Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęStiller Bogumiła w upadłości likwidacyjnej (Gdynia)

Dane Upadłego

 • Upadły: Stiller Bogumiła
 • Adres: , Gdynia
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 52122608064,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 143/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 162/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-07-13
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Kubiak

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Maciej Kazimierz Głowacki
 • Numer licencji: 667
 • Adres: Podjazd 1/2, 81-805 Sopot
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 662 053 054

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16434. Stiller Bogumiła i Stiller Eugeniusz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 143/17. [BMSiG-15906/2020]

Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych: Bugumiły STILLER, nr ewidencyjny PESEL 52122608064, Eugeniusza STILLER, nr ewidencyjny PESEL 50040312470, obydwoje nieprowadzący działalności gospodarczej, zamieszkali w Gdyni, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 143/17, zostały sporządzone w dniu 19 listopada 2019 roku następujące listy wierzytelności: - Uzupełniająca Lista Wierzytelności Bugumiły STILLER, - Uzupełniająca Lista Wierzytelności Eugeniusza STILLER. Wskazane powyżej obie Uzupełniające Listy Wierzytelności zostały w dniu 26 listopada 2019 roku przedłożone Sędziemu Komisarzowi. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać wskazane powyżej listy wierzytelności w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu. Udostępnienie wskazanych list wierzytelności z uwagi na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r., poz. 433) może nastąpić również w formie elektronicznej na wniosek zainteresowanego wierzyciela lub upadłego wysłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej syndyka: oferty@syndyk-24.pl.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16434

Dodano: 2020-03-25 11:19:05 przez Administrator

2019-06-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 33412. Stiller Bogumiła i Stiller Eugeniusz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 143/17. [BMSiG-33147/2019]

Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Bugumiły STILLER, nr ewidencyjny PESEL 52122608064, i Eugeniusza STILLER, PESEL 50040312470, obydwoje nieprowadzący działalności gospodarczej, zamieszkali przy ul. Okrzei 18/10, 81-245 Gdynia, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 143/17 - ukończono opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej skład masy upadłości w postaci:
1. prawa własności lokalu nr 10 o powierzchni użytkowej 69,93 m2 , zlokalizowanego w budynku przy ul. Okrzei 18 w Gdyni, dla którego to lokalu jest prowadzona Księgą Wieczystą numer GD1Y/00017500/5 przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 323/10000, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Poucza się iż, zgodnie z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego (pu) w związku z art. 320 ust. 3 pu - zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich ukończeniu do Sędziego komisarza na adres: Sędzia komisarz, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, wraz z podaniem sygn. akt VI GUp 143/17. Złożony do akt postępowania upadłościowego operat szacunkowy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, w godzinach urzędowania Sądu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 121/2019 (5760) z dnia 25 czerwca 2019 r. → Pozycja 33412

Dodano: 2019-06-26 08:04:21 przez Administrator

2019-06-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 33413. Stiller Bogumiła i Stiller Eugeniusz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 143/17. [BMSiG-33157/2019]

Przedmiotem przetargu w postępowaniu upadłościowym Bugumiły STILLER, nr ewidencyjny PESEL 52122608064, i Eugeniusza STILLER, PESEL 50040312470, obydwoje nieprowadzący działalności gospodarczej, zamieszkali przy ul. Okrzei 18/10, 81-245 Gdynia, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 143/17, jest sprzedaż prawa własności lokalu nr 10 o powierzchni użytkowej 69,93 m2 , zlokalizowanego w budynku przy ul. Okrzei 18 w Gdyni, dla którego to lokalu jest prowadzona Księgą Wieczystą numer GD1Y/00017500/5, przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 323/10000, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przetarg odbywa się w formie pisemnej ofertowej. Osoby zainteresowane winny złożyć do wskazanego wyżej Sądu pisemną ofertę zakupu zgodnie z Regulaminem Przetargu, który jest udostępniony do wglądu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz w Biurze Syndyka o adresie wskazanym poniżej. Organizatorem przetargu jest Syndyk z siedzibą w Sopocie przy ul. Podjazd 1 lok. 2, tel.: +48 511 477 411, e-mail: oferty@syndyk-24.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 18 lipca 2019 roku. Otwarcie ofert jest przewidziane na dzień 22 lipca 2019 roku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, piętro IV sala „B 65”, o godz. 830. Cena minimalna nieruchomości wynosi 318.000 zł, a konieczne wadium do uczestniczenia w Przetargu to kwota 31.800 zł (1/10 ceny minimalnej) do uiszczenia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy masy upadłości: 55 1090 1098 0000 0001 3488 2614, w terminie do dnia składania ofert, z tym że dowód wpłaty wadium winien stanowić załącznik do składanej oferty. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury sprzedażowej w dowolnym momencie bez podania przyczyn oraz wyborze oferty na zasadach opisanych w Regulaminie. Regulamin i dokumentacja związana z przetargiem będzie udostępniana zainteresowanym w formie polików „PDF” pocztą elektroniczną na wskazany przez potencjalnych oferentów adres po wyrażonym zainteresowaniu na adres poczty elektronicznej: oferty@syndyk-24.pl. Wskazana dokumentacja będzie również dostępna do osobistego zapoznania się w Biurze Syndyka w Sopocie przy ul. Podjazd 1 lok. 2, w dni robocze, od godz. 900 do godz. 1700, od daty ukazania się obwieszczenia o przetargu, po wcześniejszym zaanonsowaniu telefonicznym swojego przybycia na nr tel. +48 511 477 411 oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto Syndyk zwraca uwagę, iż zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 121/2019 (5760) z dnia 25 czerwca 2019 r. → Pozycja 33413

Dodano: 2019-06-26 08:05:18 przez Administrator

2018-07-30 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 33297. Stiller Bogumiła. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 143/17. [BMSiG-33143/2018]

Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Bugumiły STILLER, nr ewidencyjny PESEL 52122608064, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Okrzei 18/10, 81-245 Gdynia, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 143/17 - została sporządzona w dniu 24 marca 2018 roku Lista Wierzytelności i została ona w dniu 26 marca 2018 roku przekazana Sędziemu Komisarzowi. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu Listy Wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać Listę Wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku - w godzinach urzędowania Sądu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 146/2018 (5534) z dnia 30 lipca 2018 r. → Pozycja 33297

Dodano: 2018-07-30 10:56:10 przez Administrator

2017-07-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29014. Stiller Bogumiła. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 162/17, VI GUp 143/17. [BMSiG-29117/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 162/17 została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego: Bugumiły STILLER, nr ewidencyjny PESEL 52122608064, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Okrzei 18/10, 81-245 Gdynia. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Kubiak i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Głowackiego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk - z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 143/17. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi, na adres Sądu wskazany powyżej, w terminie 30 dni od daty obwieszczania postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” po rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - z podaniem sygnatury akt VI GUp 143/17. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Nadto poucza się, iż Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 145/2017 (5282) z dnia 28 lipca 2017 r. → Pozycja 29014

Dodano: 2017-07-28 09:56:47 przez Administrator

2017-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29014. Stiller Bogumiła. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 162/17, VI GUp 143/17. [BMSiG-29117/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 162/17 została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego: Bugumiły STILLER, nr ewidencyjny PESEL 52122608064, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Okrzei 18/10, 81-245 Gdynia. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Kubiak i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Głowackiego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk - z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 143/17. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi, na adres Sądu wskazany powyżej, w terminie 30 dni od daty obwieszczania postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” po rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - z podaniem sygnatury akt VI GUp 143/17. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Nadto poucza się, iż Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 145/2017 (5282) z dnia 28 lipca 2017 r. → Pozycja 29014

Dodano: 2017-07-28 09:56:39 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK