Bargiel Maria w upadłości likwidacyjnej (Nysa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Bargiel Maria
 • Adres: , Nysa
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 56111605427

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 56/19 of
 • Data wszczęcia postępowania: 2019-04-05
 • Sędzia Komisarz: ASR Anna Wydra

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Mariusz Witold Jedynak
 • Numer licencji: 565
 • Adres: Sucharskiego 8/2, 48-300 Nysa
 • Województwo: Opolskie
 • Telefon: (78)449 0049

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25045. Bargiel Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/19 of. [BMSiG-24645/2022]

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2022 r. w Opolu, na posiedzeniu niejawnym w sprawie upadłościowej dłużniczki Marii Bargiel, zamieszkałej: Osiedle Podzamcze, Sektor C36/17, 48-300 Nysa (PESEL 56111605427), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 56/19 of, w przedmiocie ustalenia planu spłaty, postanowił:
I. odstąpić od ustalenia planu spłaty wierzycieli Marii Bargiel wobec całkowitego wykonania w drodze planu podziału zobowiązań upadłej uznanych na liście wierzytelności;
II. umorzyć w całości zobowiązania upadłej Marii Bargiel wobec wierzycieli, którzy nie zgłosili swoich wierzytelności w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec dłużniczki, z wyjątkiem zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła oraz wierzytelności wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25045
 • Dodano: 2022-05-11 18:03:32
 • Administrator

2021-12-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 79520. Bargiel Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/19. [BMSiG-78873/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Bargiel, zamieszkałej: 48-300 Nysa, Osiedle Podzamcze Sektor C 36/17 (PESEL 56111605427), sygn. akt V GUp 56/19, ogłasza, że został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości kategorii II, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Opolu, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału, które podlegają rozpoznaniu w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 350 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 247/2021 (6392) z dnia 22 grudnia 2021 r. → Pozycja 79520
 • Dodano: 2021-12-22 09:10:33
 • Administrator

2021-11-09 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 69744. Bargiel Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 46/19, V GUp 59/19 of. [BMSiG-68889/2021]

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 października 2021 roku w postępowaniu upadłościowym prowadzonym Marii Bargiel, zamieszkałej: 48-300 Nysa, Osiedle Podzamcze Sektor C 36/17 (PESEL 56111605427), sygn. akt V GUp 56/19 of, w przedmiocie zmiany Sędziego komisarza postanowił zmienić punkt 4 postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 5 kwietnia 2019 r. o ogłoszeniu upadłości Marii Bargiel, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GU 46/19, w ten sposób, że wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Anny Wydra.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 217/2021 (6362) z dnia 09 listopada 2021 r. → Pozycja 69744
 • Dodano: 2021-11-09 16:46:47
 • Administrator

2020-06-10 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26633. Bargiel Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/19 of. [BMSiG-26426/2020]

Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Bargiel, zamieszkałej: 48-300 Nysa, Osiedle Podzamcze, Sektor C36/17 (PESEL 56111605427), sygn. akt V GUp 56/19 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłej, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ulicy Ozimskiej nr 60a, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 112/2020 (6002) z dnia 10 czerwca 2020 r. → Pozycja 26633
 • Dodano: 2020-06-10 11:03:08
 • Administrator

2019-04-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21123. Bargiel Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 46/19, V GUp 56/19 of. [BMSiG-20736/2019]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 46/19, ogłosił upadłość Marii Bargiel, zamieszkałej: 48-300 Nysa, Osiedle Podzamcze, Sektor C36/17 (PESEL 56111605427), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynaka (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - sygn. akt V GUp 56/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 79/2019 (5718) z dnia 23 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21123
 • Dodano: 2019-04-23 10:18:45
 • Administrator

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21123. Bargiel Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 46/19, V GUp 56/19 of. [BMSiG-20736/2019]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 46/19, ogłosił upadłość Marii Bargiel, zamieszkałej: 48-300 Nysa, Osiedle Podzamcze, Sektor C36/17 (PESEL 56111605427), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynaka (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - sygn. akt V GUp 56/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 79/2019 (5718) z dnia 23 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21123
 • Dodano: 2019-04-23 10:18:41
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK