Lewandowski Tomasz (Skolita)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Lewandowski Tomasz
 • Adres: , Skolita
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 92031301054
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 62/21
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU „of” 305/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2021-03-17
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

2021-12-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 76205. Lewandowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 62/21. [BMSiG-75363/2021]

TREŚĆ OGŁOSZENIA Syndyk masy upadłości Tomasza Lewandowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 92031301054), wyznaczony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydziałem Gospodarczym, pod sygn. akt V GUp 62/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci udziału 1/5 we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Skolitach, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym, garażem oraz komórką, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 206/1 i 206/2 o łącznej pow. 0,3952 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1O/00150925/9. Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego - sygn. akt V GUp 62/21. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego; cena wywołania wynosi 19.600,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset 00/100). Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 62/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Tomasza Lewandowskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: g.zaremba@pgwkancelaria.pl oraz telefonicznie 22 618 30 89.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 236/2021 (6381) z dnia 07 grudnia 2021 r. → Pozycja 76205
 • Dodano: 2021-12-07 19:52:46
 • Administrator

2021-11-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 72446. Lewandowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 62/21. [BMSiG-71528/2021]

Syndyk masy upadłości Tomasza Lewandowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 92031301054), wyznaczony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydziałem Gospodarczym, pod sygn. akt V GUp 62/21, zawiadamia o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi opisu i oszacowania udziału 1/5 we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Skolitach, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym, garażem oraz komórką, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 206/1 i 206/2 o łącznej pow. 0,3952 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1O/00150925/9. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego Komisarza (Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn), w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu Komisarzowi.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 225/2021 (6370) z dnia 22 listopada 2021 r. → Pozycja 72446
 • Dodano: 2021-11-22 18:15:35
 • Administrator

2021-03-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21599. Lewandowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 305/20, V GUp 62/21. [BMSiG-20370/2021]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 17 marca 2021 roku (sygn. akt V GU „of” 305/20):
I. ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Lewandowskiego, zamieszkałego: Skolity 36, 11-008 Skolity, PESEL 92031301054, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe;
V. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia;
VI. syndyka upadłości wyznaczył w osobie Pana Krzysztofa Piotrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 943. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 62/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 62/2021 (6207) z dnia 31 marca 2021 r. → Pozycja 21599
 • Dodano: 2021-03-31 10:36:00
 • Administrator

2021-03-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21599. Lewandowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 305/20, V GUp 62/21. [BMSiG-20370/2021]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 17 marca 2021 roku (sygn. akt V GU „of” 305/20):
I. ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Lewandowskiego, zamieszkałego: Skolity 36, 11-008 Skolity, PESEL 92031301054, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe;
V. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia;
VI. syndyka upadłości wyznaczył w osobie Pana Krzysztofa Piotrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 943. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 62/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 62/2021 (6207) z dnia 31 marca 2021 r. → Pozycja 21599
 • Dodano: 2021-03-31 10:35:56
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK