REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.krpu.pl

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Serwis
 4. Warunki korzystania z Serwisu
 5. Obowiązki Użytkownika
 6. Odpowiedzialność Serwisu oraz obowiązki Usługodawcy
 7. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis
 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 9. Odstąpienie od umowy
 10. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym www.krpu.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez Piotra Klempkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klempka Consulting wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rogoyskiego 34/45, 33-100 Tarnów, NIP: 8731034992, REGON: 850247165, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@krpu.pl
 2. Dostawcą usług płatniczych (bramka płatnicza) jest firma Integratora Płatności Paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A.
 3. Dla płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych dostawcą usługi płatności online jest Autopay S.A. W ramach tej usługi, dostępne są płatności dokonane za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 4. Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin Serwisu internetowego określa w szczególności:
  1. rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. obowiązki Użytkownika,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego,
  5. odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
 8. Zabrania się wykorzystywania Usług Elektronicznych do zamieszczania jakichkolwiek treści (np. reklam) kierujących do komercyjnych i konkurencyjnych serwisów internetowych, a także innych treści uznawanych jako Spam.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE
 1. USŁUGODAWCA (ADMINISTRATOR SERWISU) – Piotr Klempka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klempka Consulting, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rogoyskiego 34/45, 33-100 Tarnów, NIP: 8731034992, REGON: 850247165
 2. UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu.
 3. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK – Użytkownik posiadający Konto w Serwisie
 4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Zarejestrowanemu Użytkownikowi.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Zarejestrowanego Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Konto umożliwia dostęp do wybranych Usług Dodatkowych.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 7. SERWIS – serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.krpu.pl umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Usługodawcę. Serwis obejmuje oprogramowanie oraz bazę danych.
 8. STRONY – Użytkownik (Zarejestrowany Użytkownik) oraz Usługodawca.
 9. USŁUGI – wszystkie usługi oferowane w Serwisie, w szczególności:
 1. Usługi podstawowe – usługi, do których dostęp jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji w serwisie, w szczególności:
  • przeglądanie danych dotyczących Syndyków, Sądów i postępowań upadłościowych, w których informacje zostały zamieszczone na stronie głównej,
  • wyszukiwanie ogłoszeń, wpisów i informacji zawartych w serwisie,
 2. Usługi dodatkowe – usługi, do których dostęp jest płatny i/lub wymaga wcześniejszej rejestracji w serwisie, w szczególności:
  • otrzymywanie powiadomień na podany adres e-mail Zarejestrowanego Użytkownika,
  • ogłaszanie ofert sprzedaży przez Syndyków,
  • dostęp do szczegółów postępowań upadłościowych.
 1. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 2. OFERTA – treść ogłoszenia prezentowana przez Syndyków w dziale „Oferty Sprzedaży, Najmu i Dzierżawy” mająca na celu publiczną prezentację oferty. Za treść i warunki oferty odpowiada osoba wprowadzająca (Syndyk).
 3. SUBSKRYPCJA INFORMACJI – usługa płatna, umożliwiająca mailową awizację pojawienia się nowej informacji w danym postępowaniu upadłościowym, w którym została wykupiona subskrypcja.
 4. ABONAMENT – opłata za dostęp do wszystkich treści serwisu przez okres wykupionego abonamentu (miesięczny, kwartalny, półroczny i roczny)
 5. USŁUGA PRZEGLĄDNIĘĆ POSTĘPOWAŃ – usługa odpłatna, polegająca na wyświetleniu szczegółowych informacji dotyczących wybranego postępowania.
 6. SYNDYK – Osoba fizyczna lub prawna powołana przez Sąd do pełnienia tej funkcji w postępowaniu upadłościowym.
 7. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE – postępowanie prowadzone przez Sąd zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz. U. 2003 nr 60 poz. 535).
 8. MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy, ogólnopolski dziennik urzędowy wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 9. KRZ - Krajowy Rejestr zadłużonych, serwis internetowy prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w którym ukazują się obwieszczenia w ramach prowadzonych postępowań upadłościowych, prowadzony pod adresem https://krz.ms.gov.pl/ .

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu prowadzenie Konta w Serwisie.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w  Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Serwis w ramach świadczonych Usług umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji wprowadzonych do serwisu na podstawie wpisów umieszczonych w MSiG i KRS, wybranych postępowań upadłościowych:
 1. Niezarejestrowany Użytkownik – możliwość wyszukiwania postępowań, danych Sądów, danych Syndyka i ostatnio zamieszczonych informacji w MSiG i KRZ,
 2. Zarejestrowany Użytkownik – możliwość otrzymywania na podany adres e-mail, awizacji o pojawieniu się nowej informacji w danym postępowaniu upadłościowym, w którym użytkownik wykupił subskrypcję, opłacił ją, po wcześniejszym podaniu niezbędnych danych w celu rejestracji Użytkownika lub dostęp do wszystkich zawartych informacji w serwisie przez okres wykupionego abonamentu,
 3. Zarejestrowany Syndyk – osoba pełniąca funkcję Syndyka w Postępowaniu Upadłościowym, mogąca zamieszczać nowe informacje odnośnie danego postępowania upadłościowego oraz zamieszczać oferty sprzedaży. Syndyk otrzymuje indywidualny dostęp po wcześniejszej weryfikacji Użytkownika. Syndyk ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone w serwisie informacje.
 4. Zarejestrowany Sąd – dostęp udzielony i wygenerowany dla zainteresowanych Sądów chcących współuczestniczyć w redagowaniu serwisu. Dostęp dla Sądów jest generowany przez Administratora Serwisu po wcześniejszej weryfikacji Użytkownika. Osoba zarejestrowana i publikująca informacje jako Zarejestrowany Sąd ponosi pełną odpowiedzialność za treść informacji.
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Treść publikowanych w Serwisie informacji na podstawie MSiG i KRZ nie jest modyfikowana i pochodzi bezpośrednio z MSiG i KRZ.
 2. Administrator Serwisu dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były publikowane na bieżąco, niezwłocznie po ich opublikowaniu i rozpowszechnieniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 3. Korzystanie z Usług dodatkowych możliwe jest po utworzeniu w Serwisie Konta Zarejestrowanego Użytkownika i po zalogowaniu się na nie.
  Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych pakietów przeglądań wybranych postępowań:
  • pakiet 50 dodatkowych przeglądań – 50 zł netto (61,50 zł brutto) – 1,00 gr netto za postępowanie,
  • pakiet 250 dodatkowych przeglądań – 200 zł netto (246,00 zł brutto) – 80 gr netto za postępowanie,
  • pakiet 500 dodatkowych przeglądań – 300 zł netto (369 zł brutto) – 60 gr netto za postępowanie,
  Dodatkowo serwis oferuje możliwość wykupienia subskrypcji informacji dla danego podmiotu. Subskrypcja informacji wybranego podmiotu spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku dopisania nowych informacji dla wybranego podmiotu. Opłata jest jednorazowa, możliwa do opłacenia za jeden podmiot lub w pakietach:
  • Usługa subskrypcji informacji dotyczących jednego wybranego podmiotu – 50 zł netto (61,50 zł brutto)
  • Pakiet 10 subskrypcji informacji wybranych podmiotów – 400 zł netto (492 zł brutto)
  • Pakiet 20 subskrypcji informacji wybranych podmiotów – 600 zł netto (738 zł brutto)
  Indywidualna opłata za zamieszczenie oferty sprzedaży w zależności od wybranej kategorii oferty. Informacja o wysokości opłaty jest zamieszczona przy zamieszczaniu oferty sprzedaży przez Syndyków.
 4. czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany statusu wybranych Usług tj. do wprowadzenia opłat za dostęp bądź wymogu wcześniejszej rejestracji.
 6. Serwis i jego elementy, w szczególności oprogramowanie i bazy danych, są chronione przepisami prawa polskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Prawa autorskie do Serwisu i jego elementów, z wyłączeniem treści ogłoszeń pochodzących z MSiG i KRZ od Syndyków lub Sądów, przysługują tylko i wyłącznie Administratorowi Serwisu.
 7. Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą "ciasteczek" (cookies), języka XHTML w wersji 1.1 lub wyższej, języka JavaScript w wersji 1.5 lub wyższej oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS) w wersji 2.1 lub wyższej.
 8. Zabrania się Użytkownikom korzystania z oferowanych Usług w sposób powodujący nadmierne obciążenie infrastruktury technicznej Serwisu (np. wysyłając do serwera znaczną liczbę żądań HTTP w krótkim okresie).
 9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta i dostępu do Serwisu Użytkownikom nieprzestrzegającym postanowień Regulaminu.

 

 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 1. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z polskim Ministerstwem Sprawiedliwości ani z jego komórką odpowiedzialną za wydawanie i publikowanie treści w MSiG i KRZ.
 2. Wszyscy Użytkownicy mający status umożliwiający prezentowanie informacji (Administrator Systemu, Syndyk, Sąd) w Serwisie zobowiązani są do szczególnej staranności, przy wprowadzaniu nowych informacji i ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowaną treść informacji i oferty sprzedaży.
 3. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby treść prezentowanych w Serwisie ogłoszeń i wpisów była dokładnie taka sama, jak w numerach MSiG i KRZ, z których pochodzą.
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się w Serwisie niedokładnej, błędnej, nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia. Serwis nie może być traktowany jako oficjalne źródło informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną.
 5. Administrator Serwisu nie będzie poprawiał publikowanych w Serwisie treści ogłoszeń i wpisów na wniosek zainteresowanej osoby, jeśli osoba ta nie wykaże, że treść ogłoszenia lub wpisu w Serwisie różni się od treści opublikowanej w MSiG i KRZ lub innych dokumentów źródłowych.
 6. Serwis ma jedynie charakter informacyjny, w celu umożliwienia każdemu użytkownikowi łatwiejsze znalezienie i zapoznanie się z treścią w niej publikowanej.
 7. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych poprzez serwis krpu.pl oraz integratorów płatności realizujących płatności w serwisie zawarte są w dziale Polityka prywatności.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE
  USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS
 1. Reklamacje dotyczące płatnych Usług dodatkowych można zgłaszać Administratorowi Serwisu drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać dane Zarejestrowanego Użytkownika (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w Serwisie), przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Administrator Serwisu rozpatruje reklamacje w terminie czternastu dni od jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Zarejestrowany użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisem - Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. W takim przypadku zostaną naliczone i potrącone koszty wykorzystanych usług przez użytkownika.

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
  USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta Zarejestrowanego Użytkownika).
  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Administrator Serwisu może zablokować Konto Użytkownika, a nawet wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w  szczególności w przypadku, gdy Użytkownik:
   1. narusza Regulamin,
   2. dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu,
   3. działa na szkodę Operatora,
   4. poda nieprawdziwe dane w procesie rejestracji lub nie zaktualizuje niezwłocznie zmiany podanych danych odpowiednio do stanu faktycznego,
   5. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu lub dokonuje innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu lub
   6. wykonuje czynności niezgodne z prawem.
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zarejestrowany Użytkownik posiadający opłacony abonament może zrezygnować z dostępu do płatnych Usług dodatkowych bez podania przyczyn w ciągu dziesięciu dni od wniesienia opłaty abonamentowej.
 2. Administrator Serwisu zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.
 3. Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie. Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie właściwego prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go w Serwisie i jest dostępny pod adresem www.krpu.pl/informacje/regulamin-serwisu.