Musioł Marek (Opole)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Musioł Marek
 • Adres: , Opole
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 68122211599

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 221/20 of
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-09-21
 • Sędzia Komisarz: Referendarz Sądowy

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 25276. Musioł Marek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 221/20 of. [BMSiG-24744/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu Marka Musioła, zamieszkałego: 45-667 Opole, ul. Przelotowa 18, PESEL 68122211599, NIP 7541404824, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 221/20 of, zawiadamia, że dnia 14.04.2022 roku Syndyk masy upadłości złożył plan podziału funduszy masy upadłości w kategorii II, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 349 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25276
 • Dodano: 2022-05-12 10:14:34
 • Administrator

2021-12-31 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 81278. Musioł Marek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 221/20 of. [BMSiG-80697/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Musioł, PESEL 68122211599, NIP 7541404824, zamieszkałego: 45-667 Opole, ul. Przelotowa 18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 221/20 of, zawiadamia, że dnia 30.09.2021 r. Syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 254/2021 (6399) z dnia 31 grudnia 2021 r. → Pozycja 81278

 • Dodano: 2021-12-31 09:52:44
 • Administrator

2021-05-28 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 34588. Musioł Marek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 221/20 of. [BMSiG-33749/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Musioła, PESEL 68122211599, NIP 7541404824, zamieszkałego: 45-667 Opole, ul. Przelotowa 18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 221/20 of, zawiadamia, że dnia 19.05.2021 roku Syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 102/2021 (6247) z dnia 28 maja 2021 r. → Pozycja 34588

 • Dodano: 2021-05-28 15:32:59
 • Administrator

2020-10-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55302. Musioł Marek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 273/20 of, V GUp 221/20 of. [BMSiG-56333/2020]

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2020 roku, w sprawie o sygnaturze akt V GU 273/20 of, postanowił:
1. ogłosić upadłość Marka Musioł, PESEL 68122211599, NIP 7541404824, zamieszkałego: 45-667 Opole, ul. Przelotowa 18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz 1802);
3. wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza Sędzia;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na niżej podany adres;
6. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1080); adres: Kancelaria Syndyka Przemysław Langer Grupa Sors, Opole 45-064, ul. Damrota 10/25;
7. w trybie art. 4917 ust. 1 i ust. 3 zd. 1 Prawa upadłościowego przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postepowania oraz zarządzić niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Opolu, na rachunek bankowy syndyka, zobowiązując syndyka (co do zasady), aby zwrócił Skarbowi Państwa wypłaconą kwotę niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postepowania (art. 4917 ust. 4 Prawa upadłościowego);
8. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia;
9. wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach 1-7 sentencji niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne, skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłoby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej przez wierzyciela;
10. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, w zakresie przez niego poniesionym.
Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdował się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 221/20 of.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 203/2020 (6093) z dnia 16 października 2020 r. → Pozycja 55302

 • Dodano: 2020-10-16 15:21:21
 • Administrator

2020-09-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55302. Musioł Marek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 273/20 of, V GUp 221/20 of. [BMSiG-56333/2020]

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2020 roku, w sprawie o sygnaturze akt V GU 273/20 of, postanowił:
1. ogłosić upadłość Marka Musioł, PESEL 68122211599, NIP 7541404824, zamieszkałego: 45-667 Opole, ul. Przelotowa 18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz 1802);
3. wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza Sędzia;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na niżej podany adres;
6. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1080); adres: Kancelaria Syndyka Przemysław Langer Grupa Sors, Opole 45-064, ul. Damrota 10/25;
7. w trybie art. 4917 ust. 1 i ust. 3 zd. 1 Prawa upadłościowego przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postepowania oraz zarządzić niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Opolu, na rachunek bankowy syndyka, zobowiązując syndyka (co do zasady), aby zwrócił Skarbowi Państwa wypłaconą kwotę niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postepowania (art. 4917 ust. 4 Prawa upadłościowego);
8. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia;
9. wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach 1-7 sentencji niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne, skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłoby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej przez wierzyciela;
10. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, w zakresie przez niego poniesionym.
Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdował się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 221/20 of.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 203/2020 (6093) z dnia 16 października 2020 r. → Pozycja 55302

 • Dodano: 2020-10-16 15:21:17
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK