Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMróz Tomasz w upadłości likwidacyjnej (Kobyłka)

Dane Upadłego

 • Upadły: Mróz Tomasz
 • Adres: , Kobyłka
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 85110204672,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 49/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1847/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-01-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Brzozowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Michał Górnicki
 • Numer licencji: 886
 • Adres: Lanciego 13/50, 02-794 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 501 068 489

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30748. Mróz Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 49/18. [BMSiG-30423/2019]

OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU DRUGIEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI
Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Mróz w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 49/18). Syndyk sporządził i przekazał w dniu 27.09.2018 r. Sędziemu Komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30748

Dodano: 2019-06-11 21:14:05 przez Administrator

2018-08-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 36049. Mróz Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 49/18. [BMSiG-35947/2018]

OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU PIERWSZEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Tomasza Mróz w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 49/18), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 17.07.2018 r. Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 160/2018 (5548) z dnia 20 sierpnia 2018 r. → Pozycja 36049

Dodano: 2018-08-20 14:23:06 przez Administrator

2018-07-10 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30309. Mróz Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 49/18. [BMSiG-29791/2018]

OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Mróz w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 49/18) Syndyk sporządził i przekazał w dniu 7.06.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 132/2018 (5520) z dnia 10 lipca 2018 r. → Pozycja 30309

Dodano: 2018-07-10 16:47:30 przez Administrator

2018-01-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3599. Mróz Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1847/17, X GUp 49/18. [BMSiG-2960/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1847/17 ogłosił upadłość Tomasza Mroza, zamieszkałego w Kobyłce przy ul. Nadarzyn 30 (kod pocztowy: 05-230), PESEL 85110204672, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Michała Górnickiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 49/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 18/2018 (5406) z dnia 25 stycznia 2018 r. → Pozycja 3599

Dodano: 2018-01-25 11:36:37 przez Administrator

2018-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3599. Mróz Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1847/17, X GUp 49/18. [BMSiG-2960/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1847/17 ogłosił upadłość Tomasza Mroza, zamieszkałego w Kobyłce przy ul. Nadarzyn 30 (kod pocztowy: 05-230), PESEL 85110204672, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Michała Górnickiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 49/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 18/2018 (5406) z dnia 25 stycznia 2018 r. → Pozycja 3599

Dodano: 2018-01-25 11:36:31 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK