Kosiek Remigiusz w upadłości likwidacyjnej (Kielce)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Kosiek Remigiusz
 • Adres: , Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 76083111056
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 155/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 160/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-04-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Bogdan Staniek

2020-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 64045. Kosiek Remigiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 155/19. [BMSiG-64894/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14.10.2020 (sygn. akt V GUp 155/19) ustalił plan spłaty wobec wierzycieli upadłego Remigiusza Kosiek, PESEL 76083111056, w ten sposób, iż Remigiusz Kosiek będzie spłacać przez okres 36 miesięcy w miesięcznych ratach na rzecz: Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku Białej kwotę 43,07 zł; Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 6,42 zł; na rzecz Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach kwotę 8,09 zł; na rzecz wierzyciela Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie kwotę 392,42 zł, począwszy od 2 miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty; ponadto Sąd postanowił, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Remigiusza Kosiek uznane na liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania podlegające umorzeniu (za wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498), powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Remigiusza Kosiek, tj. przed dniem 25 kwietnia 2019 roku zostaną umorzone w 100%.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64045
 • Dodano: 2020-11-18 19:47:24
 • Administrator

2020-01-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 2215. Kosiek Remigiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 155/19. [BMSiG-1725/2020]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 16 grudnia 2019 r. złożone przez syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Remigiusza Kosiek (nr PESEL 76083111056), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 155/19, Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 010/2020 (5900) z dnia 16 stycznia 2020 r. → Pozycja 2215
 • Dodano: 2020-01-16 10:01:11
 • Administrator

2019-11-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59932. Kosiek Remigiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 155/19. [BMSiG-59777/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 9 października 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Remigiusza Kosiek (nr PESEL 76083111056), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 155/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 225/2019 (5864) z dnia 21 listopada 2019 r. → Pozycja 59932
 • Dodano: 2019-11-21 10:49:00
 • Administrator

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 42513. Kosiek Remigiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 155/19. [BMSiG-42554/2019]

Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym dłużnika Remigiusza Kosiek, legitymującego się PESEL 76083111056, zamieszkałego pod adresem: ul. Mickiewicza 2, 25-352 Kielce (sygn. akt V GUp 155/19 - Sądu Rejonowego w Kielcach), syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę samochodowego ruchomości w postaci samochodu marki Renault Clio II 1.6 MR’04, nr rej. TK2868N, którego udział 1/2 należący do upadłego, objęty jest spisem inwentarza w prowadzonym postępowaniu upadłościowym. Uprawnionym przysługuje w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia prawo złożenia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w trybie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42513
 • Dodano: 2019-08-17 13:54:51
 • Administrator

2019-07-02 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34448. Kosiek Remigiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 160/19, V GUp 155/19. [BMSiG-34147/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 roku, sygn. akt V GU 160/19, ogłosił upadłość dłużnika Remigiusza Kosiek, nr PESEL 76083111056, zamieszkałego: 25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 2; określił, że upadły Remigiusz Kosiek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postepowanie upadłościowe prowadzone będzie pod. sygn. akt V GUp 155/19. Równocześnie Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10.06.2019 roku zmienił postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w zakresie wyznaczenia syndyka w ten sposób, że w miejsce syndyka Pauliny Trzebińskiej wyznaczył syndyka Adama Zawrzykraja, nr licencji 836.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 126/2019 (5765) z dnia 02 lipca 2019 r. → Pozycja 34448
 • Dodano: 2019-07-02 11:07:54
 • Administrator

2019-04-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34448. Kosiek Remigiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 160/19, V GUp 155/19. [BMSiG-34147/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 roku, sygn. akt V GU 160/19, ogłosił upadłość dłużnika Remigiusza Kosiek, nr PESEL 76083111056, zamieszkałego: 25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 2; określił, że upadły Remigiusz Kosiek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postepowanie upadłościowe prowadzone będzie pod. sygn. akt V GUp 155/19. Równocześnie Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10.06.2019 roku zmienił postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w zakresie wyznaczenia syndyka w ten sposób, że w miejsce syndyka Pauliny Trzebińskiej wyznaczył syndyka Adama Zawrzykraja, nr licencji 836.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 126/2019 (5765) z dnia 02 lipca 2019 r. → Pozycja 34448
 • Dodano: 2019-07-02 11:07:50
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK