Mówka Marzena (Krotoszyn)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Mówka Marzena
 • Adres: , Krotoszyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 75031014885
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Elblągu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 116/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 135/20 of,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-21
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

2021-06-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 36668. Mówka Marzena. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 116/20 „of”. [BMSiG-35546/2021]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 maja 2021 r., sygn. akt V GUp 116/20 „of” ustalił, że upadła Marzena Mówka - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, PESEL 75031014885, nie doprowadziła do swojej niewypłacalności, ani nie zwiększyła jej stopnia umyślnie, a także wskutek rażącego niedbalstwa; określił wysokość kosztów postępowania upadłościowego Marzeny Mówki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na kwotę 8.506,03, które do kwoty 6.470,98 zł nakazał wypłacić syndykowi ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu; obciążył upadłą Marzenę Mówkę tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania w 1/2 ich wysokości, tj. co kwoty 3.947,96 zł, a w pozostałym zakresie nakazał obciążyć nimi Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu; ustalił, że w planie spłaty wierzycieli udział będą brali następujący wierzyciele: Santander Consumer Bank Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Orange Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, BNP Paribas Bank Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Getin Noble Bank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, a także ustalił plan spłaty wierzycieli Marzeny Mówki, w ten sposób, że upadła przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli biorących udział w planie spłaty, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego oraz tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania upadłościowego kwotę 300 zł (słownie: trzystu złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz:
a) Santander Consumer Bank Spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu kwotę 125,38 zł;
b) Orange Polska Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 5,75 zł;
c) BNP Paribas Bank Polska Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 46,70;
d) Getin Noble Bank Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 12,50 zł;
e) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 109,66 zł; - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, przez okres 36 miesięcy, ustalił także, że pozostała część zobowiązań upadłej Marzeny Mówki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 75031014885, wobec wierzycieli wymienionych w niniejszym postanowieniu oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 21 sierpnia 2020 r. zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli ustalonym niniejszym postanowieniem, poza wierzytelnościami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Na podstawie art. 49114 ust. 7 Prawa upadłościowego na postanowienie służy zażalenie. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 108/2021 (6253) z dnia 08 czerwca 2021 r. → Pozycja 36668
 • Dodano: 2021-06-08 22:13:20
 • Administrator

2020-09-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46380. Mówka Marzena. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 135/20 of, V GUp 116/20. [BMSiG-46656/2020]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 sierpnia 2020 r., sygn. akt V GU 135/20 of, na skutek wniosku złożonego 10 sierpnia 2020 r., ogłosił upadłość Marzeny Mówki, zamieszkałej w miejscowości Bielice 46, 13-330 Krotoszyny, PESEL 75031014885, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisaną do KRS pod numer 0000517668, przez Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura 815, adres: ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498. ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 116/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46380
 • Dodano: 2020-09-14 17:37:57
 • Administrator

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46380. Mówka Marzena. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 135/20 of, V GUp 116/20. [BMSiG-46656/2020]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 sierpnia 2020 r., sygn. akt V GU 135/20 of, na skutek wniosku złożonego 10 sierpnia 2020 r., ogłosił upadłość Marzeny Mówki, zamieszkałej w miejscowości Bielice 46, 13-330 Krotoszyny, PESEL 75031014885, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisaną do KRS pod numer 0000517668, przez Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura 815, adres: ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498. ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 116/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46380
 • Dodano: 2020-09-14 17:38:00
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK