FURNICON Bialskie Fabryki Mebli Sp. z o.o.

FURNICON Bialskie Fabryki Mebli Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Biała Podlaska)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Zarządca sądowy

Dane Upadłego

 • Upadły: FURNICON Bialskie Fabryki Mebli Sp. z o.o.
 • Adres: Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • KRS: 0000444339
 • NIP: 5372624739
 • Regon:061499265

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: IX GRs 2/19
 • Data wszczęcia postępowania: 2019-08-22
 • Sędzia Komisarz: SSR Dariusz Segit

Zarządca sądowy

 • Imię i nazwisko: Marcin Sebastian Komadowski
 • Numer licencji: 77
 • Adres: ul. Budowlana 50 lok. 205, 20-469 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 512 484 340

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25474. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-24647/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zawiadamia, że postępowanie restrukturyzacyjne pro wadzone w tutejszym Sądzie pod sygnaturą akt IX GRs 2/19 wobec Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej zostało zakończone w związku z uprawomocnieniem się z dniem 8 marca 2022 roku postanowienia wydanego w przedmiocie zatwierdzenia układu z dnia 26 stycznia 2022 roku.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25474
 • Dodano: 2022-05-12 22:09:07
 • Administrator

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25166. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-24635/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w związku z uprawomocnieniem w dniu 8 marca 2022 roku postanowienia z dnia 26 stycznia 2022 roku o zatwierdzeniu układu, nadzorca sądowy Marcin Komadowski na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne objął funkcję nadzorcy wykonania układu zawartego przez Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 30 kwietnia 2021 roku, a zatwierdzonego postanowieniem sądu z dnia 26 stycznia 2022 roku.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25166
 • Dodano: 2022-05-11 19:37:57
 • Administrator

2022-02-21 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 9774. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-9014/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt IX GRs 2/19, Sąd zatwierdził układ zawarty przez Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej z wierzycielami w trybie określonym prawomocnym postanowieniem sędziego komisarza z dnia 30 kwietnia 2021 roku o następującej treści: GRUPA 1 Wierzyciele posiadający wierzytelności do kwoty 5.000 zł
1) Umorzenie w całości odsetek za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, umorzenie odsetek przypadających po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego,
2) Umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych, 3) Umorzenie 10% kwoty głównej wierzytelności,
4) Spłata nieumorzonych należności w 36 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w szóstym miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
GRUPA 2 Wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej kwoty 5.000 zł do kwoty 10.000 zł
1) Umorzenie w całości odsetek za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, umorzenie odsetek przypadający po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego,
2) Umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych,
3) Umorzenie 20% kwoty głównej wierzytelności,
4) Spłata nieumorzonych należności w 36 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w szóstym miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
GRUPA 3 Wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej kwoty 10.000 zł do kwoty 50.000 zł
1) Umorzenie w całości odsetek za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, umorzenie odsetek przypadających po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego,
2) Umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych, 3) Umorzenie 30% kwoty głównej wierzytelności,
4) Spłata nieumorzonych należności w 48 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w dwunastym miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
GRUPA 4 Wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej kwoty 50.000 zł do kwoty 100.000 zł
1) Umorzenie w całości odsetek za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, umorzenie odsetek przypadających po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego,
2) Umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych,
3) Umorzenie 40% kwoty głównej wierzytelności,
4) Spłata nieumorzonych należności w 60 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w dwunastym miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
GRUPA 5 Wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej kwoty 100.000 zł, z wyjątkiem Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej
1) Umorzenie w całości odsetek za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, umorzenie odsetek przypadających po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego,
2) Umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych,
3) Umorzenie 50% kwoty głównej wierzytelności,
4) Spłata nieumorzonych należności w 60 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w dwudziestym czwartym miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. GRUPA 6 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1) Spłata zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty nastąpi w 48 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza płatna będzie w szóstym miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
2) Odsetki powstałe po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego będą regulowane na bieżąco, począwszy od pierwszego miesiąca, po zakończeniu miesiąca w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
GRUPA 7 Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
1) Umorzenie w całości odsetek przypadających po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego,
2) Umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych,
3) Spłata nieumorzonych należności w 114 ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w ósmym miesiącu po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Spłata rat nastąpi w następujący sposób: - rata 1-12 w wysokości 20.000 zł każda, - rata 13-113 w wysokości 30.000 zł każda, - rata 114 w wysokości 13.870 zł.
Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia (art. 165 ust. 7 w zw. z art. 165 ust. 6 w zw. z art. 201 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 035/2022 (6434) z dnia 21 lutego 2022 r. → Pozycja 9774
 • Dodano: 2022-02-21 18:18:35
 • Administrator

2021-12-03 Inne

Poz. 75647. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-74901/2021]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż rozprawa w przedmiocie rozpoznania układu i zatwierdzenia układu zawartego w postępowaniu sanacyjnym Furnicon Bialskich Fabryk Mebli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, w sprawie IX GRs 2/19, odbędzie się w tutejszym Sądzie w dniu 12 stycznia 2022 roku, godz. 1100, sala VII.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 234/2021 (6379) z dnia 03 grudnia 2021 r. → Pozycja 75647
 • Dodano: 2021-12-03 20:06:20
 • Administrator

2021-11-19 Inne

Poz. 72255. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-71273/2021]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż rozprawa w przedmiocie rozpoznania układu i zatwierdzenia układu zawartego w postępowaniu sanacyjnym Furnicon Bialskich Fabryk Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, w sprawie o sygn. akt IX GRs 2/19, odbędzie się w tutejszym Sądzie w dniu 24 listopada 2021 roku, godz. 1230, sala VII. W terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać ewentualne zastrzeżenia przeciwko układowi, pod rygorem pominięcia.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 224/2021 (6369) z dnia 19 listopada 2021 r. → Pozycja 72255
 • Dodano: 2021-11-19 15:23:13
 • Administrator

2021-11-18 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 71928. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-71123/2021]

Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w osobie sędziego komisarza postanowieniem z dnia 26 października 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XI GRs 2/19, na podstawie art. 120 ust. 1 i 2 w zw. z art. 110 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne stwierdził, iż na postępowaniu sanacyjnym Furnicon Bialskich Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej został przyjęty układ o następującej treści:
GRUPA 1 Wierzyciele posiadający wierzytelności do kwoty 5 000 zł:
1) umorzenie w całości odsetek za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, umorzenie odsetek przypadających po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego;
2) umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych;
3) umorzenie 10% kwoty głównej wierzytelności;
4) spłata nieumorzonych należności w 36 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w szóstym miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzenie układu.
GRUPA 2 Wierzyciele posiadający kwoty wierzytelności powyżej kwoty 5 000 zł do kwoty 10 000 zł: 1) umorzenie w całości odsetek za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, umorzenie odsetek przypadających po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego;
2) umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych;
3) umorzenie 20% kwoty głównej wierzytelności;
4) spłata nieumorzonych należności w 36 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w szóstym miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzenie układu.
GRUPA 3 Wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej kwoty 10 000 zł do kwoty 50 000 zł:
1) umorzenie w całości odsetek za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, umorzenie odsetek przypadających po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego;
2) umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych;
3) umorzenie 30% kwoty głównej wierzytelności; 4) spłata nieumorzonych należności w 48 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w dwunastym miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzenie układu.
GRUPA 4 Wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej kwoty 50 000 zł do kwoty 100 000zł:
1) umorzenie w całości odsetek za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, umorzenie odsetek przypadających po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego;
2) umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych;
3) umorzenie 40% kwoty głównej wierzytelności;
4) spłata nieumorzonych należności w 60 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w dwunastym miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzenie układu.
GRUPA 5 Wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej kwoty 100 000 zł, z wyjątkiem Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej:
1) umorzenie w całości odsetek za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, umorzenie odsetek przypadających po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego; 2) umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych
3) umorzenie 50% kwoty głównej wierzytelności;
4) spłata nieumorzonych należności w 60 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w dwudziestym czwartym miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzenie układu.
GRUPA 6 Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
1) spłata zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty nastąpi w 48 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza będzie w szóstym miesiącu, po zakończeniu miesiąca w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;
2) odsetki powstałe po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego będą regulowane na bieżąco, począwszy od pierwszego miesiąca, po zakończeniu miesiąca w którym uprawomocni się postanowienie o zawarciu układu.
GRUPA 7 Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej:
1) umorzenie w całości odsetek za okres po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego;
2) umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych;
3) spłata nieumorzonych należności w 114 ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w ósmym miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzenie układu. Spłata rat nastąpi w następujący sposób: - rata 1-12 w wysokości 20 000 zł każda, - rata 13-113 w wysokości 30 000 zł każda, - rata 114 w wysokości 13 870 zł. Postanowienie nie podlega zaskarżeniu. W terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać ewentualne zaskarżenia przeciwko układowi pod rygorem ich pominięcia.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 223/2021 (6368) z dnia 18 listopada 2021 r. → Pozycja 71928
 • Dodano: 2021-11-18 20:24:39
 • Administrator

2021-05-17 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 31633. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-30497/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania sanacyjnego Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX GRs 2/19) postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 r. wydanym w trybie art. 110 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne sędzia komisarz postanowił określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem:
1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
2) głosowanie nad układem odbędzie się w trybie pisemnym poprzez przesłanie karty do głosowania na piśmie;
3) zawiadomienie wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o wyznaczeniu terminu głosowania i możliwości oddania głosu na piśmie, doręczenie im: propozycji układowych z ewentualnym uwzględnieniem art. 117 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, informacji o podziale na kategorie interesów, opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, nastąpi w formie pisemnej za pośrednictwem listów poleconych z potwierdzeniem odbioru nadanych nie później niż w terminie 14 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez zarządcę, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
4) sędzia komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela, któremu przysługuje wierzytelność uzależniona od warunku zawieszającego lub wierzytelność sporna, która została uprawdopodobniona, przy czym wniosek w formie pisemnej o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel taki powinien złożyć do sędziego komisarza nie później niż w terminie 7 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, pod rygorem uznania wniosku za spóźniony;
5) wierzyciel może oddać głos na piśmie w terminie 45 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, zarządca w zawiadomieniu o głosowaniu, a sędzia komisarz w postanowieniu, o jakim mowa w pkt. 4, poinformują wierzycieli o dacie, do której wierzyciele uprawnieni są do głosowania nad układem;
6) zarządca przedstawi w formie pisemnej sędziemu komisarzowi, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktu 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu.
Od postanowienia przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 93/2021 (6238) z dnia 17 maja 2021 r. → Pozycja 31633
 • Dodano: 2021-05-17 20:55:57
 • Administrator

2021-05-14 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 31010. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-29892/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Furnicon Bialskich Fabryk Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX GRs 2/19) postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 r. Sędzia komisarz zatwierdził trzeci uzupełniający spis wierzytelności postępowania sanacyjnego Furnicon Bialskich Fabryk Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, złożony przez zarządcę masy sanacyjnej w dniu 26 października 2021 r. (k. 917-919).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 91/2021 (6236) z dnia 13 maja 2021 r. → Pozycja 31010
 • Dodano: 2021-05-14 11:39:34
 • Administrator

2021-02-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 12742. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-11429/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Furnicon Bialskich Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX GRs 2/19) zarządca sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 26 października 2020 r. uzupełniający spis wierzytelności. Uzupełniający spis wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu sprzeciw co do: - umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności - w przypadku uczestnika postępowania, - pominięcia w spisie wierzytelności - w przypadku dłużnika lub wierzyciela, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, - dłużnik może wnieść sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 35/2021 (6180) z dnia 22 lutego 2021 r. → Pozycja 12742
 • Dodano: 2021-02-22 19:49:12
 • Administrator

2021-02-22 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 12743. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-11441/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Furnicon Bialskich Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX GRs 2/19) postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r. Sędzia komisarz zatwierdził drugi uzupełniający spis wierzytelności postępowania sanacyjnego Furnicon Bialskich Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, złożony przez zarządcę masy sanacyjnej w dniu 3 sierpnia 2020 r. (k. 802-804).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 35/2021 (6180) z dnia 22 lutego 2021 r. → Pozycja 12743
 • Dodano: 2021-02-22 19:49:51
 • Administrator

2020-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 56758. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-57872/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Furnicon Bialskich Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX GRs 2/19) zarządca sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 3 sierpnia 2020 r. drugi uzupełniający spis wierzytelności. Uzupełniający spis wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu sprzeciw co do: - umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności - w przypadku uczestnika postępowania - pominięcia w spisie wierzytelności - w przypadku dłużnika lub wierzyciela, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności - dłużnik może wnieść sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 206/2020 (6096) z dnia 21 października 2020 r. → Pozycja 56758
 • Dodano: 2020-10-21 22:00:37
 • Administrator

2020-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 56759. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-57899/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Furnicon Bialskich Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX GRs 2/19), postanowieniem z dnia 8 października 2020 r. Sędzia komisarz zatwierdził uzupełniający spis wierzytelności postępowania sanacyjnego Furnicon Bialskich Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, złożony przez zarządcę masy sanacyjnej w dniu 19 czerwca 2020 r. (k.778-779).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 206/2020 (6096) z dnia 21 października 2020 r. → Pozycja 56759
 • Dodano: 2020-10-21 22:01:00
 • Administrator

2020-07-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 34443. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-34240/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Furnicon Bialskich Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX GRs 2/19) zarządca sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 19 czerwca 2020 r. uzupełniający spis wierzytelności. Uzupełniający spis wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu sprzeciw co do: - umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności - w przypadku uczestnika postępowania, - pominięcia w spisie wierzytelności - w przypadku dłużnika lub wierzyciela, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, - dłużnik może wnieść sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 135/2020 (6025) z dnia 14 lipca 2020 r. → Pozycja 34443
 • Dodano: 2020-07-14 22:22:35
 • Administrator

2020-05-08 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 20847. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GR 54/19, IX GRs 2/19. [BMSiG-20234/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Furnicon Bialskich Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX GRs 2/19) postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r. Sędzia komisarz zatwierdził spis wierzytelności postępowania sanacyjnego Furnicon Bialskich Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, złożony przez zarządcę masy sanacyjnej w dniu 24 września 2019 r. (k. 22, 25-236).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 089/2020 (5979) z dnia 08 maja 2020 r. → Pozycja 20847
 • Dodano: 2020-05-10 16:45:54
 • Administrator

2020-02-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 6793. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-6103/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Furnicon Bialskich Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX GRs 2/19) zarządca sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniach 23 grudnia 2019 r. i 9 stycznia 2020 r. uzupełniające spisy wierzytelności. Spisy wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności - w przypadku uczestnika postępowania, - pominięcia w spisie wierzytelności - w przypadku dłużnika lub wierzyciela, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, - dłużnik może wnieść sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 026/2020 (5916) z dnia 07 lutego 2020 r. → Pozycja 6793
 • Dodano: 2020-02-09 11:17:50
 • Administrator

2019-11-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 60376. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GRs 2/19. [BMSiG-60108/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Furnicon Bialskich Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX Grs 2/19) zarządca sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 24 września 2019 r. spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności - w przypadku uczestnika postępowania, - pominięcia w spisie wierzytelności - w przypadku dłużnika lub wierzyciela, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, - dłużnik może wnieść sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 226/2019 (5865) z dnia 22 listopada 2019 r. → Pozycja 60376
 • Dodano: 2019-11-22 20:01:26
 • Administrator

2019-09-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 49289. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GR 54/19. [BMSiG-49066/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2019 r., sygn. akt IX GR 54/19, w sprawie z wniosku Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej o otwarcie postępowania sanacyjnego Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej postanowił:
1. otworzyć postępowanie sanacyjne Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 83, numer KRS 0000444339;
2. odebrać zarząd własny dłużnikowi przy czym zezwolić Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusz Segita oraz zarządcę w osobie Marcina Komadowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 77;
4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 maja 2015 r. nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego i art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie sanacyjne ma charakter postępowania głównego;
5. kosztami postępowania w przedmiocie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej obciążyć dłużnika. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, a zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem tutejszego sądu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 185/2019 (5824) z dnia 24 września 2019 r. → Pozycja 49289
 • Dodano: 2019-09-24 17:24:35
 • Administrator

2019-08-22 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 49289. FURNICON BIALSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białej Podlaskiej. KRS 0000444339. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2012 r., sygn. akt IX GR 54/19. [BMSiG-49066/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2019 r., sygn. akt IX GR 54/19, w sprawie z wniosku Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej o otwarcie postępowania sanacyjnego Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej postanowił:
1. otworzyć postępowanie sanacyjne Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 83, numer KRS 0000444339;
2. odebrać zarząd własny dłużnikowi przy czym zezwolić Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusz Segita oraz zarządcę w osobie Marcina Komadowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 77;
4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 maja 2015 r. nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego i art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie sanacyjne ma charakter postępowania głównego;
5. kosztami postępowania w przedmiocie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Furnicon Bialskie Fabryki Mebli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej obciążyć dłużnika. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, a zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem tutejszego sądu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 185/2019 (5824) z dnia 24 września 2019 r. → Pozycja 49289

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-09-24 17:24:21
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK