Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKamińska-Procek Jadwiga w upadłości likwidacyjnej (Częstochowa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kamińska-Procek Jadwiga
 • Adres: , Częstochowa
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 47072410704,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 49/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 125/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-10-09
 • Sędzia Komisarz: SSR Olga Piskorska-Zybura

Dane Syndyka

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22252. Kamińska-Procek Jadwiga. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 49/18. [BMSiG-21894/2020]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 49/18, w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Kamińskiej-Procek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 22 kwietnia 2020 r. pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22252

Dodano: 2020-05-20 10:18:54 przez Administrator

2019-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 48283. Kamińska-Procek Jadwiga. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 49/18. [BMSiG-48160/2019]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 49/18, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jadwigi Kamińskiej-Procek, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka w dniu 5 sierpnia 2019 r. oszacowania nieruchomości upadłego oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 182/2019 (5821) z dnia 19 września 2019 r. → Pozycja 48283

Dodano: 2019-09-20 08:42:38 przez Administrator

2019-07-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 35170. Kamińska-Procek Jadwiga. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 49/18. [BMSiG-34849/2019]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 49/18, w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Kamińskiej-Procek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 17 kwietnia 2019 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 129/2019 (5768) z dnia 05 lipca 2019 r. → Pozycja 35170

Dodano: 2019-07-05 16:50:58 przez Administrator

2019-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 21549. Kamińska-Procek Jadwiga. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 49/18. [BMSiG-21145/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Kamińskiej-Procek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 47072410704, zamieszkałej: ul. Szymanowskiego 16 m. 61, 42-200 Częstochowa, zawiadamia o ukończeniu i złożeniu przez syndyka w dniu 20 grudnia 2018 roku opisu i oszacowania nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości upadłego oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, pok. 105. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ukończeniu przez syndyka opisu i oszacowania każdy zainteresowany może złożyć zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 80/2019 (5719) z dnia 24 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21549

Dodano: 2019-04-24 18:54:01 przez Administrator

2018-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45969. Kamińska-Procek Jadwiga. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 125/18, VIII GUp 49/18. [BMSiG-45647/2018]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 125/18, ogłosił upadłość Jadwigi Kamińskiej-Procek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 47072410704, zamieszkałej ul. Szymanowskiego 16 m 61, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury oraz syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 49/18. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 205/2018 (5593) z dnia 22 października 2018 r. → Pozycja 45969

Dodano: 2018-10-22 10:12:06 przez Administrator

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45969. Kamińska-Procek Jadwiga. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 125/18, VIII GUp 49/18. [BMSiG-45647/2018]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 125/18, ogłosił upadłość Jadwigi Kamińskiej-Procek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 47072410704, zamieszkałej ul. Szymanowskiego 16 m 61, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury oraz syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 49/18. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 205/2018 (5593) z dnia 22 października 2018 r. → Pozycja 45969

Dodano: 2018-10-22 10:12:00 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK