Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBajur Sławomira w upadłości likwidacyjnej (Łoniów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bajur Sławomira
 • Adres: , Łoniów
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 46110804668,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 266/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 310/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-22
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Różewicz

Dane Syndyka

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16411. Bajur Sławomira. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 266/19. [BMSiG-15914/2020]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 2 marca 2020 r. złożona przez Syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Sławomiry Bajur, nr PESEL 46110804668, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 266/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16411

Dodano: 2020-03-25 11:13:44 przez Administrator

2019-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 63823. Bajur Sławomira. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 266/19. [BMSiG-63685/2019]

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Sławomiry Bajur, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z zapleczem biurowo-socjalnym oraz budynkiem warsztatowo-garażowym typu wiata i budynkiem magazynowym typu chłodnia z 14 pokojami na poddaszu w stanie surowym zamkniętym, z częściowo wykonanymi instalacjami, położonej w Sulisławicach 66, gm. Łoniów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie, obejmującej działki ewidencyjne numer 17 i 86/1 o łącznej powierzchni 0,93 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KI1S/00023573/7. Budynek mieszkalny jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony - otynkowany. W budynku tym znajdują się pomieszczenia biurowe, socjalne i mieszkalne. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 104,50 m2. W budynku wykonana jest instalacja elektryczna, wodno- -kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Na nieruchomości znajduje się również: budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 249,50 m2 , budynek socjalny o powierzchni użytkowej 35,00 m2 oraz budynek wiaty gospodarczej, zbudowany w 1974 roku o powierzchni użytkowej 166,98 m2 . Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 880 395,00 zł brutto (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych). Oferty należy składać do dnia 3 stycznia 2020 roku na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 266/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym V GUp 266/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Sławomiry Bajur w Santander Bank Polska S.A. o nr 59 1090 2590 0000 0001 4350 1317, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt V GUp 266/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 stycznia 2020 roku, o godzinie 1000, w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr Michała Kulę z dnia 5 października 2019 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka przy al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 266/19, w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Szczegółowe warunki przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego są dostępne na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 238/2019 (5877) z dnia 10 grudnia 2019 r. → Pozycja 63823

Dodano: 2019-12-10 20:27:35 przez Administrator

2019-11-29 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 61800. Bajur Sławomira. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 266/19. [BMSiG-61418/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sławomiry Bajur, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 46110804668, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt V GUp 266/19, podaje do publicznej wiadomości, iż został ukończony i w dniu 25 listopada 2019 roku przekazany Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z zapleczem biurowo-socjalnym oraz budynkiem warsztatowo-garażowym typu wiata i budynkiem magazynowym typu chłodnia z 14 pokojami na poddaszu w stanie surowym zamkniętym, położonej w Sulisławicach 66, gm. Łoniów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie, stanowiącej działki ewidencyjne numer 17 i 86/1 o łącznej powierzchni 0,93 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KI1S/00023573/7. Uprawnionym przysługuje w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia prawo złożenia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w trybie art. 320 ust. 3 w zw. 319 ust. 5 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 231/2019 (5870) z dnia 29 listopada 2019 r. → Pozycja 61800

Dodano: 2019-11-29 18:03:10 przez Administrator

2019-08-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42665. Bajur Sławomira. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 310/19, V GUp 266/19. [BMSiG-42764/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Sławomiry Bajury, nr PESEL 46110804668, o ogłoszenie upadłości, sygnatura akt V GU 310/19, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Sławomiry Bajury, nr PESEL 46110804668, zamieszkałej: 27-670 Łoniów, Sulisławice 66, określając, że upadła Sławomira Bajur jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 266/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 159/2019 (5798) z dnia 19 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42665

Dodano: 2019-08-19 08:57:38 przez Administrator

2019-07-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42665. Bajur Sławomira. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 310/19, V GUp 266/19. [BMSiG-42764/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Sławomiry Bajury, nr PESEL 46110804668, o ogłoszenie upadłości, sygnatura akt V GU 310/19, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Sławomiry Bajury, nr PESEL 46110804668, zamieszkałej: 27-670 Łoniów, Sulisławice 66, określając, że upadła Sławomira Bajur jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 266/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 159/2019 (5798) z dnia 19 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42665

Dodano: 2019-08-19 08:57:35 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK