Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęRoman Kruszyński IZA w upadłości likwidacyjnej (Paczków)

Dane Upadłego

 • Upadły: Roman Kruszyński IZA
 • Adres: Jagiellońska 9, 48-370 Paczków
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 60010912096,     NIP: 7531067383,     Regon:532343923

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 84/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 77/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-30
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kątna

Dane Syndyka

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37292. Kruszyński Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roman Kruszyński IZA w upadłości w Paczkowie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 84/18. [BMSiG-37181/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Romana Kruszyńskiego prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą „IZA” w Paczkowie (sygn. akt V GUp 84/18), syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Upadłościowa, Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37292

Dodano: 2019-07-17 10:46:05 przez Administrator

2019-05-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24638. Kruszyński Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roman Kruszyński IZA w upadłości w Paczkowie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 84/18. [BMSiG-24171/2019]

Syndyk Masy Upadłości Romana Kruszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „IZA” w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej 9 (sygn. akt V GUp 84/18) ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego „IZA” w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej 9, na którą składają się takie składniki majątkowe jak: - zapasy - towary znajdujące się w magazynach upadłego przedsiębiorstwa według załącznika nr II.2 do raportu z wyceny wartości składników majątku przedsiębiorstwa, - wyposażenie pomieszczeń wykorzystywanych do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa według załącznika nr II.4 do raportu z wyceny wartości składników majątku przedsiębiorstwa, - wózek jezdniowy przenośnikowy Hangha Group Co. Ltd. Chiny model CPCD25N-RW27 z 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr I.6 i 13 do raportu z wyceny wartości składników majątku przedsiębiorstwa, - samochód ciężarowy Mitsubishi Canter o nr rej. ONY XC92 z 1997 roku zgodnie z załącznikiem nr I.6 i 13 do raportu z wyceny wartości składników majątku przedsiębiorstwa, - samochód ciężarowy Renault Maste o nr rej. ONY 20R7 z 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr I.6 i 13 do raportu z wyceny wartości składników majątku przedsiębiorstwa oraz - uszkodzony hydrauliczny dźwig samochodowy HDS do samochodu ciężarowego Mitsubishi Canter. Cena wywoławcza wynosi 478.643 zł netto. Zainteresowani winni przesłać ofertę pocztą na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS”, ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków, w terminie do dnia 6 czerwca 2019 r. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka przy ul. Kopernika 9/1 w Paczkowie w dniu 7 czerwca 2019 roku, o godzinie 1300. Regulamin przetargu jest dostępny w kancelarii syndyka. Ponadto informacji na temat przetargu udziela syndyk Dariusz Symula pocztą elektroniczną pod adresem: dareksymula@o2.pl lub pod nr. tel. + 48 600 95 27 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na rachunek bankowy wskazany w regulaminie przetargu wadium w kwocie 43.510 zł w terminie do dnia 6 czerwca 2019 r.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 92/2019 (5731) z dnia 14 maja 2019 r. → Pozycja 24638

Dodano: 2019-05-14 19:29:15 przez Administrator

2019-05-06 Oferta sprzedaży: sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego IZA w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej 9

Syndyk Masy Upadłości Romana Kruszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „IZA” w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej 9 (sygn. akt V GUp 84/18) niedługo ponownie ogłosi przetarg na sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego „IZA” w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej 9, na którą składają się takie składniki majątkowe jak:
- zapasy - towary znajdujące się w magazynach upadłego przedsiębiorstwa według załącznika nr II.2 do raportu z wyceny wartości składników majątku przedsiębiorstwa,
- wyposażenie pomieszczeń wykorzystywanych do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa według załącznika nr II.4 do raportu z wyceny wartości składników majątku przedsiębiorstwa,
- wózek jezdniowy przenośnikowy Hangha Group Co. Ltd. Chiny model CPCD25N-RW27 z 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr I.6 i 13 do raportu z wyceny wartości składników majątku przedsiębiorstwa,
- samochód ciężarowy Mitsubishi Canter o nr rej. ONY XC92 z 1997 roku zgodnie z załącznikiem nr I.6 i 13 do raportu z wyceny wartości składników majątku przedsiębiorstwa,
- samochód ciężarowy Renault Maste o nr rej. ONY 20R7 z 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr I.6 i 13 do raportu z wyceny wartości składników majątku przedsiębiorstwa oraz
- uszkodzony hydrauliczny dźwig samochodowy HDS do samochodu ciężarowego Mitsubishi Canter.

Dodano: 2019-05-06 12:38:34 przez Syndyk Dariusz Symula
Ostatnia modyfikacja: 2019-06-24 13:47:28

2019-04-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 19611. Kruszyński Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IZA w Paczkowie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 84/18. [BMSiG-19165/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Romana Kruszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą IZA w Paczkowie o sygn. akt V GUp 84/18 został zakończony opis i oszacowanie składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości. Opis i oszacowanie są do wglądu w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu. Zgodnie z art. 319 ust. 5 p.u. zarzuty na opis i oszacowanie można składać do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 73/2019 (5712) z dnia 12 kwietnia 2019 r. → Pozycja 19611

Dodano: 2019-04-12 21:41:11 przez Administrator

2018-06-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27407. Kruszyński Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IZA w Paczkowie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 77/18, V GUp 84/18. [BMSiG-26879/2018]

Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 77/18 ogłosił upadłość dłużnika Romana Kruszyńskiego prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą IZA w Paczkowie (PESEL 60010912096, NIP: 753-106-73-83), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 84/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 121/2018 (5509) z dnia 25 czerwca 2018 r. → Pozycja 27407

Dodano: 2018-06-25 20:44:26 przez Administrator

2018-05-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27407. Kruszyński Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IZA w Paczkowie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 77/18, V GUp 84/18. [BMSiG-26879/2018]

Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 77/18 ogłosił upadłość dłużnika Romana Kruszyńskiego prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą IZA w Paczkowie (PESEL 60010912096, NIP: 753-106-73-83), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 84/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 121/2018 (5509) z dnia 25 czerwca 2018 r. → Pozycja 27407

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-06-25 20:44:19 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK