Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMiłosz-Warcholińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej (Józefów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Miłosz-Warcholińska Agnieszka
 • Adres: , Józefów
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 74121403884,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 459/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1427/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-17
 • Sędzia Komisarz: SSR Cezary Zalewski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Barbara Zofia Ogińska-Kisała
 • Numer licencji: 698
 • Adres: Al. Solidarności 155 lok. 6, 00-877 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 601 294 585

2020-07-30 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 37807. Miłosz-Warcholińska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 461/20, XVIII GUp 411/19. [BMSiG-37955/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Miłosz-Warcholińskiej (sygn. akt XIX GUp 461/20, XVIII GUp 411/19) syndyk złożył w dniu 7 kwietnia 2020 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37807

Dodano: 2020-07-30 10:42:43 przez Administrator

2018-12-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 56827. Miłosz-Warcholińska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 459/18. [BMSiG-56334/2018]

Syndyk masy upadłości Agnieszki Miłosz-Warcholińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 459/18) ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 1/2 we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 22 położonego przy ul. Piaskowej 53 w Józefowie, o pow. 51,60 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA10/00042633/8, za cenę nie niższą niż 107 800 zł (słownie sto siedem tysięcy osiemset złotych). Wadium w wysokości 10780,00 zł (słownie dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy podany w warunkach przetargu. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2019 r. osobiście w gmachu Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, lub przesłać na adres tegoż sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu na biuro podawcze tutejszego Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2019 r., o godz. 1345, sala 14, w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A. Termin na zawarcie umowy określony został na 4 miesiące od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza. Operat szacunkowy oraz regulamin przetargu są udostępnione do wglądu w aktach sprawy X GUp 459/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, a także u syndyka, po uprzednim umówieniu się tel. 601 294 585, e-mail: biurosyndyka @wp.pl.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 245/2018 (5633) z dnia 19 grudnia 2018 r. → Pozycja 56827

Dodano: 2018-12-20 13:29:08 przez Administrator

2018-10-08 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 43916. Miłosz-Warcholińska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 459/18 Ap 2. [BMSiG-43785/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Miłosz-Warcholińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 459/18 Ap 2), zawiadamia,że sporządzony został i złożony do akt postępowania opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału 1/2 we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 22, o pow. 51,60 m2 , usytuowanego na pierwszej kondygnacji budynku wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego położonego w Józefowie przy ul. Piaskowej 53, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1O/00042633/8. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, Czerniakowska 100A, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 195/2018 (5583) z dnia 08 października 2018 r. → Pozycja 43916

Dodano: 2018-10-08 22:02:00 przez Administrator

2018-09-04 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38332. Miłosz-Warcholińska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 459/18 Ap-1. [BMSiG-38084/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Miłosz-Warcholińskiej, zam. w Józefowie, ul. Piaskowa 53 m. 22, PESEL 74121403884 (sygn. akt X GUp 459/18 Ap-1), zawiadamia, że w dniu 14.08 2018 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 171/2018 (5559) z dnia 04 września 2018 r. → Pozycja 38332

Dodano: 2018-09-04 11:03:51 przez Administrator

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21645. Miłosz-Warcholińska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1427/17, X GUp 459/18. [BMSiG-21215/2018]
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 maja 2018 r., sygn. akt X GU 1427/17:
I. ogłosił upadłość Agnieszki Miłosz-Warcholińskiej, zamieszkałej w Józefowie, ul. Piaskowa 53 m. 22 (kod pocztowy: 05-420), PESEL: 74121403884;
II. określił, że Agnieszka Miłosz-Warcholińska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Barbary Ogińskiej-Kisały (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 698);
VI. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą X GUp 459/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21645

Dodano: 2018-05-28 09:11:03 przez Administrator

2018-05-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21645. Miłosz-Warcholińska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1427/17, X GUp 459/18. [BMSiG-21215/2018]
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 maja 2018 r., sygn. akt X GU 1427/17:
I. ogłosił upadłość Agnieszki Miłosz-Warcholińskiej, zamieszkałej w Józefowie, ul. Piaskowa 53 m. 22 (kod pocztowy: 05-420), PESEL: 74121403884;
II. określił, że Agnieszka Miłosz-Warcholińska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Barbary Ogińskiej-Kisały (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 698);
VI. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą X GUp 459/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21645

Dodano: 2018-05-28 09:10:57 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK