Grendy (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 817). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2071

Dodano: 2018-01-16 10:04:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sporczyk Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2071. Sporczyk Sławomir. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1531/17. [BMSiG-1392/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1531/17 ogłosił upadłość Sławomira Sporczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Otwocku (kod pocztowy: 05-400) przy ul. Górnej 6 m. 17, PESEL 80110204837, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Patrycji Grendy (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 817). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2071

Dodano: 2018-01-16 10:04:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Woźniak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-12-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2072. Woźniak Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 170/17, V GUp 123/17. [BMSiG-1449/2018] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 22.12.2017 r., sygn. akt V GU 170/17, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Woźniaka, zam.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Dmowskiego 3B/1, identyfikującego się nr. PESEL 51012118313, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa, 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2072

Dodano: 2018-01-16 10:05:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Woźniak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2072. Woźniak Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 170/17, V GUp 123/17. [BMSiG-1449/2018] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 22.12.2017 r., sygn. akt V GU 170/17, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Woźniaka, zam.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Dmowskiego 3B/1, identyfikującego się nr. PESEL 51012118313, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa, 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2072

Dodano: 2018-01-16 10:05:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Lach Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2073. Lach Anna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 51/17 lik „of”. [BMSiG-1532/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Anny Lach (nr PESEL 82011100584), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 51/17 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2073

Dodano: 2018-01-16 19:20:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bartoszek Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2074. Bartoszek Bogusław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 98/15. [BMSiG-1406/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 98/15 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogusława Bartoszka, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie 2 tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2074

Dodano: 2018-01-16 19:20:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Berdowski Zdzisław Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "LIDA" Z. Berdowski w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2075. Berdowski Zdzisław prowadzący działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne LIDA Zdzisław Berdowski w upadłości likwidacyjnej w Białogardzie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 2/16. [BMSiG-1496/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zdzisława Berdowskiego, sygn. akt VII GUp 2/16 ogłasza, że syndyk złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2075

Dodano: 2018-01-16 19:21:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Gulf Intermodal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2076. GULF INTERMODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000148630. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2003 r., sygn. akt XII GUp 49/09. [BMSiG-1360/2018] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem przez syndyka w dniu 28 listopada 2017 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym GULF INTERMODAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 49/09 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2076

Dodano: 2018-01-16 19:21:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Czerniakowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2077. Czerniakowska Jolanta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 82/17 „of”. [BMSiG-1545/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a to dłużnika Jolanty Czerniakowskiej, zamieszkałej w: 45-408 Opole, ul. Jodłowa 53/9, PESEL 85053001567, w sprawie o sygn. akt V GUp 82/17 „of” ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 14 grudnia 2017 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności upadłej oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - Biuro obsługi interesanta - tel.: 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - w trybie art. 256, 257 i 258 Prawa upadłościowego. Sprzeciw wnosi się do Sędziego komisarza z powołaniem sygn. akt V GUp 82/17 „of”. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3, lok. 18, tel.: 601 461 377. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2077

Dodano: 2018-01-16 19:22:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Zielińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2078. Zielińska Ewa. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/17. [BMSiG-1376/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Ewy Zielińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości, sygn. akt V GUp 30/17, zawiadamia, iż została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres Sądu Rejonowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2078

Dodano: 2018-01-16 19:22:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Haszler Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2079. Haszler Edward. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 56/16. [BMSiG-1499/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Edwarda Haszler, PESEL 55022822295, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 56/16, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw do Sędziego komisarza, odpowiadający wymogom art. 256 i 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2079

Dodano: 2018-01-16 19:23:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Gejcyg Ireneusz i Gromek Ewa wspólnicy PROBIURO Hurt Artykułów Biurowych i Materiałów Eksploatacyjnych Ireneusz Gejcyg, Ewa Gromek s.c. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2080. Gejcyg Ireneusz i Gromek Ewa wspólnicy spółki cywilnej Probiuro Hurt Artykułów Biurowych i Materiałów Eksploatacyjnych Ireneusz Gejcyg, Ewa Gromek spółka cywilna w upadłości likwidacyjnej w Łomży. Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/16. [BMSiG-1540/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie V GUp 1/16 syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności dłużnika Ireneusza Gejcyga i Ewy Gromek wspólników spółki cywilnej Probiuro Hurt Artykułów Biurowych i Materiałów Eksploatacyjnych Ireneusz Gejcyg, Ewa Gromek spółka cywilna w upadłości likwidacyjnej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Łomży przy ul. Polowej 1, pokój 202. Każdy wierzyciel w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2080

Dodano: 2018-01-16 19:23:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

HALSYSTEM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2081. HALSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000027469. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2001 r., sygn. akt X GUp 254/15. [BMSiG-1358/2018] W postępowaniu upadłościowym Halsystem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 254/15, syndyk sporządził i w dniu 14.12.2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2081

Dodano: 2018-01-16 19:24:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Karlak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2082. Karlak Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 550/17. [BMSiG-1486/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Iwony Karlak, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 550/17), syndyk sporządził i przekazał w dniu 4.12.2017 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2082

Dodano: 2018-01-16 19:24:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Haszler Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2083. Haszler Anna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 55/16. [BMSiG-1504/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Anny Haszler, PESEL 57090402003, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 55/16, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw do Sędziego komisarza, odpowiadający wymogom art. 256 i 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2083

Dodano: 2018-01-16 19:25:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Marek Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2084. Marek Renata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 40/17 „of”. [BMSiG-1377/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Renaty Marek nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 59032008465, sygn. akt V GUp 40/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 4.12.2017 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, pokój 1, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2084

Dodano: 2018-01-16 19:25:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kolasiński Dominik w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2085. Kolasiński Dominik. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 63/17 „of”. [BMSiG-1404/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Dominika Kolasińskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 88012106178, sygn. akt V GUp 63/17 „of”, przekazał Sędziemu komisarzowi dnia 22.12.2017 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, pokój 1, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2085

Dodano: 2018-01-16 19:26:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Jóźwiak Lech w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2086. Jóźwiak Lech. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 128/17 „of”. [BMSiG-1434/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Lecha Jóźwiaka, sygn. akt VII GUp 128/17 „of” ogłasza, że syndyk sporządził listę wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, Koszalin, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2086

Dodano: 2018-01-16 19:26:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Koryś Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2087. Koryś Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 674/17. [BMSiG-1466/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Koryś (PESEL: 47040200805), zamieszkałej w Ząbkach, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 674/17, została złożona w dniu 18.12.2017 r. lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2087

Dodano: 2018-01-16 19:26:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Krawczyk Marzena i Krawczyk Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2088. Krawczyk Marzena i Krawczyk Ryszard. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 75/16. [BMSiG-1513/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Krawczyka i Marzeny Krawczyk nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 75/16 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane w dniach 6 września 2017 r. oraz 6 grudnia 2017 r. Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności oraz uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać te listy wraz z uzupełnieniem w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2088

Dodano: 2018-01-16 19:27:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kwiatkowska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2089. Kwiatkowska Zofia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 88/16. [BMSiG-1361/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Zofii Kwiatkowskiej, zam.: Poznań, nr PESEL 45030901688, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 88/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2089

Dodano: 2018-01-16 19:28:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lewandowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2090. Lewandowska Danuta. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 119/17. [BMSiG-1365/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 119/17 dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Danuty Lewandowskiej, zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2090

Dodano: 2018-01-16 19:28:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Roter Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2091. Roter Michał. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 83/17, V GUp 65/17. [BMSiG-1526/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 22 grudnia 2017 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Michała Rotera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 73082302133) uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 65/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2091

Dodano: 2018-01-16 19:29:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Mencel Romuald w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2092. Mencel Romuald. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 73/17. [BMSiG-1502/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Romualda Mencel - sygn. akt V GUp 73/17 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2092

Dodano: 2018-01-16 19:29:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Masuria Hotel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2093. MASURIA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000170352. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2003 r., sygn. akt X GUp 160/16. [BMSiG-1519/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Masuria Hotel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie o sygn. akt X GUp 160/16 obwieszcza, iż syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi V uzupełniającą listę wierzytelności Masuria Hotel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie, którą to można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu V uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2093

Dodano: 2018-01-16 19:30:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Matczak Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2094. Matczak Jadwiga. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 45/17 „of”. [BMSiG-1422/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Matczak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 51042316509, sygn. akt V GUp 45/17 „of” syndyk masy upadłości złożył dnia 20.12.2017 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2094

Dodano: 2018-01-16 19:30:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Massowa Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2095. Massowa Piotr. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 109/17 „of”. [BMSiG-1503/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Massowa, sygn. akt VII GUp 109/17 „of”, ogłasza, że w dniu 28 grudnia 2017 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2095

Dodano: 2018-01-16 19:31:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Olejnik Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2096. Olejnik Zbigniew. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 24/16. [BMSiG-1461/2018] W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem Sędziemu komisarzowi w dniu 6 września 2017 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Olejnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XII GUp 24/16 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110 oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2096

Dodano: 2018-01-16 19:31:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Maziarz Bożenna Ewa i Maziarz Witold Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2097. Maziarz Bożenna i Maziarz Witold. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 247/17. [BMSiG-1518/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bożenny Maziarz i Witolda Maziarz w sprawie o sygn. akt X GUp 247/17 obwieszcza, iż syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bożenny Maziarz i Witolda Maziarz, z dnia 18 grudnia 2017 roku, które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu I uzupełniającej liście wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2097

Dodano: 2018-01-16 19:32:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Miś Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2098. Miś Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 79/17. [BMSiG-1480/2018] Działając jako Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztof Miś, zam.: Dębica, sygn. akt V GUp 79/17, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2098

Dodano: 2018-01-16 19:33:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Ogólnopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w upadłości układowej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2099. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Gdańsku. KRS 0000059763. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2001 r., sygn. akt GD VI GUp 37/12. [BMSiG-1373/2018] W ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu spółki pod firmą Ogólnopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, toczącego się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 37/12, sporządzona została (złożona przez zarządcę w dniu 27 grudnia 2017 roku) uzupełniająca lista wierzytelności nr 3 z dnia 22 grudnia 2017 roku, którą można przeglądać w sekretariacie Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2099

Dodano: 2018-01-16 19:33:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Piotrowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2100. Piotrowska Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 116/17. [BMSiG-1464/2018] Dnia 21 grudnia 2017 r. została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności upadłej Joanny Piotrowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i przekazana Sędziemu komisarzowi (sygn. akt VI GUp 116/17). W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG można wnieść względem niej sprzeciw zgodnie z art. 256 pu. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 pu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2100

Dodano: 2018-01-16 19:34:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Podkowińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2101. Podkowińska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 638/17. [BMSiG-1508/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Podkowińskiej, PESEL 711101204048 (sygn. akt X GUp 638/17), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi dnia 14 grudnia 2017 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2101

Dodano: 2018-01-16 19:34:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sadurska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2102. Sadurska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 640/17. [BMSiG-1514/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Sadurskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 91 m. 6 (PESEL 83111001588), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 640/17), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 22.12.2017 r. listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2102

Dodano: 2018-01-16 19:35:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Cholewa Jacek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WCB-SCREW w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2103. Cholewa Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WCB-SCREW Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej w Stalowej Woli. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V 1 GUp 1/15. [BMSiG-1484/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Cholewy - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WCB-SCREW w Stalowej Woli, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, sygn. akt V 1 GUp 1/15, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 PUiN) może przeglądać uzupełniającą listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu - możliwość zapoznania się z jej treścią za pośrednictwem czytelni akt - i w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza (art. 256-258 PUiN). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2103

Dodano: 2018-01-16 19:36:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sarama Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2104. Sarama Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 210/17. [BMSiG-1525/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jacka Saramy, PESEL: 49101104798, zamieszkałego: Zawada 32C, 33-112 Tarnowiec - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 210/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw 5 i Zw 8, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw 5 i Zw 8 sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw 5 i Zw 8. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2104

Dodano: 2018-01-16 19:36:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Zimniak Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2105. Zimniak Edward. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 1/17. [BMSiG-1347/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Edwarda Zimniak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 1/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2105

Dodano: 2018-01-16 19:38:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Świerczyński Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2106. Świerczyński Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 609/17. [BMSiG-1523/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Roberta Świerczyńskiego w sprawie o sygnaturze akt X GUp 609/17 informuje, iż syndyk sporządził i złożył w dniu 4 grudnia 2017 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2106

Dodano: 2018-01-16 19:38:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Wiszniewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2107. Wiszniewska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 58/17. [BMSiG-1544/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Wiszniewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 66100602805, zamieszkałej w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 11/7, 68-100 Żagań (sygnatura akt V GUp 58/17), zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2017 r. syndyk złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2107

Dodano: 2018-01-16 19:39:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zielińska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2108. Zielińska Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 477/17. [BMSiG-1505/2018] Sygn. akt X GUp 477/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Doroty Zielińskiej (sygn. akt X GUp 477/17), dnia 14 grudnia 2017 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni, od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2108

Dodano: 2018-01-16 19:39:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Gemark Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2109. „GEMARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000152724. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2003 r., sygn. akt V GUp 1/13. [BMSiG-1355/2018] Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 1/13 w postępowaniu upadłościowym Gemark Sp. z o.o. w Warszawie w upadłości likwidacyjnej został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Łomży przy ul. Polowej 1, pokój 202 i w terminie 2 tygodni od dnia opublikowania obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2109

Dodano: 2018-01-16 20:05:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kaflak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2110. Kaflak Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 85/16 Ap 2. [BMSiG-1550/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że syndyk w postępowaniu upadłościowym Mariusza Kaflaka, PESEL 74102907378, sygn. akt X GUp 85/16 Ap 2, w dniu 8.12.2017 r. przedłożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, III p, i w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2110

Dodano: 2018-01-16 20:05:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalczyk Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2111. Kowalczyk Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 492/16 Ap2. [BMSiG-1438/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marcina Kowalczyka, PESEL 73072504619, zamieszkałego w Warszawie (sygn. akt X GUp 492/16 Ap 2) został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2111

Dodano: 2018-01-16 20:06:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krzysztof Łysy Masterbud w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2112. Łysy Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MASTERBUD w upadłości likwidacyjnej w Krzeszowicach. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 5/12/S. [BMSiG-1396/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krzysztofa Łysego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MASTERBUD w upadłości likwidacyjnej w Krzeszowicach (sygn. akt VIII GUp 5/12/S) ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2112

Dodano: 2018-01-16 20:06:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kulig Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2113. Kulig Leszek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 116/16. [BMSiG-1452/2018] W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka w dniu 24 listopada 2017 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Leszka Kuliga osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 116/16 - Sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów, co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2113

Dodano: 2018-01-16 20:06:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skalbaniok Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2114. Skalbaniok Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 320/16. [BMSiG-1541/2018] Ogłoszenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Skalbaniok, w upadłości (sygn. akt X GUp 320/16), zawiadamia, że w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, został wyłożony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzycieli kategorii II, III i IV, który można przeglądać i ewentualnie w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść zarzuty przeciwko temu planowi. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2114

Dodano: 2018-01-16 20:07:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Madej Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2115. Madej Ewa. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 71/16. [BMSiG-1403/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Ewy Madej, sygn. akt VI GUp 71/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11 a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2115

Dodano: 2018-01-16 20:07:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pacion Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2116. Pacion Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 98/16. [BMSiG-1415/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Pacion, PESEL 80101003687, zamieszkałej: ul. Kościuszki 12C/1, 32-620 Brzeszcze - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 98/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2116

Dodano: 2018-01-16 20:08:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Wieczorkowski Wiktor w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2117. Wieczorkowski Wiktor. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 12/16. [BMSiG-1395/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydziału Gospodarczego, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Wiktora Wieczorkowskiego, sygn. akt GUp 12/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać ostateczny plan podziału w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2117

Dodano: 2018-01-16 20:08:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2118. PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ZGORZELCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zgorzelcu. KRS 0000050720. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 października 2001 r., sygn. akt V GUp 9/13. [BMSiG-1500/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 9/13) zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu w dniu 15 grudnia 2017 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, z którym każdy zainteresowany może zapoznać się w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18, i w terminie dwóch tygodni od daty publikacji obwieszczenia - wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2118

Dodano: 2018-01-16 20:09:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Spółdzielnia Inwalidów POMOC - Zakład Pracy Chronionej w Ostrzeszowie w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2119. SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „POMOC” w Ostrzeszowie. KRS 0000075088. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 5/09. [BMSiG-1410/2018] Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Kaliszu zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spół- dzielni Inwalidów Pomoc Zakład Pracy Chronionej w Ostrzeszowie, KRS 0000075088, NIP: 6220006663, sygn. akt V GUp 5/09, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi częściowy plan podziału funduszy masy upadłości w dniu 5.01.2018 r., który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2119

Dodano: 2018-01-16 20:09:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wakuluk Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2120. Wakuluk Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 55/17. [BMSiG-1401/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Wakuluka, PESEL 52072218870, sygn. akt VIII GUp 55/17, w dniu 13 listopada 2017 roku syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zarzuty można wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2120

Dodano: 2018-01-16 20:10:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2121. WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000056282. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2001 r., sygn. akt XI GUp 54/17. [BMSiG-1512/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z siedzibą w Poznaniu w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 54/17 informuje o sporządzeniu przez syndyka częściowego planu podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko odrębnemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2121

Dodano: 2018-01-16 20:10:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Meble Dębowe Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2123. MEBLE DĘBOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ochodzy. KRS 0000299569. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lutego 2008 r., sygn. akt XI GUp 49/14. [BMSiG-1344/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt XI GUp 49/14, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Meble Dębowe Spółka z o.o. z siedzibą w Ochodzy, obejmującego likwidację majątku. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2123

Dodano: 2018-01-16 20:11:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Varia - APD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2124. „VARIA - APD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000028156. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lipca 2001 r., sygn. akt X GUp 31/14. [BMSiG-1548/2018] Zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Varia - APD sp. z o.o., w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 31/14 (KRS 0000028156). Poucza się, iż na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2124

Dodano: 2018-01-16 20:12:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Barańska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2125. Barańska Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 707/16. [BMSiG-1542/2018] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Iwony Barańskiej w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomoúci gruntowej (numer działki 180/2, 180/3), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00010481/3, o łącznej powierzchni 1,4558 ha oraz udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej (numer działki 180/1), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczysta o numerze WA1N/00068989/5, o łącznej powierzchni 0,0927 ha. 1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 1/2 w prawie własnoúci nieruchomości gruntowej (numer działki 180/2, 180/3), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00010481/3, o łącznej powierzchni 1,4558 ha, oraz udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej (numer działki 180/1), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00068989/5, o łącznej powierzchni 0,0927 ha. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j. - al. J. Ch. Szucha 8, II p., 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy pod sygn. akt X GUp 707/16. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 180.000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 22 lutego 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 5. Wymagane wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przelewem na rachunek w Banku BZ WBK S.A. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 28 lutego 2018 roku, o godz. 1200, sala 119. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu (22) 375 73 80. Syndyk Marcin Krzemiński Poz. 2126. Hołowaty Alina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 72/17 of. [BMSiG-1388/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Aliny Hołowaty z Pomiłowa, sygn. akt VII GUp 72/17 of, zawiadamia, ze syndyk ukończył opis i oszacowanie: 1. Działki nr 153 zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz działek niezabudowanych nr 149, 132 i 77, położonych w Pomiłowie, opisanych w księdze wieczystej KO1E/00002481/7. 2. Działki nr 155 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Pomiłowie, opisanej w księdze wieczystej KO1E/00005815/9. 3. Działki niezabudowanej nr 266, położonej w Kwasowie, opisanej w księdze wieczystej KO1E/00017647/0. 4. Działki niezabudowanej nr 95, położonej w Kwasowie, opisanej w księdze wieczystej KO1E/00002517/9. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2126

Dodano: 2018-01-16 20:13:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Czyszczoń Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2127. Czyszczoń Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 157/17. [BMSiG-1475/2018] Syndyk masy upadłości konsumenckiej Marka Czyszczoń, zamieszkałego: ul. Cicha 17, 39-400 Tarnobrzeg, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości. W skład zbywanych ruchomości wchodzą: 1. Samochód osobowy Renault Megane Scenie 1,6 nr rej. RT 35096, rok produkcji 1997, nr nadwozia VIN VF1JA0F0516849445, silnik benz.+ LPG, moc 90 KM (66 kW) pojemność silnika 1598 ccm, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego za cenę wywoławczą, stanowiącą 50% ceny oszacowania w kwocie: 1.534,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści cztery złotych, 00/100). 2. Samochód osobowy Fiat Punto 55 SX nr rej. RT 33387, rok produkcji 1998, nr nadwozia VIN ZFA17600001076408, silnik benz., moc 55 KM (40 kW), pojemność silnika 1108 ccm, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego za cenę wywoławczą, stanowiącą 50% ceny oszacowania w kwocie: 1.135,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści pięć złotych, 00/100). Przedmiotem jest sprzedaż połowy (50%) udziału upadłego we współwłasności pojazdu tj. kwota 567,50 zł (słownie: pięć- set sześćdziesiąt siedem złotych, 50/100). Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej: - Samochód osobowy Renault Megane Scenie 1,6 - (153,00 zł), - Samochód osobowy Fiat Punto 55 SX - (57,00 zł), na konto masy upadłości w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli nr 44 9430 0006 0048 1564 3000 0001, w terminie do 30 stycznia 2018 r. 2. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg - VI GUp 157/17 - nie otwierać”, w siedzibie syndyka w Stalowej Woli, al. Jana Pawła II 25, p. 217, terminie do 30 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu). 3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2018 r., o godz. 1000, w siedzibie syndyka, w Stalowej Woli, al. Jana Pawła II25, p. 217. Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład oferowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz dodatkowych warunków związanych z ich zakupem, zainteresowani mogą zasięgnąć w biurze syndyka w Stalowej Woli przy al. Jana Pawła II 25 p. 217 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 661 116 426. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2127

Dodano: 2018-01-16 20:14:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Mikosińska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 2128. Mikosińska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 121/16. [BMSiG-1491/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach - Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 r., wydanym w sprawie sygn. akt V GUp 121/16, umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej Elżbiety Mikosińskiej, nr PESEL 67053003862, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, to jest przed 19 października 2016 r. - bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli oraz obciążył Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach - tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2128

Dodano: 2018-01-16 20:14:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PIEKARNIA MAZOWIECKA Jarosław Zalewski w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 2131. Zalewski Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piekarnia Mazowiecka” Jarosław Zalewski w upadłości w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 418/16. [BMSiG-1340/2018] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Jarosława Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Piekarnia Mazowiecka” Jarosław Zalewski w upadłości w Warszawie, sygn. akt X GUp 418/16, została ukończona, a następnie przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 20 grudnia 2017 r. korekta opisu i oszacowania wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 346 o powierzchni 473 m2 oraz budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, piętrowego, niepodpiwniczonego, z małym mieszkalnym poddaszem, stanowiącego skrajny (północny) segment zabudowy szeregowej, o powierzchni użytkowej 229,7 m2 , dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00375185/3. Każdy zainteresowany może oglądać korektę opisu i oszacowania w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty do Sędziego komisarza (art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2131

Dodano: 2018-01-16 20:29:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Marzanna Jagos Sklep Spożywczo-Przemysłowy w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 2133. Jagos Marzanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marzanna Jagos Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Tomaszowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 47/16. [BMSiG-1498/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Marzanny Jagos prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Marzanna Jagos Sklep Spożywczo-Przemyslowy w Tomaszowie (sygn. akt IX GUp 47/16) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku uzupełniający operat szacunkowy wyceny majątku rzeczowego wchodzącego w skład przedsiębiorstwa upadłego Marzanny Jagos prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Marzanna Jagos Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Tomaszowie przez syndyka w dniu 13 listopada 2017 r. w zakresie własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne 63/1, 59/1, 59/2, położonej w Tomaszowie, numer Księgi Wieczystej LU1P/000054735/9, własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 6, położonej w Tomaszowie, numer Księgi Wieczystej LU1P/00086578/3, własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne 342, 126, 124, położonej w Nasiłowie, numer księgi LU1P/00075028/3, udziału w wysokości 1/2 we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 764 położoną w miejscowości Wojszyn, numer księgi wieczystej LU1P/00038385/2, udziału w wysokości 1/2 we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 535, położoną w miejscowości Wojszyn, numer księgi wieczystej LU1P/00090790/6. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2133

Dodano: 2018-01-16 20:30:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mróz Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 2134. Mróz Tadeusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 40/17 of. [BMSiG-1444/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tadeusza Mroza zamieszkałego ul. Grota Roweckiego 12c/806, 45-256 Opole, o sygn. akt V GUp 40/17 of, został zakończony opis i oszacowanie składnika majątkowego, który w 1/2 części wchodzi w skład masy upadłości, w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 znajdującego się w Opolu przy ul. Grota Roweckiego 9c, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą OP1O/00117135/3. Opis i oszacowanie są do wglądu w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu. Zgodnie z art. 319 ust. 5 p.u. zarzuty na opis i oszacowanie można składać do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2134

Dodano: 2018-01-16 20:30:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Poniatowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2136. Poniatowska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 837/16. [BMSiG-1555/2018] Syndyk Barbary Poniatowskiej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postaci lokalu mieszkalnego o pow. 58,31 m2 , położonego w Warszawie przy ul. Młota 5 m. 35, KW nr WA3M/00283619/7, wraz z udziałem w wysokości 187/10000 w prawie użytkowania wieczystego terenu, na którym znajduje się budynek. Cena wywoławcza 253.600,00 zł. Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie www.syndyk.info.pl. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 12 lutego 2018 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 837/16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2018 r. w gmachu Sądu, o godz. 930, sala nr 14. Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2136

Dodano: 2018-01-16 20:31:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pękalski Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2137. Pękalski Robert. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 74/16. [BMSiG-1520/2018] Sędzia komisarz SRR Iwona Róziewicz z Sądu Rejonowego w Kielcach - Sądu Gospodarczego zgodnie z postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 r. w postępowaniu upadłościowym Roberta Pękalskiego, PESEL 69072612634, wniosku syndyka o zgodę na sprzedaż z wolnej ręki postanawia: Syndykowi masy upadłości Roberta Pękalskiego wyrazić zgodę na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego do masy upadłości Roberta Pękalskiego, PESEL 69072612634, prawa własności nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW KI1A/00034011/3 za cenę nie niższą niż 101.200 (sto jeden tysięcy dwieście) złotych, przy czym określić następujące dodatkowe warunki sprzedaży z wolnej ręki: a) ogłoszenie o zamiarze sprzedaży za wskazaną cenę zostanie podane do wiadomości możliwie najszerszego kręgu odbiorców w szczególności syndyk umieści stosowne ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz na stosownych portalach internetowych, a co najmniej na stronie internetowej syndyka; b) osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny zostać pouczone o możliwości składania ofert bezpośrednio w kancelarii syndyka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej syndyka; c) w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów syndyk przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu uzyskania najwyższej ceny; d) zawarcie umowy sprzedaży nie może nastąpić przed upływem 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o sprzedaży w gazecie lokalnej; e) koszty sprzedaży poniesie kupujący. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2137

Dodano: 2018-01-16 20:31:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Głowacki Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 2141. Głowacki Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 144/16. [BMSiG-1493/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dnia 18 grudnia 2017 r. na rozprawie w postępowaniu upadłościowym upadłego Stanisława Głowackiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 38012502610, sygn. akt V GUp 144/16, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty postanowił: I. oddalić wniosek upadłego o umorzeniu jego niewykonanych zobowiązań pieniężnych bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; II. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 720,30 zł (siedemset dwadzieścia złotych i trzydzieści groszy) obciążyć upadłego Stanisława Głowackiego; III. ustalić, że upadły Stanisław Głowacki spłaci na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach niepokryte z funduszy masy upadłości koszty postępowania upadłościowego w 2 (dwóch) miesięcznych ratach, po 360,15 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych i piętnaście groszy) miesięcznie, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca; IV. ustalić, że wierzycielami upadłego Stanisława Głowackiego są: 1. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu co do kwoty 75 086,42 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze); 2. Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty siedzibą w Warszawie co do kwoty 83 930,50 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięć- set trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy); 3. Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej co do kwoty 19 272,96 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy); 4. Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie co do kwoty 16 260,84 zł (szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt cztery grosze); V. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Stanisława Głowackiego w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 3 (trzeciego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia upadły będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w łącznej kwocie 525,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć złotych) miesięcznie, w tym raty na rzecz poszczególnych wierzycieli: 1. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu - kwotę 202,62 (dwieście dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze) miesięcznie; 2. Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - kwotę 226,49 zł. (dwieście dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) miesięcznie; 3. Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej - kwotę 52,01 zł (pięćdziesiąt dwa złote i jeden grosz) miesięcznie; 4. Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - kwotę 43,88 zł. (czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt osiem groszy) miesięcznie; VI. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Stanisława Głowackiego zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie IV postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 15 listopada 2016 r., podlegające ujęciu na liście wierzytelności i umorzeniu w toku postępowania upadłościowego zostaną w pozostałej części umorzone. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2141

Dodano: 2018-01-16 20:33:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wielobranżowa Firma SPECJALISTYCZNA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2142. WIELOBRANŻOWA FIRMA „SPECJALISTYCZNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000134710. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 października 2002 r., sygn. akt X GUp 431/17. [BMSiG-1462/2018] Wielobranżowa Firma „Specjalistyczna” Sp. z o.o. w upadłości. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 431/17. Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Wielobranżowej Firmy „Specjalistycznej” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej. 1. Przedmiotem przetargu jest: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 5 z obrębu 01-20, o pow. 686 m2 , zabudowanej budynkiem biurowo-administracyjnym o pow. użytkowej 558,45 m2 , zlokalizowanej w Ząbkach, powiat wołomiński, przy ulicy Wojska Polskiego 1, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystyc, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00003078/0. 2. Operat szacunkowy nieruchomości oraz warunki przetargu dostępne są w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu (22 864-85-87, 22 497-06-58) oraz w aktach sprawy pod sygn. akt X GUp 431/17 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 3. Cena wywoławcza przedmiotu niniejszego przedmiotu przetargu wynosi 3.692.000 zł netto (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące zł), tj. 4.541.160 zł z podatkiem VAT. 4. Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 9 lutego 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, na której winna być wskazana sygnatura akt X GUp 431/17 z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA” wraz z oznaczeniem składającego oraz wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Regulaminie przetargu. 5. Wymagane wadium w wysokości 454.116 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście zł) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Wielobranżowej Firmy „Specjalistycznej” Sp. z o.o. w upadłości w banku PKO BP S.A. o numerze 04 1020 1013 0000 0602 0363 2668 z dopiskiem „przetarg - sygn. akt X GUp 431/17” najpóźniej do dnia 9 lutego 2018 r. (liczy się faktyczny termin uznania ww. kwoty na rachunku). 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r., o godz. 1215, w sali nr 120. 7. Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2142

Dodano: 2018-01-16 20:34:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Michałek Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 2144. Michałek Zofia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 2/16. [BMSiG-1487/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach - Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie sygn. akt V GUp 2/16 umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej Zofii Michałek, nr PESEL 47092609669, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, to jest przed 11 stycznia 2016 r. - bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli oraz obciążył Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2144

Dodano: 2018-01-16 20:34:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

WAMIKA-PROCESSING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 2145. WAMIKA-PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Parczewie. KRS 0000241678. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 września 2005 r., sygn. akt IX GUp 87/16. [BMSiG-1537/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego WAMIKA-PROCESSING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Parczewie (sygn. akt IX GUp 87/16) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości obejmującego prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 2776/1 o powierzchni 0,7850 ha, położoną w Parczewie, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, dla którego Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgą Wieczystą nr LU1R/00066841/3, z pouczeniem iż zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2145

Dodano: 2018-01-16 20:39:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 2218. WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Olsztynie. KRS 0000034057. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GRp 2/17. [BMSiG-1352/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 2 stycznia 2018 r. umorzył postępowanie restrukturyzacyjne obejmujące przyspieszone postępowanie układowe Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. w restrukturyzacji w Olsztynie (sygn. akt V GRp 2/17). Od postanowienia służy wierzycielom zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd informuje o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2218

Dodano: 2018-01-16 20:40:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PHARMACARE Sp. z o.o.

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 2219. PHARMACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piekarach. KRS 0000351799. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2010 r., sygn. akt X GRs 10/17. [BMSiG-1533/2018] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Pharmacare Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Piekarach w sprawie o sygnaturze akt X GRs 10/17 obwieszcza, iż w dniu 29 listopada 2017 roku zarządca masy sanacyjnej sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności sporządzony w postępowaniu sanacyjnym Pharmacare Sp. z o.o. w restrukturyzacji, który to można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, czytelnia (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu spisu wierzytelności każdy uczestnik postępowania umieszczony na spisie może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczonej wierzytelności. W ww. terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2219

Dodano: 2018-01-16 20:41:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

BM KOBYLIN Sp. z o.o.

2018-01-16 Inne

Poz. 2220. BM KOBYLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zdunach. KRS 0000265094. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2006 r., sygn. akt V GRs 1/16. [BMSiG-1413/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym BM Kobylin Sp. z o.o. z s. w Zdunach, KRS 0000265094, sygn. akt V GRs 1/16, dnia 21.12.2017 r. stosownie do art. 150 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w związku: a) ze spotkaniem z wierzycielami rzeczowymi z dnia 14 grudnia 2017 roku, b) zgromadzeniem wierzycieli z dnia 19 grudnia 2017 roku, c) uchwałą nr 2 Rady Wierzycieli z dnia 20 grudnia 2017 roku, zarządca złożył poniższe propozycje układowe. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zarządca złożył propozycje układowe uwzględniające następujące kategorie interesów: I. Wierzytelności publicznoprawne (wierzytelności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne). II. Wierzytelności z tytułu umów faktoringowych, o wartości do 30 000 000,00 zł włącznie. III. Wierzytelności z tytułu umów faktoringowych o wartości powyżej 30 000 000,01 zł. IV. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia - w część nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczania i z tego względu objęte z mocy prawa układem, do kwoty 6 500 000,00 zł włącznie. V. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia - w część nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczania i z tego względu objęte z mocy prawa układem do kwoty powyżej kwoty 6 500 000,01 zł. VI. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, co do których wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem. Kategoria ta obejmuje zarówno wierzytelności objęte układem na mocy oświadczenia wierzyciela, jak również wierzytelności objęte układem z mocy prawa. VII. Pozostałe wierzytelności o wartości do 24 000,00 zł włącznie. VIII. Pozostałe wierzytelności o wartości od 24 000,01 zł do 6 500 000,00 zł włącznie. IX. Pozostałe wierzytelności o wartości powyżej 6 500 000,01 zł. W ramach wskazanych kategorii interesów zarządca złożył następujące propozycje układowe. I. Wierzytelności publicznoprawne (wierzytelności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne). Spłata całości wierzytelności w terminie do 6 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. II. Wierzytelności z tytułu umów faktoringowych o wartości do 30 000 000,00 zł. 1. Spłata kwoty 24 000,00 zł oraz 5% różnicy pomiędzy kwotą należności a kwotą 24 000,00 zł w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności. 3. Spłata nieumorzonej kwoty wierzytelności podlega rozłożeniu na 10 półrocznych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: a. pierwszej raty nastąpi w terminie 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, b. drugiej raty nastąpi w terminie 24 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, c. trzeciej raty nastąpi w terminie 30 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, d. czwartej raty nastąpi w terminie 36 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, e. piątej raty nastąpi w terminie 42 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, f. szóstej raty nastąpi w terminie 48 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, g. siódmej raty nastąpi w terminie 54 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, h. ósmej raty nastąpi w terminie 60 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, i. dziewiątej raty nastąpi w terminie 66 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, j. dziesiątej raty nastąpi w terminie 72 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. III. Wierzytelności z tytułu umów faktoringowych o wartości powyżej 30 000 000,01 zł. 1. Wierzytelności podlegają redukcji o 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) przy zaokrągleniu w dół do pełnego tysiąca. 2. Pozostała nieumorzona kwota wierzytelności podlega konwersji na udziały w spółce dłużnika na następujących zasadach: a. za każde 1000,00 zł wierzyciel obejmuje jeden udział w kapitale zakładowym spółki dłużnika, b. konwersją będą objęte następujące wierzytelności przysługujące MFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości po redukcji 10 512 000,00 zł na skutek konwersji kapitał zakładowy spółki dłużnika podwyższony zostanie o kwotę 10 512 000,00 zł poprzez utworzenie 10 512,00 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy, c. nowo powstałe udziały objęte zostaną w następujący sposób MFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie obejmie 10 512 udziałów, d. objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia udziałów przez dotychczasowych udziałowców spółki. IV. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia - w część nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczania i z tego względu objęte z mocy prawa układem do kwoty 6 500 000,00 zł: 1. Spłata 5% (pięć procent) wierzytelności przy zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności. 3. Spłata nieumorzonej kwoty, podlega rozłożeniu na 10 półrocznych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: a. pierwszej raty nastąpi w terminie 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, b. drugiej raty nastąpi w terminie 24 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, c. trzeciej raty nastąpi w terminie 30 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, d. czwartej raty nastąpi w terminie 36 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, e. piątej raty nastąpi w terminie 42 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, f. szóstej raty nastąpi w terminie 48 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, g. siódmej raty nastąpi w terminie 54 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, h. ósmej raty nastąpi w terminie 60 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, i. dziewiątej raty nastąpi w terminie 66 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, j. dziesiątej raty nastąpi w terminie 72 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. V. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia - w część nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczania i z tego względu objęte z mocy prawa układem do kwoty, powyżej kwoty 6 500 000,01 zł. 1. Wierzytelności podlegają redukcji o 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) przy zaokrągleniu w dół do pełnego tysiąca. 2. Pozostała nieumorzona kwota wierzytelności podlega konwersji na udziały w spółce dłużnika na następujących zasadach: a. za każde 1000,00 zł wierzyciel obejmuje jeden udział w kapitale zakładowym spółki dłużnika, b. konwersją będą objęte wierzytelności przysługujące Bankowi BPS S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości po redukcji 6 311 000,00 zł, c. na skutek konwersji kapitał zakładowy spółki dłużnika podwyższony zostanie o kwotę 6 311 000,00 zł poprzez utworzenie 6 311 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy, d. nowo powstałe udziały objęte zostaną w następujący sposób: Bank BPS S.A. z siedzibą w Warszawie obejmie 6 311 udziałów, e. objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia udziałów przez dotychczasowych udziałowców spółki. VI. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, co do których wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem. Kategoria ta obejmuje zarówno wierzytelności objęte układem na mocy oświadczenia wierzyciela, jak również wierzytelności objęte układem z mocy prawa. 1. Wierzytelności objęte układem za zgodą wierzyciela podlegają spłacie w całości w 12 równych, nieoprocentowanych kwartalnych ratach. Pierwsza rata płatna jest do końca pierwszego kwartału 2020 roku. 2. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa podlegają redukcji o 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) przy zaokrągleniu w dół do pełnego tysiąca. 3. Pozostała nieumorzona kwota wierzytelności podlega konwersji na udziały w spółce dłużnika na następujących zasadach: a. za każde 1000,00 zł wierzyciel obejmuje jeden udział w kapitale zakładowym spółki dłużnika, b. konwersją będą objęte wierzytelności przysługujące Bankowi PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości po redukcji 852 000,00 zł, c. na skutek konwersji kapitał zakładowy spółki dłużnika podwyższony zostanie o kwotę 852 000,00 zł poprzez utworzenie 852 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy, d. nowo powstałe udziały objęte zostaną w następujący sposób: Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie obejmie 852 udziały, e. objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia udziałów przez dotychczasowych udziałowców spółki. VII. Pozostałe wierzytelności o wartości do 24 000,00 zł włącznie. 1. Umorzenie w całości odsetek i innych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych. 2. Spłata całości wierzytelności głównej w terminie do 9 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. VIII. Pozostałe wierzytelności o wartości od 24 000,01 zł do 6 500 000,00 zł włącznie. 1. Umorzenie w całości odsetek i innych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych. 2. Spłata kwoty 24 000,00 zł oraz 5% różnicy pomiędzy kwotą należności głównej a kwotą 24 000,00 zł w zaokrągleniu w górę do pełnego złotego. 3. Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej. 4. Spłata nieumorzonej kwoty wierzytelności podlega rozłożeniu na 10 półrocznych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: a. pierwszej raty nastąpi w terminie 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, b. drugiej raty nastąpi w terminie 24 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, c. trzeciej raty nastąpi w terminie 30 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, d. czwartej raty nastąpi w terminie 36 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, e. piątej raty nastąpi w terminie 42 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, f. szóstej raty nastąpi w terminie 48 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, g. siódmej raty nastąpi w terminie 54 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, h. ósmej raty nastąpi w terminie 60 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, i. dziewiątej raty nastąpi w terminie 66 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, j. dziesiątej raty nastąpi w terminie 72 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. IX. Pozostałe wierzytelności o wartości od 6 500 000,01 zł. 1. Wierzytelności podlegają redukcji o 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) przy zaokrągleniu w dół do pełnego tysiąca. 2. Pozostała nieumorzona kwota wierzytelności podlega konwersji na udziały w spółce dłużnika na następujących zasadach: a. za każde 1000,00 zł wierzyciel obejmuje jeden udział w kapitale zakładowym spółki dłużnika, b. konwersją będą objęte następujące wierzytelności: b1. przysługujące BARTER S.A. z siedzibą w Białymstoku w wysokości po redukcji 8 386 000,00 zł, b2. przysługujące Biotel Sp. z o.o. z siedzibą w Kąkolewie w wysokości po redukcji 1 973 000,00 zł, c. na skutek konwersji kapitał zakładowy spółki dłużnika podwyższony zostanie o kwotę 10 359 000,00 zł poprzez utworzenie 10 359,00 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy, d. nowo powstałe udziały objęte zostaną w następujący sposób: d1. BARTER S.A. z siedzibą w Białymstoku obejmie 8 386 udziałów, d2. Biotel Sp. z o.o. z siedzibą Kąkolewie w obejmie 1 973 udziały, e. objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia udziałów przez dotychczasowych udziałowców spółki. Dodatkowo treścią układu obejmuje się następujące kwestie dotyczące zarządu i nadzorem nad majątkiem dłużnika. 1. Nadzorca wykonania układu: Na podstawie art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, ustanawia się radcę prawnego Macieja Paluszyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 575) nadzorcą wykonania układu („Nadzorca”). Nadzorca wyrażać będzie zgodę na dokonanie przez zarządcę przymusowego czynności, o których mowa w art. 129 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego. Nadzorca wyda majątek i dokumenty przedsiębiorstwa BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji („Dłużnik”) w dniu prawomocnego zatwierdzenia układu („Dzień Układu”) Zarządcy Przymusowemu. Nadzorca otrzymuje wynagrodzenie od Dłużnika w wysokości 5 000,00 (pięć tysięcy złotych) miesięcznie na podstawie umowy zlecenia. 2. Zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem Dłużnika: Na podstawie art. 169 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego ustanawia się zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem Dłużnika, obejmujący dokonywanie wszystkich czynności faktycznych i prawnych, zarówno czynności zwykłego zarządu jak i po uzyskaniu stosownych zgód, przekraczających ten zakres, w związku z wdrożeniem podstawowych założeń planu restrukturyzacyjnego, na czas 2 (dwóch) lat, licząc od Dnia Układu. Wniosek o wpisanie ustanowienia zarządu przymusowego do akt rejestrowych złoży do właściwego sądu Nadzorca. Powierza się wykonanie zarządu przymusowego radcy prawnemu Adamowi Pawluciowi (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 553) („Zarządca Przymusowy”). Zarządca Przymusowy otrzymuje wynagrodzenie od Dłużnika w wysokości 15 000,00 (piętnaście tysięcy złotych) miesięcznie. Do uprawnień i obowiązków Zarządcy Przymusowego stosuje się odpowiednio przepisy artykułów 10641 - 106411 Kodeksu postępowania cywilnego z uwzględnieniem celu i zasad związanych z wykonywaniem układu oraz przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. Zobowiązuje się Zarządcę Przymusowego do powołania komitetu doradczego („Komitet Doradczy”) spośród osób legitymujących się doświadczeniem w prowadzeniu działalności w zakresie produkcji rolnej i zwierzęcej, który służyć będzie pomocą w dokonywaniu czynności zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Dłużnika w ramach działalności produkcyjnej tego przedsiębiorstwa. Zarządca Przymusowy udzieli pełnomocnictw członkom Komitetu Doradczego w zakresie czynności związanych z czynnościami zwykłego zarządu. Zarządca Przymusowy składać będzie na ręce Nadzorcy sprawozdanie z przebiegu wykonania układu na pięć dni roboczych przed terminem złożenia przez Nadzorcę sprawozdania do sądu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Uzasadnienie I. Wierzyciele publicznoprawni (wierzytelności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne). Kategoria wierzycieli obejmuje dwóch wierzycieli: Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kaliszu z kwotą wierzytelności w wysokości 2 348 854,00 zł i Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wlkp. z kwotą wierzytelności 153 601,75 zł. Dla wierzycieli w tej kategorii propozycje układowe obejmują spłatę całej wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. II. Wierzytelności z tytułu umów faktoringowych o wartości do 30 000 000,00 zł włącznie. Kategoria ta wyodrębniona została z uwagi na kryteria przedmiotowe w zakresie rodzaju i wysokości wierzytelności. Kategoria ta obejmuje wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo - Bank Millennium S.A. Odnośnie do Banku Millennium S.A. wskazać należy, że wierzycielowi przysługuje wobec dłużnika wierzytelność w łącznej kwocie 13 715 318,75 zł, zabezpieczona hipotekami umownymi na nieruchomościach dłużnika. Stosownie do art. 151 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne układ nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. W przypadku Banku Millennium S.A. wierzytelności znajdują pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia do kwoty 4 729 615,47 zł i w tej wysokości są to wierzytelności pozaukładowe. Wierzytelności te będą przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem. Z uwagi na powyższe wobec wierzyciela Banku Millennium S.A. wierzytelności układowe obejmują kwotę 8 985 703,28 zł, która to kwota objęta będzie układem. III. Wierzytelności z tytułu umów faktoringowych o wartości powyżej 30 000 000,01 zł. Kategoria ta wyodrębniona została z uwagi na kryteria przedmiotowe w zakresie rodzaju i wysokości wierzytelności. Kategoria ta obejmuje wierzyciela niezabezpieczonego rzeczowo - MFaktoring S.A. z sumą wierzytelności 35 040 512,80 zł. Dla wierzyciela tego zaproponowano częściową redukcję zobowiązania - o 70% i konwersję pozostałej nieumorzonej wierzytelności na udziały. W wyniku konwersji wierzyciel uzyska 10 512,00 udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł. za każdy udział, co stanowić będzie 512 000,00 zł kapitału zakładowego. IV. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia - w część nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczania i z tego względu objęte z mocy prawa układem do kwoty 6 500 000,00 zł. Stosownie do art. 151 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne układ nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Kategoria wierzytelności obejmuje wierzytelności, które są zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika, lecz wierzytelności znajdują tylko częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, a jednocześnie suma wierzytelności objęta układem nie jest wyższa niż 6 500 000,00 zł. Kategoria interesów obejmuje następujących wierzycieli. Bank ING S.A. Odnośnie do Banku ING S.A. wskazać należy, że wierzycielowi przysługuje wobec dłużnika wierzytelność w łącznej kwocie 11 837 469,94 zł, zabezpieczona hipotekami rzeczowo na majątku dłużnika. W przypadku tego wierzyciela wierzytelności znajdują pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia do kwoty 10 975 200,00 zł i w tej wysokości są to wierzytelności pozaukładowe. Wierzytelności te będą przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem. Z uwagi na powyższe wobec wierzyciela ING S.A. wierzytelności układowe obejmują kwotę 862 269,94 zł, która to kwota objęta będzie układem. Bank BZ WBK S.A. Odnośnie do BZ WBK S.A. wskazać należy, że wierzycielowi przysługuje wobec dłużnika wierzytelność w łącznej kwocie 12 770 722,22 zł, zabezpieczona hipotekami rzeczowo na majątku dłużnika. W przypadku tego wierzyciela wierzytelności znajdują pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia do kwoty 6 284 100,00 zł i w tej wysokości są to wierzytelności pozaukładowe. Wierzytelności te będą przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem. Z uwagi na powyższe wobec wierzyciela BZ WBK S.A. wierzytelności układowe obejmują kwotę 6 486 622,22 zł, która to kwota objęta będzie układem. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Odnośnie do BGŻ BNP Paribas S.A. wskazać należy, że wierzycielowi przysługuje wobec dłużnika wierzytelność w łącznej kwocie 25 706 008,09 zł, zabezpieczona hipotekami rzeczowo na majątku dłużnika. W przypadku tego wierzyciela wierzytelności znajdują pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia do kwoty 20 436 410,97 zł i w tej wysokości są to wierzytelności pozaukładowe. Wierzytelności te będą przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem. Z uwagi na powyższe wobec wierzyciela BGŻ BNP Paribas S.A. wierzytelności układowe obejmują kwotę 5 269 698,02 zł, która to kwota objęta będzie układem. Narodowy Bank Polski. Odnośnie do Narodowego Banku Polskiego wskazać należy, że wierzycielowi przysługuje wobec dłużnika wierzytelność w łącznej kwocie 3 441 524,84 zł, zabezpieczona hipotekami rzeczowo na majątku dłużnika. W przypadku tego wierzyciela wierzytelności znajdują pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia do kwoty 2 366 700,00 zł i w tej wysokości są to wierzytelności pozaukładowe. Wierzytelności te będą przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Z uwagi na powyższe wobec wierzyciela Narodowego Banku Polskiego wierzytelności układowe obejmują kwotę 1 074 828,84 zł, która to kwota objęta będzie układem. Poniższa tabela zawiera zestawienie wierzytelności dotyczących wierzycieli objętych niniejszą kategorią interesów. V. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia - w część nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczania i z tego względu objęte z mocy prawa układem do kwoty, powyżej kwoty 6 500 000,01 zł. Kategoria te obejmuje jednego wierzyciela Bank BPS S.A. Wskazać należy, że wierzycielowi BPS S.A. przysługuje wobec dłużnika wierzytelność w łącznej kwocie 27 350 000,00 zł, zabezpieczona hipotekami rzeczowo na majątku dłużnika. W przypadku tego wierzyciela wierzytelności znajdują pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia do kwoty 6 311 100,00 zł i w tej wysokości są to wierzytelności pozaukładowe. Wierzytelności te będą przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Z uwagi na powyższe wobec wierzyciela BPS Paribas S.A. wierzytelności układowe obejmują kwotę 21 038 900,00 zł, która to kwota objęta będzie układem. Dla wierzyciela tego, odnośnie wierzytelności w kwocie 21 038 900,00 zł objętej z mocy prawa układem zaproponowano częściową redukcję zobowiązania - o 70% i konwersję pozostałej nieumorzonej wierzytelności na udziały. W wyniku konwersji wierzyciel uzyska 6 311,00 udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł za każdy udział, co stanowić będzie 6 311 000,00 zł kapitału zakładowego. VI. Wierzytelności z tytułu kredytów bankowych zabezpieczone rzeczowo znajdujące częściowe pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, co do których wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem. Kategoria ta obejmuje zarówno wierzytelności objęte układem na mocy oświadczenia wierzyciela, jak również wierzytelności objęte układem z mocy prawa. Kategoria ta obejmuje jednego wierzyciela: Bank PKO BP S.A. Bank PKO BP S.A posiada wobec dłużnika dwie wierzytelności: 1. Z tytułu kredytu nr 67102022670000419600162552 w wysokości 408 000,00 zł. Wierzytelność ta w całości zabezpieczona jest rzeczowo i z tego względu jest w całości wierzytelnością pozaukładową. Wobec tej wierzytelności wierzyciel nie wyraził zgody na objęcie jej układem i dlatego w całości jest wyłączona z układu. 2. Z tytułu kredytu nr 13102022120000540203081486 w wysokości 6 827 115,44 zł. Odnośnie do tej wierzytelności wskazać należy, że jest ona częściowo zabezpieczona hipotekami na majątku dłużnika. Wierzytelność znajduje pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia do kwoty 3 986 500,00 zł i w tej wysokości są to wierzytelności nie objęte z mocy prawa układem. Wierzytelności w wysokości 2 840 615,44 zł objęta jest układem z mocy prawa. Ponieważ wierzyciel złożył oświadczenie w trybie art. 151 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne o wyrażeniu zgody na objęcie wierzytelności z tytułu kredytu nr 13102022120000540203081486 w całości układem; wierzytelność w całej kwocie 6 827 115,44 zł objęta jest układem. Wierzytelność objęta układem za zgodą wierzyciela podlegają spłacie w całości w 12 równych, nieoprocentowanych kwartalnych ratach. Pierwsza rata płatna jest do końca pierwszego kwartału 2020 roku. Wobec wierzytelności objętej układem z mocy prawa zaproponowano częściową redukcję zobowiązania - o 70% i konwersję pozostałej nieumorzonej wierzytelności na udziały. W wyniku konwersji wierzyciel uzyska 852,00 udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł za każdy udział, co stanowić będzie 852 000,00 zł kapitału zakładowego. VII. Pozostałe wierzytelności o wartości do 24 000,00 zł włącznie. Kategoria interesów została wyodrębniona z uwagi na sumę wierzytelności. Objęci są nią wszyscy wierzyciele nieobjęci kategoriami I - V, których wierzytelności są o wartości do 24 000,00 zł włącznie. Kategoria ta obejmuje 450 wierzycieli z łączną kwotą wierzytelności 2 074 156,00 zł. Wierzycielom tym proponuje się umorzenie w całości odsetek i innych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych i spłatę całości wierzytelności głównej w terminie do 9 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. VIII. Pozostałe wierzytelności o wartości od 24 000,01 zł do 6 500 000,00 zł włącznie. Kategoria interesów została wyodrębniona z uwagi na sumę wierzytelności. Objęci są nią wszyscy wierzyciele nieobjęci kategoriami I - V, których wierzytelności są o wartości od 24 000,01 zł do 6 500 000,00 zł włącznie. Kategoria ta obejmuje 133 wierzycieli z łączną kwotą wierzytelności 46 632 463,02 zł. Wierzycielom tym proponuje się umorzenie w całości odsetek i innych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych, spłatę kwoty 24 000,00 zł oraz 5% różnicy pomiędzy kwotą należności głównej a kwotą 24 000,00 zł w 10 półrocznych nieoprocentowanych ratach płatnych od 18 do 72 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. IX. Pozostałe wierzytelności o wartości od 6 500 000,01 zł. Kategoria interesów została wyodrębniona z uwagi na sumę wierzytelności. Objęci są nią wszyscy wierzyciele nieobjęci kategoriami I - V, których wierzytelności są o wartości powyżej 6 500 000,01 zł. Kategoria ta obejmuje dwóch wierzycieli: Barter S.A. i Biotel Sp. z o.o. Barter S.A. W spisie wierzytelności (pod kartą 533) ujęty jest wierzyciel PKO BP S.A. z kwotą wierzytelności 27 953 767,00 zł. Wierzytelność ta nie jest zabezpieczona rzeczowo i z tego względu z mocy prawa w całości jest objęta układem. Wierzytelność ta pierwotnie przysługiwała spółce BARTER S.A. z siedzibą w Białymstoku, lecz na skutek przelewu powierniczego wierzycielem spółki dłużnika został Bank PKO BP S.A. Z uwagi na fakt, iż w dniu 1 grudnia 207 roku wierzyciel PKO BP S.A. dokonał cesji zwrotnej wierzytelności na rzecz BARTER S.A., stosownie do art. 109 ust. 2 i art. 100 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne BARTER S.A. może w toku postępowania restrukturyzacyjnego realizować przysługującą mu wierzytelność bez zmiany spisu wierzytelności. Dla wierzyciela tego zaproponowano częściową redukcję zobowiązania - o 70% i konwersję pozostałej nieumorzonej wierzytelności na udziały. W wyniku konwersji wierzyciel uzyska 8 386,00 udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł za każdy udział, co stanowić będzie 8 386 000,00 zł kapitału zakładowego. Biotel Sp. z o.o. Wierzycielowi Biotel Sp. z o.o. z siedzibą w Kąkolewie przysługuje wierzytelność w kwocie 6 577 154,16 zł. Wierzytelność nie jest zabezpieczona rzeczowo i z tego względu z mocy prawa w całości jest objęta układem. Dla wierzyciela tego zaproponowano częściową redukcję zobowiązania - o 70% i konwersję pozostałej nieumorzonej wierzytelności na udziały. W wyniku konwersji wierzyciel uzyska 1 973,00 udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł za każdy udział, co stanowić będzie 1 973 000,00 zł kapitału zakładowego. Stosownie do art. 118 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne Jeżeli układ określa restrukturyzację zobowiązań dłużnika przez konwersję wierzytelności na akcje lub udziały, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana. Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 4 pkt 4 ustawy o Ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, a przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami. W niniejszej sprawie na skutek konwersji wierzytelności na udziały struktura kapitału zakładowego wyglądać będzie następująco. W związku z powyższym w niniejszej sprawie zamiar konwersji wierzytelności na udziały nie wymaga zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ani do Komisji Europejskiej. Odnośnie do kwestii zarządu nad majątkiem dłużnika w trakcie wykonywania układu wskazać należy, że stosownie do art. 169 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne układ może przewidywać ustanowienie zarządu przymusowego na czas wykonania układu. Uchwałą nr 2 z dnia 20 grudnia 2017 roku Rada Wierzycieli zobowiązała zarządcę do uzupełnienia propozycji układowych o kwestię nadzorcy wykonania układu i zarządcy przymusowego. W związku z powyższym zarządca uzupełnił swoje propozycje układowe zgodnie z uchwałą Rady Wierzycieli. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2220

Dodano: 2018-01-16 20:49:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FIBRA Sp. z o.o. dawniej ACUS Sp. z o.o.

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 2221. FIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000604463. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2016 r., sygn. akt X GRp 15/17. [BMSiG-1483/2018] Zarządzeniem Sędziego komisarza z dnia 11 grudnia 2017 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Fibra Sp. z o.o. (wcześniej Acus Sp. z o.o.) w restrukturyzacji w Warszawie, numer KRS 0000311758, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GRp 15/17) zwołano zgromadzenie wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r., godz. 1400, w sali nr 14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2221

Dodano: 2018-01-16 20:50:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

P.P.H.U. WAGAT Sp. J. Wielogórscy

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 2223. P.P.H.U. „WAGAT” SPÓŁKA JAWNA WIELOGÓRSCY w Węgrowie. KRS 0000006984. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2001 r., sygn. akt IX GRs 1/17. [BMSiG-1350/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w dniu 11 grudnia 2017 r., wydanym w toku postępowania sanacyjnego P.P.H.U. Spółki jawnej Wielogórscy z siedzibą w Węgrowie, ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów (sygn. akt IX GRs 1/17 ) został zatwierdzony 1 uzupełniający spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 17 sierpnia 2017 roku oraz spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 8 czerwca 2017 roku w zakresie nieobjętym sprzeciwem Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowanym za sygn. akt IX GRk 10/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2223

Dodano: 2018-01-16 20:51:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SKYLINE TELEINFO S.A.

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 2224. SKYLINE TELEINFO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000276913. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2007 r., sygn. akt X GR 47/17. [BMSiG-1351/2018] W przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Skyline Teleinfo S.A. w restrukturyzacji prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GR 47/17) Sędzia komisarz zatwierdził spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego oraz postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r. stwierdził przyjęcie na zgromadzeniu wierzycieli układu częściowego o następującej treści: 1. układem objęte są należności w kwocie należności głównej od 3 000 zł (trzy tysiące złotych); 2. wierzytelności objęte układem zostają zredukowane o 50% w zakresie należności głównych i spłacone jednorazowo w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 3. odsetki od wierzytelności objętych układem oraz koszty postępowań powstałych od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego podlegają umorzeniu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2224

Dodano: 2018-01-16 20:52:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

JUCON Sp. z o.o.

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 2225. JUCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000548164. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 marca 2015 r., sygn. akt V GRs 3/17. [BMSiG-1393/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym JUCON Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp. (KRS: 0000548164) - sygn. akt V GRs 3/17, postanowieniem z dnia 13.12.2017 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U., poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr.rest.) zatwierdzono spis wierzytelności złożony przez zarządcę dnia 3.11.2017 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2225

Dodano: 2018-01-16 20:53:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Maj Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 2226. Maj Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Maj Gospodarstwo Rolne w Zadworzu. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRs 4/17. [BMSiG-1547/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2017 r. zarządca sądowy złożył spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych Tomasza Maja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Maj Gospodarstwo Rolne w Zadworzu. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do sędziego komisarza sprzeciw: - uczestnik, co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, - lub dłużnik, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniami, a dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, co do pominięcia w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 11/2018 (5399) z dnia 16 stycznia 2018 r. → Pozycja 2226

Dodano: 2018-01-16 20:53:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Baranowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2267. Baranowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1809/17, X GUp 30/18. [BMSiG-1649/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1809/17 ogłosił upadłość Anny Baranowskiej, zamieszkałej w Warszawie (03-291) przy ul. św. Wincentego 87 m. 10, PESEL 83061102328, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Anny Baranowskiej ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 30/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2267

Dodano: 2018-01-17 09:02:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Baranowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2267. Baranowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1809/17, X GUp 30/18. [BMSiG-1649/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1809/17 ogłosił upadłość Anny Baranowskiej, zamieszkałej w Warszawie (03-291) przy ul. św. Wincentego 87 m. 10, PESEL 83061102328, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Anny Baranowskiej ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 30/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2267

Dodano: 2018-01-17 09:02:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Błądziński Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-01-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2268. Błądziński Ryszard. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 437/17, V GUp 8/18. [BMSiG-1607/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8.01.2018 r., sygn. akt V GU 437/17, ogłosił upadłość w stosunku do Ryszarda Błądzińskiego, zam.: Rzeszów, PESEL 67011908790, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. o.o. w Rzeszowie (numer KRS 0000476408). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 8/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2268

Dodano: 2018-01-17 09:04:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Błądziński Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2268. Błądziński Ryszard. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 437/17, V GUp 8/18. [BMSiG-1607/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8.01.2018 r., sygn. akt V GU 437/17, ogłosił upadłość w stosunku do Ryszarda Błądzińskiego, zam.: Rzeszów, PESEL 67011908790, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. o.o. w Rzeszowie (numer KRS 0000476408). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 8/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2268

Dodano: 2018-01-17 09:04:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Gruszka-Surzyn Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2270. Gruszka-Surzyn Beata. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 321/17, XII GUp 2/18. [BMSiG-1725/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 2 stycznia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Gruszki-Surzyn, zamieszkałej w Węgorzynie przy ul. Osiedle Słoneczne 23/1, PESEL 69092107206 i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 2/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Piotra Długopolskiego, nr licencji 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należą- cej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz. U. 2015, poz. 233 z późn. zm). Nadto Sąd określa, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2270

Dodano: 2018-01-17 09:05:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Gruszka-Surzyn Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2270. Gruszka-Surzyn Beata. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 321/17, XII GUp 2/18. [BMSiG-1725/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 2 stycznia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Gruszki-Surzyn, zamieszkałej w Węgorzynie przy ul. Osiedle Słoneczne 23/1, PESEL 69092107206 i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 2/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Piotra Długopolskiego, nr licencji 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należą- cej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz. U. 2015, poz. 233 z późn. zm). Nadto Sąd określa, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2270

Dodano: 2018-01-17 09:06:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kozicki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2271. Kozicki Piotr. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 215/17. [BMSiG-1606/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt V GU 215/17, ogłosił upadłość Piotra Kozickiego zamieszkałego w Płocku przy ulicy Kwiatowej 19 m. 11, PESEL 80072904233, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 215/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2271

Dodano: 2018-01-17 09:07:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kozicki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2271. Kozicki Piotr. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 215/17. [BMSiG-1606/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt V GU 215/17, ogłosił upadłość Piotra Kozickiego zamieszkałego w Płocku przy ulicy Kwiatowej 19 m. 11, PESEL 80072904233, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 215/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2271

Dodano: 2018-01-17 09:07:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kozioł Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2272. Kozioł Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 721/17, VIII GUp 8/18. [BMSiG-1640/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2018 r., sygn. akt VIII GU 721/17: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Ewy Kozioł (nr PESEL 77012108761), zamieszkałej pod adresem: ul. Polonijna 11/192, 30-668 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 8/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2272

Dodano: 2018-01-17 09:08:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kozioł Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2272. Kozioł Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 721/17, VIII GUp 8/18. [BMSiG-1640/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2018 r., sygn. akt VIII GU 721/17: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Ewy Kozioł (nr PESEL 77012108761), zamieszkałej pod adresem: ul. Polonijna 11/192, 30-668 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 8/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2272

Dodano: 2018-01-17 09:08:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuryłowicz Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2273. Kuryłowicz Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1988/17, X GUp 12/18. [BMSiG-1558/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1988/17 ogłosił upadłość Joanny Kuryłowicz, zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 73031913180, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 12/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2273

Dodano: 2018-01-17 09:09:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuryłowicz Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2273. Kuryłowicz Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1988/17, X GUp 12/18. [BMSiG-1558/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1988/17 ogłosił upadłość Joanny Kuryłowicz, zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 73031913180, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 12/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2273

Dodano: 2018-01-17 09:09:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marecka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2274. Marecka Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 21/18. [BMSiG-1565/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 stycznia 2018 r. ogłosił upadłość Magdaleny Mareckiej zamieszkałej w Legionowie (05-119) przy ul. Piaskowej 4 m. 28, PESEL 76052500027, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, syndyka masy upadłości w osobie Marty Kuchno. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt X GUp 21/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2274

Dodano: 2018-01-17 09:10:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marecka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2274. Marecka Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 21/18. [BMSiG-1565/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 stycznia 2018 r. ogłosił upadłość Magdaleny Mareckiej zamieszkałej w Legionowie (05-119) przy ul. Piaskowej 4 m. 28, PESEL 76052500027, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, syndyka masy upadłości w osobie Marty Kuchno. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt X GUp 21/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2274

Dodano: 2018-01-17 09:10:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Malik Barbara Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2017-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2275. Malik Barbara Krystyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 335/17, V GUp 326/17. [BMSiG-1574/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 30 listopada 2017 r. (sygn. akt V GU 335/17) oraz postanowieniem z dnia 5 stycznia 2018 r. (sygn. akt V GU 335/17) ogłosił upadłość Barbary Krystyny Malik zam.: Rzeszów, numer PESEL 51071215925 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla postępowania upadłościowego nadano sygn. akt V GUp 326/17. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a syndykiem masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., numer KRS: 0000680644. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2275

Dodano: 2018-01-17 09:12:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Malik Barbara Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2275. Malik Barbara Krystyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 335/17, V GUp 326/17. [BMSiG-1574/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 30 listopada 2017 r. (sygn. akt V GU 335/17) oraz postanowieniem z dnia 5 stycznia 2018 r. (sygn. akt V GU 335/17) ogłosił upadłość Barbary Krystyny Malik zam.: Rzeszów, numer PESEL 51071215925 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla postępowania upadłościowego nadano sygn. akt V GUp 326/17. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a syndykiem masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., numer KRS: 0000680644. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2275

Dodano: 2018-01-17 09:13:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Miś Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2276. Miś Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 757/17, VIII GUp 11/18. [BMSiG-1629/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2018 r., sygn. akt VIII GU 757/17: I. ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Misia (nr PESEL: 72031703797), zamieszkałego pod adresem: os. Oświecenia 6/36, 31-635 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Berenikę Rusek; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. przyznano od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu-adwokata Pawła Grzelaka kwotę 4.428,00 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; VII. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie do 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 11/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2276

Dodano: 2018-01-17 09:14:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Miś Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2276. Miś Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 757/17, VIII GUp 11/18. [BMSiG-1629/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2018 r., sygn. akt VIII GU 757/17: I. ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Misia (nr PESEL: 72031703797), zamieszkałego pod adresem: os. Oświecenia 6/36, 31-635 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Berenikę Rusek; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. przyznano od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu-adwokata Pawła Grzelaka kwotę 4.428,00 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; VII. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie do 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 11/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2276

Dodano: 2018-01-17 09:14:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nosek Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2277. Nosek Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 725/17, VIII GUp 3/18. [BMSiG-1590/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 725/17, postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Nosek (PESEL 62030402766), zamieszkałej pod adresem: ul. Mickiewicza 16/9, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 3/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2277

Dodano: 2018-01-17 09:15:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nosek Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2277. Nosek Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 725/17, VIII GUp 3/18. [BMSiG-1590/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 725/17, postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Nosek (PESEL 62030402766), zamieszkałej pod adresem: ul. Mickiewicza 16/9, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 3/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2277

Dodano: 2018-01-17 09:15:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bednarczyk Marlena w upadłości likwidacyjnej

2017-12-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2278. Bednarczyk Marlena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 233/17 of, VI GUp 194/17 of. [BMSiG-1707/2018] Syndyk masy upadłości Mariusz Kamiński, nr licencji 646, informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydziału VI Gospodarczego, z dnia 11 grudnia 2017 roku, sygn. akt VI GU 233/17 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marleny Bednarczyk, nr PESEL 74041605100, zam.: ul. Górska 86, 43-370 Szczyrk, obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 194/17 of. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2278

Dodano: 2018-01-17 09:19:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bednarczyk Marlena w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2278. Bednarczyk Marlena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 233/17 of, VI GUp 194/17 of. [BMSiG-1707/2018] Syndyk masy upadłości Mariusz Kamiński, nr licencji 646, informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydziału VI Gospodarczego, z dnia 11 grudnia 2017 roku, sygn. akt VI GU 233/17 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marleny Bednarczyk, nr PESEL 74041605100, zam.: ul. Górska 86, 43-370 Szczyrk, obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 194/17 of. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2278

Dodano: 2018-01-17 09:19:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Paszkiewicz Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2279. Paszkiewicz Waldemar. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 355/17, XII GUp 4/18. [BMSiG-1713/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Waldemara Paszkiewicza, zamieszkałego: ul. Łucznicza 66/87, 71-472 Szczecin, PESEL 56031110856, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 4/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Macieja Kasprzyka, nr licencji 286. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2279

Dodano: 2018-01-17 09:22:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Paszkiewicz Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2279. Paszkiewicz Waldemar. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 355/17, XII GUp 4/18. [BMSiG-1713/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Waldemara Paszkiewicza, zamieszkałego: ul. Łucznicza 66/87, 71-472 Szczecin, PESEL 56031110856, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 4/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Macieja Kasprzyka, nr licencji 286. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2279

Dodano: 2018-01-17 09:22:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Siemieniec Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2280. Siemieniec Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 649/17, VIII GUp 10/18. [BMSiG-1645/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2018 r., sygn. akt VIII GU 649/17: I. ogłoszono upadłość dłużnika Tomasza Siemieńca (nr PESEL: 84081311910), zamieszkałego pod adresem: Marianów 31, 32-043 Cianowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Berenikę Rusek; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Witolda Szumskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 58; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 10/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2280

Dodano: 2018-01-17 09:23:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Siemieniec Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2280. Siemieniec Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 649/17, VIII GUp 10/18. [BMSiG-1645/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2018 r., sygn. akt VIII GU 649/17: I. ogłoszono upadłość dłużnika Tomasza Siemieńca (nr PESEL: 84081311910), zamieszkałego pod adresem: Marianów 31, 32-043 Cianowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Berenikę Rusek; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Witolda Szumskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 58; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 10/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2280

Dodano: 2018-01-17 09:23:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Smoleński Mirosław Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2282. Smoleński Mirosław Andrzej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 107/17, V GUp „of” 3/18. [BMSiG-1616/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 107/17); 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mirosława Andrzeja Smoleńskiego, zamieszkałego w Olsztynie, PESEL 67101602078, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Zbigniewa Chmielewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 3/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2282

Dodano: 2018-01-17 09:25:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Smoleński Mirosław Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2282. Smoleński Mirosław Andrzej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 107/17, V GUp „of” 3/18. [BMSiG-1616/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 107/17); 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mirosława Andrzeja Smoleńskiego, zamieszkałego w Olsztynie, PESEL 67101602078, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Zbigniewa Chmielewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 3/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2282

Dodano: 2018-01-17 09:25:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sochocki Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2283. Sochocki Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 143/17. [BMSiG-1609/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt V GU 143/17, ogłosił upadłość Eugeniusza Sochockiego zamieszkałego w Płocku przy ulicy 1 Maja 12/33, PESEL 50032714514, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodar czy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 143/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2283

Dodano: 2018-01-17 09:26:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sochocki Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2283. Sochocki Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 143/17. [BMSiG-1609/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt V GU 143/17, ogłosił upadłość Eugeniusza Sochockiego zamieszkałego w Płocku przy ulicy 1 Maja 12/33, PESEL 50032714514, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodar czy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 143/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2283

Dodano: 2018-01-17 09:27:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Stajniak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-11-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2284. Stajniak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 115/17 of. [BMSiG-1675/2018] Postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 115/17 of, ogłosił upadłość Elżbiety Stajniak zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Planty 19/3, posługującej się numerem PESEL 59042005203, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - obejmującą likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono jako sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego. Wyznaczono jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2284

Dodano: 2018-01-17 09:28:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Stajniak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2284. Stajniak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 115/17 of. [BMSiG-1675/2018] Postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 115/17 of, ogłosił upadłość Elżbiety Stajniak zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Planty 19/3, posługującej się numerem PESEL 59042005203, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - obejmującą likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono jako sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego. Wyznaczono jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2284

Dodano: 2018-01-17 09:28:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Strzyż Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2285. Strzyż Iwona. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 474/17, XII GUp 11/18. [BMSiG-1721/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 474/17 postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Iwony Strzyż, zamieszkałej w Piekarach Śląskich, o numerze PESEL 67010702906, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół, 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Waldemara Łukaszowicza, numer licencji 1073; 4. wezwać wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Ponadto zawiadamia się, iż po ogłoszeniu upadłości postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt XII GUp 11/18 MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2285

Dodano: 2018-01-17 09:30:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Strzyż Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2285. Strzyż Iwona. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 474/17, XII GUp 11/18. [BMSiG-1721/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 474/17 postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Iwony Strzyż, zamieszkałej w Piekarach Śląskich, o numerze PESEL 67010702906, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół, 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Waldemara Łukaszowicza, numer licencji 1073; 4. wezwać wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Ponadto zawiadamia się, iż po ogłoszeniu upadłości postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt XII GUp 11/18 MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2285

Dodano: 2018-01-17 09:30:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szklarski Czesław w upadłości likwidacyjnej

2018-01-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2286. Szklarski Czesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 160/17. [BMSiG-1603/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r., sygn. akt V GU 160/17, ogłosił upadłość Czesława Szklarskiego, zamieszkałego w miejscowości Kotlin 3, 06-513 Wieczfnia Kościelna, PESEL 43041208095, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczka i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 160/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2286

Dodano: 2018-01-17 09:31:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szklarski Czesław w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2286. Szklarski Czesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 160/17. [BMSiG-1603/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r., sygn. akt V GU 160/17, ogłosił upadłość Czesława Szklarskiego, zamieszkałego w miejscowości Kotlin 3, 06-513 Wieczfnia Kościelna, PESEL 43041208095, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczka i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 160/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2286

Dodano: 2018-01-17 09:31:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Tobjasz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-01-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2287. Tobjasz Piotr. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 304/17, XII GUp 1/18. [BMSiG-1723/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 2 stycznia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Piotra Tobjasz, zamieszkałego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 34/1, PESEL 73052302598, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 1/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Marka Młynarczyka, nr licencji 351. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm). Nadto Sąd określa, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2287

Dodano: 2018-01-17 09:33:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Tobjasz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2287. Tobjasz Piotr. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 304/17, XII GUp 1/18. [BMSiG-1723/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 2 stycznia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Piotra Tobjasz, zamieszkałego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 34/1, PESEL 73052302598, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 1/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Marka Młynarczyka, nr licencji 351. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm). Nadto Sąd określa, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2287

Dodano: 2018-01-17 09:33:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Winiarska Halina Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2288. Winiarska Halina Maria. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 349/17, XII GUp 3/18. [BMSiG-1728/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Haliny Marii Winiarskiej, zamieszkałej: ul. Jana Styki 11/6, 71-138 Szczecin, PESEL 39073001623, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 3/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Sasa, nr licencji 643. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2288

Dodano: 2018-01-17 09:34:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Winiarska Halina Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2288. Winiarska Halina Maria. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 349/17, XII GUp 3/18. [BMSiG-1728/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Haliny Marii Winiarskiej, zamieszkałej: ul. Jana Styki 11/6, 71-138 Szczecin, PESEL 39073001623, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 3/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Sasa, nr licencji 643. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2288

Dodano: 2018-01-17 09:34:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

BROJLERFARM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-12-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2269. BROJLERFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wąsoszu. KRS 0000257767. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 24 maja 2006 r., sygn. akt V GU 73/17, V GUp 65/17. [BMSiG-1582/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt V GU 73/17, ogłosił upadłość Brojlerfarm Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wąsoszu. Jednocześnie wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy dokonać pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 65/17. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Grzegorza Pyzińskiego, na zastępcę Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Edytę Zaczkowską, na syndyka masy upadłości Jacka Frączkiewicza (nr licencji 352). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2269

Dodano: 2018-01-17 18:42:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

BROJLERFARM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2269. BROJLERFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wąsoszu. KRS 0000257767. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 24 maja 2006 r., sygn. akt V GU 73/17, V GUp 65/17. [BMSiG-1582/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt V GU 73/17, ogłosił upadłość Brojlerfarm Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wąsoszu. Jednocześnie wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy dokonać pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 65/17. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Grzegorza Pyzińskiego, na zastępcę Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Edytę Zaczkowską, na syndyka masy upadłości Jacka Frączkiewicza (nr licencji 352). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2269

Dodano: 2018-01-17 18:42:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

SILBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-12-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2281. SILBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000250476. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2006 r., sygn. akt X GU 684/17/1, X GUp 221/17/1. [BMSiG-1641/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 grudnia 2017 roku o sygnaturze akt X GU 684/17/1 ogłosił upadłość dłużnika SILBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000250476. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 221/17/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury i Zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej oraz Syndyka w osobie Grzegorza Szykulskiego. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 221/17/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 13446/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2281

Dodano: 2018-01-17 18:46:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

SILBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2281. SILBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000250476. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2006 r., sygn. akt X GU 684/17/1, X GUp 221/17/1. [BMSiG-1641/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 grudnia 2017 roku o sygnaturze akt X GU 684/17/1 ogłosił upadłość dłużnika SILBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000250476. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 221/17/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury i Zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej oraz Syndyka w osobie Grzegorza Szykulskiego. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 221/17/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 13446/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2281

Dodano: 2018-01-17 18:47:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

EX-AGRO S p.. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2289. „EX-AGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Wielkiej Wsi. KRS 0000178789. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2003 r., sygn. akt XI GUp 236/16. [BMSiG-1669/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego EX-AGRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkiej Wsi (KRS nr 0000178789), sygnatura akt XI GUp 236/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2289

Dodano: 2018-01-17 18:48:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

EX-AGRO S p.. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29888. „EX-AGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wielkiej Wsi. KRS 0000178789. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2003 r., sygn. akt XI GU 218/16, XI GUp 236/16. [BMSiG-30389/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 218/16 ogłosił upadłość dłużnika EX-AGRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkiej Wsi, nr KRS 0000178789. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 236/16. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności wobec upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Orłowskiego - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1016. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 220/2016 (5105) z dnia 15 listopada 2016 r. → Pozycja 29888

Dodano: 2018-01-17 18:52:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

EX-AGRO S p.. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29888. „EX-AGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wielkiej Wsi. KRS 0000178789. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2003 r., sygn. akt XI GU 218/16, XI GUp 236/16. [BMSiG-30389/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 218/16 ogłosił upadłość dłużnika EX-AGRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkiej Wsi, nr KRS 0000178789. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 236/16. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności wobec upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Orłowskiego - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1016. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 220/2016 (5105) z dnia 15 listopada 2016 r. → Pozycja 29888

Dodano: 2018-01-17 18:52:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Rzeszótko Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2290. Rzeszótko Bogdan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 7/17 „of”. [BMSiG-1756/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogdana Rzeszótko (nr PESEL 66100113996), w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 7/17 „of”, zawiadamia, iż w dniu 7.12.2017 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2290

Dodano: 2018-01-17 18:53:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

EKOPROJEKT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2291. EKOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000344838. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2009 r., sygn. akt VIII GUp 319/16. [BMSiG-1678/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego EKOPROJEKT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 319/16, KRS 0000344838) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2291

Dodano: 2018-01-17 18:54:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2292. CEZEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000045108. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt X GUp 40/16. [BMSiG-1591/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości CEZEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie informuje, że w postępowaniu upadłościowym CEZEX Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt X GUp 40/16, została przekazana w dniu 13.12.2017 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. Każdy wierzyciel umieszczony w ww. liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do odmowy - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności lub co do uznania wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2292

Dodano: 2018-01-17 18:59:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gorczyńska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2293. Gorczyńska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 268/17. [BMSiG-1562/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 20 października 2017 r. sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Gorczyńskiej, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 268/17), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście sprzeciwu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - temu, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2293

Dodano: 2018-01-17 19:00:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kosiba Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2294. Kosiba Daniel. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 99/17. [BMSiG-1715/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 99/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Daniela Kosiby, zamieszkałego w Jastrzębiu-Zdroju, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 6 października 2017 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2294

Dodano: 2018-01-17 19:01:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosik Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2295. Kosik Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 685/17. [BMSiG-1584/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 4 stycznia 2018 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Renaty Kosik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 685/17). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2295

Dodano: 2018-01-17 19:01:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kot Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2296. Kot Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 14/15 of. [BMSiG-1687/2018] Zarządzeniem z dnia 9 stycznia 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Kot (PESEL 70083002222) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy, ul. Żeromskiego 53 pok. 108. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ- remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2296

Dodano: 2018-01-17 19:02:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Krasowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2297. Krasowska Monika. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 118/17/2. [BMSiG-1608/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Moniki Krasowskiej (Krasowska) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach, ul. Stalmacha 9D/71, posiadającej numer PESEL: 65083105068, w sprawie o sygn. akt X GUp 118/17/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2017 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2297

Dodano: 2018-01-17 19:02:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Królik Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2298. Królik Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 414/17. [BMSiG-1564/2018] Obwieszcza się, że w dniu 22 grudnia 2017 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi trzecie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Macieja Królika, zamieszkałego: Warszawa (02-495), ul. Walerego Sławka 8 m. 8, PESEL 79050308031, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt X GUp 414/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2298

Dodano: 2018-01-17 19:02:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kucharski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2299. Kucharski Sławomir. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 138/17 of. [BMSiG-1754/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sławomira Kucharskiego, numer PESEL 67100201858, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 138/17 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 21 listopada 2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2299

Dodano: 2018-01-17 19:03:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

LB Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2300. LB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000518656. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2014 r., sygn. akt X GUp 592/17. [BMSiG-1646/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym LB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie (KRS 0000518656), toczącym się pod sygn. akt X GUp 592/17, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 11 stycznia 2018 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2300

Dodano: 2018-01-17 19:03:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

LB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2301. LB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000516870. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2014 r., sygn. akt X GUp 591/17. [BMSiG-1642/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym LB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000516870), toczącym się pod sygn. akt X GUp 591/17, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 11 stycznia 2018 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2301

Dodano: 2018-01-17 19:04:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Leśniak Kamil w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2302. Leśniak Kamil. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 61/17. [BMSiG-1686/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kamila Leśniaka (PESEL 90080401893) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 61/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2302

Dodano: 2018-01-17 19:05:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Marczak Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2303. Marczak Barbara. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/16 of. [BMSiG-1733/2018] Zarządzeniem z dnia 8 stycznia 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Barbary Marczak (nr PESEL: 51100109025) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy, ul. Żeromskiego 53 pok. 108. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2303

Dodano: 2018-01-17 19:05:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Morawski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2304. Morawski Piotr. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17of. [BMSiG-1712/2018] Zarządzeniem z dnia 21 grudnia 2017 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Morawskiego (numer PESEL 89053103854) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy, ul. Żeromskiego 53 pok. 108. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2304

Dodano: 2018-01-17 19:06:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Netter Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2305. Netter Irena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 576/17. [BMSiG-1719/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 18 grudnia 2017 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireny Netter (PESEL: 42121300944). Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ- remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2305

Dodano: 2018-01-17 19:07:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowakowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2306. Nowakowska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 581/17. [BMSiG-1637/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Nowakowskiej (PESEL 50042409028) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt X GUp 581/17 ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 5 stycznia 2018 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2306

Dodano: 2018-01-17 19:07:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Osińska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2307. Osińska Danuta. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 13/17/1. [BMSiG-1636/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości dłużnika Danuty Osińskiej (Osińska) - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Czechowicach-Dziedzicach, posiadającej numer PESEL 59082715568, w toku prowadzonego pod sygn. akt X GUp 13/17/1 postępowania upadłościowego sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2307

Dodano: 2018-01-17 19:08:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pietrzyk Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2308. Pietrzyk Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 703/17. [BMSiG-1571/2018] Obwieszcza się, że w dniu 22 grudnia 2017 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Pietrzyk, zamieszkałej: Warszawa 02-412, ul. Gęślarska 8 m. 1, PESEL 56111003645, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 703/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2308

Dodano: 2018-01-17 19:08:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Politowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2309. Politowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 679/17. [BMSiG-1572/2018] Obwieszcza się, że w dniu 22 grudnia 2017 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Politowskiej, zamieszkałej Warszawa 01-003, al. Solidarności 86 m. 22, PESEL 58121100262, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 679/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2309

Dodano: 2018-01-17 19:09:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Połomska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2310. Połomska Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 20/17. [BMSiG-1655/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 20/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Połomskiej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 13.10.2017 r., którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2310

Dodano: 2018-01-17 19:09:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Porombka Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2311. Porombka Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 184/17. [BMSiG-1743/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt. XII GUp 184/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Andrzeja Porombki, zamieszkałego w Nędzy, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2311

Dodano: 2018-01-17 19:10:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Porombka Weronika w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2312. Porombka Weronika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 163/17. [BMSiG-1575/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 163/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Weroniki Porombki (Porombka) syndyk w dniu 11 grudnia 2017 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2312

Dodano: 2018-01-17 19:11:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Olak Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2313. Olak Agata. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 33/17 of. [BMSiG-1742/2018] Zarządzeniem z dnia 22 grudnia 2017 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agata Olak (nr PESEL: 71033003768) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy, ul. Żeromskiego 53 pok. 108. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2313

Dodano: 2018-01-17 19:12:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2314. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PŁOŃSKU W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Płońsku. KRS 0000044468. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 2001 r., sygn. akt V GUp 6/13. [BMSiG-1589/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Płońsku, sygn. akt V GUp 6/13, syndyk w dniu 3 stycznia 2018 r. złożył na ręce Sędziego komisarza siódmą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2314

Dodano: 2018-01-17 19:12:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rozbicka Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2315. Rozbicka Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 669/17. [BMSiG-1585/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Rozbickiej, sygn. akt X GUp 669/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 15 grudnia 2017 r. przekazał do akt listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2315

Dodano: 2018-01-17 19:13:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sochacki Sylwester w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2316. Sochacki Sylwester. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 534/17. [BMSiG-1568/2018] Obwieszcza się, że w dniu 11 grudnia 2017 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sylwestra Sochackiego, zamieszkałego: Warszawa, 00-660, ul. Lwowska 5 m. 12, PESEL 44122603637, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt X GUp 534/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2316

Dodano: 2018-01-17 19:13:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Staskow Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2317. Staskow Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 8/17. [BMSiG-1576/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 8/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Staskow, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 25 października 2017 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2317

Dodano: 2018-01-17 19:14:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TRADE CARGO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2318. TRADE CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000533236. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 listopada 2014 r., sygn. akt X GUp 189/17. [BMSiG-1688/2018] Syndyk masy upadłości spółki TRADE CARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r. została złożona lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 189/17). Z dniem 25 lipca 2017 r. lista została uzupełniona o wierzytelności, które zostały zgłoszone przez Wierzycieli (I uzupełniająca lista wierzytelności). Następnie, z dniem 14 grudnia 2017 r. lista wierzytelności została ponownie uzupełniona przez syndyka o wierzytelności, które zostały zgłoszone przez Wierzycieli (II uzupełniająca lista wierzytelności). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2318

Dodano: 2018-01-17 19:15:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tryc-Rudzińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2319. Tryc-Rudzińska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 50/17. [BMSiG-1746/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 20 grudnia 2017 r. sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Tryc-Rudzińskiej, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 50/17), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Drugą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2319

Dodano: 2018-01-17 19:16:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Turkowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2320. Turkowska Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 121/17. [BMSiG-1671/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 27 grudnia 2017 pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krystyny Turkowskiej, zam. w Konstancinie-Jeziornie (PESEL: 47101205563) o sygnaturze X GUp 121/17. Uzupełniająca listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2320

Dodano: 2018-01-17 19:16:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Urban Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2321. Urban Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 447/17. [BMSiG-1563/2018] Obwieszcza się, że w dniu 22 grudnia 2017 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi I uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jolanty Urban zamieszkałej: Piastów, 05-820, ul. Warszawska 60 m. 10, PESEL 72040306787, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt X GUp 447/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2321

Dodano: 2018-01-17 19:17:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wierzbicki Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2322. Wierzbicki Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 608/17. [BMSiG-1573/2018] Obwieszcza się, że w dniu 20 grudnia 2017 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi I uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Adama Wierzbickiego zamieszkałego: Legionowo, 05-120, ul. Kazimierza Wielkiego 22 m. 41, PESEL 66122100075, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt X GUp 608/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2322

Dodano: 2018-01-17 19:17:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Szeląg Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2323. Szeląg Marek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 105/16. [BMSiG-1706/2018] W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem sędziemu komisarzowi w dniu 9 listopada 2017 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Szeląga, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności - sygn. akt XII GUp 105/16 - sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2323

Dodano: 2018-01-17 19:18:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wilewski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2324. Wilewski Rafał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 16/16. [BMSiG-1618/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Rafała Wilewskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 16/16) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. 89 676-03-03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2324

Dodano: 2018-01-17 19:18:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojdaliński Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2325. Wojdaliński Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 564/17. [BMSiG-1683/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 21 listopada 2017 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Wojdalińskiego (PESEL: 65061002174). Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ- remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2325

Dodano: 2018-01-17 19:19:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bron Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2326. Bron Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 390/15. [BMSiG-1722/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Mirosława Brona - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 390/15), informuje, że został sporządzony i złożony z dniem 12 grudnia 2017 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, a w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2326

Dodano: 2018-01-17 19:19:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

GSELL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2327. GSELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000519511 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierpnia 2014 r., sygn. akt X GUp 383/17. [BMSiG-1747/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Gsell sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 383/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 30 października 2017 r. przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2327

Dodano: 2018-01-17 19:20:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Turowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2328. Turowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 640/15. [BMSiG-1726/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Turowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 640/15), informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, a w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2328

Dodano: 2018-01-17 19:20:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Tylenda Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2329. Tylenda Łukasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 106/16. [BMSiG-1694/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Łukasza Tylenda nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 85120910718, sygn. akt VIII GUp 106/16, syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Upadły oraz każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2329

Dodano: 2018-01-17 19:21:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Inwestsystem Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2330. „INWESTSYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000120830. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 74/12. [BMSiG-1644/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 grudnia 2017 r., sygn. akt VIII GUp 74/12, umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Inwestsystem sp. z o.o. we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2330

Dodano: 2018-01-17 19:22:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

GLO-B Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2331. GLO-B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Opolu. KRS 0000219697. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2004 r., sygn. akt V GUp 34/15. [BMSiG-1553/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec GLO-B Sp. z o.o. w Opolu, w upadłości likwidacyjnej, KRS nr 0000219697, sygn. akt V GUp 34/15, ogłasza, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r. stwierdzono ukończenie postępowania upadłościowego wobec zaspokojenia wszystkich wierzycieli. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3 lok. 18, tel.: 601461377. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2331

Dodano: 2018-01-17 19:22:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Marczenko K.R. Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2332. MARCZENKO K.R. SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000073874. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2001 r., sygn. akt VIII GUp 35/12. [BMSiG-1592/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie sygn. akt VIII GUp 35/12, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z 8 listopada 2017 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego - obejmującego likwidację majątku upadłego - Marczenko K.R. Spółka jawna we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2332

Dodano: 2018-01-17 19:23:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kaczmarski Piotr Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2333. Kaczmarski Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 67/16. [BMSiG-1679/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 grudnia 2017 r. w postępowaniu upadłościowym upadłego Piotra Kaczmarskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 84041121595, w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego, postanawia: - stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Piotra Kaczmarskiego. Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2333

Dodano: 2018-01-17 19:24:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kaczmarska Agata Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2334. Kaczmarska Agata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 68/16. [BMSiG-1560/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 grudnia 2017 r. w postępowaniu upadłościowym upadłej Agaty Kaczmarskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 86052210240, w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego, postanawia: - stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Agaty Kaczmarskiej. Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2334

Dodano: 2018-01-17 19:25:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Rynowiecki Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2335. RYNOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Tomnicach. KRS 0000408134. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 stycznia 2012 r., sygn. akt V GUp 5/14. [BMSiG-1647/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.12.2017 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego dłużnika RYNOWIECKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z s. w Tomnicach, KRS 0000408134, sygn. akt V GUp 5/14. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2335

Dodano: 2018-01-17 19:26:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

VARITX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2336. VARITX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000272476. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2007 r., sygn. akt X GUp 722/16. [BMSiG-1730/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj nych, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt X GUp 722/16, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Varitx sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2336

Dodano: 2018-01-17 19:26:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

PROTECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 2339. „PROTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łomży. KRS 0000282399. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2007 r., sygn. akt V GUp 2/16. [BMSiG-1559/2018] Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27.09.2017 r. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Łomży Małgorzaty Wrzesińskiej-Modzelewskiej w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza Ewy Kłapeć-Kalinowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2339

Dodano: 2018-01-17 20:02:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Białaszek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2341. Białaszek Andrzej. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/16. [BMSiG-1600/2018] Syndyk masy upadłości Andrzeja Białaszka nieprowadzącego działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 21/16, ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności lokalu niemieszkalnego, położonego w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 78. Lokal o pow. użytkowej 644,50 m2 usytuowany jest na kondygnacji podziemnej (piwnica). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1P/00096881/3. Cena wywoławcza sprzedaży udziału w wysokości 1/2 części prawa własności lokalu wynosi 34.800,00 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 14 1940 1076 3148 5652 0000 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4 w dniu 6 lutego 2018 r., o godz. 1300, sala 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2341

Dodano: 2018-01-17 20:03:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Handel-Dystrybucja Robert Chojnowski w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 2343. Chojnowski Robert. Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/15. [BMSiG-1569/2018] Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27.09.2017 r. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Łomży Małgorzaty Wrzesińskiej-Modzelewskiej w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza Ewy Kłapeć-Kalinowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2343

Dodano: 2018-01-17 20:04:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

FAMAGO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 2345. FAMAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000042786. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2001 r., sygn. akt VIII GUp 162/16. [BMSiG-1620/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Famago sp. z o.o. we Wrocławiu (d. Kopex-Famago sp. z o.o. w Katowicach) (sygn. akt VIII GUp 162/16) ogłasza w trybie art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że syndyk ukończył opis i oszacowanie ruchomych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń produkcyjnych znajdujących się na terenie Zakładu Produkcyjnego przy ul. Fabrycznej 10 w Zgorzelcu. Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy da spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2345

Dodano: 2018-01-17 20:04:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Góralska Mariola w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 2346. Góralska Mariola. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 772/17. [BMSiG-1752/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Marioli Góralskiej, zamieszkałej w Warszawie, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z treścią art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe zawiadamia, iż został ukończony, a następnie złożony Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości - stanowiącym odrębny przedmiot własności lokalu mieszkalnym nr 4 położonym w budynku przy ul. Lechickiej 11 w Warszawie, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1M/00457350/0. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygnaturę akt X GUp 772/17. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2346

Dodano: 2018-01-17 20:05:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lewicki Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 2347. Lewicki Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 310/17. [BMSiG-1567/2018] Obwieszcza się, że w dniu 11 grudnia 2017 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Marcina Lewickiego, zam. ul. Wolumen 16 m. 32, 01-912 Warszawa, PESEL: 79091500276, opisy i oszacowania wchodzących w skład masy upadłości: niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Płoniawy, objętej księgą wieczystą nr KW OS1P/00006421/1; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 32 w Warszawie przy ul. Wolumen 16, objętego księgą wieczystą nr KW WA1M/00401722/2; nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Rynia przy ul. Głównej 93, objętej księgą wieczystą nr KW WA1L/00023522/5. Każdy zainteresowany może przeglądać opis i oszacowanie w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie tygodnia od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 319 ust. 5 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 310/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2347

Dodano: 2018-01-17 20:05:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mróz-Jurczewska Marlena w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2348. Mróz-Jurczewska Marlena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/16. [BMSiG-1596/2018] Syndyk masy upadłości Marleny Mróz-Jurczewskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 44/16, ogłasza przetarg na sprzedaż ułamkowej części (1/2 udziału) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Bieganów, gmina Jaktorów, obejmującej działkę o pow. 1678 m2 , o numerze ewidencyjnym 177/12, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1Z/00055258/5. Minimalna cena sprzedaży udziału w nieruchomości określona została na kwotę 21.500,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 41 1940 1076 3170 7291 0000 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ulica Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 21 lutego 2018 r., o godz. 930, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2348

Dodano: 2018-01-17 20:06:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Pietrusiak Daniel i Pietrusiak Łucja w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2349. Pietrusiak Daniel i Pietrusiak Łucja. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 54/17of. [BMSiG-1667/2018] Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GUp 54/17of upadłości Daniela Pietrusiaka (PESEL: 62050710395) i Łucji Pietrusiak (PESEL: 76061214988) w przedmiocie określenia warunków przetargu postanawia na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u. zatwierdzić warunki zbycia w drodze przetargu ofertowego wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej położonej w Rembertowie, ul. Główna 74, gmina Tarczyn, województwo mazowieckie, o numerze ewidencyjnym 114/2 i powierzchni łącznej 1802 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 263,93 m2 , dobudowanym do tego budynku murowanym garażem o powierzchni użytkowej 22,58 m2 oraz budynkiem murowanym gospodarczym o powierzchni użytkowej 42,98 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00067158/3. Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium do dnia 31 stycznia 2018 roku, w wysokości 10% ceny oszacowania - 53.000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Radomiu w dniu 16 lutego 2018 roku, godz. 900, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, sala nr XI. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2349

Dodano: 2018-01-17 20:07:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Skrocka Dorota Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2351. Skrocka Dorota Irena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 33/17. [BMSiG-1594/2018] Syndyk masy upadłości Doroty Ireny Skrockiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 33/17, ogłasza przetarg na sprzedaż ułamkowej części (1/8 udziału) w prawie własności spół- dzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 19, o powierzchni użytkowej 36,50 m2 . Dla lokalu nie została urządzona księga wieczysta. Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 1/8 w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 7.681,80 zł (siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 80/100) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w kwocie 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 21 lutego 2018 r., o godz. 830, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2351

Dodano: 2018-01-17 20:07:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-BUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2352. STAROGARDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „S-BUD” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000093016. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2002 r., sygn. akt VI GUp 112/16. [BMSiG-1557/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim Syndyk masy upadłości spółki pod firmą Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez Sędziego komisarza postanowieniem z dnia 8 grudnia 2017 r., zapadłym w sprawie VI GUp 112/16 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na: 1. sprzedaż nieruchomości obejmującej: a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starogardzie Gdańskim, gmina Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie, obejmującej działki nr 47/3, dz. nr 47/4, dz. nr 60/9, dz. nr 60/10, dz. nr 60/14, dz. nr 60/15, o łącznej powierzchni 2,2669 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1A/00044487/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż 3.784.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT, b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starogardzie Gdańskim, gmina Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 60/16, o powierzchni 1.0165 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1A/00051602/9 za cenę wywoławczą nie niższą niż 790.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT; z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 4.574.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT. 2. sprzedaż lokalu mieszkalnego obejmującego a) prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 7A, gmina Wejherowo, województwo pomorskie, dwupoziomowy oznaczony nr. 25, mieszczący się na trzecim piętrze, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, dwóch łazienek, dwóch przedpokoi, klatki schodowej o powierzchni użytkowej 79,40 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1W/00081575/9, wraz z udziałem wynoszącym 993/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą GD1W/00034369/8 za cenę wywoławczą nie niższą niż 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. WARUNKI PRZETARGU Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7, w dni powszednie w godzinach od 800 do 1500, oraz w sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ, ul. Piekarnicza 10, w godzinach i dniach urzędowania Sądu, a także treść Regulaminu Przetargu zamieszczona została na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu. 1. Oferty należy składać do dnia 8 lutego 2018 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty. 2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 3. Kopertę należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia komisarz SSR Anna Morawska, sygnatura akt VI GUp 112/16, oferta na przetarg nieruchomości Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Słowa „oferta na przetarg nieruchomości” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust. 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM. 3. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w § 3 ust. 1 Regulaminu Przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu. 4. Każdy oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, kilku bądź wszystkich z wystawionych do sprzedaży nieruchomości opisanych w § 3 ust. 1 Regulaminu Przetargu, z tym zastrzeżeniem, iż w ofercie zostanie odmiennie wskazana oferowana cena dla każdej z objętych ofertą nieruchomości. Oferta niespełniająca ww. zastrzeżenia podlegać będzie odrzuceniu. 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w § 3 ust. 1 Regulaminu Przetargu dla każdej z nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty. 6. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy spółki pod firmą Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, numer rachunku: 64 1090 1102 0000 0001 3331 1192. 7. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 8 lutego 2018 roku, pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w § 6 ust. 2 rachunek bankowy. 8. Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku polskim i winna zawierać: a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty, b) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów, c) wskazanie numerów NIP i REGON, poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie, d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta, e) oferowaną cenę nabycia netto wyrażoną odrębnie, kwotowo, dla każdej nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w § 3 ust. 1 Regulaminu Przetargu, f) zobowiązanie oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości, g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu, h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu Przetargu, i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, j) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznym, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, k) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot, l) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta, m) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 10. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być zaopatrzone w podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetargu. 11. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, pod rygorem odrzucenia oferty. 12. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 lutego 2018 roku, o godzinie 1130, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, w sali B65. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 601-457-294 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2352

Dodano: 2018-01-17 20:08:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Zakład Budowlano-Drogowy "SJ" Szymański - Jarząbek Sp. jawna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 2353. ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY „SJ” SZYMAŃSKI - JARZĄBEK SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zambrowie. KRS 0000014944. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2001 r., sygn. akt V GUp 3/12. [BMSiG-1556/2018] Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27.09.2017 r. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Łomży Małgorzaty Wrzesińskiej-Modzelewskiej w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza Ewy Kłapeć-Kalinowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2353

Dodano: 2018-01-17 20:09:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Żaglewska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2354. Żaglewska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/17. [BMSiG-1597/2018] Syndyk masy upadłości Agnieszki Żaglewskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 44/17 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności: - niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ludwików, gmina Gąbin, o powierzchni 1002 m2 (działka nr ew. 57/3 - w pobliżu jeziora). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/00040808/2. Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 28.800,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych) netto; - udziału w wysokości 2/12 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej (droga dojazdowa) położonej w miejscowości Ludwików, gmina Gąbin, o powierzchni 850 m2 (działka nr ew. 57/5). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/00034698/2. Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) netto. Syndyk masy upadłości dopuszcza jedynie możliwość sprzedaży obu działek łącznie za kwotę minimalną 32.800,00 zł (trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 21 lutego 2018 r., o godz. 900, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanych nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2354

Dodano: 2018-01-17 20:10:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

SZPITAL GIŻYCKI Sp. z o.o.

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 2432. „SZPITAL GIŻYCKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Giżycku. KRS 0000452879. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2013 r., sygn. akt V GRs 1/17. [BMSiG-1554/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym dłużnika „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. w Giżycku w restrukturyzacji (sygn. akt V GRs 1/17) podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 stycznia 2018 r. zatwierdził spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2432

Dodano: 2018-01-17 20:11:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

DJN Sp. z o.o.

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 2434. DJN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wsoli. KRS 0000579665. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2015 r., sygn. akt V GRp 2/17. [BMSiG-1757/2018] Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego DJN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji we Wsoli, sygn. akt V GRp 2/17, zawiadamia o Zgromadzeniu Wierzycieli w przedmiocie głosowania nad układem, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 roku, godz. 1000, sala XI, w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Warszawskiej 1. Nadto informuje, iż istnienie możliwość głosowania w formie pisemnej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2434

Dodano: 2018-01-17 20:12:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mincer Hubert

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania wykonania układu

Poz. 2435. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-1718/2018] ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA IV SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU ZA OKRES OD WRZEŚNIA 2017 R. DO LISTOPADA 2017 R. Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL: 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL: 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, IV sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2435

Dodano: 2018-01-17 20:13:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mincer Barbara

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania wykonania układu

Poz. 2435. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-1718/2018] ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA IV SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU ZA OKRES OD WRZEŚNIA 2017 R. DO LISTOPADA 2017 R. Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL: 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL: 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, IV sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2435

Dodano: 2018-01-17 20:13:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo JAS-POL Sp. z o.o.

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 2436. PRZEDSIĘBIORSTWO „JAS-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000005971. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt XII GReu 8/17. [BMSiG-1704/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydziale Gospodarczym, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, o sygn. akt XII GReu 8/17 postanowieniem z dnia 25 października 2017 r. uchylono układ dłużnika: Przedsiębiorstwo „JAS-POL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (KRS 0000005971). Od powyższego postanowienia dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu, służy zażalenie złożone do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2436

Dodano: 2018-01-17 20:14:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

SKAN Sp. z .o.

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 2437. SKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczukach. KRS 0000156904. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2003 r., sygn. akt VIII GRs 2/17. [BMSiG-1651/2018] OBWIESZCZENIE Obwieszcza się, że w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRs 2/17 wobec dłużnika SKAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Szczukach, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2017 roku Sędzia komisarz postanowił zatwierdzić spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych złożony przez Zarządcę SKAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Szczukach w dniu 9.06.2017 r. Obwieszcza się, że w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRs 2/17 wobec dłużnika SKAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Szczukach, dnia 18 grudnia 2017 r. zostały złożone przez Zarządcę masy sanacyjnej SKAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji uzupełnienie spisu wierzytelności oraz uzupełnienie spisu wierzytelności spornych, które można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2437

Dodano: 2018-01-17 20:15:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o.

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 2438. EUROPEJSKIE KONSORCJUM KOLEJOWE WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000216837. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2004 r., sygn. akt V GRs 2/16. [BMSiG-1650/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, stosownie do treści art. 324 Prawa restrukturyzacyjnego zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Europejskiego Konsorcjum Kolejowego WAGON Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (KRS 0000216837) - sygn. akt V GRs 2/16, dnia 12.12.2017 r. zostało zakończone postępowanie sanacyjne Europejskiego Konsorcjum Kolejowego WAGON Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2438

Dodano: 2018-01-17 20:16:18 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK