Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGawlik Grażyna w upadłości likwidacyjnej (Dąbrowa Tarnowska)

Dane Upadłego

  • Upadły: Gawlik Grażyna
  • Adres: , Dąbrowa Tarnowska
  • Województwo: Małopolskie
  • PESEL: 52050504560,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 372/18
  • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 515/18
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-08-23
  • Sędzia Komisarz: SSR Agnieszka Rudol

Dane Syndyka

2020-03-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 16043. Gawlik Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 372/18. [BMSiG-15674/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grażyny Gawlik, PESEL 52050504560 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 372/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16043

Dodano: 2020-03-23 09:20:11 przez Administrator

2019-05-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 23372. Gawlik Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 372/18. [BMSiG-22812/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grażyny Gawlik, PESEL 52050504560 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 372/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw9), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 88/2019 (5727) z dnia 08 maja 2019 r. → Pozycja 23372

Dodano: 2019-05-08 12:22:13 przez Administrator

2019-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8039. Gawlik Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 515/18, VIII GUp 372/18. [BMSiG-7538/2019]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.08.2018 r., sygn. akt VIII GU 515/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Grażyny Gawlik (PESEL 52050504560), zamieszkałej: os. Westerplatte 6/29, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego Komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 993;
VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Sylwii Woźniak-Pikuły kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu;
VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Sylwii Woźniak-Pikuły kwotę 177,63 zł (sto siedemdziesiąt siedem złotych 63/100) tytułem zwrotu poniesionych wydatków;
VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 372/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 31/2018 (5670) z dnia 13 lutego 2019 r. → Pozycja 8039

Dodano: 2019-02-13 10:15:43 przez Administrator

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3655. Gawlik Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 372/18. [BMSiG-3022/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grażyny Gawlik, PESEL 52050504560 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 372/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw8), oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3655

Dodano: 2019-01-22 10:29:49 przez Administrator

2019-01-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 2008. Gawlik Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 372/18. [BMSiG-1290/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grażyny Gawlik, PESEL 52050504560, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 372/18, ogłasza o przekazaniu Sędziemu komisarzowi sporządzonego w dniu 5 października 2018 roku przez biegłego Elżbietę Barłowską opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości objętej Księgą Wieczystą KW nr TR1D/00068157/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, położonej przy ul. os. Westerplatte 6 nr 29, w Dąbrowie Tarnowskiej, z pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 9/2018 (5648) z dnia 14 stycznia 2019 r. → Pozycja 2008

Dodano: 2019-01-14 18:57:46 przez Administrator

2018-12-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 56362. Gawlik Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 372/18. [BMSiG-55983/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Grażyny Gawlik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 52050504560, sygn. akt VIII GUp 372/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218 pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 243/2018 (5631) z dnia 17 grudnia 2018 r. → Pozycja 56362

Dodano: 2018-12-17 09:52:39 przez Administrator

2018-08-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37650. Gawlik Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 515/18, VIII GUp 372/18. [BMSiG-37465/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.08.2018 r., sygn. akt VIII GU 515/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Grażyny Gawlik (PESEL 52050504560), zamieszkałej: os. Westerplatte 6/29, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 993;
VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Sylwii Woźniak-Pikuły kwotę 177,63 zł (sto siedemdziesiąt siedem złotych 63/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem zwrotu poniesionych wydatków;
VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 372/18. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 168/2018 (5556) z dnia 30 sierpnia 2018 r. → Pozycja 37650

Dodano: 2018-08-31 08:54:35 przez Administrator

2018-08-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37650. Gawlik Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 515/18, VIII GUp 372/18. [BMSiG-37465/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.08.2018 r., sygn. akt VIII GU 515/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Grażyny Gawlik (PESEL 52050504560), zamieszkałej: os. Westerplatte 6/29, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 993;
VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Sylwii Woźniak-Pikuły kwotę 177,63 zł (sto siedemdziesiąt siedem złotych 63/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem zwrotu poniesionych wydatków;
VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 372/18. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 168/2018 (5556) z dnia 30 sierpnia 2018 r. → Pozycja 37650

Dodano: 2018-08-31 08:54:30 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK