Nastały Bożena w upadłości likwidacyjnej (Żelistrzew)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Nastały Bożena
 • Adres: , Żelistrzew
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 76013110607
 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 173/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 430/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-11-10
 • Sędzia Komisarz: SSR Aleksandra Stefanowska
 • Imię i nazwisko: Przemysław Mogiełka
 • Numer licencji: 996
 • Adres: Dworcowa 8/2, 84-200 Wejherowo
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 692 158 783

2020-11-18 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 64015. Nastały Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 173/16/S. [BMSiG-64884/2020]

Sędzia komisarz informuje, że syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Bożeny Nastały, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sporządzony na dzień 21 października 2020 r. Plan ten można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sądu. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 ust. 1 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. Zarzuty ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 173/16/S, należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64015

 • Dodano: 2020-11-18 17:29:07
 • Administrator

2018-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27178. Nastały Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 173/16. [BMSiG-26701/2018]

Nastały Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 173/16. Sędzia komisarz informuje, że w dniu 22 maja 2018 r. została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłej Bożeny Nastały, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o,ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 173/16, należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 120/2018 (5508) z dnia 22 czerwca 2018 r. → Pozycja 27178
 • Dodano: 2018-06-22 10:45:49
 • Administrator

2017-09-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 34345. Nastały Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 173/16. [BMSiG-34663/2017]

Syndyk masy upadłości Bożeny Nastały w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w miejscowości Żelistrzewo, gmina Puck - działki nr 193/2 o powierzchni 0,0660 ha.
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Żelistrzewo, gmina Puck - działki nr 193/2 o powierzchni 0,0660 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 142,40 m2 .
2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
3. Cena wywoławcza wynosi 315 000,00 (trzysta piętnaście tysięcy) złotych.
4. Oferty należy składać do dnia 18 października 2017 r. do godz. 1200 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).
5. Wymagane wadium w wysokości 31 500,00 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset) złotych na rachunek bankowy 64 1020 5558 0000 8602 3185 2238 (Bank Inteligo), do dnia 18.10.2017 r.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2017 r., godz. 900, sala B65 w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10.
7. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy VI GUp 173/16 oraz w kancelarii syndyka - tel. 692 158 783, e-mail: biuro@syndyk-wejherowo.pl.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 176/2017 (5313) z dnia 12 września 2017 r. → Pozycja 34345
 • Dodano: 2017-09-13 07:49:16
 • Administrator

2017-08-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 31691. Nastały Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 173/16. [BMSiG-32099/2017]

Nastały Bożena, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 173/16. Syndyk masy upadłości Bożeny Nastały w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Żelistrzewo, gmina Puck - działki nr 193/2 o powierzchni 0,0660 ha.
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Żelistrzewo, gmina Puck - działki nr 193/2 o powierzchni 0,0660 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 142,40 m2 .
2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
3. Cena wywoławcza wynosi 315.000,00 (trzysta piętnaście tysięcy) złotych.
4. Oferty należy składać do dnia 28 sierpnia 2017 r., do godz. 1200, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).
5. Wymagane wadium w wysokości 31.500,00 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset) złotych na rachunek bankowy 64 1020 5558 0000 8602 3185 2238 (Bank Inteligo), do dnia 28.08.2017 r.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2017 r., godz. 930, sala B65, w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10.
7. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy VI GUp 173/16 oraz w Kancelarii syndyka - tel. 692 158 783, e-mail: biuro@syndyk-wejherowo.pl.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 160/2017 (5297) z dnia 21 sierpnia 2017 r. → Pozycja 31691
 • Dodano: 2017-08-23 07:43:59
 • Administrator

2017-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 23528. Nastały Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 173/16. [BMSiG-23171/2017]

Nastały Bożena, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 173/16. Syndyk masy upadłości Bożeny Nastały w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Żelistrzewo, gmina Puck - działki nr 193/2 o powierzchni 0,0660 ha. 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Żelistrzewo, gmina Puck - działki nr 193/2 o powierzchni 0,0660 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 142,40 m2 . 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. 3. Cena wywoławcza wynosi 420.000,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy) złotych. 4. Oferty należy składać do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 1200 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). 5. Wymagane wadium w wysokości 42.000,00 (czterdzieści dwa tysiące) złotych na rachunek bankowy 64 1020 5558 0000 8602 3185 2238 (Bank Inteligo), do dnia 3.07.2017 r. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2017 r., godz. 930, sala B65, w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10. 7. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy VI GUp 173/16 oraz w Kancelarii syndyka - tel. 692 158 783, e-mail: biuro@syndyk-wejherowo.pl.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 116/2017 (5253) z dnia 19 czerwca 2017 r. → Pozycja 23528
 • Dodano: 2017-06-20 21:47:39
 • Administrator

2017-05-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 17291. Nastały Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 430/16, VI GUp 173/16. [BMSiG-16752/2017]

Nastały Bożena, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 430/16, sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 173/16. Syndyk masy upadłości Bożeny Nastały ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe, iż ukończył opis i oszacowanie objętego masą upadłości składnika majątku upadłej - prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Żelistrzewie, gmina Puck, przy ul. Kwiatowej 29, stanowiącej działkę nr 193/2 obszaru 660 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, o pow. użytkowej 142,40 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00016157/4. Sporządzony przez biegłego operat szacunkowy można przeglądać w siedzibie Kancelarii Syndyka w Wejherowie przy ul. Dworcowej 8/2. Zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GU 430/16, sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 173/16, w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 88/2017 (5225) z dnia 09 maja 2017 r. → Pozycja 17291
 • Dodano: 2017-05-09 22:48:41
 • Administrator

2017-05-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 16638. Nastały Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 173/16. [BMSiG-16010/2017]

Syndyk masy upadłości Bożeny Nastały w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w miejscowości Żelistrzewo, gmina Puck - działki nr 193/2 o powierzchni 0,0660 ha.
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Żelistrzewo, gmina Puck - działki nr 193/2 o powierzchni 0,0660 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 142,40 m2 .
2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka w Wejherowie, ul. Dworcowa 8/2 84-200 Wejherowo.
3. Cena wywoławcza wynosi 420 000,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy) złotych.
4. Oferty należy składać do dnia 5 maja 2017 r., do godz. 1300, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).
5. Wymagane wadium w wysokości 42 000,00 (czterdzieści dwa tysiące) złotych na rachunek bankowy 64 1020 5558 0000 8602 3185 2238 (Bank Inteligo), do dnia 8.05.2017 r.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2017 r., godz. 1230, sala B65 w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10.
7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 692 158 783.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 85/2017 (5222) z dnia 04 maja 2017 r. → Pozycja 16638
 • Dodano: 2017-05-05 19:44:29
 • Administrator

2016-11-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31471. Nastały Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 430/16, VI GUp 173/16. [BMSiG-32042/2016]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 10.11.2016 r., sygn. akt VI GU 430/16, została ogłoszona upadłość Bożeny Nastały, zam. w Żelistrzewie, PESEL 76013110607, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Stefanowskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka (siedziba biura: Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2, tel. (58) 671 20 06). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili do masy upadłości swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GU 430/16 (sygn. akt po ogłoszeniu upadłości VI GUp 173/16). Jednocześnie wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, o ile nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 229/2016 (5114) z dnia 28 listopada 2016 r. → Pozycja 31471
 • Dodano: 2017-01-22 14:10:22
 • Administrator

2016-11-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31471. Nastały Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 430/16, VI GUp 173/16. [BMSiG-32042/2016]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 10.11.2016 r., sygn. akt VI GU 430/16, została ogłoszona upadłość Bożeny Nastały, zam. w Żelistrzewie, PESEL 76013110607, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Stefanowskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka (siedziba biura: Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2, tel. (58) 671 20 06). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili do masy upadłości swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GU 430/16 (sygn. akt po ogłoszeniu upadłości VI GUp 173/16). Jednocześnie wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, o ile nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 229/2016 (5114) z dnia 28 listopada 2016 r. → Pozycja 31471
 • Dodano: 2017-01-22 14:10:13
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK