Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMARPOL Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Czechowice-Dziedzice)

Dane Upadłego

 • Upadły: MARPOL Sp. z o.o.
 • Adres: Elizy Orzeszkowej 32, 43-502 Czechowice-Dziedzice
 • Województwo: Śląskie
 • KRS: 0000143831,     NIP: 5262730914,     Regon:015311748

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GRp 11/19/2
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GR 38/19/2
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-10-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Marzena Praska

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Bartosz Witold Klepacz
 • Numer licencji: 209
 • Adres: Dąbrowskiego 22/210, 40-032 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 792 497 121

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37626. „MARPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Czechowicach-Dziedzicach. KRS 0000143831. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2002 r., sygn. akt X GRp 11/19/2. [BMSiG-37459/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnika MARPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (KRS 0000143831), prowadzonym pod sygnaturą akt X GRp 11/19/2, wobec uprawomocnienia się postanowienia z 6 maja 2020 r. o zatwierdzeniu układu i zgodnie z art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zostało zakończone. Ponadto Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości informację o objęciu przez nadzorcę sądowego - Bartosza Klepacza funkcji nadzorcy wykonania układu, zgodnie z art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37626

Dodano: 2020-07-29 14:21:51 przez Administrator

2020-05-21 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 22585. „MARPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Czechowicach-Dziedzicach. KRS 0000143831. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2002 r., sygn. akt X GRp 11/19/2. [BMSiG-22004/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnika MARPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (sygnatura akt GRp 11/19/2), na mocy postanowienia z dnia 6 maja 2020 r. wydanego na rozprawie, postanowił zatwierdzić układ następującej treści:
Grupa I - obejmuje wierzytelności wobec wierzycieli publicznych, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na zasadach określonych w art. 160 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
Grupa II - obejmuje wierzycieli, których wartość nominalna ich wierzytelności wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami na dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego wynosi mniej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) lub 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), z wyjątkiem wierzycieli z Grupy V i VI;
Grupa III - obejmuje wierzycieli, których wartość nominalna ich wierzytelności wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami na dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego wynosi więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) i mniej niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) lub 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), z wyjątkiem wierzycieli z Grupy V i VI;
Grupa IV - obejmuje wierzycieli, których wartość nominalna ich wierzytelności wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami na dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego wynosi więcej niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), z wyjątkiem wierzycieli z Grupy V i VI;
Grupa V - obejmuje wierzycieli, bez względu na wartość nominalną ich wierzytelności wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami na dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego, którzy posiadają wierzytelności wynikające z tytułu umów kredytów bądź leasingów, z wyjątkiem wierzycieli z Grupy VI;
Grupa VI - obejmuje następujących wierzycieli, bez względu na wartość nominalna ich wierzytelności wraz z odsetkami i kosztami na dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego, którzy posiadają wierzytelności bez prawa głosu na zgromadzeniu (art. 116 ustawy Prawo restrukturyzacyjne):
a) Martor S.P.A. (siedziba: Via Principe Amadeo 11, 10123 Turyn, Włochy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Izbie Handlu Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa w Turynie pod numerem REA: TO-528214);
b) KGR S.P.A. (siedziba: Via Luigi Cibrario 13, 10143 Turyn, Włochy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Izbie Handlu Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa w Turynie pod numerem REA: TO-567102);
c) Imperial Martor Engine Tubes pvt. Ltd (siedziba: Gat 436-Alandi Phata Medankarwadi-Chakan, Pune 410501, Indie); d) Parabensa S.r.l. (siedziba: Corso Massimo D’Azeglio 21, 10126 Turyn, Włochy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Izbie Handlu Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa w Turynie pod numerem REA: TO-1011516); za wyraźną zgodą wyżej wymienionych wierzycieli.
W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy I, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, spłata całości zobowiązań wraz z wszelkimi kosztami i odsetkami do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego oraz wszelkimi kosztami i odsetkami od dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego nastąpi w 12 (słownie: dwunastu) równych miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec 7 (słownie: siódmego) pełnego miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu.
W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy II, spłata całości zobowiązań wraz z wszelkimi kosztami i odsetkami do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego nastąpi jednorazowo na koniec 7 (słownie: siódmego) pełnego miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy II, przypadające od dnia otwarcia postępowania układowego podlegają umorzeniu.
W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy III, należność główna zostanie zredukowana o 30% i zredukowana kwota będzie spłacona w 5 (słownie: pięciu) równych miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec 7 (słownie: siódmego) pełnego miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy III, przypadające do dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy III, przypadające od dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu.
W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy IV, należność główna zostanie zredukowana o 30% i zredukowana kwota będzie spłacona w 60 (słownie: sześćdziesięciu) równych miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec 7 (słownie: siódmego) pełnego miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy IV, przypadające do dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy IV, przypadające od dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu.
W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy V, należność główna zostanie zredukowana o 40% i zredukowana kwota będzie spłacona w 60 (słownie: sześćdziesięciu) równych miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec 7 (słownie: siódmego) pełnego miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy V, przypadające do dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy V, przypadające od dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu.
W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały zaliczone za ich wyraźną zgodą do Grupy VI, należność główna zostanie zredukowana o 95% i zredukowana kwota będzie spłacona jednorazowo na koniec 68 (słownie: sześćdziesiątego ósmego) pełnego miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy VI, przypadające do dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy VI, przypadające od dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. Na postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach (art. 201 ust. 4 w związku z art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22585

Dodano: 2020-05-21 21:30:28 przez Administrator

2020-03-12 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 14228. „MARPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Czechowicach-Dziedzicach. KRS 0000143831. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2002 r., sygn. akt X GRp 11/19/2. [BMSiG-13629/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym MARPOL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (sygnatura akt GRp 11/19/2) na mocy postanowienia z dnia 5 marca 2020 r. wydanego na zgromadzeniu wierzycieli Sędzia-Komisarz stwierdziła przyjęcie układu o następującej treści:
Grupa I - obejmuje wierzytelności wobec wierzycieli publicznych, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zasadach określonych w art. 160 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
Grupa II - obejmuje wierzycieli, których wartość nominalna ich wierzytelności wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami na dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego wynosi mniej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) lub 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), z wyjątkiem wierzycieli z Grupy V i VI;
Grupa III - obejmuje wierzycieli, których wartość nominalna ich wierzytelności wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami na dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego wynosi więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) i mniej niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) lub 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), z wyjątkiem wierzycieli z Grupy V i VI;
Grupa IV - obejmuje wierzycieli, których wartość nominalna ich wierzytelności wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami na dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego wynosi więcej niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), z wyjątkiem wierzycieli z Grupy V i VI;
Grupa V - obejmuje wierzycieli, bez względu na wartość nominalną ich wierzytelności wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami na dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego, którzy posiadają wierzytelności wynikające z tytułu umów kredytów bądź leasingów, z wyjątkiem wierzycieli z Grupy VI;
Grupa VI - obejmuje następujących wierzycieli, bez względu na wartość nominalna ich wierzytelności wraz z odsetkami i kosztami na dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego, którzy posiadają wierzytelności bez prawa głosu na zgromadzeniu (art. 116 ustawy Prawo restrukturyzacyjne):
a) Martor S.P.A. (siedziba: Via Principe Amadeo 11, 10123 Turyn, Włochy, wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Izbie Handlu Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa w Turynie pod numerem REA: TO-528214);
b) KGR S.P.A. (siedziba: Via Luigi Cibrario 13, 10143 Turyn, Włochy, wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Izbie Handlu Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa w Turynie pod numerem REA: TO-567102);
c) Imperial Martor Engine Tubes pvt. Ltd (siedziba: Gat 436-Alandi Phata Medankarwadi-Chakan, Pune 410501, Indie);
d) Parabensa S.r.l. (siedziba: Corso Massimo D’Azeglio 21, 10126 Turyn, Włochy, wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Izbie Handlu Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa w Turynie pod numerem REA: TO-1011516); za wyraźną zgodą wyżej wymienionych wierzycieli.
W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy I, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, spłata całości zobowiązań wraz z wszelkimi kosztami i odsetkami do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego oraz wszelkimi kosztami i odsetkami od dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego nastąpi w 12 (słownie: dwunastu) równych miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec 7 (słownie: siódmego) pełnego miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy II, spłata całości zobowiązań wraz z wszelkimi kosztami i odsetkami do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego nastąpi jednorazowo na koniec 7 (słownie: siódmego) pełnego miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy II przypadające od dnia otwarcia postępowania układowego podlegają umorzeniu. W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy III, należność główna zostanie zredukowana o 30% i zredukowana kwota będzie spłacona w 5 (słownie: pięciu) równych miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec 7 (słownie: siódmego) pełnego miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy III przypadające do dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy III przypadające od dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy IV, należność główna zostanie zredukowana o 30% i zredukowana kwota będzie spłacona w 60 (słownie: sześćdziesięciu) równych miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec 7 (słownie: siódmego) pełnego miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy IV przypadające do dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy IV przypadające od dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy V, należność główna zostanie zredukowana o 40% i zredukowana kwota będzie spłacona w 60 (słownie: sześćdziesięciu) równych miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec 7 (słownie: siódmego) pełnego miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy V przypadające do dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy V przypadające od dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały zaliczone za ich wyraźną zgodą do Grupy VI, należność główna zostanie zredukowana o 95% i zredukowana kwota będzie spłacona jednorazowo na koniec 68 (słownie: sześćdziesiątego ósmego) pełnego miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy VI przypadające do dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. Odsetki i wszelkie koszty przysługujące wierzycielom, których wierzytelności zostały zaliczone do Grupy VI przypadające od dnia otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego podlegają umorzeniu. Na terminie zgromadzenia wierzycieli Sędzia Komisarz pouczyła, że uczestnicy postępowania mogą zgłaszać pisemne zastrzeżenia przeciwko układowi. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przyjęcia układu lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 050/2020 (5940) z dnia 12 marca 2020 r. → Pozycja 14228

Dodano: 2020-03-12 21:41:04 przez Administrator

2020-01-10 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 1289. „MARPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Czechowicach-Dziedzicach. KRS 0000143831. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2002 r., sygn. akt X GRp 11/19/2. [BMSiG-620/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w przyśpieszonym postępowaniu układowym „MARPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Czechowicach- -Dziedzicach (sygnatura akt X GRp 11/19/2) nadzorca sądowy w dniu 16 grudnia 2019 r. złożył spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. W postępowaniu zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli, które odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r., o godzinie 1000, w siedzibie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, sala nr 107. Przedmiotem obrad zgromadzenia wierzycieli będzie głosowanie nad propozycjami układowymi złożonymi przez dłużnika przewidującymi redukcję części zobowiązań, odroczenie płatności w czasie oraz płatność w ratach. Wierzyciele mogą oddać również głos na piśmie lub poprzez pełnomocnika.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 006/2020 (5896) z dnia 10 stycznia 2020 r. → Pozycja 1289

Dodano: 2020-01-10 16:37:30 przez Administrator

2019-11-08 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 57938. „MARPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Czechowicach-Dziedzicach. KRS 0000143831. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2002 r., sygn. akt X GR 38/19/2, X GRp 11/19/2. [BMSiG-57519/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GR 38/19/2, otworzył przyśpieszone postępowanie układowe w celu zawarcia układu dłużnika „MARPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Elizy Orzeszkowej 32, 43-502 Czechowice-Dziedzice, nr KRS 0000143831. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marzeny Praskiej, a nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Klepacza (Klepacz), posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 209. Przyśpieszone postępowanie układowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt X GRp 11/19/2. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycieli, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 217/2019 (5856) z dnia 08 listopada 2019 r. → Pozycja 57938

Dodano: 2019-11-08 18:44:49 przez Administrator

2019-10-29 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 57938. „MARPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Czechowicach-Dziedzicach. KRS 0000143831. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2002 r., sygn. akt X GR 38/19/2, X GRp 11/19/2. [BMSiG-57519/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GR 38/19/2, otworzył przyśpieszone postępowanie układowe w celu zawarcia układu dłużnika „MARPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Elizy Orzeszkowej 32, 43-502 Czechowice-Dziedzice, nr KRS 0000143831. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marzeny Praskiej, a nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Klepacza (Klepacz), posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 209. Przyśpieszone postępowanie układowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt X GRp 11/19/2. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycieli, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 217/2019 (5856) z dnia 08 listopada 2019 r. → Pozycja 57938

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-11-08 18:44:34 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK