Palka Mariusz (Lubań)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Palka Mariusz
 • Adres: , Lubań
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 67111500957

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 25/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-02-03
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25079. Palka Mariusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/21. [BMSiG-24502/2022]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 25/21 ustalono plan spłaty wierzycieli upadłego Mariusza Palki, PESEL 67111500957, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: 59-800 Lubań, ul. Gajowa 8/9, na następujących warunkach:
1. na podstawie art. 4919 ust. 1 i 2 PU przyznać syndykowi masy upadłości Tomaszowi Jaworskiemu wynagrodzenie ostateczne w wysokości 5.300 zł brutto (pięć tysięcy trzysta złotych);
2. na podstawie art. 49115 ust. 1 PU ustalić, że w planie spłaty w postępowaniu upadłościowym Mariusza Palki uczestniczą następujący wierzyciele (art. 49115 ust. 1 pkt 1 PU) o łącznej sumie wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości 351.646,99 zł:
a) Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 30.269.86 zł (trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) 10,62%, z czego kwota 24.979,78 zł w kategorii II, kwota 5.290,08 zł w kategorii III,
b) Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 24.563,35 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy) 8,89%, z czego kwota 21.088,72 zł w kategorii II, kwota 3.474,63 zł w kategorii III,
c) Bank Handlowy S.A. w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 4.968,52 zł (cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) 0,37%, z czego kwota 867,73 zł w kategorii II, kwota 4.100,81 zł w kategorii III,
d) Getin Noble Bank S.A. w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 137.510,48 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści osiem groszy) 27,64%, z czego kwota 65.039,96 zł w kategorii II, kwota 72.470,52 zł w kategorii III,
e) GPM VINDEXUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 154.334,76 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) 52,41%, z czego kwota 123.338,72 zł w kategorii II, kwota 30.996,04 zł w kategorii III;
3. na podstawie art. 49115 ust. 1 pkt 3 PU ustalić, że upadły Mariusz Palka nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
4. na podstawie art. 49115 ust. 1 pkt 2 PU dokonać podziału funduszów masy upadłości w kwocie 5.102,63 zł (pięć tysięcy sto dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze) pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, w ten sposób, że upadły do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu od uprawomocnienia się postanowienia dokona jednorazowej spłaty ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym masy upadłości na rzecz:
a) Hoist I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie kwoty 541,67 zł,
b) Hoist II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie kwoty 457,29 zł,
c) Banku Handlowego S.A. w Warszawie kwoty 18,82 zł,
d) Getin Noble Bank S.A. w Warszawie kwoty 1.410,34 zł,
e) GPM VINDEXUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie kwoty 2.674,51 zł;
5. na podstawie art. 49115 ust. 1a PU ustalić, że upadły będzie spłacał swoje zobowiązanie przez okres dalszych 35 miesięcy; 6. upadły będzie spłacał swoje zobowiązania w miesięcznych ratach w wysokości 400,00 zł płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o ustaleniu planu spłaty, przy czym w poszczególnych ratach wierzyciele będą zaspakajani w następujący sposób:
a) Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie otrzyma kwotę 42,46 zł,
b) Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie otrzyma kwotę 35,85 zł,
c) Bank Handlowy S.A. w Warszawie otrzyma kwotę 1,48 zł,
d) Getin Noble Bank S.A. w Warszawie otrzyma kwotę 110,56 zł,
e) GPM VINDEXUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie otrzyma kwotę 209,65 zł;
7. nieobjęta planem spłaty część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.
Na postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Legnicy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25079
 • Dodano: 2022-05-11 18:48:26
 • Administrator

2021-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11777. Palka Mariusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 3/21, V GUp 25/21. [BMSiG-10492/2021]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r., sygn. akt V GU 3/21, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku wobec Mariusza Palka, PESEL 67111500957, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w: 59-800 Lubań, ul. Gajowa 8/9. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Andrzeja Jaworskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 474), adres do doręczeń: ul. Wolności 23, 58-260 Bielawa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w przepisie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (tryb uproszczony), a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią przepisy art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz 498 ze zm.) oraz przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na piśmie syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 25/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 33/2021 (6178) z dnia 18 lutego 2021 r. → Pozycja 11777
 • Dodano: 2021-02-18 10:40:48
 • Administrator

2021-02-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11777. Palka Mariusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 3/21, V GUp 25/21. [BMSiG-10492/2021]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r., sygn. akt V GU 3/21, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku wobec Mariusza Palka, PESEL 67111500957, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w: 59-800 Lubań, ul. Gajowa 8/9. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Andrzeja Jaworskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 474), adres do doręczeń: ul. Wolności 23, 58-260 Bielawa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w przepisie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (tryb uproszczony), a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią przepisy art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz 498 ze zm.) oraz przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na piśmie syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 25/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 33/2021 (6178) z dnia 18 lutego 2021 r. → Pozycja 11777
 • Dodano: 2021-02-18 10:40:45
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK