Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKołodziejczyk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej (Kraśnicza Wola)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kołodziejczyk Małgorzata
 • Adres: , Kraśnicza Wola
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 63011009844,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 20/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 2183/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-11
 • Sędzia Komisarz: SSR Arkadiusz Zagrobelny

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Małgorzata Jarosińska
 • Numer licencji: 859
 • Adres: Wilanowska 8/3, 00-422 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 22 118 49 34

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53768. Kołodziejczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 808/17. [BMSiG-53523/2019]

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Kołodziejczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 808/17), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. ew. 108/5, obręb 0018) położonej w Kraśniczej Woli, powiat grodziski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1G/00026800/4, za cenę nie niższą niż 69 599,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. Wadium w wysokości 6 000,00 zł płatne do dnia 18 listopada 2019 roku. Zainteresowani winni składać oferty do dnia 18 listopada 2019 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2019 r. w gmachu Sądu, w sali nr 119, godz. 1500. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w czytelni Sądu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr. tel. 22 -118-49-34 lub adresem e-mail: a.rejdych@jarosinski.com od poniedziałku do piątku, w godz. 10-17.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53768

Dodano: 2019-10-18 15:17:31 przez Administrator

2019-10-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 51507. Kołodziejczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 808/19, X GUp 20/19. [BMSiG-51493/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Kołodziejczyk, w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 808/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 20/19), zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 16 września 2019 r. przez syndyka listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 194/2019 (5833) z dnia 07 października 2019 r. → Pozycja 51507

Dodano: 2019-10-07 10:49:10 przez Administrator

2019-06-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 29604. Kołodziejczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 20/19 [BMSiG-29103/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Kołodziejczyk PESEL: 63011009844, sygn. Akt X GUp 20/19, informuje, że został sporządzony i złożony do akt postępowania w dniu 17 kwietnia 2019 r. opis i oszacowanie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2100 m2 , położonej w Kraśniczej Woli, obejmującej działkę ewidencyjną 108/5, obręb 0018, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr KW WA1G/00026800/4. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 108/2019 (5747) z dnia 05 czerwca 2019 r. → Pozycja 29604

Dodano: 2019-06-07 13:41:31 przez Administrator

2019-01-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5455. Kołodziejczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2183/18, X GUp 20/19. [BMSiG-4742/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2183/18 ogłosił upadłość Małgorzaty Kołodziejczyk, zamieszkałej w Kraśniczej Woli 23A (05-825), PESEL 63011009844, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 20/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 22/2018 (5661) z dnia 31 stycznia 2019 r. → Pozycja 5455

Dodano: 2019-01-31 12:52:28 przez Administrator

2019-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5455. Kołodziejczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2183/18, X GUp 20/19. [BMSiG-4742/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2183/18 ogłosił upadłość Małgorzaty Kołodziejczyk, zamieszkałej w Kraśniczej Woli 23A (05-825), PESEL 63011009844, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 20/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 22/2018 (5661) z dnia 31 stycznia 2019 r. → Pozycja 5455

Dodano: 2019-01-31 12:52:23 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK