Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęCTSL ENERGIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Hrubieszów)

Dane Upadłego

 • Upadły: CTSL ENERGIA Sp. z o.o.
 • Adres: Nowa 100, 22-500 Hrubieszów
 • Województwo: Lubelskie
 • KRS: 0000445803,     NIP: 9191826252,     Regon:061460151

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: IX GU 558/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 558/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-03-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Magdalena Studzińska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Dariusz Andrzej Gawroński
 • Numer licencji: 756
 • Adres: ..., ... ...
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 696 911 641

2020-03-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16021. CTSL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Hrubieszowie. KRS 0000445803. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GUp 26/19. [BMSiG-15670/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 25 lutego 2020 roku syndyk CTSL Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie (sygn. akt IX GUp 26/19) złożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16021

Dodano: 2020-03-23 09:15:00 przez Administrator

2019-10-09 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 51950. CTSL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Hrubieszowie. KRS 0000445803. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GUp 26/19. [BMSiG-51881/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 10 sierpnia 2019 roku syndyk masy upadłości CTSL Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie (sygn. akt IX GUp 26/19) złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 196/2019 (5835) z dnia 09 października 2019 r. → Pozycja 51950

Dodano: 2019-10-09 13:51:35 przez Administrator

2019-04-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19799. CTSL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Hrubieszowie. KRS 0000445803. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GU 558/18. [BMSiG-19364/2019]

Postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt IX GU 558/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych:

1) w pkt I ogłosił upadłość CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Nowa 100, 22-500 Hrubieszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445803;
2) uznał postępowanie upadłościowe CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie w pkt II za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.);
3) w pkt III wezwał wierzycieli upadłego CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
4) w pkt IV wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5) w pkt V wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej; zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Gawrońskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 756;
6) w pkt VI przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu ustanowionemu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie - Dariuszowi Gawrońskiemu wynagrodzenie za wykonane czynności nadzorcze w wysokości 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) złotych, podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług;
7) przyznaną w pkt VII kwotę wynagrodzenia nakazał wypłacić na rzecz Dariusza Gawrońskiego z zaliczki wpłaconej w kwocie 4.509,57 zł (cztery tysiące pięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przez dłużnika CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie w dniu
7 grudnia 2018 roku, zaksięgowanej pod pozycją zaliczek nr 500040287583 na rachunku sumy na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
8) w pkt VIII niewykorzystaną zaliczkę wpłaconą przez dłużnika CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie, uiszczoną na konto sum na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, zaksięgowanej pod pozycją zaliczek nr 500040287583 w kwocie 1.664,57 zł (tysiąc sześćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy) zwrócił syndykowi CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 74/2019 (5713) z dnia 15 kwietnia 2019 r. → Pozycja 1979

Dodano: 2019-04-15 18:35:38 przez Administrator

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19799. CTSL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Hrubieszowie. KRS 0000445803. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GU 558/18. [BMSiG-19364/2019]

Postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt IX GU 558/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych:

1) w pkt I ogłosił upadłość CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Nowa 100, 22-500 Hrubieszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445803;
2) uznał postępowanie upadłościowe CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie w pkt II za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.);
3) w pkt III wezwał wierzycieli upadłego CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
4) w pkt IV wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5) w pkt V wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej; zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Gawrońskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 756;
6) w pkt VI przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu ustanowionemu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie - Dariuszowi Gawrońskiemu wynagrodzenie za wykonane czynności nadzorcze w wysokości 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) złotych, podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług;
7) przyznaną w pkt VII kwotę wynagrodzenia nakazał wypłacić na rzecz Dariusza Gawrońskiego z zaliczki wpłaconej w kwocie 4.509,57 zł (cztery tysiące pięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przez dłużnika CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie w dniu
7 grudnia 2018 roku, zaksięgowanej pod pozycją zaliczek nr 500040287583 na rachunku sumy na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
8) w pkt VIII niewykorzystaną zaliczkę wpłaconą przez dłużnika CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie, uiszczoną na konto sum na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, zaksięgowanej pod pozycją zaliczek nr 500040287583 w kwocie 1.664,57 zł (tysiąc sześćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy) zwrócił syndykowi CTSL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hrubieszowie. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 74/2019 (5713) z dnia 15 kwietnia 2019 r. → Pozycja 1979

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-04-15 18:35:20 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-07-23 16:46:36

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK